مقاله بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده    ۱
فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
۱-۱  مقدمه    ۲
۱-۲  تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال   ۴
۱-۲-۱ کلیدهای قدرت   ۴
۱-۲-۲ اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود  ۵
۱-۲-۳ اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها  ۵
۱-۲-۴ عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم             ۶
۱-۲-۵ خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند   ۶
۱-۲-۶ تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند   ۶
۱-۲-۷ انواع کلیدهای قدرت  ۷
۱-۲-۸ انتخاب کلیدهای فشارقوی  ۷
۱-۲-۸-۱ انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی  ۷
۱-۲-۸-۲ انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل  ۸
۱-۲-۹ سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی  ۸
۱-۲-۱۰ کلید زمین   ۹
۱-۲-۱۱ کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی   ۹
۱-۲-۱۲ فیوز  ۱۰
۱-۲-۱۳ کلید بار   ۱۰
۱-۲-۱۴ سکسیونر قابل قطع زیر بار   ۱۱
۱-۲-۱۵ انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها  ۱۳
فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی   ۱۵
۲-۱ مقدمه    ۱۵
۲-۲ روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی    ۱۵
فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب       ۱۹
۳-۱ مقدمه    ۱۹
۳-۲ تکنیک بازرسی بامایع نافذ      ۱۹
۳-۲-۱ اصول بازرسی بامایع نافذ      ۲۰
۳-۲-۱-۱ آماده سازی قطعه  ۲۰
۳-۲-۱-۲ استعمال مایع نافذ    ۲۰
۳-۲-۱-۳ تمییز کردن مایع اضافی  ۲۰
۳-۲-۱-۴ ظهور      ۲۱
۳-۲-۱-۵ مشاهده و بازرسی  ۲۱
۳-۲-۲ ویژگیهای یک مایع ناذ    ۲۱
۳-۲-۳ مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ    ۲۳
۳-۳ سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی    ۲۳
۳-۳-۱ مغناطیسی کردن قطعات    ۲۵
۳-۳-۲ آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی   ۲۶
۳-۳-۳ مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی   ۲۷
۳-۴ سیستم بازرسی با جریان فوکو        ۲۷
۳-۴-۱ ساختمان سیم پیچ ها        ۲۹
۳-۴-۲ انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی   ۳۰
۳-۴-۲-۱ شبکه پل    ۳۱
۳-۲-۲-۲ مدارهای تشدید  ۳۱
۳-۵ سیستم بازرسی با رادیو گرافی      ۳۲
۳-۵-۱ برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی       ۳۲
۳-۵-۲ اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی  ۳۳
۳-۶ سیستم ترمو گرافی     ۳۴
فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت   ۳۵
۴-۱ مقدمه    ۳۵
۴-۲ تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز    ۳۵
۴-۳ طیف اشعه مادون قرمز      ۳۶
۴-۴ اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک  ۳۸
۴-۵ استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات   ۳۹
فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی     ۴۰
۵-۱ مقدمه    ۴۰
۵-۲ اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی  ۴۱
۵-۳ عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی  ۴۲
۵-۴ نمونه هایی از عکس های حرارتی    ۴۵
فصل ششم دوربین کرونا        ۴۸
۶-۱ مقدمه    ۴۸
۶-۲ کرونا    ۴۹
۶-۳ دوربین کرونا     ۵۱
۶-۴ ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا      ۵۳
۶-۵ کاربرددوربین های کرونا        ۵۵
۶-۵-۱ بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو    ۵۵
۶-۵-۲ بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی       ۶۲
۶-۵-۳ بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع   ۶۲
۶-۵-۴ بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو  ۶۴
فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن       ۷۸
۷-۱ مقدمه    ۷۸
۷-۲ عایق روغن    ۷۲
۷-۳ آزمایشات روغن     ۷۵
۷-۳-۲ رطوبت     ۷۵
۷-۳-۳ ویسکوزیته      ۷۶
۷-۳-۴ کشش بین سطحی      ۷۶
۷-۳-۵ عدد اسیدی کل      ۷۷
۷-۳-۶ نقطه اشتعال      ۷۷
فصل هشتم گاز کارماتوگرافی      ۷۸
۸-۱ مقدمه    ۷۸
۸-۲ گاز کارماتوگرافی     ۷۸
۸-۳ آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی    ۷۸
۸-۳-۱ روش دورننبرگ        ۸۰
۸-۳-۲ روش نسبت راجرز پیشرفته    ۸۰
نتیجه گیری و پیشنهادات      ۸۵
اختصارات    ۸۶
واژه نامه    ۸۷
مراجع      ۸۹

منابع فارسی

۱-    احد کاظمی ، سیستمهای قدرت الکتریکی ، جلد اول ، چاپ چهارم انتشارات علم و صنعت ، تهران ایران ، تیر ۱۳۷۸

۲-    بهرام صالحی ، اصول تست های غیر مخرب . چاپ اول . انتشارات دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران ، مرداد ۱۳۸۱

۳-    هادی سعادت، بررسی سیستمهای قدرت ، مترجمین حیدر علی شایانفر وشهرام جدید و احد کاظمی

۴-    آرشیو شرکت تعمیرات وبهره برداری نیروی بر ق آذربایجان

۵-      آرشیوآزمایشگاه روغن وگاز شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان، مهرداد عابدی ، تجهیزات نیروگاه،جلد اول ، چاپ سوم انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ایران ، تیر  ۱۳۷۹

فصل اول

ارتباط پایداری شبکه با عملکرد صحیح تجهیزات

۱-۱   مقدمه

دراین فصل به بررسی تاثیر عملکرد صحیح تجهیزات بر پایداری سیستم قدرت پرداخته شده است برای این منظور در ابتدا ماسله پایداری سیستم قدرت به عنوان مقدمه ای برای این بخش مورد بررسی قرارگرفته است.

تمایل سیستم قدرت برایایجاد نیروهای بازیابی برابر یابیشتر از نیروهای اختلال وارد شده به آن ، به منظور نگهداری حالت تعادل سیستم را پایداری می گویند.اگر نیروهایی که سعی دارند ماشین ها را با یکدیگر درحالت همگام synchronous حفظ نمایند به قدر کافی بزرگ باشند تا بر نیروهای اختلال غلبه کنند، سیستم پایدار ( درحالت همگام) باقی میماند. مساله پایداری به رفتار ماشین های سنکرون پس از رخداد یک اختلال مربوط می شود ، به عبارتدیگر پایداری سیستم قدرت، خاصیتی از سیستم است ، که به ماشین های سنکرون سیستم توانایی میدهد تا به اختلال در وضعیت کار عادی پاسخ دهند و دروضعیت جدیدی به کار عادی خود باز گردند.

مسائل پایداری بسته به ماهیت و وضعیت اختلال معمولا بر دو نوع اصلی تقسیم می شود:

* بررسی پایداری درحالت مانا Steady state stability

* بررسی پایداری درحالت گذرا Transient stability

پایداری مانا ( ماندگار) به توانایی سیستم قدرت در بازگرداندتن همگامی پس از رخداد اختلال های کوچک وکند مثل تغییرات تدریجی تونان اطلاق میگردد. حالت توسعه یافته پایداری ماندگار پایداری پویا (دینامیکی) Dynamjic stability نامیده می شود. پایداری پویا مربوط به اختلال های کوچک برای مدت زمان طولانی با منظور کردن وسایل کنترل خود کار می باشد

         امروزه بررسی پایداری حالت گذرا، راه تحلیلی اصلی برای بررسی رفتار پ.یای الکترودینامیکی سیستم قدرت است. مطالعات پایداری گذار بااثرات اختلال های بزرگ وناگهانی مانندوقوع یکخطا، خروج ناگهانی یک خط ورود یا خروج ناگهانی بارها سرو کار دارد.

به بیان دیگر هدف بررسی های حالت گذرا، تعیین این است که آیا سیستم به دنبال اختلالاهای بزرگی نظیر اتصالیهای سیستم انتقال تغییرهای ناگهانی بار، ازکار افتادن واحدهای تولید، یاکلید زنی خط ، سنکرون خواهد ماند یا نه.

مطالعات پایداری گذرابرای اطمینان از توانایی تحمل سیستم قدرت در مقابل شرایط گذراپس از رخداد یکاختلال عمده ضروری است . بهنگام طراحی تجهیزات تولید وانتقال جدید چنین مطالعاتی اجتناب ناپذیر است . این مطالعات برایتعیین پارامترهایی مانند نوع رله گذاری موردنیاز ، زمان بحرانی رفع خطای مدار شکن ها و تعیین سطح وتاژ سیستم و قابلیت انتقال توان بین سیستم ها مفید است .

هدف همه بررسی ها یپایداری تعییناین است که آیا روتور ماشین های اختلال یافته به کارکرد سرعت ثابت باز می گردند یانه . مسلما این بدان معنا است که سرعت روتورها باید حداقل بطور موقت از سرعت همزمان ، منحرف شده باشد.

در حالت کارعادی سیستم ، موقعیت نسبی محور روتور و محور میدانمغناطیسی منتجه ثابت است . زاویه این دو محور ، زاویه توان Power angle  یا زاویه گشتاور Torque angle نامیده میوشد.

در حین هراختلال شتاب روتور نسبت به mmf فاصله هوایی که باسرعت سنکرون می چرخد کاهش یا افزایش یافته وحرکتنسبی آغاز می شود. معامله ای که این حرکت نسبی را بیان می کند معادله نوسان swing equation  نامیده می شود.

اگر پس از دوره نوسانی سرعت روتور به سرعت سنکرون برگردد ژنراتور پایدار خواهد ماند . در صورتی که بر اثر اختلال ایجاد شده مجموع تغییرات توان صفر شود ، روتور به موقعیت اولیه خودباز خواهد گشت . اگر اختلال به خاطر تغییر در تولید یا تغییر در بار یا شرایط شبکهایجاد شود ، روتور به یک زاویه توان جدید نسبت به میدان دوار سنکرون خواهد رسید.

سیستم قدرت امروزی شبکه ای به هم پیوسته وپیچیده است که می توان آن را به چهار قسمت اصلی تقسیم نمودکه عبارتند از : تولید ، انتقال و فوق توزیع ، توزیع ، بار .

در فصل اول این پایان نامه به تجزیه و تحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال پرداخته شده تا ارتباط پایداری شبکه با عملکرد صحیح تجهیزات روشن شود.

۱-۲ تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال

علاوه بر ژنراتورها ، ترانسفور ماتورها و خطوط انتقبال ، وسایل دیگری نیز برای حفاظت و بهره برداری مناسب سیستم قدرت مورد نیاز هستند . برخی از وسایل حفاظتی که به طور مستقیم به مدارها متصل هستند کلید افزار Switchgear نامیده می شوند . اینها شامل ترانسفورماتورهای اندازه گیری ، مدار شکنها (کلیدهای فشار قوی Circuit breaker یا دیژنکتورها) و کلیدهای قطع ( سکسیونرها) فیوزها و برقگیرها Lighting arrester هستند این وسایل برای بدون برق کردن یا قطع مدارها تحت شرایط بهره برداری عادی یا در زمان وقوع خطا بکار می روند. دراین قسمت توضیحاتی اجمای در مورد تجهیزات مذکور آورده شده است.

۱-۲-۱ کلیدهای قدرت

دریک پست فشار قوی کلید قدرت تقریبا یکی از اساسی ترین اجزای آن می باشد. کلید قدرت نقش اصلی در قطع و وصل کردن و وارد و خارج کردن و مصرف کننده ها و خطوط انتقال در شبکه ر به عهده دارند. به طور کلی مانور در شبکه جهت تغییر در سیستم توزیع وانتقال انرژی توسط کلیدهای قدرت صورت می پذیرد. در زمان ایجاد عیب یا خطایی بر روی شبکه کلیدها قسمت معیوب را به سرعت از مدار خارج نموده و بدین وسیله از آسیب رسیدن به نیروگاهها و وسایل تجهیزات پست که ایجاد انها هزینه های هنگفتی را به وجود آورده جلویگری میگردد. به طور کلی عملکرد صحیح کلیدها بسیار اهمیت دارد.ک کلیدها دستور قطع یا وصل را از طریق سیستم های کنترل و یا سیستم های حفاظت( ر له های حفاظتی ) دریافت می نمایند. سیستم های کنترل ، بیشتربرای مانور روی شبکه بکار برده می شوند . حال اینکه سیستم های حفاظتی در موقع بروز عیب یا خطا و به صورت اتوماتیک فرمان قطع کلیدها راصادر می کنند.

۱-۲-۲ اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکرد صحیح کلیدها شوند

اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکرد صحیح کلیدها شوند عبارتند از:

اشکال درمدار فرمان کلید
اشکال درمکانیزم عملکرد
زیاد بودن جریان خطا
زیاد بودن زمان قطع کلید دراثر تنظیم نادرست

۱-۲-۳ اشکالات ناشی از عدم عملکرد صحیح کلیدها

· ناپایداری شبکه
· قطع برق تعداد زیادی از مصرف کنندگان
· عدم استفاده از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴ عوامل موثر در میزان عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم

· محل قرار گرفتن کلید در سیستم قدرت

هر قدر کلید به ژنراتور نزدیکتر باشد عملکرد غلط آن تاثیر بیشتری بر پایدرای سیستم دارد.

· نوع عیبی که کلید باید به دلیل بروز آن باید عمل می کرد

از نظر مکانیکی نیز جریان های اتصال کوتاه باعث ایجاد گشتاور مخالف گشتاور محرک توربین به محور ژنراتور می شوند که می تواند صدماتزیادی به ژنراتور وارد کند مقدار این  گشتاور به زمان برقراری عیب ، میزان جریان خطا ونوع خطا بستگیدارد . هرچه قدر زمان برقراری عیب بیشتر باشد در این صورت میزان خستگی ژنراتور نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

۱-۲-۵ خصوصیات عمده و مهمی که کلیدهای قدرت باید داشته باشند.

· در موقع بسته بودن مقاومت الکتریکی آنها در مقابل عبور جریان الکتریکی ناچیز باشد
· قادر به قطع جریان یا باز شدن هنگام عبور جریان از آنها باشند
· عبور جریانهای شدید از نظر الکتریکی و حرارتی برای آنها قابل تحمل باشد.
· قادر به بستن مدار وقتی که کنتاکتهای آنها تحت ولثاژ هستند باشد.
· در هنگام باز بودن بتوانند در برابر ولتاژی که در دو سر کنتاکت های آنها قرار می گیرد استقامت الکتریکی کافی دارند. به عبارت دیگر یک قطع شدگی مطمئن در سیستم ایجاد کنند.
· در موقع بروز اتصال کوتاه در شبکه پس از دریافت فرمان قطع در سریعترین زمان ممکن بدون اشکال بتوانند جریان اتصال کوتاه را قطع و قسمت عیب دیده را از قسمت های سالم ایزوله کنند.

۱-۲-۶ تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند

· سکسیونر یا کلید بدون بار، که تنهنا وظیفه برداشتن ولتاژ از روی تجهیزات وایجاد یک قطع شدگی مطمئن و قابل رویت را برعهده دارد.
· سکسیونر قابل قطع زیر بار، که قادر به قطع جریانهای نامی میباشد اما جریان اتصال کونتاه را نمی تواند قطع کند . در نتیجه باید از وسیله دیگری برای قطع جریان اتصال کوتاه استفاده نمود.
· کلید قدرت یا دیژنکتور، که قادر به قطع و وصل جریان های نامی و اتصال کوتاه می باشد.

         درتمام کلیدها به جز کلید خلا از یک ماده برای خاموش کردن جرقه استفاده می کنند که به یکی از سه صورت جامد مایع و گاز می باشد.

۱-۲-۷ انواع کلیدهای قدرت (دیژنکتور)

· کلیدهای روغنی
· کلیدهای کم روغنی
· کلیدهای هوایی
· کلیدهای خلا
· کلیدهای گازی SF6

1-2-8 انتخاب کلیدهای فشار قوی

کلیدها باید طوری انتخاب شوندکه متناسب با مورد استعمال ، تحمل هرگونه فشار وارده در محل نصب را داشته باشند.اصولا در انتخاب کلیدها معیارهای مختلفی در نظر گرفته می شود که در ادامه آورده شده است.

۱-۲-۸-۱ انتخاب برحسب مشخصات نامی

در موقع انتخاب کلیدهای قدرتباید به مشخصات نامی کلید که درجدول صفحه بعد با علامت × مشخص شده، توجه شود.

 

1-2-8-2 انتخاب با توجه به وظیفه قطع و وصل

         علاوه بر مشخصات نامی کلید ، برای انتخاب آن باید بدانیم در کجا نصب می شود و چه مداری را باید در حالت عادی و اتصالی ، بدون بار یا زیر بار یا حتی جریان اتصال کوتاه قطع ووصل کند.

۱-۲-۹ سکسیونر و کلید زمین و کلید ویژه تخلیه بارالکتریکی

         سکسیونر درموقعیتباز بودن ، یک جدایی آشکار رانشان می دهد و برای جدا کردن تاسیسات شبکه یا قسمتی از ان لازماست . سکسیونر برای وصل کردن قسمت های تقریبا بدون جریان بسیار مناسب است، برای مثال وصل کردن شین های بار ساکن دارنتد ، کابل های کوتاه و یا جریان ترانسفورماتور ولتاژ.

سکسیونر را زیر با ر هم می توان قطع ووصل کرد، به شرط آن که بین دو سر کلید، در هر دو حالت اختلاف پتانسیل قابل توجهی وجود نداشته باشد. برای مثال هنگام وصل کردن دو شین موازی با بارهای متفاوت.

۱-۲-۱۰ کلید زمین

کلید زمین برای زمین کردن و اتصال کوتاه کردن قسمتی از تاسیسات شبکه که بدون برق شده است به کار می رود و معمولا با سکسیونر به طور مشترک یک دستگاه واحد را تشکیل میدهند. ما بین سکسیونر و کلید زمین اغلب یک چفت و بست متقابل وجود دارد. ولی این چفت و بست نباید مانع آن شود که زمین کردن بدون توجه به ولتاژ داشتن شبکه انجام گیرد.

۱-۲-۱۱ کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی ( کلید زمین با توانایی وصل)

         این کلید برای زمین کردن و اتصال کوتاه کردن قسمت هایی از شبکه به کار برده می شود که دارای اختلاف سطح بار الکتریکی هستند، و طوری ساخته شده اند که جرقه تخلیه بار در دو سر تیغه مزاحمتی برای کلید و اطراف آن ایجاد نمی کند.

         سکسیونر، کلید زمین و کلید تخلیه بار ساخت زیمنش تابع مقررات DIN VDE 060  بخش دوم و  DIN VDE 0111 و همین طور IEC 129 می باشند.

این کلیدها باید علاوه بر جریان های نامی ، مقاوم در مقابل جریان های اتصال کوتاه درمحل نصب شده باشند و کلید تخلیه بار الکتریکی حتی برای بستن روی جریان اتصال کوتاه هم مناسب است. استقامت اتصال کوتاه کلیدهای زمین وسکسیونر زیمنس و همین طور کلید ویژه تخلیه بار در جدول ۱-۲ آورده شده است.

          باز و بسته کردن کلید : عمل قطع و وصل کردن کلیدهای زمین ، کلید ویژه تخلیه بار الکتریکی و سکسیونر ها را طبق جدول ۱-۳ می توان براساس درخواست ، دستی ، موتاوری و یا کمپرسی سفارش داد. سکسینرهایی که موتوری یا کمپرسی باز و بسته می شوند و به کلید زمین نیز مجهز شده اند، کلید زمین آنها معمولا دستی باز و بسته می شوند.

۱-۲-۱۲ فیوز

حفاظت دستگاه ها و شبکه در مقابل جریان اتصال کوتاه توسط فیوز انجام می شود. فیوز فشار قوی با قدرت زیاد (HH) در پست های فشار قوی ( فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز) برای حفاظت دستگاه ها در برابر جریان اتصال کوتاه ضربه ای ، قبل از ترانسفورماتورها ، موتورها ، خازن ها و انشعابات کابلی نصب می شود. در ضمن فیوز (HH) دستگاه ها و قسمت هایی از شبکه را مقابل آثار مخرب دینامیکی و حرارتی جریان های اتصال کوتاه زیاد نیز محافظت می کند ، به طوری که این جریان ها رادرهمان زمان شروع ، قطع می کند.

۱-۲-۱۳ کلید بار

         کلیدبار در جایی به کار می رود که بخواهیم جریان بار را قطع و وصل کنیم ، بدون اینکه نیازی به رویت جدایی یا وصل شدن کنتاکت های آن را داشته باشیم و یا اینکه بخواهیم قطع و وصل به نحو دیگری پدیدار شود. درکلید بار ساخت زیمنس برای قطع جریان از روش قطع درخلا استفاده شده است. به طوری که این سیستم هر قطع و وصل را بدون محدودیت و با اطمینان کامل انجام دهد. مشخصات الکتریکی و مکانیکی این کلید خیلی بالاتر از مشخصات یک کلید معمولی است . به طور مثال می توان جریان نامی ۸۰۰ آمپر را ۱۰۰۰F0 بار ، بدون مراقبت و نگهداری و سرویس قطع و وصل کرد. این کلید هر ۱۰ سال یکبار احتیاج به روغن کاری در قسمت های متحرک دارد. کلید بار خلا برای دفعات قطع و وصل زیاد بخصوص درحالت های زیر بسیار مناسب است .

درمواقع عادی ( شبکه بدون عیب ):

۱-               وصل کردن کلید بار تا ۸۰۰ آمپر مستقل از F cos

2-               وصل کردن ترانسفور ماتور در حالت زیر بار یا بدون بار

۳-               وصل کردن کابل های بدون بار با سیم های هوایی نقل انرژی

۴-               وصل کردن موتورها

۵-               وصل کردن خازن ها با جریان نامی تا ۶۸۰ آمپر

۶-                وصل کردن کابل های رینگ شده تا ۸۰۰ آمپر

درمواقع غیر عادی

۱-               وصل کردن روی جریان اتصال کوتاه دائم.

۲-               قطع کردن جریان های اتصال کوتاه کوچک در ترکیب با فیوز HH مطابق بااستاندارد پیشنهادی IEC 420

1-2-14 سکسیونر قابل قطع زیر بار

         سکسیونر قابل قطع زیر بار، کلید باری است که قطع شدن آن با جدایی قابل رویت تیغه ها توام است . این کلید برای تعداد قطع و وصل کم بخصوص درحالت های زیر بار بسیار مناسب است.

درشبکه سالم :

۱-               وصل کردن جریان بار ۰٫۷ ≤ F cos

2-               وصل کردن رینگ کابل

۳-      وصلکردن خازن ها تا ۴۰ آمپر و همین طور کابل بدون بار و سیم هوایی نقل انرژی بادیژنکتور صرفه جویی می شود.و

۴-      کاربرد به عنوان سکسیونر حفاظتی . ( در نتیجه از وسایل چفت و بست در ارتباط با دیژنکتور صرفه جویی می شود).

شبکه ناسالم:

۱-               وصل کردن روی جریان اتصال کوتاه

۲-               قطع کردن جریان اتصال زمین

۳-               قطع سه فاز شبکه پس از قطع شدن جریان اتصال کوتاه ، توسط فیوز HH

1-2-15 انواع و موارد استفاده ترانسفوماتورها

         -ترانسفور ماتورهای کوچک: ترانسفوماتورهای کوچک برای تطبیق ولتاژ شبکه با ولتاژ مصرف کننده به کار برده می شوند.

         – ترانسفوماتور جداکننده: این ترانسفورماتور درجایی به کار برده می شود که یک جدایی الکتریکی مطمئن بین ورودی و خروجی ( پریمر و زکوندر) لازم باشد . چنین ترانسفوماتورهایی دارای عایق بندی قوی، فاصله هوایی بزرگ ( مقره های طویل) و مسیر جریان خزنده الکتریسیته از سطح عایق طویل می باشند . به عبارت دیگر قدرت عایقی آنها از هر لحاظ بیشتر از ترانسفوماتور معموی است .

– ترانسفورماتورهای ایمنی: این ترانسفوماتورها، ترانسفوماتورهای جدا کننده با شرایط ایمنی بیشتر هستند وبرای تغذیه مدارهای الکتریکی بکار می روند، که در آنها علاوه بر جدا کردن ، حفاظت در مقابل اختلاف سطح زیاد تماس ( ایمنی ولتاژ کم طبق DIN VDE 0100 ) مورد نظر است .

– ترانسفوماتورهای سه فاز توزیع برق تا ۲۵۰۰ کیلو ولت آمپر

– این ترانسفورماتورها درمحلی که لازم باشد انرژی الکتریکی بااختلاف سطح موجود به اختلاف سطح مورد نیاز تبدیل شود، بکار گرفته شده و به خصوص در شبکه های صنایع و
شبکه­های شهری نصب می شوند.

از نظر ساختمان ترانسفوماتونرها برحسب نوع ساختمان به انواع زیر تقسیم می شوند:

۱-ترانسفوماتور با عایق مایع

ترانسفور ماتور با عایق مایع ( ترانسفورماتور روغنی) و ترانسفوماتور با عایق مایع مصنوعی که درجه اشتعال آن بالاتر از ۳۰۰ درجه سانتیراد است  ( روغن سیلیکن ، کلوفن  و آسکارل و دیگر ترکیبات شیمیایی) ، این ترانسفوماتورها از سال ۱۹۸۲ به بعد ساخته نشدند. این ترانسفوماتورها برای نصب درمکان ها یسر پوشیده و در هوای آزاد مجهز به ظرف انبساط یا بدو نظر ، انبساط ( کاملا بسته) بسیار مناسب است.

۲-ترانسفوماتور خشک

ترانسفوماتور خشک مانند ترانسفوماتور با صمغ مصنوعی ترانسفوماتور با عایق صمغ مصنوعی برای نصب در مکان های سرپوشیده ودرحالت های ویژه با جدار خارجی مخصوص برای نصب در هوای آزاد مناسب است.

۳-ترانسفوماتور با عایق گازی

         یکی ازمتداولترین انواع این ترانسفوماتور، ترانسفوماتور با گاز SF6 است. هسته این ترانسفوماتور در بشکه بسیارمحکمی جای گرفته و باید پیش بینی او احتیاط لازم برای تحمل فشار گاز داخل آن به عمل امده باشد.

۱-    ترانسفوماتورهای اندازه گیری

ترانسفوماتور اندازه گیری ، یک وسیله الکتریکی است که جریان ولتاژ اولیه ( پریمر) را با همان کیفیت فقط مناسب برای سنحجش در دستگاه های اندازه گیری ، دستگاه های کنترل و رله ها ووسایل حفاظتی به طرف دیگر ( دمین بازکوندر) انتقال می دهد. حداکثر دما ۴۰ درجه سانتیگراد ، میانگین حداکثر دمای ۲۴ ساعت ۳۵ درجه سانتیگراد ، مناسب برای عملکرد صحیح این تجهیزات میباشد.

فصل دوم

ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی

۲-۱ مقدمه

         ضرورت بازرسی یا بازبینی از آنجا ناشی می شود که در طی یک فرآیند تولید و یا در طول دوره کار یک تجهیز امکان دارد که انواع عیوب به اندازه های مختلف در آن بوجود آیند. ماهیت و اندازه دقیق هر عیب روی عملیات بعدی آن تجهیز تاثیر خواهد گذاشت. عیوبی مانند ترکهای حاصل از خستگی یا خوردگی ممکن است در حین کار قطعه ایجاد شود. بنابر این برای آشکار سازی وجود عیوب و نیز جهت تشخیص و تعیین سرعت رشد این نقصهادر طول عمر قطعه یا دستگاه ، داشتن وسایل مطمئن ضروری است.

۲-۲ روشهای مختلف بازبینی وبازرسی فنی

110,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.