مقاله بررسی خواص ضد میکروبی کالای پشمی رنگ شده با مواد رنگزای طبیعی پوست گردو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی خواص ضد میکروبی کالای پشمی رنگ شده  با مواد رنگزای طبیعی پوست گردو  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی خواص ضد میکروبی کالای پشمی رنگ شده  با مواد رنگزای طبیعی پوست گردو   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: تدوین و فرضیه
مقدمه ۲
۱-۱موضوع تخقیق ۳
۲-۱فرضیه ۳
۳-۱سوالات فرضیه ۳
۴-۱ پیشینه و ضرورت تحقیق ۴
فصل دوم: رنگ و رنگرزی و خصوصیات پشم
۲-۱ تاریخچه رنگرزی ۶
۲-۲-رنگزای طبیعی ۸
۲-۲-۱ روناس Rubia 9
2-2-1-1 تجزیه مواد ریشۀ تانن ۹
۲-۲-۱-۲ دستورالعمل رنگرزی روناس ۱۰
۲-۲-۲- اسپرک (ورث) Reseda luteol 10
2-2-2-1 دستورالعل رنگرزی اسپرک ۱۰
۲-۲-۳ نیل(شمل) Indigofera-tinctoria 10
2-2-4 پوست انار ۱۱
۲-۲-۴-۱ دستور عمل رنگرزی ۱۱
۲-۲-۵ پوست گردو ۱۱
۲-۲-۵-۱ طرز رنگرزی با پوست گردو ۱۳
۲-۳- خصوصیات لیف پشم ۱۳
۲-۳-۱ نژادهای مشهور گوسفندان پشمی ۱۴
۲-۳-۲-ویژگی های مهم در تعیین کیفیت پشم ۱۵
۲-۳-۳- ساختمان لیف پشم ۱۵
فصل سوم: دندانه ها و آب مقطر
۳-۱ دندانه کردن ۱۸
۳-۲ دندانه ها بر دو نوع هستند ۱۸
۳-۲-۱ دندانه های نباتی ۱۸
۳-۲-۲- دندانه های معدنی ۱۹
۳-۲-۲-۱-زاج سیاه یا سولفات آهن ۱۹
۳-۲-۲-۲-کات کبود یا سولفات مس (زاج سبز ) ۱۹
۳-۲-۲-۳-قلع ۲۰
۳-۲-۲-۴-کروم ۲۰
۳-۳ عمل دندانه کردن ۲۱
۳-۴ آب مقطر ۲۱

فصل چهارم: میکروارگانیسم ها
۴-۱ عوامل بیماری های عفونی در انسان ۲۴
۴-۲ استافیلو کوکوس ۲۴
۴-۲-۱ توصیف جنس ۲۵
۴-۲-۲ شکل و رنگ آمیزی ۲۵
۴-۲-۳ ویژگی های کشت ۲۵
۴-۲-۴ مقاومت دارویی ۲۶
۴-۲-۵ بیماریهای استافیلوکوکی ۲۶
۴-۲-۵-۱ سندرم پوست برهنه ۲۶
۴-۲-۵-۲ سندرم شوک سمی ۲۷
۴-۳ چکیده کوکسی های گرم مثبت(استافیلو کوکوس اورئوس) ۲۷
۴-۴ اشرشیا ۲۸
۴-۴-۱ عفونت های ناشی از اشرشیا کلی ۲۹
۴-۴-۱-۱ عفونت های مجرایی ادراری ۲۹
۴-۴-۱-۲ مننژیت نوزادان ۳۰
۴-۴-۱-۳ اسهال ۳۰
۴-۴-۱-۴ عفونت بیمارستانی ۳۰
۴-۴-۲ ایمنی ۳۱
۴-۵ چکیده باسیل های گرم منفی اشرشیا کلی ۳۱
فصل پنجم: بخش تجربی و آزمایشگاهی
۵-۱ بخش تجربی ۳۳
۵-۱-۱ مواد شیمیایی و دستگاه های مورد استفاده ۳۳
۵-۱-۲ روش انجام آزمایش ۳۳
۵-۲ مراحل آزمایش ۳۳
۵-۲-۱ دندانه کردن کالا ۳۳
۵-۲-۲ رنگرزی کالای پشمی ۳۳
۵-۲-۳ شستشو ۳۴
۵-۲-۴ تست ضد میکروب کردن ۳۶
۵-۳ نتایج و بحث ۳۷
فصل ششم: نتیجه گیری
نتیجه گیری ۴۹
۶-۱ برسی تاَثیر غلظت رنگ پوست گردو روی درصد باز داری رشد میکروب ۴۹
۶-۲ برسی میزان دوام شستشویی تکمیلی انجام شده ۴۹
منابع و ماخذ ۵۰

منابع و ماخذ:

۱- فرزان ،ناصر ، تاریخ و تحول هنر وصنعت رنگرزی در ایران و جهان /انتشارات تهران ۱۳۷۷
۲- جهانشاهی افشار ویکتوریا -فرایند روش های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی – دانشگاه هنر، ۱۳۷۵
۳- امیری ستاره – الیاف شناسی- انتشارات سمت- تهران ۱۳۸۵
۴- دکتر سید اصفهانی میر هادی– تکمیل کالای نساجی جلد اول- انتشرات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر- تهران ۱۳۷۷
۵- صدری ، نسرین ، رنگرزی الیاف و نخ /جهاددانشگاهی /واحد صنعتی امیر کبیر/تهران۱۳۸۶
۶-تکمیل کالای نساجی جلد اول شیمی نساجی ومقدمات تکمیل –دکتر سید اصفهانی میر هادی
۷- دکتر شریفی مسعود –میکروبیولوژی پزشکی
۸- و حاجی شریفی محسن و ساسان نژاد جواد- خصوصیات الیاف نساجی- مرکز نشر دانشگاهی –چاپ اول ۱۳۶۳- چاپ دوم ۱۳۷۴
۹-وکیلی ابوالفضل- رنگرزی الیاف فرش دست بافت- تهران -نقش هستی ۱۳۸۲
۱۰- بروکس. ودیگران- میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۰۷- ترجمه ضیغمی حبیب و آل بویه مسعود زیر نظر قاضی سعیدی کیومرث- نشر اندیشه رفیع –تهران ۱۳۸۷
۱۱- تالیف و ترجمه همتی شهروز و آۀ یاسین مهناز- میکروب شناسی تشخیصی – انتشارات تحفه با همکاری انتشارات بشی- تهران۱۳۴۳
۱۲-IVO Oliveira Anabela Sousa lasabel c.f.R.ferreira Albino Bento .Leteicia Estevinho .jose Alberto Pereira*
Total phenolos ,antioxidant potential and antimicrobial activity of walnut green husksw Food and chemical toxicology 469(2008)2326-2331

 

چکیده

از آنجایی که پشم یکی از الیاف کاربردی در منسوجات ،قالی و غیره میباشد ،لذا در این کار تحقیقاتی خواص ضد میکروبی رنگ طبیعی پوست گردو در برابر دو نمونه از ریز باکتریها روی نخ پشم به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

همچنین تاَثیر غلظت رنگ مصرفی و همچنین نوع دندانه های رایج  مورد استفاده در رنگرزی کالا با رنگ های طبیعی ،مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش غلظت رنگ مصرفی روی کالای پشمی ،باعث افزایش درصد بازداری رشد روی هر دو نوع میکروب میگردد.همچنین نمونه های دندانه شده با زاج سفید وسولفات مس ،خوب عمل  نموده است .و کالا رنگرزی شده ی بدون دندانه نیزبسیار خوب عمل نموده است .

در ادامه برای  برسی میزان دوام شستشویی تکمیلی انجام شده ،نمونه های عمل شده ،تحت تاَثیر سیکل در شستشو قرار گرفت  در سیکل های شسته شده نمونه های بدون دندانه خاصیت ضد میکروبی را بیشتر از نمونه های دندانه شده از دست می دهد که به این نتیجه دست می یابیم که  دندانه ها نتوانستند در افزایش خاصیت ضد میکروبی تاثیر مستقیم داشته باشد اما به طور خیلی واضح مشخص است که در دوام شستشویی تکمیل انجام شده نقش به سزایی دارد.

مقدمه:

گردو یک محصول با ارزش ویک میوه ی مغز دار خیلی معروف می باشد وبه صورت گسترده

مصرف می شود . در بعضی از کشورها نه تنها میوه ی خشک (میوه ی مغز دار ) آن مورد استفاده قرار می گیرد ،بلکه پوست های سبز ،پوسته ،دانه ،پوست درخت، پوست های سبز گردو و برگ ها نیز در صنایع زیبایی دارو سازی استفاده می گردد.

در دهه ی اخیر یک علاقه روز افزون نسبت به استفاده از مواد طبیعی به جای مواد مصنوعی مشاهده شده است .از آنجایی که مواد و محصولات مصنوعی در مقایسه با مواد طبیعی بسیار پیچیده تر هستند، و مدت زمان زیادی لازم است تا آنها چرخه ی خود را کامل کنند و به طبیعت برگردند بنابراین به میزان قابل توجهی باعث آلودگی محیط  می گردد .

 همچنین با افزایش قیمت مواد خام مشکل سود قیمت برای تولید شیمیایی بیشتر آشکار شده  است.

آنتی اکسیدان های طبیعی مانند ترکیبات فنولیک اگر به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی استفاده شوند ، اهمیت و ارزش زیادی را به دنبال دارند ومنافع زیادی را برای سلامت انسان منجر می شوند، که به این دلیل  آزمایشات مختلفی بر روی گردو انجام گرفته است.

پوست سبز گردو که از طریق تولید گردو حاصل می شود . استفاده ی بسیار کمی دارد . بنابراین  استفاده از پوست سبز گردو به عنوان یک منبع فتو شیمیایی ارزش تولید گردو را افزایش می دهد و همچنین باعث استفاده از محصولاتی از طریق فعالیت های مختلف آنتی اکسیدان  با لقوه ی محصولات گردو را نشان داده ،در این  مطالعه به خاصیت پوست گردو و فعالیت های ضد میکروبی آن توجه می شود که بر روی دو میکروارگانیسمی که در محیط وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد .

 ۱-۱موضوع تحقیق :

بررسی خواص ضد میکروبی کالای پشمی رنگ شده با مواد رنگزای طبیعی پوست گردو

۲-۱فرضیه :

از آنجایی که در محیط پیرامون ما میکروب های متفاوتی وجود دارد و بسیاری از این میکروب ها عامل بیماری های مختلف است، وجود این موضوع در پیرامون نیاز به بررسی و ایجاد رو ش های نوین در جهت جلوگیری از بروز وپیدایش میکرو ارگانیسم ها ودر نهایت جلوگیری هر چه بیشتر از انواع بیماری های پیرامون افراد جامعه است.

 مواد رنگزای طبیعی در طبیعت به میزان فراوان موجود است که دارای خاصیت های فراوان می باشند این مواد در چرخه ی طبیعت تجزیه پذیرند ونیز ایجاد حساسیت های پوستی نمی کند .

طبق این فرضیه اگر پارچه ها والیاف مورد استفاده در اطرافمان را با استفاده از این مواد طبیعی رنگرزی کنیم  ،در بعضی از موارد می توان آنها را  ضد  میکروب کرده ودیگر در صنعت  نساجی نیازی به مرحله ی  تکمیل ندارد می توان با این روش یکی از مراحل رنگرزی در نساجی را کاهش داده ونیز کالای بدست آمده هم دارای خاصیت ضد میکروبی باشد . با فرض اینکه استفاده از پوست گردو برای رنگرزی در الیاف فرش با استفاده از دندانه های مختلف مناسب میباشد وغلظت های متفاوت بر روی آن تاثیر داشته باشد و به لیف حاصله از رنگرزی خاصیت ضد میکروبی دهد، این پروسه پیش گرفت

۳-۱سوالات فرضیه :

۱-۳-۱ آیا پارچه ها والیافی که با مواد رنگز ای طبیعی پوست گردو رنگرزی شده اند از خاصیت ضد میکروبی  برخوردار است ؟تا در صنعت نساجی نیازی به مرحله ی تکمیل نداشته باشد؟

۲-۳-۱آیا دندانه های مختلف بر خاصیت ضد میکروبی الیاف تاثیر گذاراست ؟

۳-۳-۱آیا غلظت های مختلف در رنگرزی الیاف بر روی خاصیت ضد میکروبی تاثیر گذار است؟

۴-۱ پیشینه و ضرورت تحقیق :

از آنجایی که الیاف وپارچه ها مکان های مناسبی برای رشد میکروب ها هستند واز طرفی این موضوع باعث آسیب زدن به خود منسوجات ومصرف کننده ی آن می شود ،به مسئله ی ضد میکروب کردن توجه بسیاری می شود . به طور کلی ترکیبات ضد میکروبی بسیاری وجود دارد که از آنها در صنایع متفاوتی استفاده می گردد. مانند(جنتامیسین ها –آنتی بیوتیک ها –نمک ها –تری آلکیل تین و استر ها – الکل ها و…)

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی نساجی
 • پاورپوینت رنگرزی نخ های پشمی
 • مقاله رنگرزی نخ های پشمی
 • تحقیق بررسی روشهای بهبود رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی
 • مقاله ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتکی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.