مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۴
۱- مقدمه ۵
۱-۱- طرح مسأله ۶
۱-۲- اهمیت و ضرورت ۸
۱-۳- اهداف ۹
۱-۴- سوابق ۹
۱-۵- فرضیه‌ها ۱۲
۱-۶- روش تحقیق و مراحل آن ۱۲
جامعه آماری ۱۳
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۱۳
ابزار گردآوری داده‌ها ۱۳
اعتبار و روایی ۱۳
۱-۷- معرفی متغیرها و شاخص‌ها ۱۴
۱-۸- محدوده و قلمرو پژوهش ۱۵
۲- مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری ۱۵
۲-۱- تعاریف و مفاهیم ۱۵
۲-۱-۱-سلامت اجتماعی ۱۵
۲-۱-۲-اعتماد ۱۶
۲-۱-۳-حمایت اجتماعی ادراک شده ۱۷
۲-۲- دیدگاه‌ها و مبانی نظری، و … ۱۷
۳-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۲۴
۳-۲- یافته های پژوهش ۲۴
۴-جمع بندی و نتیجه گیری ۲۹
۵- پیشنهادات ۳۱
۶-منابع فارسی ۳۳
منابع لاتین ۳۶

 

 

  ۶-منابع فارسی

– آرون،ریمون.(۱۳۸۱)،مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی،ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی- فرهنگی

– ازکیا،مصطفی و غفاری،غلامرضا،(۱۳۸۰)، «بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی کاشان»،نامه علوم اجتماعی ،شماره ۱۸٫

– باستانی،سوسن و دیگران،(۱۳۸۷)،«سرمایه اجتماعی شبکه و روابط متقابل بین شخصی»،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی،سال۱۶،شماره۶۱،

-بخشی پور رودسری،عباس؛پیروی،حمید و عابدیان،احمد،(۱۳۸۴)،بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان،فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هفتم،شماره ۲۸-۲۷

– پاتنام،رابرت،(۱۳۸۰)،دموکراسی و سنت های مدنی،ترجمه دلفروز،تهران: انتشارات روزنامه سلام.

– تاجبخش،کیان(۱۳۸۴)،سرمایه اجتماعی،اعتماد و دموکراسی،تهران :نشر شیرازه

– توسلی ،غلامعباس ، (۱۳۸۲)،مشارکت اجتماعی در شراسط جامعه آنومیک،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

– جوشن لو محسن،ودیگران(۱۳۸۸)،«طراحی فرم کوتاه مقیاس بهروزی اجتماعی برای استفاده در نمونه های ایرانی»، فصلنامه رفاه اجتماعی شماره ۳۲٫

– جوکار،بهرام،(۱۳۸۶)،«نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین هوش هیجانی وهوش عمومی در رابطه با رضایت از زندگی»،مجله روان شناسی معاصردوره دوم ،شماره۴٫

– خواجه دادی،اشکان ودیگران(۱۳۸۷)،رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت مادران، فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره ۳۰و۳۱

– رستگار خالد ،امیر،(۱۳۸۴)،گسترش نقش زنان در جهت حمایت های شغلی و اجتماعی،مجله جامعه شناسی ایران،دوره ۶، شماره۴٫

– رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۸)،آنومی یا آشفتگی اجتماعی(پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران)،تهران: انتشارات سروش.

– زاهدی محمد جواد و اجاقلو ،سجاد ، (۱۳۸۴)، «بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان»، مجله جامعه شناسی ایرن،دوره۶،شماره۴٫

– سام آرام ،عزت الله ،(۱۳۸۸)، «بررسی رابطه سلامت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه محور»، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی ،سال اول ،شماره۱

– سجادی،حمیرا،صدر السادات،سید جلال، (۱۳۸۴)، «شاخص های سلامت اجتماعی»، فصلنامه سیاسی اقتصادی،شماره۲۰۷و۲۰۸٫

– سعادت،رحمان(۱۳۸۵)،”تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی استان ها”، فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره ۲۳

– شارع پور ،محمود، (۱۳۸۸)، «بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی(مطالعه موردی استان مازندران)» ،جامعه شناسی کاربردی؛مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان،شماره ۳۶

– عبدالله تبار،هادی و دیگران،(۱۳۸۷) ،بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره۳۰و۳۱

– علیوردی نیا،اکبر؛ شارع پور،محمود، ورمزیار،مهدی،(۱۳۸۷)، «سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری» ، فصلنامه پژوهش زنان، دوره ۶،شماره ۲

– فدایی مهربانی،مهدی،(۱۳۸۶)، «شهر نشینی ،رسانه و سلامت اجتماعی»،نشریه پژوهش و سنجش، شماره۱۴۹٫

-قاسمی،وحید،اسماعیلی ،رضا و ربیعی،کامران،(۱۳۸۵)، «سطح بندی سرمایه اجتماعی در شهرستان های استان اصفهان»

– قائدی،غلامحسین،یعقوبی،حمید، (۱۳۸۷) ،رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی اجتماعی دانشجویان،مجله ارمغان دانش ،دوره ۱۳ ،شماره ۲٫

-کرتیس، آنتونی جیمز،(۱۳۸۲)،روان شناسی سلامت ،ترجمه فرامرز سهرابی ،تهران :طلوع دانش.

-گنگر لو ،مریم، (۱۳۸۷)، «سنجش میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد در دانشگاه علامه طباطبایی»، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

-گیدنز،آنتونی،(۱۳۷۷)،پیامدهای مدرنیت،ترجمه محسن ثلاثی،،تهران:نشر مرکز،چاپ اول

– محسنی تبریزی،علیرضا،شیر علی ،اسماعیل،(۱۳۸۸)، «عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان ایرانی خارج از کشورمورد پژوهی دانشگاههای کشور آلمان»،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش  عالی،شماره ۵۲

– یزدان پناه،لیلا،(۱۳۸۲)، «بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر تهران»،پایان نامه دکتری  رشته جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

منابع لاتین

-Blanco,Amalio & Diaz.Dario, (2007),social order and mental health:a social well-being approach,Autonoma university of Madrid  ,psychologe in spain ,vol.11(5).

-Callaghan. Lisa,(2008), Social Well-Being in Extra Care Housing: An Overview of the Literature, personal social service research unit,established at the universityof kent an Canterbury,

-Cicognani . Elvira& Pirini, Claudia & Keyes, Corey & Joshanloo, Mohsen & Rostami, Reza & Nosratabadi, Masoud, (2007), Social Participation, Sense of Community and SocialWell Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students, Springer Science+Business Media B.V.pp97-112.

– Fild,John,2003.” social capital” .published by Routledge, London, UK

– Herzong,A.R :ofstedal, M.B &Wheeler, L .M (2002), Social Engagement and its Relationship to health , clinical Geriatric Medicine, 18(3),ix.

-Huppert.felicia&Marks.nic&clark.andrew&etal,( 2006),personal and social well-being modul for the European socialsurvey, Round3 .

– Keyes, Corey Lee.M & Shapiro, Adam, (2004), social well-being in the united states: A Descriptive Epidemiology.

-Keyes, Corey Lee.M, (1998),social well-being, social Psychology Quarterly, vol.61,N.2,pp121-190.

-Larson,James, (1993),the measurement of social well-being, social Indicators Research 28,pp285-296.

– Paxton,Pamela, 2002.”social capital anddemocracy: an Interdependent Relationship” .American sociological review,vol.67, 254-277

-Parry sarah patricia,M.s.s.w,(1987),Astudy of the relationship between visitation and the perceived social well-being of nursing home residents,the university of texas at Arlington.

-Shapiro, Adam& Keyes, Corey Lee.M,(2007), Marital Status and Social Well-Being: Are the Married Always Better Off? Springer Science+Business Media B.V.

-World Health organization(WHO)1979, Health for all,Sr.No5.

چکیده

سلامت اساسی ترین جزء رفاه جامعه به شمار می رود و بیش از مداخلات پزشکی به عوامل اجتماعی وابسته است. در واقع سلامت اجتماعی به نوعی بهداشت روانی، فردی و اجتماعی گفته می شود که براساس تئوری کییز پنج بعد، یکپارچگی اجتماعی،پذیرش،سهم داشت،شکوفایی وپیوستگی اجتماعی را در برمی گیرد. مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت ومحتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات و مسایل مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا می کند.باتوجه به این تاثیرات متقابل،هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی ومیزان سلامت اجتماعی دانشجویان می باشد. براین اساس سرمایه اجتماعی در دو بعد شناختی- انواع اعتماد و حمایت های عاطفی و مادی شبکه – و بعد ساختاری- مشارکت اجتماعی – مورد بررسی قرار می گیرد.همچنین تعیین ارتباط متغیرهای دموگرافیک با سلامت اجتماعی از دیگر اهداف این پژوهش است.

این پژوهش از نوع پیمایش مقطعی و با استفاده از ابزار پرسش نامه در میان دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه این پژوهش ۳۷۵ نفر بود که به روش نمونه گیری طبقه ای بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده با استفاده از نرم افزار spss  و بوسیله آزمون های تی تست ،آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارند و از بین متغیرهای پیشینه ای وضعیت تاهل، جنسیت و نوع دانشکده با سلامت اجتماعی رابطه داشتند.نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که ۵۹ درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی بوسیله ی دو متغیر اعتماد و مشارکت اجتماعی تبیین می شود.

کلید واژه:سلامت اجتماعی،سرمایه اجتماعی،اعتماد،مشارکت اجتماعی،حمایت اجتماعی

۱- مقدمه

همانگونه که از عنوان بر می آید موضوع اصلی مقاله حاضر سلامت اجتماعی[۱] (بهزیستی) و رابطه آن با سرمایه اجتماعی[۲] است. سلامت[۳]موضوعی مطرح در همه ی فرهنگ هاست و تعریف آن در هر جامعه ای تا اندازه ای به حس مشترک مردمان از سلامت و فرهنگ آنها باز می گردد ( سجادی و صدرالسادات، ۱۳۸۴: ۲۴۴)، ولی معمولاً هر گاه از آن سخنی به میان آمده بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه بوده، در حالی که رشد و تعالی جامعه در گرو تندرستی آن جامعه از ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است. سازمان جهانی بهداشت در تعریفی سلامت را به عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه صرفاً فقدان بیماری، تعریف می کند world health organizalion,1979)). بنابراین سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سلامت می باشد. در واقع زمانی شخص را واجد سلامت اجتماعی بر می شمریم که بتواند فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس پیوند و اتصال نماید ( فدایی مهربانی، ۱۳۸۶: ۸).

۱-۱- طرح مسأله

سلامت اجتماعی به نوعی بهداشت روانی، فردی و اجتماعی گفته می شود که در صورت تحقق آن شهروندان دارای انگیزه و روحیه شاد بوده و در نهایت ،جامعه شاداب و سلامت  خواهد بود. در واقع زندگی سالم محصول تعامل اجتماعی بین انتخابهای فردی از یک سو و محیط اجتماعی و اقتصادی احاطه کننده افراد از سوی دیگر است.

 گلداسمیت[۴] سلامت اجتماعی را « ارزیابی رفتارهای معنی دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران» تعریف می نماید و آن را یکی از اساسی ترین شاخص های سلامت هر کشوری معرفی می کند، که منجر به کارا بودن فرد در جامعه می گردد (Larson, 1993:285). داشتن تفکرات اجتماعی صحیح و برخورداری فرد از ذهنیت مثبت نسبت به جامعه برای داشتن زندگی اجتماعی بهتر، اولین و مهمترین مرحله از سلامت اجتماعی می باشد که متاسفانه توجه کافی به آن نشده است . بنابراین با توجه به ماهیت اجتماعی زندگی بشر و چالشهایی که این امر می تواند به وجود آورد، نمی توان از توجه به جنبه های اجتماعی سلامت در کنار جنبه های عینی، عاطفی و روان شناختی آن غافل شد.

از سوی دیگر مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا با تمامی موضوعات و مسایل مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا می کند و اخیراً به عنوان یک عامل اجتماعی موثر بربر سلامت مطرح شده است. سرمایه اجتماعی مشخصه ای است که توانایی سازمان دهی جمعی مشارکتی و داوطلبانه برای حل مشکلات گروهی یا عمومی را به حداکثر می رساند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی، یعنی توانایی استفاده جمعی توام با همکاری از منابع برای اهداف عمومی وجود نداشته باشد بعید است که فقط سرمایه مالی و افزایش سرمایه انسانس بتواند نتایج مثبتی را بدنبال داشته باشد(تاجبخش،۱۳۸۴: ۱۰).

اعتماد به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی(cook,2001)، از عواملی است که زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. اهمیت اعتماد در روابط و پیوندهای اجتماعی به گونه ای است که می توان اعتماد را عنصر اساسی زندگی اجتماعی تلقی نمود که زمینه همکاری و تعامل را در ابعاد مختلف جامعه گسترش می دهد ، در حالی که کاهش اعتماد اجتماعی در جامعه موجب می گردد همواره نوعی ترس از برقراری رابطه و احساس ناامنی بین اعضاء بوجود آید که مانع از تداوم و تقویت رابطه و کاهش همکاری و تعاملات می گردد که در این صورت فردگرایی و منفعت طلبی که منشاء بسیاری از انحرافات و نابسامانی های اجتماعی است در جامعه رواج می یابد(باستانی و دیگران ، ۱۳۸۷: ۴۳-۴۲).

 از آنجایی که شخصیت های فردی تحت تاثیر کیفیت و کمّیّت روابط میان فردی است فقدان حمایت های اجتماعی ممکن است منابع فردی را برای مقابله با چالش ها تقلیل دهد و  احتمالاً به اختلالات فراوانی منجر شود، زیرا حمایت هایی را که فرد از خانواده، دوستان و یا جامعه دریافت می کند مستقیماً سلامت او را تحت تاثیر قرار می دهند. به این اعتبار حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی در پژوهش سلامت اجتماعی یک مفهوم کلیدی است .

از طرفی دانشگاهها سازمان هایی هستند که هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را جذب می کنند. این دانشجویان بیش از نیمی از منابع انسانی موثر در توسعه جوامع بشری را تشکیل می دهند و از آنجا که نسل جدید شاهد دگرگونی های فنی و اجتماعی بی سابقه است، افزایش تنوع در ارزش ها و نگرش ها در عرصه های مختلف اجتماعی همراه با فرایند افزیش کثرت گرایی در شیوه زندگی و فشار فرد گرایی در مورد دانشجویان به علت ویژگی های خاص خود ،شدیدتر و گاهی نگران کننده تر است و از آنجا که جامعه بدون داشتن افرادی سالم نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، لذا برخورداری اعضای جامعه خصوصاً دانشجویان- به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام آموزشی که در ارتباط با دیگران در محیط های مختلف نقش مهمی را بازی می کنند –  از سلامت اجتماعی و میزان پیوند میان آنها و جامعه زمینه کافی برای تبادلات اجتماعی، فرهنگی و عاطفی را فراهم می آورد.

بنابراین میزان سلامت اجتماعی ( متغیر وابسته ) و میزان سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل اجتماعی تعیین کننده سلامت افراد از مباحثی هستند که می توانند در پژوهشهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.

۱-۲- اهمیت و ضرورت

انسان سالم محور توسعه است و در سایه سلامت تک تک آحاد جامعه از ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی، می توان در جاده پیشرفت و توسعه قدم گذاشت . جوانان و نوجوانان بعنوان سرمایه های انسانی هر جامعه ای هستند، در بین آنها دانشجویان به لحاظ  برخورداری از توان و انرژی فراوان قادرند تاثیر تعیین کننده ای بر آینده جامعه داشته باشد، زیرا در هر جامعه پویا ترین گروههای آن را قشر دانشجو تشکیل می دهند و سلامت این قشر تا حد زیادی لازمه سلامت بسیاری از آحاد جامعه است. عنصر مهم در این جریان کسب شناخت واقع بینانه از خود و دیگری و عوامل محیطی می باشد و این امر ضرورت سلامت اجتماعی را ایجاب می کند. زیرا سلامت اجتماعی به نوعی، کارایی فردی است و به سرمایه گذاری افراد در روابط اجتماعی و در اختیار گرفتن منابع موجود در این روابط در سطح جامعه و کسب بازده کمک می کند.

از طرفی تجهیز دانشجویان به سلامت اجتماعی باعث ایمنی آنها در برابر مشکلات می شود و آنان به راحتی می توانند با شرایط متغیر زندگی و رو به تکامل فناوری، با شیوه هایی که خانواده و جامعه آنان را مثبت می داند، انطباق یابند و نقشی مفید در جامعه داشته باشند. بنابراین افزایش سلامت اجتماعی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود. همچنین با حصول نتایج این تحقیق می توان حساسیت و نگرانی مسئولان را در قبال سلامت اجتماعی جوانان بیشتر کرد و سازمان ها و ارگان های ذی ربط می توانند گامهای موثری در جهت حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی که در نهایت منجر به عملکرد بهتر فرد در جامعه می شود، بردارند و به مداخلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناسب دست زنند، تا در سایه سلامت اجتماعی ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی کاهش یافته و روابط در لوای تصحیح شیوه های رفتاری بهبود یابد.

۱-۳- اهداف

هدف عمده این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با میزان سلامت اجتماعی دانشجویان از منظر علمی و ارائه راهکار جهت ایجاد شرایط مناسب برای بالا بردن میزان سلامت اجتماعی از بعد کاربردی می باشد.

اهداف جزئی این تحقیق عبارتند از:

مقایسه میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر

بررسی میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دختر و پسر

بررسی میزان اعتماد در بین دانشجویان دختر و پسر و رابطه آن با میزان سلامت اجتماعی

بررسی میزان حمایت ادراک شده دانشجویان دختر و پسر و رابطه آن با میزان سلامت اجتماعی

بررسی میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر و رابطه آن با میزان سلامت اجتماعی.

 ۱-۴- سوابق

عزت ا… سام آرام (۱۳۸۸) در مقاله ای به بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه محور می پردازد.یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه مستقیمی بین افزایش ناامنی اجتماعی و کاهش میزان سلامت اجتماعی در جامعه وجود دارد. همچنین شاخص سهم داشت اجتماعی یکی  از ابعاد سلامت اجتماعی است که از مهمترین عوامل تحقق هدف پلیس جامعه محور یعنی توانمندسازی اجتماع به منظور کمک به رفع و حل مشکلات افزایش جرم و بی نظمی در اجتماع است. بنابراین امکان تحقق اهداف پلیس جامعه محور در جامعه ای با افراد دارای سلامت اجتماعی بالا به دلیل سهولت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی بیشتر است ( سام آرام،۱۳۸۸ :تلخیص).

غلامرضا گرمارودی و مریم السادات وحدانی نیا(۱۳۸۵)مطالعه ای توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی به منظور بررسی میزان مهارتهای اجتماعی دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان کرج انجام دادند. که در آن عملکرد تحصیلی دانش آموزان (غیبت از مدرسه و معدل)با صدک اتیاز مهارتهای اجتماعی ارتباط معناداری را بدست آورد(گرمارودی و وحدانی،۱۳۸۵: ۱).


[۱] -social well-being

[2] -social capital

[3] -health

[4] – Goldsmith

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps
 • پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز(۱۹۹۸)
 • پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات
 • پرسش نامه حمایت اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.