مقاله بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه. ۹

۲-۱ تعریف مسئله. ۱۰

۳-۱  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. ۱۲

۴-۱ اهداف تحقیق. ۱۲

۵-۱ پیشینه تحقیق. ۱۳

فصل دوم: گستره نظری

۱-۲ نوجوانی. ۱۶

۱-۱-۲ اهمیت نوجوانی. ۱۷

۲-۱-۲ اجتماعی شدن. ۱۸

الف) عوامل اجتماعی شدن. ۱۹

ب) رسانه های همگانی و نوجوانان. ۲۱

۲-۲ بازی های رایانه ای-ویدیویی. ۲۲

۱-۲-۲ ارتباط.. ۲۲

۲-۲-۲ ارتباط جمعی. ۲۳

۳-۲-۲ رسانه های گروهی (همگانی) ۲۴

۴-۲-۲ تاریخچه بازی های رایانه ای- ویدیویی. ۲۴

۵-۲-۲ محتوای بازی ها ۲۵

۶-۲-۲ تفاوت های دو جنس در بازی ها ۲۶

۷-۲-۲ پیامد بازی ها ۲۷

الف) خشونت.. ۲۷

ب) عزت نفس… ۲۸

ج) آثار جسمانی. ۲۸

د) تعاملات اجتماعی. ۲۸

۳-۲ مهارت اجتماعی. ۲۸

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ روش تحقیق. ۳۸

۲-۳ جامعه آماری.. ۳۸

۳-۳ حجم نمونه. ۳۸

۴-۳ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۳۸

۵-۳ روش استخراج اطلاعات.. ۴۰

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱-۴ اطلاعات توصیفی. ۴۲

۲-۴ تحلیل داده ها ۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱-۵ نتیجه گیری.. ۵۵

۲-۵ محدودیت ها ۵۶

۳-۵ پیشنهادها ۵۶

فهرست منابع. ۵۷

 فهرست منابع

۱-امین صارمی، نوروز؛ محصولات و فراوده های فرهنگی، ابزارهای اساسی تحمیل و تهاجم فرهنگی؛ نامه پژوهش سال اول، ش. ۲و۳؛ ۱۳۷۵

۲- امینی، آرزو؛ اعتبار یابی پرسشنامه TISS؛ پایان نامه کارشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی،۱۳۷۸

۳-اولسون، دیوید؛ رسانه ها و نمادها؛ ترجمه محبوبه مهاجر، چاپ اول، تهران انتشارات سروش؛ ۱۳۷۷

۴- ای برک، لورا؛ روان شناسی رشد؛ ترجمه یحیی سید محمدی؛ ۱۳۸۰

۵- ببی، ارل؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی؛ ترجمه رضا فاضل؛ انتشارات سمت؛ ۱۳۸۶

۶- ده بزرگی، غلامرضا؛ بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی در درمان افسردگی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۲

۷- عناصری کاخکی، محمد؛ مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی و ترکیب آن با دارو درمانی در بیماران زن افسرده خو؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ ۱۳۷۳

۸- کوئن، بروس؛ مبانی جامعه شناسی؛ ترجمه غلامعباس توسلی؛ رضا فاضل؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سمت؛ ۱۳۷۲

۹- گیدنز، آنتونی؛ جامعه شناسی؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ چاپ اول؛ تهران، نشر نی؛ ۱۳۷۶

۱۰- محسنی، منوچهر؛ مقدمات جامعه شناسی؛ چاپ اول، تهران، نشر دوران؛ ۱۳۷۵

۱۱- محسنیان راد، مهدی؛ ارتباط شناسی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سروش؛ ۱۳۶۹

۱۲- منصور، محمود؛ روانشناسی ژنتیک؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات سمت؛ ۱۳۷۸

۱۳- منطقی، مرتضی؛ بررسی بازیهای ویدیویی- رایانه ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۹

۱۴- هارجی، اون؛ مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی؛ ترجمه مهرداد فیروزبخت، خشایار بیگی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات رشد،۱۳۷۷

۱۵- هارولدسن، ادوین ؛ طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات؛ ترجمه مسعود اوحدی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سروش؛ ۱۳۷۸

۱۲ نوجوانی

نوجوانی به صورتی که امروز آن را می شناسیم، پدیده ای نسبتا جدید است وقبل از قرن بسیتم کسی نوجوانی را به هیچ  وجه به منزله دوره ای یا مرحله ای از تحول قلمداد نمی کرد، کودکان با رسیدن به بلوغ بلافاصله به عنوان کار آموز در جهان بزرگسالان قدم می نهادند. پس آشنایی با مفهوم نوجوانی از ره آوردهای روانشناختی در گستره جدید تمدن است.

نوجوانی به پهنه سالهایی اطلاق می شود که کودکی  به بزرگسالی می پیوندند. شروع نوجوانی با تغییرات بدنی همزمان می شود ودر نتیجه ردیابی ظاهری آن آسانتر، است در حالی که پایان آن بر حسب شکل گیری ساختهای عقلی وتغییرات عاطفی و اجتماعی نوسانی تر در نظر گرفته شده است. به همین دلیل برای کسانی که به ضابطه های ظاهری تکیه کرده اند شروع نوجوانی را زیست شناختی وپایان آن را فرهنگی دانسته اند. بدون آن که بتوان لزوماً وابستگی بین بلوغ ونوجوانی را مورد تایید قرار داد، گستره دگرگونیها نشان می دهند که از لحاظ تحول عقلی ونقش محوری آن در شکل گیری جنبه های عاطفی و اجتماعی، نوجوانی با استقرار فکر انتزاعی از کودکی متمایز می شود و نوجوانان پس از تامین شرایط لازم برای ورود به جامعه بزرگسالان به جرگه بزرگسالان می پیوندند( منصور۱۳۷۸).

نوجوانی دوره ای است که بدن کودک دبستانی به بزرگسالی بالغ تغییر شکل می یابد و همین تغییرات زمینه ساز اضطراب و نگرانی در فرد می شود و به خصوص هنگامی که نوجوان از ویژگی ها و تغییرات مربوط به این دوره آگاهی چندانی نداشته باشد. اغلب آن ها سؤالات زیادی در مورد مسایل مربوط به خود دارند و می توانند پاسخ آن ها را از والدین و مربیان و معلمان خود بپرسند؛ اما این در حالی است که بسیاری از والدین راحت نیستند در مورد این مسایل، با فرزند خود صحبت کنند. در نتیجه آن ها بیشتر با دوستان همسال و همکلاسی های شان در مورد این مسایل صحبت می کنند وگاهی اوقات به اشتباه یکدیگر را راهنمایی می کنند. بسیاری از نوجوانان احساس ناامنی می کنند و قرار گرفتن در میان دوستان را بر والدین و در کنار آن ها بودن ترجیح می دهند و هر زمان که فرصت یابند به دوستان پناه می برند. بنابراین اهمیت دوستان در این دوره بسیار زیاد است. نوجوان دارای مشکلات ویژه ای هستند که در دوره کودکی کمتر مشاهده می شود. ماهیت این مشکلات با مشکلات دوره بزرگ سالی متفاوت است. اگر والدین و معلمان مایلند که نوجوانان به راحتی این دوره را طی کنند، باید مشکلات نوجوانان را به خوبی بشناسند. به هر حال نوجوانی یک دوره ی مشکل و نامتعادل و غیر قابل پیش بینی و دارای مشکلات بسیاری است که باید به شیوه ای رضایت بخش، هم برای نوجوان و هم برای والدین و افراد جامعه حل و فصل شود. زیرا نوجوانی برای خود فرد نیز مشکل زاست و نوجوان با نقش جدید خود در زندگی سازگار نشده و در نتیجه سردرگم و پرخاشگر و مضطرب است.

۲-۱-۱ اهمیت نوجوانی

نوجوانی یکی از مراحل زندگی است که از چند بعد دارای اهمیت می باشد. نوجوان اغلب برای سازگاری با این ابعاد تلاش می کند. در ادامه به بعضی از موارد اشاره می کند.        ۱-شروع نوجوانی: بسیاری از افرادی که وارد این دوره می شوند از دنیای کودکی فاصله می گیرند و در دنیایی سرشار از خیالات و توهمات سیر می کنند. آن ها در این سال ها تغییرات بسیاری را در جسم و روان خود تجربه می کنند.                           .
۲- تفکر انتزاعی: در این دوره، تفکر نوجوان نسبت به کودکی رشد یافته و او اینک دارای تفکر انتزاعی است و می تواند بسیاری از مسایل را درک و به موضوع های مختلف فکر کند و بسیاری از مشکلات خانوادگی و مشکلات مربوط به خود را با آگاهی حل نماید. ۳-تغییرات عاطفی: تغییرات عاطفی نوجوان آشکار و او نسبت به اتفاقات و مسایل پیرامون خود حساس است. بسیاری از هیجان های مثبت چون شادی ، بر خورد والدین و افتخار کردن، آسودگی خیال، هیجانات منفی چون اضطراب و نگرانی، پشیمانی ، غم و اندوه و عصبانیت و خشم و … باعث تغییرات عاطفی و رفتاری در نوجوان می شود. احساساتی که نوجوان تجربه می کند بسیار متفاوت تر از احساسات یک کودک یا بزرگ سال است و در مقایسه با بزرگسالان، احساس نوجوان افت و خیز بیشتری را نشان می دهد. البته والدین نباید نگران باشند زیرا این احساسات طبیعی و زودگذر است.                                                                                                                               ۴- تغییرات اجتماعی: در این دوره نوجوان از لحاظ اجتماعی دیگران را بر والدین و خانواده ترجیح می دهد و بیشتر مسایل خود را با همسالان حل و فصل می کند. آن ها در گروه های دوستانه به دنبال نشان دادن قدرت و استقلال رای هستند و در میان آن ها سازگاری بیشتری نشان می دهند. این در حالی است که در محیط خانواده سرکش و پرخاشگر می شوند. والدین و مربیان با برخورد مناسب و دادن مسؤولیت و احترام به استقلال آن ها در انجام وظایف مربوط به خودشان می توانند روحیه پذیرش مسؤولیت و انجام وظایف محوله را در آن ها تقویت کنند.

۵-هویت: بسیاری از نوجوانان به دنبال کشف هویت و شخصیتی جذاب هستند تا در چارچوب آن شخصیت قرار گیرند. آن ها هم چنین در مورد فلسفه زندگی و مرگ ابهامات بسیاری در ذهن دارند که پاسخ به این ابهامات از سوی والدین و خصوصاً معلمان دینی در مدارس صورت می گیرد. تقویت روحیه خداجویی و رسیدن به کمال نیز از وظایف اساسی والدین و معلمین است تا با تکیه بر این روحیه معنوی مانع لغزش های نوجوانان شود(ای برک۱۳۸۰).

۲-۱-۲  اجتماعی شدن

اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن فرد به تدریج به شخصی خودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است تبدیل می شود. (گیدنز ۱۳۷۶ ) .  اجتماعی شدن به انسان راه های زندگی کردن در جامعه را می آموزد، شخصیت می دهد و ظرفیت های او در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضو جامعه توسعه می بخشد.(کوئن ۱۳۷۲ ) .

مفهوم اجتماعی شدن بازگو کننده تمام تجربیاتی است که از طریق آن اعضای جوان و تازه وارد جامعه فرهنگ جامعه خویش را می آموزند و این قسمتی است که از دیدگاه جمعی به این مفهوم نگاه می کنیم اما از دیدگاه فردی از طریق فرایند اجتماعی شدن انسان آمادگی رفتاری را در رابطه با زندگی گروهی کسب می کند به زبان دیگر اجتماعی شدن فرایندی است که انسان ها از طریق آن ها اعتقادات گرایش ها هنجارها و عادات را از فرهنگ اخذ می کنند این فرایند هم چنین به فرد امکان می دهد تا شخصیت ویژه ای را برای خویش کسب کند(محسنی۱۳۷۵).

 اجتماعی شدن در دوران نوجوانی در حقیقت پلی در میان حال و آینده است. مرحله ای که میان کودکی و بزرگسالی وابستگی و استقلال. از بسیاری جهات در مرحله نوجوانی، افراد برای پذیرش نقش هایی که می باید در طول حیات خود در آینده به عهده گیرند آماده می شوند هدف های بنیادین فرایند اجتماعی شدن را می توان به قرار زیر خلاصه کرد:

۱- شخص باید مهارت های ضروری را که برای زندگی در جامعه ضروری است، فرا بگیرد.

۲-  شخص باید بتواند به صورت موثری با دیگران ارتباط برقرار کند و توانایی خواندن، نوشتن و سخن گفتن پیدا کند.

۳-  شخص باید بتواند  ارضاء نیازهای بدنی خود را به شیوه های قابل قبول جامعه فرا بگیرد.

۴- فرد باید ارزش ها و اعتقادات اساسی جامعه خود را در ذهن خود متمرکز کند (کوئن ۱۳۷۲).

الف) عوامل اجتماعی شدن

نهادهای جامعه که در طی مراحل رشد، شیوه های  زندگی وبه طور کل فرهنگ را انتقال می دهند، عوامل اجتماعی شدن نامیده می شود (محسنی ۱۳۷۵ ). خانواده، گروه همگنان، مدرسه و رسانه های گروهی ازجمله عوامل اجتماعی شدن هستند. خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است . اما در مراحل بعدی زندگی فرد، بسیاری از عوامل دیگر در اجتماعی شدن نقش دارند . یکی از این عوامل که تاثیری بسزا در اجتماعی شدن فرد دارند، رسانه های همگانی می باشند.

روزنامه ها، نشریات ادواری و مجلات از پایان قرن هجدهم به بعد  در غرب رواج یافتند، اما تعداد خوانندگان آنها نسبتاً اندک بود. تنها در یک قرن پس از آن بود که این گونه مطالب چاپی جزیی از تجربه هرروزه میلیون ها نفر گردیده و نگرش ها و عقاید آنها را تحت تاثیر قرار دادند. گسترش رسانه های همگانی متکی بر اسناد چاپی، به زودی با ارتباطات الکترونیکی همراه گردید. کودکان انگلیسی، معادل تقریباً یکصد روز مدرسه را در سال  صرف تماشای تلویزیون می کنند. بزرگسالان نیز تقریباً به همین اندازه به تماشای تلویزیون می پردازند. یک مطالعه پژوهشی نشان داد که اگر یک گزارش خبری در تلویزیون با گزارش روزنامه متفاوت باشد، تعداد افرادی که گزارش تلویزیون را باور می کنند بیش از دو برابر کسانی است که گزارش روزنامه را باور کرده اند. روزنامه ها، کتابها، رادیو و تلویزیون، فیلم ها، موسیقی ضبط شده و مجلات عمومی ما را در ارتباط نزدیک با تجاربی قرار می دهند که به  گونه دیگری نمی توانستیم آگاهی چندانی از آنها داشته باشیم. امروزه جوامعی که کاملاً از تاثیر رسانه های همگانی بر کنار مانده باشند، حتی در میان فرهنگ های سنتی تر، بسیار معدودند.  ارتباطات الکترونیکی حتی در دسترس کسانی که کاملاً بی سوادند قرار دارند و در دورافتاده ترین نواحی کشورهای جهان سوم، مردمی که رادیو و تلویزیون دارند، امری عادی است(گیدنز۱۳۷۶).

هاج و تریپ(۱۹۸۶، به نقل از گیدنز،۱۳۷۳) تاکید می کنند که واکنش های کودکان به تلویزیون متضمن تفسیر آنچه می بینند است و نه فقط ثبت محتوای برنامه ها. آنها اظهار می دارند که اکثر تحقیقات، پیچیدگی فرایندهای ذهنی کودکان را در نظر نگرفته اند. تماشای تلویزیون، حتی تماشای برنامه های کم اهمیت، ذاتاً یک فعالیت ذهنی سطح پایین نیست؛ کودکان برنامه را با ربط دادن آنها به سایر نظام های معنا در زندگی روزمره شان تفسیر می کنند. برای مثال حتی کودکان خردسال می فهمند که خشونت تلویزیون، واقعی نیست. بنا به گفته هاج و تریپ خشونت برنامه های تلویزیونی نیست که بر رفتار تاثیر دارد، بلکه بیشتر چارچوب کلی نگرش هایی است که خشونت در آن ارائه و تفسیر می شود.

ب) رسانه های همگانی و نوجوانان

همان طور که بچه ها از سن  مدرسه به سمت نوجوانی رشد می کنند، کمتر درگیر محیط خانواده می شوند و بیشتر قادر به خلق محیط خودشان به وسیله جستجوی تجارب بیرونی، منطبق با علایق و ترجیحاتشان می گردند. در بسیاری از تحقیقات رایج، الگوی مسلط یکی از آنهایی است که در آن، نوجوانان به صورت فعل پذیر، توسط نیروهای محیطی دستکاری می شوند. نوجوانان پرخاشگر، شنونده موسیقی پرخاشگرانه مانند “هوی متال” و “رپ” هستند و موسیقی الهام بخش پرخاشگری آنهاست. اما بسیاری از مقالات نیز، نوجوانان را همچون انتخابگران فعال رسانه ها توصیف کرده اند. نوجوانان رسانه ها را براساس نیازها و شخصیت خاص خودشان انتخاب می کنند. جنبه هایی از رسانه ها که آنها انتخاب می کنند، منعکس کننده جنبه های مهم خودشان راجع به دنیا است. انتخاب رسانه های خاص، همچون راهی برای تشریح و گاه اعتراض به وضعیت جاری است. انتخاب رسانه ها و پاسخ به آن، بسته به سن مصرف کننده، متفاوت می باشد. بچه ها و بزرگسالان از نوجوانان بیشتر تلویزیون می بینند و نوجوانان نسبت به بچه ها، به موسیقی های بیشتری گوش می دهند. نوجوانان عمده موسیقی های پاپ عرضه شده را خریداری می کنند. مخاطبین اصلی فیلم های پرتحرک با سطوح بالایی از خشونت، نوجوانان مذکور هستند. دختران نوجوان سفید پوست، در میان مصرف کننده های مشتاق مجلات قرار دارند (آرنت، لارسون وافر، ۱۹۹۵ به نقل از منطقی ۱۳۷۹).

استفاده های خاص از رسانه ها در میان نوجوانان، بیشتر از سایر افراد، به صورت مشترک دیده می شود. تمرکز انتخاب های نوجوانان از رسانه ها، بر موضوعات نقش های جنسی، تمایلات جنسی و روابط عاشقانه است.

رسانه ها برای نوجوانان از بچه ها و بزرگسالان اهمیت بیشتری دارند، چرا که نوجوانان از رسانه ها همچون راهی برای نشان دادن مطابقت یا مخالفت با ارزش های بزرگسالان استفاده می کنند (آرنت، لارسون وافر، ۱۹۹۵ به نقل از منطقی ۱۳۷۹).

۲-۲ بازیهای رایانه ای- ویدیویی

بازی رایانه ای- ویدیویی، رسانه ای است که از سال ۱۹۷۲، در ارتباطات جمعی به کار گرفته شده است ومخاطبین اصلی آن را نوجوانان تشکیل می دهند.

مطالعه در حیطه بازی های رایانه ای- ویدیویی، مطالعه ای بین رشته ای است که در بر گیرنده حوزه هایی چون ارتباطات، جامعه شناسی وروان شناسی می باشد  (منطقی، ۱۳۷۹).

۱-۲-۲  ارتباط

“انتقال اطلاعات، ایده ها، انگیزه ها، مهارت ها و غیره با استفاده از نماد ها، واژه ها، تصاویر، نمودارها و غیره؛ که عمل یا فرایندی انتقالی محسوب می شود” معمولاً ارتباط نامیده می شود  (برلسون و اشتاینر،۱۹۶۴ به نقل از محسنیان راد ۱۳۶۸).

ارتباط را می توانیم به اجزا و عناصر زیر تقسیم کنیم:

– فرد الف که پیام را فرستاده یا ارتباط را برقرار و شروع کرده است(فرستنده)

– مطلب منتقل شده در قالب حروف و کلمات به صورت نوشتار یا گفتار و … (پیام)

– وسیله ای که جهت ارسال پیام استفاده شده است(تلفن، نامه، رایانه و …) (رسانه یا کانال یا مجرا)

– فرد ب که پیام را دریافت کرده است(گیرنده یا مخاطب)

– اثری که این پیام بر شخص گیرنده، گذاشته است.

به طور کلی، در هر ارتباطی می توانیم جهت تشخیص عناصر تشکیل دهنده آن، سوال زیر را مطرح سازیم:” چه کسی، از چه چیزی، در چه مجرایی، با چه کسی و با چه تاثیری سخن می گوید؟”(لاسول ۱۹۴۸ به نقل از السون۱۳۷۶)

۲-۲-۲  ارتباط جمعی

ارتباط جمعی، دارای پنج ویژگی است:

الف) تعداد گیرندگان وسایل ارتباط جمعی نسبتاً زیاد است. ب) ترکیب گیرندگان، بسیار متنوع است. ج) با ارسال پیام از طریق وسایل ارتباط جمعی، نوعی تکثیر به وجود می آید. د) توزیع پیام سریع است. ه) هزینه برای مصرف کننده کم است.(محسنیان راد ۱۳۶۸)

از آنجا که ارتباط معمولاً حاوی پیام و هدفی است، ارتباط جمعی نیز از این اصل مستثنا نخواهد بود و دارای عملکردهایی می باشد که این عملکردها عبارتند از:

الف- نظارت بر محیط: این فعالیت، درباره گردآوری و توزیع اطلاعات مربوط به رویدادها، هم در خارج و هم در داخل جامعه است.

ب- کمک به جامعه در پاسخ به محیط خود: این فعالیت شامل تعبیر رویدادهای محیط و تجویز سلوک یا شیوه رفتار مناسب در برابر این رویدادها است.

ج- انتقال میراث اجتماعی: عموماً به عنوان فعالیت آموزشی شناخته می شود و همان رسانش آگاهی ها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر، یا از اعضای جامعه یا گروه تازه به واردان است.

د- سرگرمی و تفریح: این فعالیت درباره آن دسته از کنش های ارتباطی است که اصولاً به منظور تفریح و سرگرمی، در نظر گرفته شده است( هارولدسن۱۳۷۸).

۳-۲-۲  رسانه های گروهی (همگانی)

65,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • مقاله خشونت و تناسب مجازات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.