مقاله بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: کلیات و مفاهیم آشنایى با شرکت آب وفاضلاب
۱-۱- تعریف      ۲
۲-۱-  مقدمه     ۲
۳-۱-  منشور اخلاقی     ۵
فصل دوم: اعتبارات
۱-۲- اعتبارات     ۸
۱-۱-۲ اعتبارات جاری     ۸
۱-۱-۱-۲ حقوق ودستمزدکارکنان     ۸
۲-۱-۱-۲- حقوق دستمزد نیروهاى قراردادی     ۹
۳-۱-۱-۲- هزینه ى نگهدارى شبکه هاوتاسیسات     ۹
۴-۱-۱-۲- هزینه هاى ادارى     ۱۰
۵-۱-۱-۲- هزینه ى تولید    ۱۰
۶-۱-۱-۲- هزینه ى توزیع وفروش    ۱۰
۸-۱-۱-۲- ذخیره حقوق ومزایان آخرسال   ۱۱
۲-۱- ۲- اعتبارات عمرانى   ۱۱
۱-۲-۱-۲- پیشنهاد طرح     ۱۱
۲-۲-۱-۲ برآورد اعتبار مورد نیاز    ۱۱
۳-۲-۱-۲- تصویب اعتبار   ۱۱
۴-۲-۱-۲- نحوه ثبت حسابداری ابلاغ اعتبارات    ۱۲
۵-۲-۱-۲- طرح    ۱۲
۲-۲- انواع طرح    ۱۳
۱-۲-۲- طرح هاى عمرانى انتفاعى   ۱۳
۲-۲-۲- طرح هاى عمرانی غیرانتفاعى    ۱۳
۳-۲-۲- طرح هاى عمرانی  مطالعاتى    ۱۳
۳-۲- مراحل اجراى طرح   ۱۳
۱-۳-۲- مطالعه مقدماتى طرح   ۱۳
۲-۳-۲- ارجاع کاربه پیمانکار   ۱۴
۳-۳-۲- نحوه ارجاع کاربه پیمانکار   ۱۴
۴-۳-۲- انعقاد قرارداد با پیمانکار   ۱۵
۵-۳-۲-شرایط خصوصی پیمان    ۱۷
۴-۲- اجراى عملیات طرح هاى عمرانى    ۲۷
۱-۴-۲- تحویل محل قرارداد    ۲۷
۲-۴-۲-  معرفى ناظربه کارفرما   ۲۷
۳-۴-۲- معرفی یک نفر بعنوان نماینده    ۲۷
۴-۴-۲- اعلام شروع به کار   ۲۷
۲-۲-۴-۲- مرحله پرداخت پیش پرداخت   ۲۸
۱-۲-۴-۲-۲۰ % کل قرارداد    ۲۸
۲-۲-۴-۲-  نحوه ثبت حسابداری   ۲۸
۳-۲-۴-۲- مرحله پرداخت صورت وضیعت   ۲۸
۱-۳-۴-۲- اعمال کسورات   ۲۹
۲-۳-۴-۲- مرحله تسویه حساب   ۳۰
۳-۳-۴-۲- تحویل اسناد هزینه و دریافت رسید    ۳۰
۴-۳-۴-۲- ممیزی اسناد    ۳۰
۵-۳-۴-۲٫دریافت رسید   ۳۰
۶-۳-۴-۲- احتساب هزینه به پروژه   ۳۰
فصل سوم: حسابداری انبارشرکت آب و فاضلاب روستایی
۱-۱-۳- برآورده شدن نیازهای طرح    ۳۳
۲-۱-۳- دارا بودن اعتبار   ۳۳
۳-۱-۳- استعلام خرید   ۳۳
۴-۱-۳- رسید انبار   ۳۳
۵-۱-۳ – حواله انبار    ۳۳
فصل چهارم :درآمد ها
۴-۱- انواع درآمدها    ۳۶
۱-۱-۴- درامد حاصل از فروش انشعابات   ۳۶
۱-۱-۱-۴- انشعابات خانگی    ۳۶
۲-۱-۱-۴- انشعابات غیر خانگی   ۳۶
۱-۲-۴- تولیدی صنعتی    ۳۶
۲-۲-۴- تجاری   ۳۶
۳-۱-۲-۴- عمومی   ۳۶
۱-۲-۴-درآمد حاصل از آب و آبونمان   ۳۶
۲-۲-۴-درآمد حاصل از فروش وسایل    ۳۶
فصل پنجم: حسابداری داراییها جاری و ثابت
۱-۵- انواع داراییها   ۳۸
۱-۱-۵- داراییهای جاری   ۳۸
۱-۱-۱-۵- موجودی نقد و بانک    ۳۸
۲-۱-۱-۵- حسابهای دریافتنی تجاری    ۳۸
۳-۱-۱-۵- اسناد دریافتنی تجاری   ۳۹
۴-۱-۱-۵- پیش پرداخت ها   ۳۹
۵-۱-۱-۵- موجودی مواد و کالا   ۳۹
۲-۱-۵- داراییهای ثابت   ۳۹
۱-۲-۱-۵-  زمین    ۳۹
۲-۲-۱-۵- وسایط نقلیه   ۴۰
۳-۲-۱-۵- ساختمان وتاسیسات متعلقه    ۴۰
۴-۲-۱-۵- استهلاک انباشته داراییهای ثابت   ۴۰
۵-۲-۱-۵- داراییهای در جریان تکمیل    ۴۱
۲-۵- نحوه خرید داراییها   ۴۲
۱-۲-۵- برگه سفارش خرید کالا   ۴۲
۳-۲-۵-  تامین اعتبار   ۴۲
۴-۲-۵ استعلام(داراییهای ثابت آگهی در روزنامه)   ۴۲
۳-۲-۵- نحوه استهلاک    ۴۲
فصل ششم: حسابداری بدهیهای جاری و بلند مدت
۱-۶- انواع بدهیها   ۵۲
۲-۱-۱-۶- اسناد پرداختنی تجاری    ۵۲
۳-۱-۱-۶- حسابهای پرداختنی تجاری   ۵۲
۴-۱-۱-۶- سایر حسابها و اسناد پرداختنی   ۵۲
۵-۱-۱-۶- پیش دریافتها   ۵۲
۶-۱-۱-۶- ذخیره مالیات   ۵۳
۲-۱-۶-بدهیهای غیر جاری    ۵۳
۱-۲-۱-۶- اسناد و حسابهای پرداختنی بلند مدت   ۵۳
۲-۲-۱-۶- وامهای بلند مدت    ۵۳
۳-۲-۱-۶- ذخیره بازخرید خدمت کارکنان    ۵۳
۴-۲-۱-۶- ثبت های حسابداری    ۵۵
منابع وماخذ     ۵۶

فصل پنجم: حسابداری داراییهای جاری و ثابت

۱-۵- انواع داراییها:

۱-۱-۵-دارایی جاری:

۱-۱-۱-۵-موجودیهای نقد و بانک:

موجودی نقد عبارت است از موجودیهای صندوق شرکت ( اسکناس ومسکوک – اوراق بهادار و تمبر مالیاتی)

این حسابها از حسابهای دائمی( ترازنامه ای) است و در پایان سال از طریق

ترازنامه شرکت به سال بعد منتقل می شود.

 اجزای موجودی نقد معمولا” شامل اقلام زیر می باشد:

–         موجودی صندوق

–         موجودی نزد بانکها

–         تنخواه گردان ها

–         وجوه بین راه

 شرکت به منظور انجام عملیات دریافت و پرداخت خود حسب مورداز طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکها ی دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیازحسابهای بانکی برای پرداخت های خود افتتاح میشود.

۲-۱-۱-۵-حسابهای دریافتنی تجاری:

حسابهای دریافتنی یا بدهکاران تجاری مجموعه مطالبات شرکت ازاشخاص حقیقی یا حقوقی است که بر اثر مبادلات تجاری(مبادلاتی که ناشی از فعالیت اصلی شرکت است ) با آنها ایجادشده واز این بابت اسناد تجاری معتبری به شرکت تحویل نشده باشد بدینلحاظ سایر حسابهای دریافتنی که در رابطه با عملیات عادی تجاری شرکت نبوده است نباید در این سرفصل طبقه بندی شود اینگونه حسابهاتا زمان باز یافت یا ارائه اسناد در یافتنی از سوی بدهکاران توام با ریسک بود و در صورت ضرورت باید ذخیره مناسب برای احتمال سوخت برای آنها در نظر گرفت و خالص باز یافتنی در تراز نامه منعکس گردد.مطالبات حاصل از فروش محصولات به مشترکین و مشتریان همچنینمطالبات شرکت بابت قراردادهای پیمانکاری از موارد قابل ثبت در این سرفصل است.

۳-۱-۱-۵- اسناد دریافتنی تجاری:

اسناد بها دار که بابت مطالبات از فعالیت تجاری شرکت از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نفع شرکت اخذ و سررسید وصول آنها در سال جاری و یا حداکثر تا پایان سال مالی بعد باشد در این حساب ثبت می شوند.این اسناد به تفکیک تاریخ سررسید طبقه بندی میگردند و اسناد واخواست شده قابلیت ثبت مجدد در این حساب را نخواهد داشت.

۴-۱-۱-۵-پیش پرداخت ها:

کلیه پرداخت هایی شرکت برای انجام هزینه یا خریدیا ساخت کالاو مواد قبل از انتقال از خدمات یا تصرف کالا انجام می دهد تا زمان استفاده و یا انتقال مالکیت کالای مشخص در این سرفصل می شود.

۵-۱-۱-۵- موجودی مواد و کالا:

تمامی مواد اولیه و اجناس که در طول یکسال مورد استفاده میگیرد .

۲-۱-۵- داراییهای ثابت:

۱-۲-۱-۵- زمین:

–           زمین دارائی ثابت است که در تملک شرکت بوده و بر روی آن اقدام به ساخت و ایجاد داراییهای دیگری نظیر ساختمان و تاسیات شده یاقصد به انجام آن است و در فرآیند عملیات اقتصادی شرکت مورد استفادهقرار می گیرد. زمین خریداری شده برای توسعه بعدی شرکت در سر فصل سایر دارائیها ثبت می شود زمین در مفهوم عمومی آن دارائی ثابتبا عمر نامحدود بوده و بدین لحاظ برای آن استهلاکی در نظر گرفته نمی شود.

توضیح : تمام مخارج تحصیل زمین و آماده سازی برای استفاده نظیر بهای خرید – هزینه بنگاه – مالیات و… در بهای تمام شده زمین منعکس میشود .

۲-۲-۱-۵- وسائط نقلیه:

 –         هر وسیله نقلیه چرخ دار که توسط قوه محرکه ای که برروی آن نصب شده قابل حرکت باشد و از آن حهت حمل بار و مسافر استفاده شود تحت عنوان وسایط نقلیه طبقه بندی می شوند مانند کامیون – تانکر و غیره  دوچرخه نیز گرچه از قوه محرکه استفاده نمی کند ولی قوه محرکه آن توسط راننده تامین میشود در همین طبقه قرار می گیرد.

۳-۲-۱-۵- ساختمان و تاسیسات متعلقه:

–         ساختمان دارائی ثابتی است که از دیوارهای اطراف و سقف تشکیل و در آن از مصالح ساختمانی نظیر آجر –سیمان – آهن الات و غیره استفاده شده باشد بنحوی که از آن بتوان بصورت پوششی جهت نگهداری ماشین آلات – تاسیسات – مواد اولیه – یا انجام امور مربوط به تولید – خدمات – تعمیر سکونت و یا هرگونه فعالیت دیگری که با موضوع شرکت مرتبط باشد استفاده نمود و به لحاظ عمر مفید اقتصادی منافع آتی بوده باشد.آلاچیق یا سقفهای چوبی که در عرف ساختمان تلقی نمیشود مشمول این طبقه و تعریف نمی شود.

–         ۴-۲-۱-۵- استهلاک انباشته داراییهای ثابت:

-بهای تمام شده اموال و ماشین آلات و تجهیزات معمولا” در طی عمر مفید خود به روش منظم و سیستماتیک باز یافت شده بعنوان هزینه عملیاتی به بهای تمام شده محصولات و سایر هزینه های سربار می شود.بازیافت ارزش داراییهای ثابت تحت این سرفصل نگهداری شده بعنوان یک قلم کاهش دهنده از بهای تمام شده تاریخی کسر میشود.

-استهلاک انباشته استهلاکی است که از زمان تحصیل دارائی هر ساله به هزینه منظور گردیده است را نشان می دهد.

-در صورت فروش و یا از دست دادن دارائی  مانده استهلاک انباشته و ارزش تاریخی دارائی هم زمان از حسابها حذف و سود و زیان حاصل بعنوان یک رقم استثنائی در حسابهای درآمد یا هزینه متفرقه یا تحت عنوان اقلام غیر مترقبه حسب مورد منعکس شده و در سود و زیان دوره منتقل میگردد.

–     آن دسته از داراییها استهلاک پذیر که برای بکار گیری آنها در فرایند عملیات مستلزم انجام هزینه یا طی زمان و یا فراهم شدن سایر شرایط است مشمول استهلاک نمی گردد و داراییهایی که به بهره برداری رسیده و سپس بهره برداری از آن متوقف شده براساس قوانین شرکت ضریبی از نرخ های استهلاک را در طول دوره توقف دریافت می نماید که این استهلاک مستقیما” در سر فصل سایر دارائیها از قیمت تمام شده دارائی کسر میشود.

۵-۲-۱-۵- داراییهای در جریان تکمیل:

–       هرگاه شرکت اقلام به احداث یا تکمیل یا تعمیر اساسی دارائیها نماید که طی دوره های آتی استفاده خواهد کرد کلیه هرینه های انجام گرفته تا زمان آماده سازی و راه اندازی که برای دارائی یاد شده صرف شده است در این سرفصل ثبت می شود.پس از بکار گیری دارائی یاد شده بهای تمام شده داراییها حسب مورد به سرفصلهای داراییهای ثابت منتقل و براساس فایده مورد انتظار از طریق تخصیص استهلاک بهای تمام شده راباز یافت می نماید.

–         در صورت نوسازی یا بهسازی و یا جانشینی یک دارائی موجود حاصل فروش ضایعات این فرایند را می توان بستانکار این حساب منظور نمود.

–         هزینه های تکمیل : هزینه های که بر روی دارائیها انجام می شود تا بتوان از آن دارائی در فرایند عملیات مورد نظر شرکت استفاده نمود به عنوان هزینه تکمیل به ارزش اضافه می شود.

–         مانده این سرفصل در پایان دوره از طریق ترازنامه به سال آتی منتقل

میگردد و مانده حسابهای سفارشات سرمایه ای – پیش پرداخت های سرمایه ای – انبار تجهیزات و مواد و مصالح نیز جزیی از این سرفصل حساب می باشد که به تفکیک در یادداشت دارائیهای ثابت در صورتهای مالی در پایان دوره یا صورت های مالی میان دوره افشاء میگردد.

۲-۵- نحوه خرید دارائیها:

۱-۲-۵-  برگه سفارش خرید کالا

۲-۲-۵-  تامین اعتبار

۳-۲-۵-  استعلام بهاء

۴-۲-۵- کمیسون اعلام برنده

۵-۲-۵-  خرید

۶-۲-۵- پرداخت وجه

۷-۲-۵-  رسید انبار

۸-۲-۵  حواله

نحوه استهلاک داراییها:

مفاهیم اصلى استهلاک:

١- تعریف استهلاک:

سرشکن کردن و تخصیص معقول و منظم بهای تمام شده دارایی ثابت بر دوره های استفاده از آن.

۲- ماهیت استهلاک:

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات اقلام مختلف دارایی را میتوان در حکم پیش پرداختی بلند مدت  دارایی قلمداد میشود و به تدریج از عمر مفید یاعمر اقتصادی مال کاسته  میگردد، استهلاک آن به طور منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص مییابد.

۳ -انواع استهلاک:

درحسابداری، استهلاک رابه دونوع تقسیم کردند:

١- استهلاک به معنای اعم، از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های   مختلف   استفاده

 می شود.به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور میگردد. چون در عمل، این نوع استهلاک به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده میشود، تعریفی که معمولابرای استهلاک می آورند ناظر بر این مورداست.

 استهلاک دراین مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم میشود:

الف – استهلاک داراییهای مشهود (یعنی داراییهایی وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات)

ب – استهلاک داراییهای نامشهود(موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز)

٢- نوع دوم استهلاک، کاهش منابع طبیعی است مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها مستهلک  میشود. وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است در نوع نخست، گذشت زمان و کابرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات) کاهش قیمت) از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار (و نه لزوم کاهش قیمت آنهالازم است.

۴- علل استهلاک:

علل استهلاک را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف- عوامل فیزیکی:

١- فرسودگی ناشی از استعمال

٢- گذشت زمان

٣- پوسیدگی و زنگ زدگی

ب – عوامل کاربردی:

١- عدم آفایت

٢- نابابی تعویض زودرس را هم در بر میگیرد

تغییر ارزش دارایی در بازار در زمره علل استهلاک قید نشده است.

۵- برآورد استهلاک:

در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدام کند یکی عمر مفید مال و دیگری ارزش اسقاط آن افزون بر این دو، ممکن است پیش بینی و محاسبه هزینه پیاده کردن نو برچیدن و یا تعویض مال  که به هنگام .

کاربرد آن مورد پیدامی کندلازم است طرز برآورد این نوع هزینه هادر مؤسسات متفاوت، موجب آن میگردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و برحسب روشی که به کار میرودتغییر یابد.

۶- عوامل تعیین هزینه استهلاک:

متغیرهایی در محاسبه هزینه استهلاک هردوره مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

١- بهای تمام شده واقعی

٢- برآورد ارزش اسقاط

٣- برآورد عمر مفید

بنابر این، محاسبه استهلاک، به یک عامل واقعی و دو عام برآوردی یا تخمینی بستگی دارد. ارزش اسقاط عبارت:

ازمبلغی است پیش بینی میشود از فروش مال یا در صورت تعویض – به هنگام انصراف از آن – عاید شود

هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظورگردد.

۷- ثبت استهلاک:

در مورد حسابهای دارایی، اصول زیر رعایت میشود:

١- به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به بهای تمام شده ثبت میشود.

٢- پس از آن، در مورد آن دسته از داراییها عمر معین ومحدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تاتاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن درگزارشهای مالی قرار میگیرد و آن را ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده مینامند.

٣- آن قسمت از بهای تمام شده دارایی به اصطلاح به بکاررفته و فایده اش منقضی شده است، براساس اصل مقابله درآمد و هزینه، به حساب هزینه جاری منظور میشود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و درمورد وسایل تولید، به بدهکارحساب بهای ساخت سربار) و به بستانکار حسابی داراییهای به نام استهلاک انباشته منظور میشود(.

٢روشهاى استهلاک

روشهای استهلاک را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف – محاسبه برحسب زمان:

١- روش خط مستقیم یا اقساط مساوی. از لحاظ هزینه ها استهلاک این روش را ثابت هزینه هم گفته اند.

ب – محاسبه برحسب محصول، با روشهای مبتنی بر تغییرهزینه هر دوره عبارتند از:

٢- روش ساعت های کارکرد

٣- روش میزان تولید

ج – روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مال و کاهش تدریجی آن. از نظر هزینه استهلاک، این روشها راهزینه کارکردهم نامیده اند. به این تعبیر که هر چه پیش میرویم از مبلغی به حساب هزینه استهلاک میرود و استهلا ک میشود. این روشها عبارتند از:

۴- روش مجموع سنوات

۵- روش مانده نزولی یا استهلاک براساس ارزش دفتری در هر دوره مالی

د – روشهای مبتنی بر محاسبات سرمایه گذاری و سود منتسب آن از لحاظ هزینه استهلاک، این روشها را هزینه افزاگفته اند. به این ترتیب هر چه پیش میرویم مبلغی به حساب هزینه استهلاک محاسبه میشود افزایش مییابد. این روشها عبارتند از:

۶- قسط سالانه

٧- سرمایه گذاری وجوه استهلاک

٣سایر روشهاى استهلاک

( استهلاک گروهی ) در عمل به موارد بسیاری برمی خوریم موسسات، اقلامی ازدارایی را به منظور استهلاک با هم جمع می شوند مثلا اثاثه خریداری شده در یک سال معین،ظروف در برگیرنده تولیدات یا آلات، و یا سراسر یک خط تولید و یا مونتاژ (مانند تمامی ماشین آلات یک کارخانه و یایک پالایشگاه) را از لحاظ استهلاک به عنوان واحدی یکجامنظور کرد. در این روش، از یک نرخ متوسط استهلاک برای جمع اقلام استفاده می کنند.وقتی از نرخ متوسط استهلاک در مورد اجزای یک گروه هم نوع با مشخصات و طول عمر یکسان استفاده شودمانند همه ماشین آلات دارای مشخصات و ظرفیت یکسان)، طرز عملا استهلاک به عنوان استهلاک گروهی خوانده میشود.اما وقتی اجزای تشکیل دهنده واحد استهلاک، نامتجانس و دارای مشخصات و طول عمر متفاوت باشند مانند اجزای یک کارخانه یا پالایشگاه آن را استهلاک ترتیبی می باشد.

در هر دو طریق مورد بحث، از لحاظ کاربرد نرخ متوسط برای همه اقلام واحد استهلاک و همچنین از نظر طرز ثبت استهلاک در دفاتر، یکسان عمل میشود. تنها اختلاف بین آنها بهآی فیزیکی داراییهای استهلاک پذیر درآورد استهلاک گروهی همه مشابه و در استهلاک ترتیبی متفاوتند – مربوط می شود.در هر دو طریق، همه اقلام دارایی ها یکجا مستهلک میگردنددر یک حساب منظور و برای همه آنها حساب استهلاکانباشته واحدی افتتاح میشود. بنابر این، ارزش دفتری که نتیجه خالص دو حساب مزبور است حاصل از ارزش همه اقلام با هم و نه تک تک آنهاست. اگر قلم یا اقلام دیگری هم خریداری و به گروه اضافه شود ملاک عمل همان بهای تمام شده است که به جمع حساب دارایی مربوط اضافه میگردد. نرخ متوسط استهلاک را در مانده حساب دارایی که ناظر بر همه اقلام گروه میباشد – ضرب م کنند تا هزینه استهلاک به دست آید. در این ترتیب، که عمر هر یکی از اقلام دارایی منظور شده در واحد استهلاک مطرح و موردنظر نیست، نرخ متوسط استهلاک را میتوان در بهای تمام شده و یا بهای تمام شده منهای ارزش اسقاط ضرب کرد، چه هر دو را قابل قبول دانسته اند. هزینه استهلاک به بدهکار حسابی به همین نام و به بستانکار حساب استهلاک انباشته منظورمیشود.

به هنگام انصراف از قلمی از اقلام دارایی، حساب دارایی به بهای تمام شده اولیه آن بستانکار و حساب استهلاک انباشته به همان مبلغ، منهای ارزش اسقاط دارایی، بدهکارمیشود. بنابر این، در دو طریق مورد بحث سود و زیانی دربستن حساب قلمی از دارایی به وجود نمیآید.

۴عوامل مؤثر در تغییرات و اصلاحات در استهلاک

سه عامل زیر در محاسبات استهلاک تغییر ایجاد میآنند:

١- تغییر روش استهلاک

٢- تغییر در برآورد عمر دارایی یا ارزش اسقاط آن وتغییر در بهای تمام شده اولیه

٣- کشف اشتباه در محاسبه و ثبت استهلاک مربوط به گذشته در ادامه هر یک از موارد مذکور بررسی خواهد شد.

تغییر روش استهلاک منظور از تغییر روش استهلاک، اتخاذ روش پذیرفته شده دیگری به جای روش پذیرفته شدهای است که قبلا موردعمل بوده است. مثل اینکه به جای روش خط مستقیم که درسالهای قبل مورد استفاده بوده است روش نزولی به کار رود.تغییر روش استهلاک به شرطی مجاز است که دلایل درتوجیه اینکه روش جدید وضعیت مالی و نتایج عملیات موسسه را بهتر نشان میدهد، وجود داشته باشد.

در صورت تغییر روش استهلاک می بایست مبلغ استهلاک انباشته تا تاریخ تغییر روش، به روش جدید محاسبه و تفاوت آن بامبلغ استهلاک انباشته به روش قبل، تعیین شود. این اختلاف به حسابی به نام اصلاح حساب استهلاک منظور و حساب استهلاک انباشته دارایی تعدیل می شود.

در ایالات متحده امریکا استانداردهای حسابداری مقررمیداردکه تفاوت بین استهلاک انباشته به روش قبلی واستهلاک انباشته به روش جدید در یک قلم جداگانه تحت عنوان انباشته ناشی از تغییر روش استهلاک در صورت سود و زیان جاری پس از اقلام غیر مترقبه منعکس شود.استانداردهای حسابداری انگلستان مقرر میداردکه تفاوت ناشی از تغییر روش، به حساب سود و زیان سنواتی بسته شود.جای یادآوری است که تغییر در روش استهلاک، آثار مالیاتی نیز به بار میآورد و موضوع تغییر روش، در مبحث مربوط به حسابداری تغییر روش و تصحیح اشتباهات، به تفصیل موردبحث قرار میگیرد.

۵مسایل ناشى از مبانى کنونى و روشهاى استهلاک

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.