مقاله بررسی علل همسر آزاری در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی علل همسر آزاری در ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی علل همسر آزاری در ایران   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول :
– مقدمه ۱
– موضوع تحقیق ۹
– مساله تحقیق ۱۵
– اهداف تحققیق ۱۶
– ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۷
– فرضیه های تحقیق ۲۱

فصل دوم : پیشینه تحقیق
– مروری بر مطالعات پیشین ۲۴
– مطالعات و تحقیقات داخلی ۲۵
– مطالعات و تحقیقات خارجی ۳۴
– شرایط اجتماعی زندگی زنان ۳۷
– تعاریف خشونت ۴۰
– تعاریف خشونت خانوادگی ۴۴
– اشکال خشونت علیه زنان ۴۵
– زن آزاری و موارد خشونت علیه زنان ۴۹
– اعمال جنسی خشن زیانبار علیه زنان ۵۲
– ختنه دختران ۵۵
– خشونت مربوط به تهیه جهیزیه ۵۸
– ازدواج زودهنگام ۵۹
– همسر آزاری در جامعه (زن آزاری) ۶۱
– سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده ۶۴
– آثار و عواقب خشونت علیه زنان ۷۲
– عواملی که خشونتهای مبتنی برجنسیت را دوام می بخشد ۷۶
– علل و انگیزه تزلزل در خانواده ۷۷
– خشونت نسبت به زنان ۷۹
– تعریف خانواده و انواع آن ۸۲
– انواع خانواده ۸۴
– وضعیت حقوقی زنان در ایران ۸۸
– قوانین مربوط به ضرب و شتم ۸۹
– روابط حقوقی زوجین ۹۱
– روابط حقوقی مادر با فرزند ۹۲
– انتخاب حرفه وشغل ۹۶
– تابعیت ۹۶
– سهم الارث زوجین از یکدیگر ۹۸
– ریاست خانواده ۹۹
– دستگاههای قضایی و اجرایی در ایران نسبت به خشونت ۱۰۰
– دادگاهها چگونه علیه زنان رای صادر می کنند ۱۰۲
– مراکز مشاوره ۱۰۷
– حمایت و نگرش خانواده ۱۰۸
– نظریه مربوط به خشونت شوهران علیه زنان ۱۰۹
– نظریه سطح خرد ۱۱۰
– نظریه منابع ۱۱۰
– نظریه یادگیری اجتماعی ۱۱۲
– نظریه سطح کلان ۱۱۶
– نظریه خرده فرهنگ خشونت ۱۱۷
– نظریه نظارت اجتماعی ۱۲۱
– نظریه ساختار اجتماعی ۱۲۳
– دیدگاه پدرسالاری ۱۲۵
– چهارچوب نظری ۱۲۹
– مدل فرضی تحقیق ۱۳۵

فصل سوم : مبانی روش شناسی تحقیق
– روش تحقیق ۱۳۷
– نمونه و روشهای نمونه گیری ۱۳۸
– تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۳۹
– تکنیک گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل داده ها ۱۴۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
جدول (۳-۱-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان ۱۴۹
جدول (۳-۲-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه مرد ۱۵۰
جدول (۳-۳-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر یا الکل ۱۵۱
جدول (۳-۴-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب عدم رضایت زن در انتخاب همسر ۱۵۲
جدول(۳-۵-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان ۱۵۳
جدول (۳-۶-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده ۱۵۴
جدول (۳-۷-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان بدبینی در مرد ۱۵۵
جدول (۳-۸-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب اعتقادات مذهبی مرد ۱۵۶
جدول (۳-۱-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۵۷
جدول (۳-۱-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان تعداد فرزندان و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۵۷
جدول (۳-۲-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه و ارتباط آن با خشونت در خانه ۱۵۸
جدول (۳-۲-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان درآمد ماهیانه و خشونت مرد علیه زن درخانه ۱۵۸
جدول (۳-۳-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر و ارتباط و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۵۹
جدول (۳-۳-۲)محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان استفاده از مواد مخدر و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۵۹
جدول (۳-۴-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب رضایت در انتخاب همسر و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۶۰
جدول (۳-۴-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان رضایت در انتخاب همسر و خشونت مرد علیه زن در خانه . ۱۶۰
جدول (۳-۵-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۶۱
جدول (۳-۵-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان دخالت خویشاوندان و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۱
جدول (۳-۶-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۶۲
جدول (۳-۶-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان تجربه خشونت در خانواده و خشونت مرد علیه زن در خانواده ۱۶۲
جدول (۳-۷-۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بدبینی مرد وارتباط آن با خشونت مرد در خانه. ۱۶۳
جدول (۳-۷-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۳
جدول (۳-۸-۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۶۴
جدول (۳-۸-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۴
نمودار (۳-۱-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد فرزندان ۱۶۵
نمودار(۳-۲-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد ماهیانه مرد ۱۶۶
نمودار(۳-۳-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب استفاده از مواد مخدر ۱۶۷
نمودار(۳-۴-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب رضایت زن در انتخاب همسر ۱۶۸
نمودار(۳-۵-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب دخالت خویشاوندان ۱۶۹
نمودار(۳-۶-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تجدید خشونت در خانواده ۱۷۰
نمودار(۳-۷-۱) مربوط به توزیع جنسیت بر حسب بدبینی مردان نسبت به زنان ۱۷۱
نمودار (۳-۸-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی مردان
۱۷۲

فصل پنجم:
– بحث ونتیجه گیری ۱۷۴
– مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۱۸۰
– پیشنهادات ۱۸۱
– منابع ۱۸۴

 

 منابع :

۱-   اعزازی ، شهلا (۱۳۷۶) ، جامعه شناسی خانواده (تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، چاپ اول).

۲-   اعزازی ، شهلا (۱۳۷۷) ، خشونت خانوادگی بازتاب ساختار جامعه (تهران : مجله زنان ، سال هفتم ، ش ۵۰).

۳-      اعزازی ، شهلا (۱۳۸۰) ، خشونت خانوادگی (تهران ، نشرسالی ، چاپ اول).

۴-   بگرضایی ، پرویز (۱۳۸۲)، بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده (تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد  ، دانشگاه طباطبائی).

۵-   بستان نجفی ، حسین (۱۳۸۳) ، اسلام و جامعه شناسی خانواده (تهران : پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، چاپ اول).

۶-   برنارد ، جان (۱۳۸۴) ، درآمدی به مطالعات خانواده ، ترجمه حسین قاضیان (تهران : انتشارات نی ، چاپ اول).

۷-      توکلی ، نیره (۱۳۷۹) ، جامعه شناسی خشونت در خانواده (تهران : نشر توسعه ، چاپ اول).

۸-   درویش پور ، مهرداد (۱۳۷۸) ، چرا مردان به اعمال خشونت آمیز علیه زنان ترغیب می شوند؟ (تهران : مجله زنان سال هشتم ، شماره ۵۶).

۹-      دادستان، پریرخ (۱۳۸۲)، روانشناسی جنایی ( تهران: انتشارات سمت، چاپ اول).

۱۰- رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۴)، کندوکاوها و پنداشته ها (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول)

۱۱- رسانی نیا، ناصر(۱۳۷۹)، حقوق خانواده (تهران : انتشارات بهینه، چاپ اول)

۱۲- روی ، ماریا(۱۳۷۷)، زنان کتک خورده ، ترجمه مهدی قراچه داغی (تهران: نشر علمی، چاپ اول)

۱۳- رنجبر، محمود و ستوده ، هدایت الله (۱۳۸۳)، مردم شناسی ایران ( تهران: انتشارات ندای آریانا، چاپ دوم).

۱۴- ساروخانی ، باقر(۱۳۷۵)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده (تهران: نشر سروش، چاپ اول).

۱۵- ساروخانی ، باقر(۱۳۷۵)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (تهران: نشر موسسات مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم).

۱۶- سازمان جهانی بهداشت (۱۳۸۰)، خشونت علیه زنان، ترجمۀ شهرام رفیعی فر و سعید پارسی نیا (تهران: انتشارات تندیس، چاپ اول).

۱۷- ستوده ، هدایت الله (۱۳۸۶)،  بررسی مسائل اجتماعی ایران ( تهران: انتشارات ندای آریانا، چاپ اول).

۱۸- ستوده، هدایت الله (۱۳۸۴)، آسیب شناسی اجتماعی (تهران: انتشارات آوای نور، چاپ اول)

۱۹- ستوده ، هدایت الله و بهاری، سیف الله (۱۳۸۶)، جامعه شناسی زنان و خانواده (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول).

۲۰- شیخی ، شهین(۱۳۸۱)، بررسی علل همسرآزاری در استان ایلام (تهران: اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران ).فرجاد، محمدحسین (۱۳۷۴)، رودررو با مشکلات و اختلالات روانی – درمانی خانواده (تهران: انتشارات بدر، چاپ دوم)

۲۱- قائمی، علی (۱۳۶۶)، کودک و خانواده نابسامان ، (تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول).

۲۲- قائمی، علی (۱۳۷۵)، نظارت حیات خانواده در اسلام، (تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول).

۲۳- قاسم زاده، فاطمه (۱۳۷۶)، تنگناهای زندگی زنان (تهران: فرهنگ توسعه، شماره۳۲).

۲۴- کریمی، یوسف(۱۳۸۵)، روانشناسی اجتماعی (تهران: نشر ارسباران، چاپ دوم).

۲۵- محمدی، زهرا(۱۳۸۲)، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران (تهران: انتشارات روشنگران ومطالعات زنان ، چاپ اول).

۲۶- مولاوردی، شهیندخت (۱۳۷۸)، علل و ریشه های خشونت علیه حقوق زنان ،(تهران:مجله زنان، شماره ۱۰).

۲۷- مافی ، مهوش(۱۳۸۱)، بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونتهای خانوادگی (تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا).

۲۸- نیک خلق، اکبر و وثوقی، منصور (۱۳۷۹)، مبانی جامعه شناسی  (تهران: نشربهینه، چاپ اول).

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان ( بررسی علل همسر  آزاری در ایران ) است این تحقیق در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به صورت نمونه گیری سهمیه ای انجام شده و نمونه پنجاه (۵۰) نفر از جمعیت مورد مطالعه زنان ساکن در منطقه ۱۵ تهران است همچنین اطللاعات به وسیله جداول یک بعدی و دو بعدی ونمودارها مورد تحلیل قرار گرفته و در آزمون فرضیات، با توجه به حجم نمونه و متغیرهای مورد نظر از آزمون کی دو استفاده شده است .

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که بین تعداد فرزندان ، درآمد مرد اعتیاد به مواد مخدر و الکل،  میزان رضایت زن در انتخاب همسر، دخالت خویشاوندان مرد ، مشاهده و تجربه خشونت بدبینی مرد نسبت به زن، میزان اعتقادات مذهبی مرد، با خشونت علیه زن رابطه معنی داری وجود دارد .

در این تحقیق از نظریه هایی نظیر : نظریه یادگیری اجتماعی، منابع ، خرده فرهنگ خشونت، نظارت اجتماعی، ساختار اجتماعی ( تضاد و تنش )، دیدگاه پدرسالاری استفاده شده است .

مقدمه

خشونت خانوادگی[۱]پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است .

در کشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند  سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است .

در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد .

می توان از مشکل دختران فراری و افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان و افزایش طلاق و خشونت خانوادگی نام برد .

به احتمال زیاد شرایط زندگی در خانواده ها مشکلاتی برای اعضای خود به وجود می آورد برای حل مشکلات خانوادگی نمی توان تنها به پند و نصیحت یا نظارت بر رفتار افراد اکتفا کرد بلکه در عین حال باید به رابطه متقابل میان جامعه و خانواده نیز توجه داشت اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابری میان اعضا شکل گرفته باشد قوانین[۲] آداب[۳] و رسوم،
باورها[۴] و نگرشهای اجتماعی سلسله مراتب موجود را تایید می کنند و بازتاب آن در خانواده نیز مشاهده می شود و اقتدار و نابرابری و استفاده از خشونت برای پیشبرد امیال فرد مقتدر در خانواده به عنوان رفتاری طبیعی در نظر گرفته می شود.  نتیجه خشونت خانوادگی نه فقط باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و تشدید روابط اقتداری در جامعه خواهد شد که بار دیگر در خانواده ها انعکاس خواهد یافت .

از آنجا که خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران ناپذیری در خانواده و جامعه بر جای می گذارد لذا توجه به زنان جهت کاهش آسیبهای اجتماعی به روشهای مختلف لازم و ضروری به نظر می رسد خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف توسعه و صلح است و بررسی آن ضروری است .

نتایج[۵] بررسی ها نمایشگر این امر بوده اند که خشونت های خانگی در جوامع مختلف از گستردگی زیادی برخوردارند و در میان کلیه طبقات اجتماعی و فرهنگ های مختلف دیده می شود و عواملی مانند فشارها و تنشهای اجتماعی یا بحرانهای خانوادگی نیز در ظهور آنها دخالت دارند زیرا خشونت فقط در میان خانواده های مساله دار مشاهده نمی شود .

خشم در انسان وجود دارد اما اگر در مسیر صحیح هدایت نشود امنیت خانواده را مختل می کند و موجب بروز رفتارهایی از قبیل کودک آزاری و زن آزاری خواهد شد زن آزاری اغلب در خانواده بصورت رقابت، حمله کلامی و آسیب بدنی است که باعث در هم کوبیدن شخصیت زن و در نتیجه عکس العمل های نابهنجار بر کودکان می شود .

زن آزاری ( همسر آزاری ) یکی از آفتهایی است که از گذشته تا کنون متوجه جوامع بوده و یکی از مخربترین عواملی است که کانون خانواده را مورد هجوم قرار می دهد .

زنان ایران در میان انواع ۹ گانه خشونت خانگی بیشتر تحت خشونتهای روانی و کلامی قراردارند .

۷/۵۲ درصد از کل پاسخگویان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی دقیقاً اعلام کرده اند که از اول زندگی مشترک تا کنون قربانی این نوع خشونت که شامل به کاربردن کلمات رکیک ، دشنام و داد و فریاد، بهانه گیری های پی درپی بوده  اند (اعزازی، ۱۳۸۰ : ۳۰) .

میانگین وقوع این نوع خشونت برای زنانی که درگیر آن بوده اند ۱۰ بار است .

رتبه بعدی از آن خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۸/۳۷ درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود آن را تجربه کرده اند که شامل سیلی زدن زدن با مشت یا چیز دیگر، لگدزدن و…است. متوسط میزان تجربه این نوع خشونتها برای زنان درگیر درخشونت خانگی برابر با ۴۶/۲ بار است. رتبه[۶] سوم با رقم ۷/ ۲۷ درصد متعلق به خشونتهایی است که مانع از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباطهای فامیلی – دوستانه و اجتماعی، کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمنهای اجتماعی است که ۳/۷۲ درصد از زنان اظهار کرده اند که از اول زندگی مشترک تا کنون در معرض این نوع از خشونتهای همسران خود نبوده اند .

خشونت جنسی و ناموسی که شامل مجبور کردن به دیدن عکسها و فیلمهای مبتذل یا اجبار به روابط زناشویی نا خواسته یا غیر متعارف می شود با رقم ۲/ ۱۰ درصد رتبه پایئنی را به خود اختصاص داده است .

آمارهایی که ابعاد میزان وقوع خشونت خانگی را در سطح ملی نشان می دهد حاکی است که ۸ /۸۹  درصد از زنان ایرانی گفته اند در طول زندگی مشترک تا کنون در معرض این نوع خشونت همسران خود نبوده اند (اعزازی، ۱۳۸۰ : ۷۴).

بنابراین نتایج پژوهش بررسی خشونت خانگی [۷]در۲۸ مرکز استان نشان می دهد که وقوع خشونتهای جنسی و ناموسی در سطح ملی در مقایسه با خشونتهای دیگر کمتر گزارش شده است .

میانگین مرتب شده دوره های زندگی در بین پاسخگویان در سطح ملی بر حسب میزان وقوع خشونت خانگی نشان می دهد که دوره های زیر به ترتیب پرخشونت ترین دوره ها برای زنان ایران محسوب می شوند .

۱ – یک سال اول ازدواج

۲ – دوران تنگناهای مالی

۳ – پس از تولد فرزندان

۴ – حداقل یکباردر ماه

۵ – دوران میانسالی

۶ – دوران بارداری

خلاصه یافته های بدست آمده از خشونت خانگی در ۲۸ مرکز استان کشور چنین نشان می دهد :

۱ – مجبور کردن به انجام کارهای خلاف عرف و شرع و قانون ( ۱/۱ درصد )؛

۲ – کتک کاری منجر به سقط جنین ( ۲ /۱ درصد  ) ؛

۳ – زدن تا حد نقص عضو ( ۳ / ۱ درصد ) ؛

۴ – زدن تا حدی که پرده گوش پاره شده است ( ۵ /۱ درصد )؛

۵ – زدن تا حدی که دست یا پا شکسته است ( ۲ درصد ) ؛

۶ – از دست دادن دندان ( ۶ /۱ درصد ) ؛

۷ – زدن تا حدی که فک یا بینی شکسته است ( ۵ /۱ درصد ) ؛

۸ – ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول ( ۲ درصد ) ؛

۹ – جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن در زمان متارکه ( ۲ درصد ) ؛

۱۰ – مجبور کردن به سقط جنین ( ۵ /۲ درصد ) ؛

۱۱ – زدن تا حدی که دندانها لق شده است ( ۵ /۲ درصد )؛

۱۲ – عدم مراعات بهداشت زناشویی ( ۶ / ۲ درصد )(اعزازی، ۱۳۸۰ : ۷۵).


بیان مسئله

خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که شالوده حیات اجتماعی محسوب می گردد و گذشته از وظیفه فرزند آوری و پرورش کودک و در نتیجه استمرار نسل ها و بقای نوع بشر وظایف دیگری از قبیل فعالیتهای اقتصادی آموزشی و اجتماعی کردن فرد را به عهده دارد ( وثوقی و نیک خلق ۱۳۷۹ : ۱۹۹ ) .

در بین تمامی نهادها و سازمان ها و تاسیسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیتی خاص دارد و هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامتی کند اگر از خانواده سالم برخوردار نباشد از آسیبهای اجتماعی در امام نیست اگر از تاثیر خانواده غافل باشد ( ساروخانی، ۱۳۷۵ : ۱۱ ) .

این نهادها در دوره های مختلف تاریخی به اشکال گوناگونی مثل ( خانواده گسترده، خانواده هسته ای ) وجود داشته باشد و آنچه مهم است تنها شکل خانواده نیست بلکه تداوم مستمر آن در یک جامعه سالم از اهمیت برخوردار است .

مردم عموما خانواده را کانون آرامش و سازش و انطباق رفتار توام با آسایش تصور می کنند در حالی که خانواده محل برخورد عقاید و سلیقه های متضاد، سوء تفاهم های دراز مدت و هزاران تضاد و تناقض های فرهنگی دیگر است که مرد و زن به مدد نیروی صیانت ذات عشق و علاقه به یکدیگر پاره ای از آنها را نادیده گرفته و در موردی با یکدیگر سازش کرده و درباره تضادها که نه راه سازش دارد و نه راه اغماض برای یکدیگر حریم قائل شده و آنها را به عنوان پدیده ای مورد احترام طرفین تحمل می کنند .( زنگنه، ۱۳۸۰ : ۲ ).

خشونت با زنان از پدیده های رایج در جامعه ی ماست که به صورت فیزیکی ( کتک زدن ) و کلامی ( ناسزا – تحقیر وتوهین ) و سایر اشکال انجام می گیرد در مقابل خشونت های فیزیکی مرد ، تنها کاری که زن می تواند بکند این که در صورت بروز ضرب و جرح به پزشکی قانونی از طریق مراکز انتظامی مراجعه کند گزارش دهد و طول درمان دریافت کند. در آن صورت مرد تعهد می سپارد که همسر خود را نزند و پرونده بسته می شود و در صورت تکرار جریمه ای هم به او تعلق می گیرد ( قاسم زاده، ۱۳۷۶ :۳۱ ) .

تا حدود سه دهه قبل جامعه شناسان خشونت در خانه را امری استثنایی قلمداد می کردند و آن را خاص خانواده هایی می دانستند که دارای مشکلات مادی، سطح پایین فرهنگ و شرایط بحرانی مانند طلاق بودند اما نتایج بر خلاف تصور رایج نشان داد که خشونت در میان همه خانواده ها وجود دارد و معمولا قربانیان خشونت در خانواده زنان و کودکان هستند ( اعزازی، ۱۳۸۰ : ۱۱ ).

زنان به انواع گوناگون خشونت در بیرون از خانواده دچارند از جمله آزار و اذیت جنسی در محل های کار، سوء استفاده نگهبانان زندان، حمله در مکان های عمومی خیابان ها و اتوبوس ها، سخنان زشت در خیابان که دیدار از برخی مکانها را برای زنان تنها یا بدون مرد، ناخوشایند یا نا ممکن می سازند حمله به زنان مسافر، تجاوز به عنف ، حمله به زنان معلول و سالمند هم در خانه و هم در مکانهای عمومی اما بیشترین حمله به زنان در خانه از جانب مرتکبان آشنا صورت می گیرد.از جمله شوهران ،پدران، ناپدریها، پدرخوانده ها، برادران یا پسران یا خویشاوندان دیگر .

خشونت شوهران علیه زنان در خانواده یکی از معضلات اساسی در جوامع امروزی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است به عبارتی دیگر خشونت علیه زنان یک امر جهانی است زیرا در کشورهای مختلف شاهد این پدیده هستیم برای مثال :

۳۰ تا ۳۵ درصد زنان امریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند.

۱۵ تا ۲۵ درصد زنان آمریکایی به هنگام بارداری نیز مورد ضرب وشتم قرار می گیرند .

طبق گزارش اف . بی آی در ۱۹۹۲ در آمریکا از هر ده قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند .

۲۱ تا ۳۰ درصد زنان در آمریکا حداقل یک بار در طول زندگی مشترک مورد هجوم وآزار جسمی قرار گرفته اند .

در کلمبیا بیش از ۱۲۰ درصد زنان مورد آزار لفظی یا روانی شوهران قرار می گیرند .

۴۱درصد زنان هند بر اثر آزار جسمی همسران خود دست به خودکشی می زنند.

۴۲درصد از زنان در کنیا به طور مرتب مورد آزار فیزیکی همسران خود قرار می گیرند .

در سانتاگوی شیلی ۶۳ درصد از زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند.                                                   در گینه نو ۶۷ درصد از زنان روستایی ۵۶ درصد از زنان شهری مورد خشونت قرار می گیرند .

نظر بر اینکه خشونت شوهران علیه زنان در خانواده مسئله جهانی است بازتاب آن در جامعه بین الملل نیز وسیع بوده است در چهارمین کنفرانس حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۷ خشونت علیه زنان یکی از موضوعات دارای  اولویت برای بررسی در کنفرانس تشخیص داده شد و این نکته مهم مورد تاکید قرار گرفت که خشونت جسم و روان آزادی زنان را تهدید می کند ( مهرانگیز  کار، ۱۳۷۹ : ۱۳ ) .

آنچه مسلم است در ایران نیز خشونت شوهران علیه زنان در خانواده در ابعاد مختلف آن ( اقتصادی، اجتماعی ،روانی، جسمی ،جنسی ) حتی خشونت هایی که منجر به قتل توسط شوهر یا خودکشی زنان می شود. اما اکثر زنان به دلایل مختلفی از جمله ترس از مواجهه با فقر عدم پذیرش مجدد در خانواده، حرفهای[۸] مردم، بی آبرویی،  ترس از دست دادن کودکان مشکلات خود را گزارش نمی کنند و ترجیح می دهند تحمل مصائب آنها را در معرض دید و قضاوت عمومی قرار ندهند. در بسیاری از فرهنگ ها ( سوختن و ساختن ) یک ارزش مثبت برای زنان تلقی می شود و مورد تحسین عمومی قرار می گیرد ( زنگنه، ۱۳۸۰ : ۹ ).

آنچه که ضرورت توجه به این مسئله را جدی تر می کند آن است که اعمال خشونت علیه زنان علاوه بر زندگی فرد دارای پیامدهای بسیار منفی برای جامعه است .

عدم احساس امنیت اجتماعی، اختلال در روابط اجتماعی، بی اعتمادی اجتماعی از بین رفتن انرژیهای مثبت و بهینه اعضای درگیر در خشونت به جای صرف آن در جهت رشد و توسعه جامعه از جمله پیامدهای ذکر شده هستند. افسردگی، ترس،  اضطراب،  کاهش اعتماد به نفس و استرس های ناشی از خشونت بر روحیه زنان تاثیر ماندگار و طولانی دارد و این مساله تبعاتی نیز برای فرزندان این گونه زنان دارد .[۱] Family violence

[2] – هنجارهای رسمی هستند که به وسیله نمایندگان مجلس وضع می شوند و بخش اعظم کارهای اجتماعی وفرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی براساس آن انجام می گیرند.

[۳] – هنجارهایی که توسط فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارد.

[۴] – باروها (Belief) مفاهیمی کلی و مبهم درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقعیت قبول دارند.(ستوده، ۱۳۸۴: ۳۱-۲۸).

[۵] – در بخارا زنان تا چهل روز بعد از وضع حمل ناپاک شناخته می شوند و تا وقتی که این اصطلاح ناپاکی ادامه دارد، زن حتی یارای راز و نیاز به درگاه خداوند را نیز ندارد.(رنجبر و ستوده، ۱۳۸۳: ۱۴۸).

[۶] – در میان اقوام ابتدایی، از لحاظ تحریم (تابو)، زن رتبه اول را داشته و در هر آن ، با هزاران خرافه علتی می تراشیده اند، که زن را «نجس» و خطرناک و غیرقابل لمس مصرفی کنند (رنجبر و ستوده، ۱۳۸۳ : ۱۴۸) .

[۷] Domestic violence

[8] حمورابی (۲۱۲۳-۲۰۸۱ ق.م) مهمترین پادشاه بابل و شخصیت نیرومندی بوده است که هم کشورگشایی کرده است و هم قانوگذاری او در یکی از موارد قانون خود می گوید: «اگر زنی انگشت نما شود، برای حفظ شرف خود باید خود را در رودخانه غرق کند. مرد می تواند زن ۲۳ خود را طلاق دهد و به او بگوید «تو زن من نیستی» وی اگر زنی به شوهر خود بگوید «تو شوهر من نیستی » واجب است خود را غرق کند (ستوده، ۱۳۸۴: ۲۰۳)

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده
 • مقاله حقوق زنان
 • مقاله شناخت نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان
 • مقاله بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متأهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله
 • بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان، گزارش شده در روزنامه های کشور
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.