مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ریزدانگی آلیاژهای آلومینیوم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ریزدانگی آلیاژهای آلومینیوم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ریزدانگی آلیاژهای آلومینیوم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده : ۱

مقدمه.. ۲

۱-بررسی مقالات علمی :. ۳

۱-۱-۱- تاثیر سرعت سرد کردن بر اندازه دانه:. ۳

۱-۱-۲- اثر فوق ذوب بر ریز دانگی آلیاژهای آلومینیوم:. ۵

۱- ۲- روشهای شیمیایی… ۵

۱-۲-۱- ریز دانگی با استفاده از ریز کننده ها Ti)،B، Zr، (Sc:. 5

1-2-2- استفاده از پودر فلزات بعنوان جوانه زا:. ۷

۱- ۳- روشهای دینامیکی… ۷

۱-۳-۱- بررسی اثرات لرزانش مذاب در خلال انجماد بر روی ریز دانگی آلیاژهای آلومینیم :. ۷

۱-۳-۲ – ریز کردن دانه ها از طریق هم زدن مذاب با استفاده از حبابهای گاز در خلال انجماد :. ۹

۱-۳-۳ – ریز کردن دانه ها با استفاده از پوششهای فرار:. ۱۰

۲- روش آزمایش عملی بررسی اثر لرزانش مذاب بر روی ریزدانگی :. ۱۱

۳-نتایج آزمایش:. ۱۲

۳-۱-نتیجه گیری از آزمایش:. ۱۴

منابع :. ۱۶

منابع :

۱-دکتر سعید شبستری،مهندس سعید کاظمی،مهندس حامد علی اکبرزاده،مهندس توحید نیک آمیز، ″بررسی تاثیر سرعت سرد شدن وجوانه زایی بر اندازه دانه و DAS آلیازآلومینیومAS5U3G ″،مجله جامعه ریخته گران ایرن-سال بیست ودوم شماره شصت وهفتم،صفحه۲۶

۲- فخر الدین اشرفی زاده، ″ آلومینیوم ریختگی با کیفیت بالا″، مجله جامعه ریخته گران –صفحه ۳۴

۳- دکتر حمید رضا هاشمی و دکتر پرویز دوامی و دکتر حسین عاشوری، ″ بررسی ساختاری آلیاژی از گروه Al-Zn-Mg-Cu تحت فرایند ریخته گری کوبشی″ ، مجله جامعه ریخته گران ایران – سال بیستم شماره شصت ودوم،صفحه۳۷

۴- حمید مهدوی، ″ جوانه زنی و مکانیسم ریز شدن دانه های الومینیوم و آلیاژهای آن″، مجله آلومینیوم پائیز ۷۶،صفحه۳۱

۵– F.A.Fasoyinu, D.COUSINEAU, P.Newcombe, T.CASTLES and M.Sahoo,”Grain Refinment of Alloy 356with Scandium,Zirconium,and a combination of Titanium and Born”,2001,American Foundry Socity

1-بررسی مقالات علمی :

روشهای ریز کردن دانه بندی آلیاژهای آلومینیوم بطور عمده به سه روش گرمایی (۱-سرعت سرد کردن ۲-فوق ذوب ۳-فشار ) ، شیمیایی (۱- مواد جوانه زا ۲-پودر فلزات ) و دینامیکی (۱-لرزانش ۲-حبابهای گازی ۳-پوششهای فرار) تقسیم بندی می شوند، که در زیر به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.

۱- ۱- روشهای گرمایی:

۱-۱-۱- تاثیر سرعت سرد کردن بر اندازه دانه:

سرعت سرد شدن به عنوان یک پارامتر مهم در انجماد قطعات ریختگی همواره مورد توجه بوده است . سرعتهای انجمادی مختلف باعث تغییر ریز ساختار ، اندازه دانه ، مورفولوژی سیلیسیم یوتکتیکی ، فاصله بین بازوهای دندریت و فازهای بین فلزی و بطور کلی خواص مکانیکی آلیاژ های آلومینیم می گردد .
برای بررسی اثر سرعت سرد کردن دو گونه آزمایش انجام شده است. تعدادی با استفاده از نمونه پله ای جهت بررسی اثر ضخامتهای مختلف (سرعتهای مختلف سرد شدن ) بر روی ریز دانگی و تعداد دیگری با استفاده از انواع مختلف قالب ( جنس قالب و میزان انتقال حرارت در آن ) به بررسی اثر نوع قالب بر روی ریز دانگی پرداخته اند.

پس از بررسی نمونه ها مشاهده گردیده است با افزایش ضخامت از ۵ تا ۳۰ میلیمتر اندازه دانه ها زیاد می شود علت افزایش اندازه دانه در ضخامتهای بالاتر افزایش زمان انجماد و کاهش سرعت سردشدن می باشد که منجر به ایجاد دانه های درشت تر در انتهای انجماد می گردد . با توجه به نتایج تجربی بدست آمده ( شکل (۱)) مقدار افزایش اندازه دانه حدود ۸ درصد می باشد. [۱]

برای بررسی اثر نوع قالب نمونه هایی در قالب های ماسه ای و فلزی ریخته شده و نتایج حاصل را بر روی اندازه دانه در جدول (۱) مشاهده می کنیم:

جدول (۱)تاثیر سرعت سرد شدن با تغییر نوع قالب و دمای فوق گداز بر روی اندازه دانه های نمونه های آلومینیومی ریخته شده:

۱-۱-۲- اثر فوق ذوب بر ریز دانگی آلیاژهای آلومینیوم:

دمای فوق گداز کم سبب کاهش اندازه دانه در قطعات آلومینیومی می گردد. در صورتی که فوق گداز زیاد باعث درشت دانگی می گردد. به خلاصه نتایج آزمایشات تجربی در جدول (۱) توجه کنید.[۲]

۱-۱-۳- تاثیر فشار در ریز کردن دانه ها :

با افزایش فشار نقطه ذوب اکثر آلیاژها در یک دمای مطلق افزایش یافته بنابراین با افزایش فشار یک مادون انجماد حرارتی بوجود آمده و سرعت جوانه زنی به شدت افزایش می یابد و از طرف دیگر با افزایش فشار فاصله هوایی میان قالب و مذاب از میان رفته سرعت انتقال حرارت افزایش یافته و یک ریز دانگی نسبتا مطلوبی را می توان حاصل می شود. [۳]

۱- ۲- روشهای شیمیایی

۱-۲-۱- ریز دانگی با استفاده از ریز کننده ها Ti)،B، Zr، (Sc:

افزایش برخی عناصر آلیاژی،بدون آنکه تاثیر قابل ملاحظه ای از نظر آلیاژی کردن داشته باشند،باعث ریز شدن دانه ها می شوند .

ریز کننده ها ذرات معلق در مذاب هستند که مانند هسته های غیر یکنواخت در انجماد عمل می کنندوبا افزایش مراکز جوانه زنی موجب کوچک و یکنواخت شدن دانه ها می شوند .نقطه ذوب بالا ،شباهت ساختمان کریستالی ونزدیکی ابعاد سلولی آن به ساختمان جامد آلومینیوم، قابلیت چسبندگی وآغشته پذیری بالااز مشخصه های عمومی این ذرات است. [۴]

نتایج حاصل از آزمایشات حاکی از این است که استفاده ازTi در حد ۱/۰ تا ۱۵/۰ درصد، جهت ریزدانگی آلیاژهایAl موثر است. آزمایشات بیشتر نشان داد که B اثر بیشتری در ریز کردن دانه نسبت به Ti دارد. این نتیجه زمانی معکوس میشود که Al خالص یا آلیازهای بالای ۹۸%Al ریخته شود.

اضافه کردن Zr و Sc به صورت مجزا و یا ترکیبی در آلیاژهای ۳۵۶ نتایج مشابهی نسبت به Ti و B داشته است. Zr در محدوده %۳/۰- %۱/۰ بهترین رسوبات وذرات اینترمتالیک را برای جلوگیری از رشد دانه ها و بازیابی آنها در آلیاژهای کارشده Al دارد. افزودن Zr در آلیاژهای ریختگی Al مفید بودن آنرا برروی ریزدانگی ثابت می کند اما تاثیرکمتری نسبت به Ti دارد . Zr را می توان به صورت آمیژان Al- Zr ویا Zr اسفنجی اضافه نمود .افزایش واندازه گیری باقیمانده بعد از عملیات ریزدانگی به عمل ذوب و عملیاتی نظیر گاززدایی و زدن فلاکس بستگی دارد . بطور کلی می توان گفت که تاثیر همه ریز کننده ها با غلظت تغییر می کند . Sc در محدوده ۷۵/۰- ۳۹/. درصد و Zr در محدوده ۶۹/۰ – ۳۷/۰ درصد ریز کننده می باشند.

گزارشات نشان میدهند که Sc بر روی ریزدانگی آلیاژهای کار شده Al موثر است وسبب بهبودی خواص مکانیکی آنها می شود. در سال ۱۹۷۱ مشخص شد که افزایش ۵ – ۰۱ /۰ درصد از Sc در آلیاژهای کار شده Al سبب بهبود خواص فیزیکی و خواص کششی آن می شود . همچنین نشان داده شده که با انتخاب شرایط دما و زمان جهت عملیات پیرسازی Sc در Al ترکیب می شودو فاز AL3 Sc شکل گرفته و پایدار می شود که رسوباتی کاملا کروی شکلی تشکیل می دهند . طبق گزارشات Sc سبب افزایش پراکندگی و نیز افزایش استحکام ریزدانگی ونیز جلوگیری از تبلور مجدد می شود . مسلما کاربرد آن مخصوصا در کشش های عمیق و قطعات کار شده سبب افزایش استحکام تا بالای ۵۰% استحکام آلیاژهای Al می شود. بنابر این سبب بهبودی داکتیله و کاهش و حذف ترکهای گرم در اغلب آلیاژهای Al خواهد شد. [۵]

۱-۲-۲- استفاده از پودر فلزات بعنوان جوانه زا:

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی کارگاه غیرآهنی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.