مقاله بررسی قتل عمد در نظام حقوقی ایران و آمریکا


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی قتل عمد در نظام حقوقی ایران و آمریکا مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی قتل عمد در نظام حقوقی ایران و آمریکا نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
قتل عمد درجه ۱   ۴
قتل عمد جنایی   ۶
قتل عمد درجه ی دو   ۹
موارد قانونی در رابطه با قتل عمد در نظام حقوقی ایران   ۱۴
قتل در موارد زیر قتل عمدی است:   ۱۴
بند ج ماده ی ۲۰۶ :   ۱۷
نتیجه گیری   ۲۲
فهرست منابع و مواخذ   ۲۳

فهرست منابع و مواخذ

بازگیر؛ یدالله، قتل عمد، تهران انتشارات بازگیر، چاپ دوم زمستان ۸۲
منصور؛جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، تهران نشر دیدار، چاپ ۴۲ ، سال ۸۵
بازگیر؛ یدالله،استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور جزایی (۱) انتشارات فردوسی، چاپ گیتی سال ۸۲ چاپ اول
اسمپ، جان، ام، حقوق جزایی امریکا، مترجم: امیر سماواتی پیروز، نشر آریان، چاپ اول تابستان ۸۳

مقدمه :

یکی از موضوعات مهم، اساسی و قابل توجه در رشته ی حقوق جزا به خصوص درحقوق جزای تطبیقی، معرفی و ارائه حقوق جزای کشورهای مختلف است مقایسه و تطبیق دو نظام حقوقی ممکن نخواهد شد مگر این که متخصصین در حقوق تطبیقی به زوایا و ابعاد مختلف نظام و سیستم حقوقی کشورها به طور جامع و فاتح تسلط کامل داشته باشند. در این حالت می توان به مطالعه و تطبیق حقوق جزی کشورهای مختلف پرداخت.

از جمله مسائلی که در حال حاضر کلیه محققین و پژوهشگران به آن اذعان دارند و از آن رنج می برند، کمبود منابع در ارائه و معرفی حقوق جزای کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مترقی و پیشرفته است.

تعامل بین دو نظام حقوقی، زمانی میسر و ممکن خواهد شد که نظام حقوقی هر کدام بطور شایسته و واقعی و از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. حقوق جزای امریکا، فرانسه، آلمانر سوئیس و چین و… بسیاری از کشورها هنوز برای بسیاری از پژوهشگران ناشناخته است برای مطالعه تطبیقی لازم و ضروری است که موضوعات کیفری از حیث مفاهیم، تعاریف، اصول حاکم، مجازات ها و مسئولیت های کیفری در این کشورها معرفی، تبیین و مورد بحث قرار گیرد.

اساسی ترین مشکلی که هر جامعه ای با آن روبروست، این است که چگونه به کنترل اجتماعی ای که زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار می دهد دست یابیم و سطوحی از نظم اجتماعی مطلوب، همگنیر امنیت و پاکدامنی را برقرار سازیم. جوامع ابزارهای غیر رسمی متعددی را شامل ساختارهای خانوادگی قواعد اجتماعی و مفاهیم مذهبی جهت دستیابی به چنین کنترلی ارائه داده اند در مقابل، حقوق ابزار رسمی کنترل اجتماعی است.

حقوق را می توانیم بعنوان مجموعه ای از قواعد که توسط دولت برای نظم بخشی و حمایت از جامعه پیش بینی و اجرا می گردد تعریف کنیم. حقوق جزا شاخه ای از حقوق است که اشکال خاصی از رفتار را ممنوع ساخته و مجازاتهاییی را به کسانی که چنین اعمال ممنوعه ای را مرتکب می گردند تحمیل می کند.

همه ی جوامع مدرن نظامهایی را برای اجرای عدالت کیفری توسعه داده اند در جوامع مردم سالاری چون جامعه ی ما، شخص نمی تواند محکوم به جرمی شود مگر آن که وی مرتکب جرم خاصی بر خلاف قانون گردد که برای آن مجازات مقرر شده است. این اصل در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان گردیده است.

در ایالات متحده قانون رسمی حاکم بر همه ی جوانب عدالت کیفری از تصویب ممنوعیتهای کیفری تا اجرای این ممنوعیتها و تحمیل مجازات است.

دیدگاه آمریکایی نسبت به قتل نفس

با برخی تفاوتها، طرح مبنای قتل نفس در حقوق کامن لا، به قوانین دادگاههای امریکایی منتقل گردیده است با این وجود اغلب ایالات قتل عمد را به درجه ی۱ و درجه ی۲ طبقه بندی کرده اند. قتل عمد درجه۱ معمولاً بعنوان قتلی که سوء نیت قبلی یا سبق تصمیم نیاز دارد تعریف شده است. قتل عمد درجه ی۲ معمولاً نیاز به اثبات این امر دارد که متهم محکوم به ایجاد خطر حتمی یا رفتار شدید گردد البته سوء نیت به معنای سوءنیت همراه با سبق تصمیم به مفهوم حقوق کامن لا، نمی باشد.

همه ی ایالات قتل غیر عمد را جرم دانسته اند، هر چند برخی قوانین تفاوت بین قتل غیر عمد، ارادی و غیر ارادی را فسخ کردند. بعلاوه قوانین جدید جرم قتل غیر عمد را به موردی که شخصی، در نتیجه ی ترک محلر مسئول مر دیگری شناخته می شود توسعه داده اند و این در جایی است که قانون چنین شرایطی را تحمیل کرده است.

مجموعه ی قوانین کیفری جدید عموماً مقرر داشته اند که این ی قتل نفس قابل توجیه خواهد بود در موردی که کسی به موجب اختیاری که قانون به وی داده حیات دیگری را سلب نماید (مثلاً اعدام کننده وظیفه ی خود را انجام می دهد) این مورد معمولاً بعنوان قتل نفس قابل عذر در نظر گرفته می شود چنانچه مرگ در نتیجه ی عمل سهوی شخص در سلب حیات دیگری ناشی شود بطوری که انجام دهنده ی عمل محکوم به غفلت مجرمانه نگردد مثلاً مرگی که در نتیجه ی تصادف غیر قابل اجتناب واقع می شود.

اکثریت قریب به اتفاق تعقیب های قتل نفس به موجب قوانین ایالتی انجام می گردند معهذا قوانین فدرال دادگاههایی را در خصوص کشتن کارکنان و مستخدمین ویژه ی ایالات متحده که مشغول به انجام وظیفه ی رسمیشان هستند و همین طور مامورین رسمی خارجی ویژه در نظر گرفته اند. قوانین فدرال قتل نفس مجرمانه را تحت عنوان قتل عمد درجه۱، قتل عمد جنایی و قتل غیر عمد طبقه بندی کرده اند.

قتل عمد درجه ۱

مجموعه قوانین کیفری کالیفرنیا قوانین جدیدی را در خصوص قتل نفس بیان می دارند. این قانون قتل عمد را این گونه تعریف می کنند: «کشتن غیر قانونی انسان یا جنین همراه با سبق تصمیم» اما تصریح می دارد که مرگ جنین در موردی که سقط جنین توسط پزشک انجام می شود زمانی که زندگی مادر در خطر است یا با رضایت مادر قتل غیرعمد نیست.

سوء نیت مقرر شده در مجموعه قوانین می تواند صریح یا ضمنی باشد وقتی قصد عمدی مبنی بر سلب حیات غیر قانونی دیگری ظاهر می شود، سوء نیت صریح محسوب می گردد. سوء نیت می تواند ضمنی باشد چنانچه هیچ تحریک قابل ملاحظه ای به نظر نرسد یا تحت دیگر شرایطی باشد که نشان دهد سوء نیت است. در تعریف درجات قتل عمد مجموعه قوانین کالیفرنیا مقرر می دارد که همه ی قتل عمدهایی که بوسیله ی ابزارهای تخریب گر یا انفجاری استفاده ی عالمانه از تجهیزاتی که اساساً برای سوراخ کردن آهن یازده طراحی شده اند، مواد سمی، ترساندن ناگهانی، شکنجه، یا هر نوع دیگر از کشتن ارادی، عمدی و با سبق تصمیم یا عملی که انجام شود یا شروع به انجام آن شود ایجاد، حریق عمدی، زنای به عنف، سرقت وسایل نقلیه، سرقت مسلحانه، خانه دزدی و قطع عضو انجام می گیرند، تحت عنوان قتل عمد درجه ی۱ می باشد و سایر انواع قتل عمد تحت عنوان قتل عمد درجه ی۲ قرار می گیرند. مجازاتها در کالیفرنیا و دیگر دادگاهها برای قتل عمددرجه ی۱ بسیار شدید هستند و مجازاتهای قتل عمد درجه۲ و قتل غیر عمد کاهش بیشتری دارند.

قتل درجه۱ در بالاترین طبقه بندی قتل نفس قرار دارد این قتل در بردارنده ی قصد کشتن بوده و معمولاً نیاز به اثبات سوء نیت قبلی یا سبق تصمیم دارند. بنابراین، برای احراز محکومیت مقام تعقیب باید سوء نیت خاص متهم را جهت سلب حیات دیگری اثبات کند.

دادگاه عالی کالیفرنیا بیان اشت که وقتی متهم نسبت به حیات دیگری بی توجه بوده، و عملی را انجام داده که به احتمال بسیار زیاد منتج به مرگ خواهد شد، وی عملی را همراه با سوء نیت یا سبق تصمیم انجام داده است. بعلاوه دادگاه این نکته را بیان داشت که عبارت ارادی، عمدی یا سبق تصمیم که در قانون مورد استفاده قرار گرفته قصدی را که بعنوان عنصر اساسی قتل عمد درجه ی۱ می باشد، نشان می دهد که این قصد انعکاس بیشتری نسبت به صرف تصمیم جهت شکل گیری قصد کشتن دارد. پرونده ی مردم علیه کروز (People V. cruz) دادگاه عالی پنسیلوانیا سوء نیت همراه با سبق تصمیم را بصورت اجمالی تعریف کرده است و بیانی دارد که این سوء نیت صرف داشتن نیت بد نیست بلکه قساوت قلب، خشونت، بی پروایی در خصوص نتیجه ی حاصله و بی توجهی ذهنی به وظیفه ی اجتماعی را شامل می گردد.

چنین سوء نیتی می تواند صریح یا ضمنی باشد که در صورت اخیر از اوضاع و احوالی که تحت آن، عمل قتل نفس انجام یافته استنباط می گردد. بسیاری از دادگاه ها قتل عمد درجه ی۱ را مبتنی بر قصد همراه با سبق تصمیم، تعریف کرده است. مثلاً ایالات فلوریدا قتل نفس عمد درجه ی۱، در موردی که کشتن غیر قانونی انسان در نتیجه سبق تصمیم طراحی شده جهت اینکه موثر بر مرگ شخص کشته شده یا هر انسان دیگری باشد، طبقه بندی کرده است. ابتدائاً کسی ممکن است در مدت طولانی بطور عمدی در اندیشه ی انجام عمل همراه با سبق تصمیم باشد. در حقیقت، لغت نامه ها عموماً سبق تصمیم را بعنوان طراحی عالمانه و عامرانه در یک دوره زمانی تعریف کرده است. تصمیمات قضایی با این وجود در تعریف کردن سبق تصمیم تاکید داشته اند که هر چند آن نیاز به اندیشه ی قبلی طول مدت خاصی از زمان لازم نیست. طول مدت لازم برای عمد بودن یا شکل گیری نیت خاص برای کشتن، تنها لازم است زمانی کافی برای شکل گیری نیت مقرر قبل از کشتن باشد مهم نیست آن زمان چقدر کوتاه باشد مادامی که فرآیند سبق تصمیم در هر زمانی قبل از کشتن واقع شود مقام تعقیب می تواند سوء نیت قبلی یا سبق تصمیم را توسط وقایع مدلل مختلف و اوضاع و احوال، اثبات کن که این ها شامل تهدیدات، نزاع ها بیان نیت بد و همین طور نوع اسلحه ی مورد استفاده و وجود یا فقدان تحریک کافی می باشند دادگاهها هم چنین برخی مشکلات قبلی بین طرفین رفتاری که در خصوص آن قتل ارتکاب یافته نوع جرم وارد شده و رفتاری که در ارتباط با آن چنن جرمی وارد شده را در نظر گرفتند.

قتل عمد جنایی

حقوق کامن لا، دکترین را توسعه داد مبنی براینکه، درجایی که متهم مشغول به ارتکاب یک جنایت است و قتل واقع می شود، عمل جنایی به عنوان جانشین، جهت اثبات سوء نیت همراه با سبق تصمیم که برای احراز مجرمیت به متهم به قتل عمد لازم است در نظر گرفته می شود. بنابراین قتل عمد جنایی در جایی واقع می شودکه متمهم مرتکب چنین جنایاتی در حقوق کامن لا از قبیل خانه دزدی، ایجاد حریق عمدی، زنای به عنف، یا سرقت مسلحانه می باشد. این نظریه این بود که اگر نتیجه ی کشتن حاصل شود، هر چند غیر عاملانه یا اتفاقی باشد، سوء نیت لازم از جنایت اصلی برداشت می گردد، نتیجتاً جانی مجرم به قتل عمد شناخته می شود.

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله قتل عمد
 • مقاله قتل عمد
 • مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس
 • مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود
 • مقاله قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.