مقاله بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- طرح مسئله ۴

۱-۳- سوالات تحقیق. ۶

الف ) سوال اصلی: ۶

ب ) سوالات فرعی : ۶

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۱-۵-فرضیه ها: ۷

۱-۶- انگیزه تحقیق. ۸

۱-۷- اهداف   ۸

الف ) هدف اصلی تحقیق: ۸

ب ) اهداف فرعی. ۹

۱-۸- نوع و روش تحقیق. ۹

۱-۹- پیشینه تحقیق. ۹

۲- ۱-اثربخشی. ۱۱

۲-۲-مفهوم  و تعرف اثر بخشی. ۱۲

۲-۲-۱-اثر بخشی. ۱۲

۲-۲-۲- تفاوت اثر بخشی  با کارآیی. ۱۲

۲-۳-رابطه بهره وری  با کارآیی  و اثر بخشی. ۱۳

۲-۴-اثر بخشی  از دیدگاه صاحب نظران. ۱۳

۲-۵- مشارکت و اثر بخشی. ۱۵

۲-۶- اثر  بخشی  موثر ۱۶

۲-۷- موارد موثر  بر اثر بخشی. ۱۶

۲-۸-اثر  بخشی از دیدگاه لیکرت.. ۱۸

نمودار  رابطه متغیرها  از دیدگاه لیکرت.. ۲۰

۲-۹- اثر بخشی سازمانی. ۲۰

۲-۱۰- اثر بخشی  سازمان. ۲۱

۲-۱۱- اهمیت  اثر  بخشی  سازمان. ۲۳

۲-۱۲- معیارهای اثر بخشی. ۲۴

۲-۱۳- اثر بخشی  کلی : ۲۵

۲-۱۴- نقش مدیریت عالی سازمان در اثر بخشی سازمانی : ۲۵

۲-۱۵- ویژگی های الگوی عمل متناقص را می توان به صورت بسیار ساده به شرح ذیل بیان نمود: ۲۸

۲-۱۶- تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی. ۲۹

۲-۱۷- رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی : ۳۰

نمودار فرآیند درونی سازمان. ۳۱

۲-۱۸- مدل های اثر بخشی سازمانی: ۳۲

الف – مدل رویکرد نیل به هدف: ۳۲

ب – مدل رویکرد سیستمی: ۳۳

ج – مدل رویکرد عوامل استراتژیک.. ۳۵

د – مدل رویکرد ارزش های رقابتی. ۳۶

۲-۱۹- مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی. ۳۸

۲-۲۰- تاریخچه پلیس در ایران. ۳۹

۲-۲۱- در این دوره  ماموران  انتظامی  عبارت بودند از : ۴۲

۲-۲۲- تعریف پلیس.. ۴۵

۲-۲۲-۱- تعاریف لغوی پلیس.. ۴۵

۲-۲۲-۲ تعاریف مفهومی پلیس.. ۴۶

۲-۲۳- فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است: ۴۷

۲-۲۴- تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون) ۴۸

۲-۲۵- تعریف کارکردی پلیس.. ۴۹

۲-۲۶- تعدد و تنوع وظایف پلیسی (با تکیه بر وظایف نیروی انتظامی ج . ا . ا ) ۵۱

۲-۲۷- پیشگیری. ۵۳

۲-۲۸- دیدگاهها  و نظریات  درباره  پیشگیری. ۵۴

۲-۲۹- تاریخچه  پیشگیری از جرم  در ایران. ۵۸

۲-۳۰- انواع پیشگیری. ۶۱

۲-۳۰-۱-پیشگیری  کیفر ی. ۶۱

۲-۳۰-۲-پیشگیری  غیر کیفری  به دو شاخه  اجتماعی  و وضعی  تقسیم می شود . ۶۲

۲-۳۱- هدف پیشگیری  وضعی. ۶۵

۲-۳۲-پیشگیری  وضعی  شامل  اقدامات کاهنده  موقعی  می شود که ۶۵

۲-۳۳- مراحل  پیشگیری  از جرائم  در جرم شناسی. ۶۶

۲-۳۳-۱- پیشگیری اولیه  ( ابتدائی  ، نخستین ) ۶۶

۲-۳۳-۲پیشگیری  ثانویه  ( دومین ) ۶۶

۲-۳۳-۳پیشگیری  ثالث  ( سومین ) ۶۷

۲-۳۴- فعالیتها  و اقدامات پیشگیرانه ۶۷

۲-۳۵- جرم شناسی  پیشگیری : ۶۷

۲-۳۶- پیشگیری  از جرائم  در قوانین. ۶۷

۲-۳۷- قانون  اساسی. ۶۸

۲-۳۸- قوانین عادی : ۶۹

۲- ۳۹- پیشگیری  از جرایم  در سازمان  و تشکیلات  نیروی انتظامی. ۷۱

۲-۴۰-معاونت  پیشگیری انتظامی  ناجا ۷۲

۲-۴۱- ماموریت  و وظایف کلی  پلیس  پیشگیری انتظامی. ۷۳

۲-۴۲-پیشگیری  از جرایم  در کلانتری ها و پاسگا ههای انتظامی. ۷۵

۲-۴۳- ماموریت  و وظایف  کلانتری ها  بر اساس  سازمان  جدید. ۷۶

الف)  ماموریت  کلانتری ها  در سازمان جدید. ۷۶

ب ) طریق  اجرای ماموریت  در دایره  پیشگیری. ۷۷

سرقت   ۷۹

۲-۴۴- مقدمه: ۷۹

۲-۴۵-آشنایی با جرم سرقت.. ۸۱

الف ) تعریف سرقت.. ۸۲

ب ) انواع سرقت از حیث قانونی. ۸۳

ج ) انواع سرقت از نظر نوع و تقسیم بندی در ادارات پلیس آگاهی. ۸۴

۳-۱- مقدمه ۸۷

۳-۲-تعاریف نظری وعملیاتی. ۸۷

۳-۳- روش تحقیق(Methodogy) 88

3-4- روش وابزار جمع آوری اطلاعات.. ۸۹

مصاحبه ساختار یافته ۸۹

۳-۵- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه ۹۰

۳-۶- روایی  ۹۰

۳-۷- پایابی(Veliability) 91

3-8- جامع آماری. ۹۱

۳-۹- قلمرو مکانی وزمانی تحقیق. ۹۲

۳-۱۰-روشهای آماری. ۹۲

۳-۱۱- آزمون فرید من. ۹۴

۴-۱- مقدمه ۹۶

۴-۲- بخش اول. ۹۷

۴-۲-۱- اطلاعات جامع شناختی. ۹۷

۴-۳- بخش دوم تحلیل داده ها براساس استنباط آماری. ۹۹

۴-۳-۱-بررسی فرضیه اول پژوهش.. ۹۹

۴-۳-۲-  تحلیل فرضیه اول. ۱۱۰

۴-۴- فرضیه دوم ۱۱۱

۴-۴-۱- اعزام گشت های خودرویی در کاهش سرقت خودرو مؤثر است. ۱۱۱

۴-۴-۲-تحلیل فرضیه دوم ۱۱۸

۴-۵- فرضیه سوم ۱۱۹

۴-۵-۲-تحلیل فرضیه سوم ۱۲۶

۴-۶- فرضیه چهارم ۱۲۷

۴-۶-۲-تحلیل فرضیه چهارم ۱۳۹

۵- ۱  مقدمه ۱۵۹

۵-۲  یافته های تحقیق. ۱۵۹

پیشنهادهای مرتبط با نتایج تحقیق. ۱۶۱

منابع : ۱۶۲

۱-۱- مقدمه

انسانها معمولاً علاقه مند هستند تا کارهای خود را از ساده ترین،کوتاهترین،کم هزینه ترین و سریعترین راه انجام دهند،این اصل پایه بسیاری از رفتارهای شخصی واجتماعی انسان می باشد و توجه به آن در طول تاریخ زمینه ساز بسیاری از اختراعات،اکتشافات وپیشرفت های بشری بوده است.

بدیهی است یکی از جنبه هایی که تحت تأثیر این تفکر قرار می گیرد کسب درآمد است تمایل به درآمد بیشتر از ساده ترین وسریعترین راه در فکر هرکسی وجود دارد آیا می توان از هر راه وبه هروسیله ای وبه هر قیمتی به آن دست یافت اینجاست که وجود چاره جویی برای کنترل ومهار عقلانی این تمایل ضروری بنظر می رسد جوامع بشری به استناد دستورات دینی، قواعد اخلاقی،عرضی و…قوانین ومقرراتی را برای قانونمند کردن کسب در آمد وضع کرده اند وحکومت آنها را اجرا می کند تا از هرج ومرج وتضیع حقوق سایرین جلوگیری شود،امکانات و فرصت های مساوی در اختیار همکاران قرار می گیرد تا افراد جامعه در مقابل فعالیتهای قانونی از در آمد مشروع برخوردار شوند ودراین فرآیند آسیب وضروری متوجه دیگران نشود اما همواره افرادی وجود دارند که از حد و مرز قانون خارج می شوند آنها دوست دارند با پای گذاشتن به هر راهی به درآمدهای کلان دست یابند برای آنان،قانونی،شرعی یا اخلاقی بودن کار ونوع فعالیت ارزشی ندارد وبه این موضوع که ممکن است به بهای بدست آوردن ثروت چه صدمات مادی ومعنوی به دیگران وارد می شود فکر نمی کنند واهمیتی نمی دهند هدف  آنان رسیدن به ثروت ومکنت از سهل ترین وسریعترین راه ممکن می باشد و دراین راه استفاده از هر وسیله ای توجیه پذیر است،وجود این گرایش همراه با ضعف اعتقادی بعضاً افراد را به سوی سرقت وربودن مال دیگران سوق می دهد ودست به عملی می زنند که زشتی وقبح آن برکسی پوشیده نیست در بررسی آماد سرقتها معمولاً سرقت وسایط نقلیه در صدر قرار دارد واز ویژگی های وسائط نقلیه نیست به سایر اموال که باعث می شود سارقین تمایل بیشتری به سرقت آن نشان دهند می توان به این مطلب اشاره نمود که وسائط نقلیه هنگام سرقت نه تنها باری بر دوش سارقین تحمیل نمی کنند بلکه زمینه فرار سریع و اختفاء آنان را نیز فراهم می نمایند وسارقین مضافاً نیز می توانند دیگر اموال مسروقه را با آن حمل وجابجا کنند قیمت بالای وسائط نقلیه وقرار داشتن آن بعضاً دربیرون از محل سکونت مالکان نیز باعث وسوسه سارقین می گردد وبرابر آمارهای موجود هر سال هزاران خودرو مورد سرقت قرار می گیرد که بعضاً مالکان آنان از قشرهای کم درآمد محسوب می شوند وچه بسا خودرو مسروقه وسیله امرار معاش آنان وخانواده هایشان می باشد که با مشقت فراوان وبا قرض و وام بصورت اقساط خریداری شده است ومالک پس از سرقت نه تنها خودرو و وسیله امرارمعاش خود را ازدست داده است بلکه باید اقساط طولانی آن را نیز پرداخت نماید.

جوامع گوناگون بشری در طول تاریخ قوانین مختلفی را برای مقابله ومجازات سارقین تصویب واجرا نموده اند هرچند اجرای این قوانین در جلوگیری وکاهش سرقت بی تأثیر نبوده است اما نتوانسته کاهش چشمگیری بوجود بیاورد لذا امروزه ضمن حفظ قوانین مجازات مجرمین وحتی تشدید مجازاتها بنظر می رسد باید مسئولین به امر پیشگیری از جرم اهتمام جدی نشان دهند چون پیشگیری مقدم بر درمان است وهزینه کمتری را برجامعه تحمیل می نماید خوشبختانه در جامعه ما به این مهم توجه شایانی شده است واز آنجا که پلیس  عهده دار نظم و امنیت ومقابله با مجرمین،سارقین وهنجارشکنان است درچارت سازمانی خود پلیس پیشگیری را تعریف نموده وبا تشکیل پلیس پیشگیری با چارت سازمانی مخصوص این وظیفه را برعهده گرفته است که با این تحقیق می تواند پلیس پیشگیری را درانجام وظایف خود یاری دهد وبا بررسی میزان اثر بخشی اقدامات مختلف پلیس پیشگیری در امر مبارزه با سرقت خودرو پیشنهادات وراهکارهای لازم را دراین خصوص در اختیار پلیس پیشگیری بگذارد تا انشاءالله شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم.

عناصر ضروری  سازمان عبارتند از :

۱٫  مهارتها  و ارزشهای  انسانی
۲٫     منابع مادی
۳٫     تکنولوژی

یکی از  عوامل موثر  در اثر بخشی  سازمانها ،  ساختار  سازمانی  است.

زمانی که هدف سازمان مشخص و برنامه های ضروری برای رسیدن به آن هدف تدوین می شود، ساختار سازمانی مشخص و برنامه های ضروری برای رسیدن به آن هدف تدوین می شود. ساختار سازمانی متناسب نیز باید طراحی گردد تا افراد مناسب برای انجام اموری که به صورت وظیفه در پست های سازمانی تفکیک شده است به کار گرفته می شود.

امروزه افزایش بهره وری و اثر بخشی به عنوان یک راهبرد مهم در موفقیت و تداوم حیات سازمان ها و تجاری و غیر تجاری مطرح است وجود یک ساختار سازمانی مناسب که روابط افراد و واحد ها در آن به گونه ای تنظیم شده باشد که در انجام کارها رکودی ایجاد نشود موجب سرعت بخشیدن به حرکت رو به رشد سازمان خواهد شد .پس فعالیت ها با کمترین اتلاف وقت، کمترین کار بیهوده، و قابل هضم ، با بیشترین  بازدهی  و بالاترین کیفیت  انجام خواهد شد  و در نتیجه سازمان  موفق  و اثر بخش خواهد  بود .

 ساختار مناسبی که در آن قوانین  و روابط حاکم  بین آنها  کاملا تعریف   شده باشد  عوامل مهمی  در موفقیت   سازمان محسوب  می شوند  ، لذا  طرح موضوع  ساختار  سازمانی  و ارتباط آن  با اثر بخشی  موید این واقعیت است  که  مدیریت  یک سازمان   ساختاری را طراحی  می کند  که همه ابعاد   ساختاری آن   شامل  پیچیدگی ،  تمرکز  و وسعت اثر  بخشی لازم  را داشته باشد .

۲-۲-مفهوم  و تعرف اثر بخشی

۲-۲-۱-اثر بخشی

اثربخشی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ یا میزانی‌ که‌ سازمان‌ به‌ هدفهای‌ موردنظر خود نائل‌ می‌آید. اثربخشی‌ یک‌ مفهوم‌ کلی‌ دارد. و مدیر موثر کسی است  که بتواند  به اهداف  سازمانی  دست یابد .

تقریبا اثر بخشی  مورد پذیرش کلیه  صاحب نظران  از جمله  پیتر  و راکر –  هارولد لدکوئنر  و ریچارد  دقت  می باشد .

۲-۲-۲- تفاوت اثر بخشی  با کارآیی

در ادبیات  مدیریت به تفاوت  این دو خیلی  پرداخته است  اصولا  هر دو معیاری  برای ارزیابی  عملکرد  سازمانی هستند .

اثر بخشی  بر مقدار دستیابی  به اهداف  سازمان  متمرکز است  در حالی که کارآیی  روی اینکه  چطور سازمان به اهدافش برسد تاکید  دارد  . اثر بخشی  درجه رسیدن  به اهداف است  ولی کارآیی  با حذف  زواید  در انسان ،  مواد ،  ماشین و  پول ارتباط  دارد  اگر  سازمانی  بتواند  در مقایسه  با سازمان دیگری با صرف  مقدار  کمتری  از منابع به هدف  مشخص  برسد می گویند  که کارآیی  بیشتری دارد  .

برای  مثال کارخانه  اتومبیل هوندا  در آمریکا  با ۲۴۲۳ کارگر  اگر ۹ کارمند  روزی ۸۷۰  اتومبیل تولید  می کند یعنی  ۸/۲ کارگر در ارزیابی  هر اتومبیل  کارآیی این واحد  تولیدی به مراتب  بیشتر از  شرکت  جیب است  که آن هم در آمریکا  یا ۵۴۰۰ کارگر  و کارمند  روزانه  ۷۵۰  اتومبیل تولید  می کند  ( یعنی به طور  متوسط  ۲/۷ کارگر  در ازای  هر اتومبیل )

 ۲-۳-رابطه بهره وری  با کارآیی  و اثر بخشی

در تعریف  بهره وری  فرمول کارآیی  به کار برده  می شود ولی  باید دقت   نمود که همان طور  که برخی  از  صاحب نظران  معتقدند  اگر کارآیی  یا اثر بخشی  جمع شود  آنگاه بهره وری  خواهد بود  یعنی  سازمان  بهره ور است  که هم اثر  بخش و هم  کارا  باشد (  نجاری ۱۳۸۰ )

۲-۴-اثر بخشی  از دیدگاه صاحب نظران

بارنارد  در سال  ۱۹۳۸  اثر بخشی  را انجام  اهداف سازمانی  تعریف  می نماید  او به انجام  اهداف و  بقاء  سازمان  توجه داشت – بارنارد  سازمان را به عنوان   سیستمهای  همکاری  تعریف  نمود   تعادل  داخلی و تنظیم  با شرایط  خارجی ، اقدام  عملی و رهبری  ماهرانه  از معیارهای  اثر بخشی  مورد توجه  او می باشد .

اتزیونی  ۱۹۶۴  معتقد است  اثر بخشی  واقعی  یک سازمان  خاص  به وسیله  درجه و  میزانی  که سازمان  به اهدافش  دست می یابد تعیین  می شود  پارسیان ،  اعرابی ،  ۱۳۷۷  ، اوچمن  سی  شود  ۱۹۶۷  اثر بخشی  سازمان  را به عنوان   توانایی  بهره برداری  از محیط  برای  کسب مناسب  منابع  نادر  و ارزشمند   جهت  تداوم  کارکرد  تعریف  می نماید .

لورنس و لورش ۱۹۶۷  تئوری  اقتضایی  در مورد ساختار  سازمانی  پیشنهاد می کنند  و معتقدند  سازمانی اثر بخش  است که ویژگیهای  سازمان با   بخشهای  گوناگون  محیط  مربوط  به آن دارای  تعادل و توازن  باشند .

پرایس  ۱۹۶۸  اثر بخشی  را به عنوان   درجه و میزان  دسترسی  به اهداف تعریف  می کند ففروسالانیک  ۱۹۷۸  اثر بخشی  را درجه  و میزانی  که نیازهای سازمان  را برآورده  می سازد  و یا  ارضاء  معیارهای ارزیابی افراد خارج از سازمان  نسبت به سازمان تعریف می کند.

سی شور ۱۹۸۳  سه مدل   سیستمهای  طبیعی  ، مدل هدف  و فرآیند تصمیم  ارائه  می دهد  در مدل  سیستم  طبیعی  ،  سازمان   یک سیستم طبیعی  و زنده  یا نظام  یافته  به نیاز  به بقاء  رشد و  پویایی  فعالیتها  و تغییر است  ، اثر بخشی  سازمان  با ویژگیهای سیستم  مانند   ثبات  ، رشد ،  کاهش و تغییر  نگریسته  می شود .

 رابینز  ۱۹۹۰  اثر بخشی  سازمان را به عنوان میزان  کسب اهداف  کوتاه مدت  و بلند مدت  با توجه به  انتظارات  و ذینفع ها  ارزیابی  کنندگان و  مرحله زندگی  سازمانی  تعریف  می کند .

کمیل  اثر بخشی  سازمانی  را درجه  و اندازه ای می داند که  اهداف نهایی  سازمان با توجه  به برخی  محدودیت ها  کسب  می شود .

بر اساس  نظریه  نیتگر  و گودمن سازمانها  در  صورتی  اثر بخش هستند  که محدودیتهای  مربوط ، ارضاء  شوند  و نتایج  سازمانی  در حدود  یا بینش  از اهداف  چند گانه باشد .

۲-۵- مشارکت و اثر بخشی

در یک محیط  سازمانی تاکید  می شود که راجع  به ملاک های  عملکرد  فرد  یا گروه  باید پیشاپیش  با مشارکت  طرفین تصمیم  گیری  کرد  ، در اتخاذ  این تصمیمات  یک مدیر  و زیر دستانش  باید متغیرهای  بازده  و میانجی  ، هدفهای  کوتاه و  دراز مدت  را مورد توجه قرار  دهند.

این  فراگرد  دو مزیت دارد  : اول این که کار  به زیر دستان  فرصت می دهد  که در تعیین  مبنایی  که کوشش ها ی آنها  بر اساس آن  داوری  خواهد شد  مشارکت کنند .

دوم  شرکت دادن  زیر دستان  در فراگرد  برنامه ریزی  تعهد آنان  را نسبت به  هدفها و مقاصد  تعیین شده  افزایش خواهد داد .

یکی از مطالعات  کلاسیک  در این زمینه   در  یک کارخانه  آمریکایی  به وسیله  کوچ و  فرنچ  انجام شده است  آنان دریافتند  که وقتی  مدیران  کارکنان  پیشاپیش تغییرات  تکنولوژی  پیشنهادی  را مورد بحث  قرار  می دادند  در مرحله  پیاده کردن  این تغییرات  ، تولید افزایش  یافت و مقاومت  در برابر تغییرات  کاسته شد .

تحقیقات دیگر  نیز  نتایج مشابه  را نشان  می دهد  این مطالعات  می  رساند که مشارکت  در تصمیم گیری  موثر  اثر بخش است  اگر چه به خاطر  داشته باشیم  که موفقیت  در استفاده  از مدیریت  مشارکت جویانه  به وضعیت  و موقعیت  بستگی دارد  با اینکه  این شیوه  و برداشت  در برخی  زمینه های  صنعتی  آمریکا صدق  پیدا می کند  که ممکن است  در کشورهای  دیگر مقتضی  و مناسب  نباشد  ( هرسی بلانچارد  ۱۳۷۷ )

۲-۶- اثر  بخشی  موثر

 لیکرت  در تحقیقات  خود به این واقعیت پی برد که  سرپرستان  کارمند  مدار که در کار خود نظارت  کلی اعمال می کنند  در مقایسه  با سرپرستان  کار مدار  که نظارت   مستقیم  و نزدیک  به کار می برند  قسمتهای پر تولید  و بارآورتری دارند .

لیکرت  پی برد که  یک زیر دست  عمدتا سعی می کند نسبت به نسبت به انتظارات سطح بالا سزاوار اعتماد بودن  را به ثبوت  برساند ،  در نتیجه  اعتماد مافوق به او بیشتر تقویت می گردد زیرا به کسی که انتظارات  شما را برآورده  می سازد  و یا حتی  پا را فراتر  از آن می گذارد به راحتی می توان  اعتماد کرد  و احترام  قایل شد  این رویداد را  می تواند  « سیکل  اثر  بخشی  نامید »

۲-۷- موارد موثر  بر اثر بخشی

 عاملهای متعددی  وجود دارد  که بر اثر بخشی  اثر می گذارد  این عوامل عبارتند از :

۱- انگیزش : این  معیار  یکی  از اساسی  ترین  ملاکهای  بررسی افراد  یک سازمان می باشد  و تاثیر بسیار زیادی  بر اثر بخشی  کلی سازمان  از جنبه تامین  رضایت شغلی  پرسنل دارد  زیرا مدیر  برای  سود  و بهره وری  بیشتر  یا کارآمدی  و عملکرد  بهتر  کارکنان   باید پیوسته  مراقب  انگیزش افراد  و گروههای کاری  باشد .

۲- توان آمادگی کاری  : در ارزیابی  عملکرد کارکنان   باید بررسی   کرد آیا  کارکنان دانش و مهارتهای  لازم  را برای انجم موفقیت  آمیز کار  دارند.

 یکی از راههای  ایجاد فرصت  رشد حرفه ای  و تخصصی  و ایجاد جذابیت  کار آموزش  و بهسازی  منابع انسانی است .

۳- شناخت  شغل یا  ادراک  فرد  از نقش  خود در سازمان

کارکنان باید  از کار  – زمان  انجام کار  و چگونگی  آن شناخت  داشته باشند  و کار مورد  قبول  باشد  برای افزایش  و شناخت  خوب کار   کارکنان باید  از اهداف  بلند  مدت و کوتاه  مدت  و اولویتها  و چگونگی کسب هر یک  آگاهی داشته باشد .

۴-حمایت سازمانی

یکی از  شرایط لازم  برای تحقق  اهداف حمایت  کافی  از طرف  سازمان  است  بعضی  از عوامل کمکی  عبارتند از : بودجه کافی ، تجهیزات  و تسهیلاتی  که برای انجام کار مناسب است ، حمایت لازم از طرف سایر  واحدهای سازمانی در دسترس قرار دادن محصول باکیفیت و سرانجام وجود  ذخیره کافی  منابع  انسانی  است .

۵- بازخورد  عملکرد :  فرآیند  بازخورد  موثر کارکنان  را در جریان  چند  و چون  کارشان  بر یک مبنای  منظم قرار  می دهد  اگر در سازمان  فرآیند  بازخورد  نباشد و از ضعف عملکرد خود مطلع نگردد  انتظار  مدیر نسبت  به بهبود عملکرد کارکنان  غیر واقعی  است .

۶- اعتبار  : مدیران در محیط  امروزی  نیاز دارند  برای  تصمیمات  خود  پشتوانه قانونی  بیایند  و تمامی آنها  را مستند سازند  به طور  پیوسته  باید  قانونی  بودن اقدامات  پرسنلی خود  را از جمله  تجزیه و تحلیل  شغل  ، استخدام  ، ارزشیابی  ، کارآموزی ،  ارتقاء  و اخراج  را مورد  بازنگری قرار  دهند و در صورت  وجود مشکل  اعتباری  از دفتر  حقوقی   در اخذ تصمیمات  کمک  بگیرد .

۷- سازگاری محیطی : محیط خارجی  یک سازمان    دارای  نقش  عمده ای  در اداره ی  کار و کارآمدی  می باشد  مدیران  نمی توانند   به خوبی از عهده   وظایف خود  برآیند ، مگر اینکه از عنصرهای  محیطی  بیرون آگاه   باشند و در برابر  آن از خود حساسیت نشان دهند و پاسخگو  باشد  نباید کارکنان را به خاطر عملکردشان تنبیه یا تشویق کرد به عبارت دیگر باید انتظار داشت  کارکنان  در سطحی  منطبق  با محدودیت های  محیطی عمل  کنند .

۲-۸-اثر  بخشی از دیدگاه لیکرت

 

120,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاریخچه سرقت
 • مقاله سرقت
 • مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی
 • مقاله طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
 • مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.