مقاله بررسی میزان عزت نفس در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی میزان عزت نفس در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی میزان عزت نفس در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: طرح کلی تحقیق ۸
مقدمه و بیان مسئله ۹
ضرورت و اهمیت اهداف تحقیق ۹
سئوالات تحقیق ۱۰
ردیف عملیات واژه ها ۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۴
پیشینه نظری تحقیق ۱۵
پیشینه پژوهشی ۲۹
الف- تحقیقات داخلی ۲۹
ب- تحقیقات خارجی ۳۲
فصل سوم: روش تحقیق ۳۷
جامعه تحقیق ۳۷
روش نمونه گیری ۳۷
حجم نمونه ۳۸
ابزار تحقیق ۳۸
شیوه جمع آوری اطلاعات ۳۸
روایی ابزار اندازه گیری ۳۹
پایایی ابزار اندازه گیری ۳۹
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۴۰
تجزیه و تحلیل سئوالات پرسشنامه ۴۱
یافته های تحقیق ۴۲
پایه اول ۴۳
پایه دوم ۴۴
پایه سوم ۴۵
نمودارها ۴۵
سئوال تحقیق ۴۶
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات ۴۷
مقدمه ۴۸
سئوال تحقیق ۴۸
نتایج تحقیق ۴۹
پیشنهادات ۴۹
محدودیت های تحقیق ۴۹
فهرست منابع و مأخذ ۵۰
نمونه ای از پرسشنامه تحقیق ۵۱

فهرست منابع و مأخذ:

۱- اسدالهی، قربانعلی، موسوی، سید غفور، ۱۳۷۶، عزت نفس و سلامت روان، اصفهان، نشر ارکان
۲- بیابانگرد، اسماعیل، ۱۳۸۳، روانشناسی نوجوانان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
۳- استنهاوس، گلن، کلیدهای تربیت کودکان، کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان، (مترجم: ناهید آزادمنش)، ۱۳۸۳، تهران، انتشارات پژمان
۴- براندن، ناتالین، رمز خویشتن یابی یا روان شناسی اعتماد به نفس و احترام به خویشتن،(مترجم: جمال هاشمی) ۱۳۷۵، تهران، شرکت سهامی انتشار
۵- پایانامه: همدانی، طاهره، ۱۳۸۴، پایانامه کارشناسی، بررسی و مقایسه میزان عزت نفس اساتید دانشگاه یزد و دبیران آموزش و پروش یزد در سال تحصیلی ۸۴-۸۳، یزد

 

چکیده تحقیق:

مسئله عزت نفس و مقوله ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است.

برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکر و بهداشت روانی، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خودارزشمندی فرد دارد.

ادبیات تحقیق:

هزپچ (۱۹۶۸) و وارگو (۱۹۷۲) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپر اسمیت (۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان برخوردار از عزت نفس بالا افرادی هستند که با احساس اعتماد به نفس و با بهره گیری از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می پردازند و به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.

ضرورت و اهمیت اهداف تحقیق:

۱- بررسی عزت نفس و میزان آن در دانش آموزان دختر

۲- تفکیک میزان عزت نفس بر اساس پایه های تحصیلی

سؤالات تحقیق:

۱- میزان عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهر احمدآباد در چه میزان است؟

روش تحقیق:

این تحقیق با استفاده از روش زمینه یابی صورت گرفته است.

جامعه تحقیق:

در این تحقیق جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهر احمدآباد در نظر گرفته شده است که حدود ۱۰۳ نفر می باشند.

روش نمونه گیری:

در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.

حجم نمونه:

در این تحقیق جامعه آماری حدود ۱۰۳ نفر از دانش آموزان دخترانه دبیرستان شهر احمدآباد انتخاب شدند که حدود ۸۰ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ابزار تحقیق:

ابزار اصلی این تحقیق آزمون عزت نفس کوپر اسمیت می باشد. این پرسشنامه دارای ۵۸ سؤال می باشد که میزان عزت نفس را در افراد تعیین می کند.

شیوه جمع آوری اطلاعات:

در این تحقیق از منابع و کتابهای مختلف و پایان نامه ها و سایتهای مختلف استفاده شده است.

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری:

با توجه به اینکه در پژوهشهای قبلی روایی و پایایی این آزمون برآورد گردیده و حد مطلوبی گزارش شده است.

یافته های تحقیق:

در این تحقیق عزت نفس عبارت است که نمونه ای که فرد در آزمون ۵۸ سئوالی کوپر اسمیت می گیرد. بدیهی است که حداقل نمره ای که فرد می گیرد صفر و حداکثر ۵۰ خواهد بود. در این تحقیق میانگین بدست آمده ۴/۲۵ است لذا افرادی که در این آزمون بیشتر از میانگین نمره بگیرند دارای عزت نفس بالا و افرادی که کمتر از آن نمره بگیرند دارای عزت نفس پایین خواهند بود.

بر اساس این پرسشنامه و نمره ای که از افراد بدست آوردند میانگین بدست آمده دانش آموزان دخترانه دبیرستان شهر احمد آباد ۸۲/۲۶ بود.

بر این اساس عزت نفس دانش آموزان خوب برآورد شده است.

تعریف عملیاتی:

عزت نفس: عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار، احساسها، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود.

می اندیشیم که فردی باهوش یا کودن هستیم. احساس می کنیم که شخصی منفور یا دوست داشتنی هستیم، خود را دوست داریم یا نداریم. مجموعه هزاران برداشت، ارزیابی و تجربه ای که از خویشتن داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند، ارزشمند بودن، و یا برعکس احساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم (کلمز، هریس، ۱۳۷۳، ۱۱)

عزت نفس درجه تصویب، تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خود یا خویشتن احساس می کند. این احساس ممکن است در مقایسه با دیگران باشد و یا مستقل از آنان. احساس ارزش نسبت به خود همانند پنداره یک هسته مرکزی ثابت دارد که همراه با یک سلسله احساس ارزشهای پیرامونی، یک منظومه را تشکیل می دهند. هرچه ایده آل با خود یا خویشتن فرد نزدیک تر باشد عزت نفس فرد بیشتر و شخصیت وی متعادلتر است. (بیابانگرد، اسماعیل، ۱۳۷۳، ۳۴)

عزت نفس مرکب از دو چیز یکی احساس شایستگی و قابلیت دیگری ارزش شخص می باشد. به عبارت دیگر مناعت طبع و عزت نفس همانا میزان اعتماد به نفس و بازگشت به خویشتن است، این صفات منعکس کننده استعداد نهایی در مورد قضاوت درباره نیروی فرد در برابر مبارزه با مشکلات زندگی و درک مسائل و تسلط به حل آنهاست. (براندن، ناتانیل، ۱۳۷۴، ۱۴)

عزت نفس یعنی خود را جدی گرفتن و به ارزش خود آگاهی بردن، زنی که عزت نفس دارد به آرزوهای خود واقف و برای برطرف کردن نیازهایش تلاش می کند. به احساسات خود اهمیت می دهد و آماده اتخاذ مسئولیت، ایجاد روابطی است که عزت نفس او را افزایش می دهند (لیندا، فیلو،۱۳۸۰) عزت نفس را می توان به عنوان میزان ارزشی که ما برای خود قائل می شویم در نظر گرفت، بنابراین خود انگاره، که مفهوم عزت نفس را می سازد به نظر می رسد که تحت تأثیر محیط بیرونی شکی می گیرد و ساخته می شود. (شیهان، ایلین، ۱۳۸۳، ۱۰-۹)

عزت نفس وجود شکاف و فاصله بین خود ادراک شده و خود ایده آل عاملی است که مشکلات مربوط به عزت نفس را به وجود می آورد. (بیابانگرد، ۱۳۸۲، ۲۰)

عزت نفس درجه تصویب، تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خود یا خویشتن احساس می کند. این احساس ممکن است در مقایسه با دیگران باشد و یا مستقل از آنان.

حرمت نفس دارای دوجنبه وابسته به یکدیگر است.

یک حس سودمندی و دیگری حس ارزشمندی فرد و در معنی مجموع حس شریف نفس و حس اعتماد به نفس است که دلالت بر لیاقت شخص برای زیستن دارد (براندن، ناتل نیل، ۱۳۷۶، ۱۷۲) عزت نفس مرکب از دو چیز یکی احساس شایستگی و قابلیت و دیگری ارزش شخص است به عبارت دیگر مناعت طبع و عزت نفس همانا میزان اعتماد به نفس و بازگشت به خویشتن است. این صفات منعکس کننده استعداد نهایی در مورد قضاوت درباره نیروی فرد در برابر با مشکلات زندگی و درک مسادل و تسلط به حل آنهاست. (براندن، ۱۳۷۴، ۱۴)

عزت نفس در این تحقیق:

در این تحقیق عزت نفس عبارت است که نمره ای که فرد در آزمون ۵۸ سؤالی کوپر اسمیت می گیرد.

بدیهی است که حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است بگیرد صفر و حداکثر ۵۰ خواهد بود. در این تحقیق میانگین بدست آمده ۴/۲۵ است لذا افرادی که در این آزمون بیشتر از میانگین نمره بگیرند دارای عزت نفس بالا و افرادی که کمتر از آن نمره بگیرند دارای عزت نفس پایین خواهند بود.

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.