مقاله بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده :   ۱
۱- مقدمه   ۲
۲- امنیت ملی   ۳
۳- چیستی امنیت غذایی   ۳
۴- تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی   ۴
۴-۱- بررسی ابعاد و شاخص‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران   ۶
۴-۱-۱- اصول قانون اساسی مرتبط با امنیت ملی و امنیت غذایی   ۷
۴-۱-۲- بررسی جایگاه امنیت ملی و امنیت غذایی در قوانین و سیاستهای برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز ملی   ۸
امنیت ملی و امنیت غذایی در سند چشم‌انداز ملی با افق سال ۱۴۰۴ هجری شمسی   ۱۰
امنیت ملی و امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم توسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:   ۱۱
الف: توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.   ۱۱
ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی   ۱۱
۲- ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی   ۱۲
ب : تأمین مطمئن امنیت ملی   ۱۴
ـ امنیت ملی   ۱۴
۴-۲- بررسی وضعیت امنیت غذایی ایران و تعامل آن با امنیت ملی   ۱۷
الف) ضریب خودکفایی محصولات غذایی   ۱۸
ب) دسترسی به غذا   ۲۱
ج) استفاده از غذا   ۲۴
۵- تهدیدها و فرصت‌های امنیت غذایی در کشور   ۲۵
الف) ضایعات مواد غذایی   ۲۶
ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی   ۲۷
ج) توسعة کشاورزی و امنیت غذایی   ۲۹
«فهرست منابع و مآخذ»   ۳۱

«فهرست منابع و مآخذ»

الف – فهرست منابع فارسی

آزر، ادوارد ای. وچونگ این­مون ( ۱۳۷۹ ) “امنیت ملی در جهان سوم”، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

بوزان، باری (۱۳۷۸)، “مردم، دولتها و هراس”، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

پرتس، فولکر (۱۳۷۳)، « وابستگی و توسعه در دنیای غرب»، ترجمه انسیه مستشاری ، ماهنامه توسعه، شماره ۷، تهران.

حیدری، خلیل (۲۶/۳/۱۳۸۱)، «امنیت غذایی و یارانه»، اعتماد.

رنجبر، مقصود (۱۳۷۸)، “ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران”، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

رهدار، اسماعیل ، «امنیت غذایی در ایران»، ابرار اقتصادی، سال ۱۳۸۱٫

شیخ الاسلام، ربابه (۱۳۷۵)، “چرخه شوم سوء تغذیه”، در مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی ، جلد اول، تهران.

قاسمی، حسین (۱۳۷۳)، « تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی»، در مجموعه مقالات ویژه نامه امنیت غذایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

فائو (۱۳۸۰) “اهمیت و کیفیت ایمنی غذا در کشورهای در حال توسعه”، ترجمه فرزانه عبادی، انتشارات موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، تهران

گاسیورسکی، مارک جی (۱۳۷۹)، “مشروعیت رژیم و امنیت ملی”، ادوارد ای، آزر، و چونگ این مون (ویراستاران)، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

گریفین، کیت و تری مک کنلی (۱۳۷۷)، “توسعه انسانی: دیدگاه و راهبرد”، ترجمه غلامرضا خواجه پور، انتشارات وداد، تهران.

لحاقی ، کریم اسماعیلی ، «امنیت غذایی و معضلات کشاورزی ایران»، ابرار اقتصادی، ۱۷/۵/۸۱

ماکسوئیل ، سیمون (۱۳۷۹)، “امنیت غذایی از دیدگاه فرانوگرایی”، ترجمه پرناز صدیقی و بیتا صمیمی، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

ماندل، رابرت (۱۳۷۹)، “چهره متغیر امنیت ملی”، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران

ماهنامه اقتصاد ایران (بهمن ۱۳۸۰)، “اهداف کمی برنامه سوم توسعه”، شماره ۳۶، تهران.

ماهنامه اقتصاد ایران (۱۳۸۰)، ” کمک خرجیهای ناکارا”، شماره ۳۹، تهران.

ماهنامه اقتصاد ایران (بهمن ۱۳۸۱)، “خط و خطوط فقر”، شماره ۴۸، تهران.

ماهنامه اقتصاد ایران (۱۳۸۲)، “کشاورزان خرده پا نیازمند توجه بیشتر”، شماره ۵۲، تهران

موذن، امیرعباس (۷/۵/۱۳۸۱)، «افزایش تولید گندم و امنیت غذایی»، روزنامه آسیا.چ

نصری، قدیر (۱۳۸۰)، “نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران”، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

نوروزی، فرح آرا و بیتا صمیمی (۱۳۸۱)، “ترازنامه غذایی ایران ۱۳۶۸ -۱۳۸۰: ارزیابی روند تولید و عرضه مواد غذایی در کشور از دیدگاه تغذیه­ای”، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

ب- فهرست منابع لاتین:

Clover, J. (2003), Food Security in Sub-Saharan Africa, African Security Review, Vol. 12, No.1.

International Conference on Non-Trade Concerns in Agriculture (2000), Food Security and the Role of Domestic Agricultural Production. Norway , www.if Pri.Org.

Mc Murry, K, and C.S. Kramer-Leblanc (1998), Discussion Paper on Domestic Food Security, Family Economics and Nutrition Review, Vol, 11. Nos. 1 and 2, P.49.

Riely, F., et al. (1999), Food Security Indicators and Framework For use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programmes,

چکیده :

مطالعه تاریخ سیاسی-اقتصادی جهان و مناسبت های موجود در بازارهای جهانی گویای این است : خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتیهای اقتصادی، بوم شناسی و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدیدآورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی – اقتصادی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه اقتصادی میسر نیست و محور توسعه اقتصادی توسعه کشاورزی است و توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روشهای علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکانپذیر نیست. با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر نحوه تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین تهدیدها و فرصت های آن تبیین و تحلیل شده است.

این تحلیل ها نشان می دهد که در کشور امنیت غذایی در سطح کلان وضعیت نسبتاً خوبی دارد و  در راستای تقویت امنیت ملی است، اما مخاطراتی در سطح خرد ( فرد و خانوار ) وجود دارد. بر این اساس، یک سیاست امنیت غذایی پایدار و نیز اقدامات مکملی، که در این راستا می توان دنبال کرد، پیشنهاد شده است .

 

واژگان کلیدی: الگوی تولید، الگوی مصرف، امنیت غذایی، امنیت ملی، ترازنامه غذایی،  تولید، ساختار تولید، کشاورزی

 

1- مقدمه

بررسی اطلاعات و داده‌های مربوط به امنیت ملی گویای این واقعیت است، خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می‌کند نه تنها خطرات سنتی چون برخوردهای بین‌المللی و تجاوز نظامی بوسیله یک قدرت خارجی است بلکه خطراتی ناشی از بی‌ثباتیهای اقتصادی، فقر، گرسنگی و بویژه عدم وجود امنیت غذایی میباشد. بدون شک امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و بالاخره به حیات امنیتی کشور مرتبط است و در واقع حیات امنیتی وامدار حیات امنیت غذایی است. تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان سوم نشان می‌دهد که یک کشور آسیب پذیر از نظر امنیت غذائی دست آویز سیاسی و اقتصادی کشورهای بیگانه شده است.

خطر ناامنی غذائی عامل و تسهیل کننده فقر، قحطی، گرسنگی و زوال تمام عیار یک ملت خواهد بود. بدون تردید، برخورداری از غذای کافی یک حق انسانی است و محروم شدن افراد از آن، به هر دلیلی، در حکم یک جنایت می‌باشد. برناردشاو، نویسنده مشهور اسکاتلندی، فقر یا به تعبیری دیگر ناامنی حاد غذایی را بزرگترین مصیبت‌ها و بدترین جنایات علیه بشریت میداند. امنیت غذائی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد. آموزه‌های دینی و ملی ما نیز صراحتاً بر این امر صحه می‌گذارند: فقر که از در وارد می‌شود هنجارها و ارزش‌های دینی از پنجره بیرون می‌روند. و چون نظام سیاسی- اجتماعی کشور بر یک چنین شالوده‌هایی استوار است و هدف برجسته کردن یک چنین هنجارهایی در جامعه و نیز نهادینه کردن آنها در کنش‌های افراد می‌باشد، لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین نظام خواهد بود. ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدیداً محدود، و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از اینرو قابلیت‌ها و استانداردهای زندگی‌شان را تحلیل خواهد برد

در این مقاله برداشت این است که ناامنی غذایی در یک نظام سیاسی ، اجتماعی ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی آنرا تحلیل خواهد برد لذا در این راستا سعی می‌شود ابتدا چیستی امنیت ملی و امنیت غذایی مورد بررسی قرار گیرد و با این انگاشت تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی، امنیت زایی یا امنیت زدایی ملی،  وضعیت امنیتی غذایی در ایران و نیز تهدیدها و فرصت‌های امنیت غذایی در کشور تبیین و تحلیل می‌شوند.

 

۲- امنیت ملی

امنیت ملی مفهومی غربی و عمدتا آمریکایی است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. امنیت ملی مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است و اجماع نسبی بر سر تعریف پذیرفته شده‌ای از آن وجود ندارد و صاحبنظران بدست دادن تعریف مشخصی از آن را نادرست می‌دانند. رابرت ماندل علت این امر را در دیدگاه‌های بسیار متفاوتی می‌داند که ملت‌ها نسبت به امنیت دارند و معتقد است آن‌ها موضوعات را فقط به خاطر افزایش اهمیت‌شان در دستور کار سیاسی، جزء مسایل امنیتی به حساب می‌آورند. با وجود این، وی جهت کاهش دایره ابهام مربوط به امنیت ملی در افکار سیاست‌گذاران و مردم و ارایه بحث معناداری در این خصوص امنیت ملی را به صورت تعقیب روانی و مادی ایمنی تعریف می‌کند و آن را اصولاً جزء مسئولیت حکومت‌ها می‌داند تا از تهدیدهای خارجی نسبت به بقای رژیم‌شان، نظام شهروندی و شیوة زندگی شهروندان ممانعت به عمل آورند.

بر این اساس تعریف‌های زیادی از امنیت ملی ارایه شده است که همپوشانی‌هایی نیز بین آن‌ها وجود دارد. برای مثال ولفرز امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های مکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزش‌ها می‌داند

در تلقی مدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار نازلی می‌باشد. همچنین بجای مسایل نظامی و مقدمات آن به شرایط و عوامل اقتصادی پرداخته می‌شود در حالی که در نگرش و گفتمان سنتی تهدید اولا منشاء خارجی دارد و ثانیا صبغه نظامی آن غالب می‌باشد. در پرتو تحولات نوپیدا، دیگر منشاء عمده تهدید نه خارجی که داخلی است و ماهیت تهدید نیز نه نظامی بلکه اقتصادی است و مولفه‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، تورم، میزان GDP، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال جایگزین تهدید نظامی شده‌اند. این عوامل در کنار مواردی چون توانایی دولت در عرضة سطح معقولی از رفاه اجتماعی و امنیت غذایی مقبولیت و مشروعیت دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

۳- چیستی امنیت غذایی

سرچشمه فکری امنیت غذایی به بحران غذا در جهان در اوایل دهه ۱۹۷۰ و حتی پیش از آن به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۹۴۸ برمی‌گردد.

بانک جهانی در ۱۹۸۶ امنیت غذایی را به مفهوم دسترسی همه مردم به غذای کافی در هر زمانی برای ارایه یک زندگی سالم و پویا تعریف کرد.

براساس این تعریف امنیت غذایی یک مفهوم گسترده است که به وسیله تعامل دامنه‌ای از عوامل بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فیزیکی تعیین می‌شود، و بنابراین همچون مفاهیم بهداشت یا رفاه اجتماعی معیار واحدی برای ارزیابی آن وجود ندارد. با وجود این، می‌توان این پیچیدگی را با تمرکز روی سه مولفه مشخص امنیت غذایی یعنی موجودی مواد غذایی، دسترسی به مواد غذاییو استفاده از مواد غذاییساده‌تر کرد.

موجودی مواد غذایی مستلزم این است که مقادیر کافی مواد غذایی به طور مداوم برای همه افراد ساکن یک قلمرو سرزمینی موجود باشد، که می‌تواند از طریق تولید داخلی، واردات، کمک‌های غذایی و غیره بدست آید. دسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه خانوارها و اعضای آن منابع کافی و مناسب برای بدست آوردن یک خوراک مغذی داشته باشند. این دسترسی به درآمد خانوارها، توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، قیمت مواد غذایی و موارد دیگری از این دست بستگی دارد این دسترسی بایستی از دو بعد فیزیکی و اقتصادی آن تأمین شود. دسترسی فیزیکی به مواد غذایی ارتباط نسبی مصرف کننده را با شبکه توزیع غذا نشان می‌دهد و به وسیله حوادث غیرمترقبه‌ای چون جنگ، محدودیت‌ها یا تحریم‌های کالایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد دستیابی اقتصادی نیز به وسیله عواملی چون فقر و قدرت خرید تحت تأثیر قرار می‌گیرد یعنی دسترسی اقتصادی تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت‌هاست.

بنابراین امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضة کافی مواد غذایی در سطح کلان می‌باشد بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز می‌باشد. بر این اساس فرانک ریلی چارچوب مفهومی را که در نمودار (۴-۱) بیان شده برای امنیت غذایی عرضه می‌دارد.

۴- تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی

امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی می‌باشد که کم و کیف آن مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی می‌باشد. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیش‌تر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کم‌تر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی‌ آن‌ها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است.

 

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن است. این مهم به ویژه برای کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران مضاعف است. ناامنی غذایی به مثابه یک بد عمومیمی‌ماند که بروندادهای منفی آن کلیت جامعه را در عدم مزیت قرار می‌دهد، و نه تنها توانمندی و قابلیت‌های یک ملت را تحلیل می‌برد بلکه منابع کمیاب آن را نیز از استفاده‌های کارایشان (به لحاظ اجتماعی) دور خواهد کرد، و در نهایت به فقیرتر شدن یک ملت می‌انجامد. ناامنی غذایی عزت نفس یک ملت، به عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی، را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت و انعقاد یافتگی سرمایه اجتماعی کنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌کند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش می‌دهد. ناامنی غذایی با تحلیل کیفیت سرمایه انسانی و نارسایی در فرایند انباشت آن، ظرفیت اقتصاد و در نتیجه حجم کلی تولید بالقوه ملی را کاهش خواهد داد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ارتقاء وضعیت تغذیه دانش‌آموزان می‌تواند پس‌اندازی معادل ۲ درصد هزینه‌های ملی در جهت تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد. از این نظر، ناامنی غذایی در کشورهایی چون ایران که بخش وسیعی از جمعیت آن‌ها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، می‌تواند ثروت ملی‌شان را در معرض تهدید قرار دهد.

 

4-1- بررسی ابعاد و شاخص‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران
 • مقاله جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی
 • تحقیق تأثیر فرقه گرایی مذهبی در پاکستان بر امنیت ملی
 • مقاله نقش صنعت گردشگری و توریسم و تأثیر ظهور صنعت اطلاعاتی بر امنیت ملیدر توسعه و رفاه جامعه شهری
 • مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.