مقاله بررسی نحوه حسابداری در شهرداری ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی نحوه حسابداری در شهرداری ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی نحوه حسابداری در شهرداری ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه۱
بخش اول: وظایف شهرداری ها۳
مدیریت شهری….۸
شرح وظایف واحد ها….۱۵
نقش روابط عمومی ها در ارتقاء جایگاه سازمان…..۲۹
کوشش های اقتصادی شهرداری…۳۶
بخش دوم: برنامه و فعالیتها….۳۷
طبقه بندی درآمد شهرداری ها و شماره قراردادی آنها…..۳۸
لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها…..۳۹
مبنای قراردادن برنامه در تنظیم بودجه…..۳۹
حقوق….۴۰
طریقه پرداخت مساعده..۴۱
اضافه کار…..۴۱
محدودیت های تراز عملیات۴۲
مراحل کشف اشتباهات..۴۳
چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر…..۴۳
عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین..۴۳
نحوه پرداخت…۴۴
عملیات حسابداری سپرده(حسابهای مستقل برای وجوه سپرده).۴۴
عملیات  حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی(حسابهای مستقل برای درآمدوهزینه اختصاصی)..۴۴
عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی…۴۵
صورت مغایرت بانکی۴۵
تعریف صورت مغایرت….۴۶
بخش سوم: سازمان مالی شهرداریها…..۴۷
۱-بودجه و اعتبارات۴۸
۱-۱تصویب بودجه .۴۹
۱-۱-۱ اجرای بودجه….۴۹
۱-۱-۲تفریغ بودجه.۵۰
۱-۱-۳طبقه بندی بودجه۵۱
۲-درآمدها..۵۲
۳-حسابداری…..۵۲
۴-خزانه۵۳
۵-تدارکات یا کارپردازی….۵۴
۶-حسابرسی داخلی.۵۵
۷-اموال۵۵
۸-شعب و تعداد کارکنان امور مالی….۵۵
بخش چهارم : سرفصل حسابهای دفترکل و دفترمعین…۵۶
۱-بانک.۵۷
۲-تنخواه گردان…..۵۷
۲-۱ انواع تنخواه گردان…..۵۷
۲-۲ واگذاری تنخواه گردان.۵۸
۲-۳ پرداخت هزینه ها از محل تنخواه گردان حسابداری.۵۸
۳-بدهکاران۵۹
۴-مطالبات از حساب مخصوص…..۵۹
۵-درآمدهای پیش بینی شده.۵۹
۶-پیش پرداختها۶۰
۷-اسناد دریافتنی…..۶۱
۷-۱ مازاد بودجه…..۶۱
۷-۲ذخیره مطالبات قابل وصول…۶۱
۷-۳ درآمدها…..۶۱
۷-۴ پیش دریافتها….۶۲
۸-اسناد پرداختنی(بستانکاران)۶۲
۸-۱ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول۶۲
۹-حساب انتظامی دارایی های ثابت وجاری…۶۲
۱۰-دفتر معین درآمد…..۶۲
۱۱- دفتر معین هزینه…..۶۳
سرفصل حسابها در شهرداریها۶۵
بخش پنجم:حسابداری اموال.۷۳
اداره اموراموال شهرداری…۷۴
ثبت اموال در دفاتر.۷۴
تهیه گزارش سالانه اموال و ثبت آنها در دفاتر.۷۵
استهلاک اموال.۷۶
بخش ششم:سازمان و طرزگردش کار حسابرسی در شهرداریها…۷۷
۱-انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری…۷۸
۲-انتخاب حسابرس داخلی…۷۸
۳-تشکیل گروه حسابداران متخصص…۷۸
۴-واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور۷۸
بخش هفتم:حسابرسی داخلی۸۰
۱-برنامه حسابرسی…۸۱
۲-پرسشنامه حسابرسی….۸۲
۲-۱-درمورد اموال و ماشین الات۸۳
۲–۲درمورد اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاریها..۸۴
۲–۳در مورد وجوه نقد و حساب جاری…۸۴
۲-۴-در مورد حسابهای دریافتنی(بدهکاران)و اسناد دریافتنی..۸۵
۲-۵-در مورد موجودی ها..۸۶
۲-۶-در مورد خریدها…۸۷
۲-۷-در مورد پیش پرداخت بیمه.۸۷
۲-۸-در مورد اسناد پرداختنی۸۹
۲-۹-در مورد حسابهای پرداختنی(بستانکاران).۸۹
۲-۱۰-در مورد درآمدها۸۹
۲-۱۱-در مورد حقوق و دستمزد..۹۰
۲-۱۲-در مورد هزینه ها۹۱
منابع…..۹۲

وظایف شهرداری ها:

۱- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها ومیدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعة معابر در حدود قوانین موضوعه.

۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب‌ها و فاضلاب‌ و تنقیة قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگة قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی وجلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

۵- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعة آموزش عمومی و غیره.

۶- اجرای تبصرة یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.

شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیة متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان واستفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

۷- حفظ و اداره کردن دارائی منقول وغیرمنقول شهرداری و اقامة دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجة شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامة ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجة مصوب و برنامة ساختمانی به وسیلة فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.

۹- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول هو مقاطعه و اجاره واستیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون.

۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینة قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها.

۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیة وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل وحریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

۱۵- جلوگیری از شیوع امراض ساریة انسانی وحیوانی و اعلام این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دورنگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

۱۶- تهیة مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.

۱۷- پیشنهاد اصلاح نقشة شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادلة اراضی و ابنیة متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعة معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعة معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و تهیة اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیة اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعة معابر.

۱۸- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

۱۹- تهیه و تدوین آئین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن ادارة فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

۲۰- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیة اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها- کارگاه‌ها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینة گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

۲۱- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکانا و ورزشگان مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

۲۲- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره.

۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی.

۲۴- صدور پروانه برای کلیة ساختمانی‌هائی که در شهر می‌شود.

۲۵- ساختن خیابان‌ها و اسفالت‌کردن سواره روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینة شهرداری هر محل.

۲۶- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور.

۲۷- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محوکردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.

۲۸- صدور پروانة کسب برای اصناف و پیشه‌وران. کلیة اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانة کسب دریافت دارند.

مدیریت شهری

تعاریف مختلف و متفاوتی برای مدیریت، ارائه شده‌است که برخی از آنها، عبارتند از:

مدیریت، هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به اهداف است.
مدیریت، انجام دادن کارها، به وسیله و از طریق دیگران است.

اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون اینها، دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد.

مدیریت شهری به زبان ساده تمامی مراحل پیاده سازی مدیریت در کالبد و اجتماع شهر است. شهر به عنوان پیچیده ترین مصنوع بشر نیازمند به مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراک از این پیچیدگی‌ها است.

معیار‌های شناسایی شهر از گونه‌های غیر خود به طور معمول، میزان جمعیت، شغل غالب مردم ساکن، وجود شهرداری و مواردی اینگونه بوده‌است. امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.

ترکیب مدیریت و شهر مفهوم سازماندهی امور مربوط به برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل در محدوده شهر را تداعی می‌نماید. مفهومی که در کشور‌های مختلف به دلیل ساختار‌های سیاسی و رویکرد‌های اقتصادی، نهاد‌های متفاوتی را با الگو‌های متفاوتی در خود درگیر دارد.

استرن (steren) در سال ۱۹۹۳ طی مقاله‌ای در نشریه شهرها(Cities)بیان می‌کند که اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج کننده‌است. مدیریت شهری با توجه به سلیقه‌ها، ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی – اجتماعی زمانهای مختلف معانی متفاوت داشته‌است. چنانچه ما در زمان کنونی نیز این اختلاف معانی ومفهوم را کاملا شاهد هستیم.
از نظر بانک جهانی مدیریت شهری یک فعالیت شبه تجاری برای دولت هاست. به عبارت دیگرمدیریت شهری یعنی اداره امور شهری و کارایی بیشتر برای استفاده از وام‌های بانک جهانی می‌باشد. بعضی اوقات مدیریت شهری بعنوان ابزاری برای اجرای سیاستگذاریهای شهری در نظر گرفته می‌شود که به مفهوم علم اداره جامعه می‌باشد.

مدیریت شهری در جهان معاصر

سازمان ملل متحد، برای ارتقای مدیریت شهری و ارتقای مردمسالاری، بر پاره‌ای از موضوعها و اولویتها تاکید ویژه دارد که عبارتند از:

بازنگری در جایگاه و کارکردهای دولت
تلاش برای تعیین راهبردهای شهر با مشارکت نهادها و شهروندان
شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح
جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمهٔ شفافیت و مشارکت
تأکید بر جایگاه رهبری مدیریت شهری
وجود ضابطه‌های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری

برنامه ریزی اجتماعی، از دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت. در آن دهه، دولت و مدیران شهرهای بزرگ دریافتند که ناآرامی‌های اجتماعی مانند قومی، نژادی و طبقاتی؛ تهدیدی برای پایداری اقتصادی و سیاسی در شهرها است. از اینرو، مقوله برنامه ریزی اجتماعی، اقبال و رواج یافت. در واقع، برنامه ریزی اجتماعی، به عنوان نشانه‌ای از برابری طلبی و مشارکت جویی دولت و مدیران شهر، تفسیر شد

با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید. در گام اخر تحلیل اندیشه‌های پوزیتویستی در مقابل تفکرات انتقادی و ساختگرایانه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و شکست راه حلهای همسان در نقاط مختلف که از روی نمونه‌های غربی الگو برداری شده بودند (به عنوان نمونه طرحهای اقتصادی در امریکای لاتین) و تأکید بر حل مشکلات به صورت محلی در اهداف توسعه هزاره سبب تقویت بیش از پیش مدیریت شهری، علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه شد.


اهداف مدیریت شهری

ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه‌های کم درآمد
تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار
حفاظت از محیط کالبدی شهر

وظایف مدیریت شهری

یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد. بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها. بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

آماده سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها
آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارد‌های زندگی شهری
تنظیم فعالیت‌های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری
آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات کارآمد موسسه‌های خصوصی در نواحی شهری
برنامه ریزی استراتژیک

وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون)، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و… نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود. یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید.

از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد.

بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است. در حالیکه دومی، بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها.

بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.

شهرهای بزرگ را می‌توان، یک سازمان بزرگ دانست. در این سازمان، مجموعه‌ای از نهادها و شیوه‌ها، در تعامل برای دستیابی به اهداف هستند. امروزه، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری در مدیریت شهری اند. مدیریت شهری می‌کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند. همچنین، می‌کوشد تا بین سه وجه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تعادل و هماهنگی فراهم نماید تا زمینه‌های پیدایی شهر یکپارچه را فراهم کند.

مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است. پیش از آنکه به حکمرانی خوب بپردازیم باید دید که حکمرانی چیست؟ از نظر برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی عبارتست از ((استفاده از اختیارات قانونی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی (اجرایی) برای اداره امور کشور در همه سطوح آن. حکمرانی در بر گیرنده سازو کارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می‌نمایند، حقوق قانونی خود را می‌طلبند و اختلافات خود را حل وفصل می‌نمایند.))

اضافه شدن لغت «خوب» سبب پیچیده تر شدن اوضاع می‌گردد. افراد، سازمانها، حکومتها و حاکمان حوزه شهری هر کدام با توجه به منافع و تجارب خود اقدام به ارائه تعریفی از حکمرانی خوب می‌نمایند. از دیدگاه کمیته اسکان سازمان ملل متحد، برنامه ریزی استراتژیک و فرایند تصمیم گیری فراگیر کلید‌های اصلی در حکمرانی خوب و پایدار در شهرها به شمار می‌روند. از نظر این کمیته: ((حکمرانی شهری مجموعه‌ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می‌نمایند. در واقع فرایندی مستمر از تطبیق و همسو سازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروههاست. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیر رسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان است. حکمرانی شهری پیوندی نا گسستنی با رفاه شهروندان دارد. حکمرانی خوب شهری باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند.))

با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید.

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است. این مؤلفه‌ها عبارتند از مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسؤلیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسؤل است حکمرانی خوب در حکم محور اصلی فعالیتهایی است که در جهت افزایش مصالح عامه جامعه صورت می‌پذیرند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد ویژگیهایی را برای حکمرانی خوب برمی شمارد که از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

مشارکت شهروندان در فرایند سیاستگذاری احترام به حاکمیت قانون که بسترساز مدیریت بی طرفانه و عادلانه امور است شفافیت، که زیربنای آن جریان آزادانه اطلاعات است پاسخگویی که بوسیله آن دولت، بخش خصوصی و دیگر نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی خود را در قبال آحاد مردم پاسخگو بدانند.

آموزش دانشگاهی مدیریت شهری در ایران

دانشگاه‌ها به ترتیب تاسیس رشته در ایران عبارت‌اند از:

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه تهران
دانشگاه علوم و تحقیقات

شرح وظایف واحد ها

مدیریت امور اداری

 اداره و هدایت و مراقبت بر انجام امور اداری ، کارگزینی ، رفاه کارکنان ، دبیرخانه و خدمات عمومی شهرداری و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه.

ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی در شهرداری نظیر قانون استخدام کشوری آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار و تأمین اجتماعی.

ـ پیگیری جذب پرسنل مورد نیاز شهرداری با همکاری و هماهنگی واحدها با رعایت ضوابط.
– صدور احکام مرخصی ، مأموریت ، غیبت و … کارکنان.

– مراقبت بر اجرای مقررات تشویقی و تنبیهی کارکنان و نظم و انضباط اداری.
– تهیه طرحهای رفاه عمومی کارکنان شهرداری و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مصوب.
ـ اداره امور دبیرخانه و نظارت بر حسن اجرای امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات اداری شهرداری.

ـ شرکت در جلسات و کمیته هایی که مقررات در نظر گرفته است.

ـ پیگیری برگزاری جلسات و دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان شهرداری
ـ انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می گردد.

کارگزینی

اداره امور استخدام ، انتصاب ، انتقال‌ ، ترفیع ، ارتقاء ، مأموریت ، مرخصی ، معذوریت بازنشستگی ، بازخرید ، انفصال و ارزشیابی کارکنان و سایر امور مربوطه بر اساس مقررات.

– اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و مؤسسات تابعه.
ـ پیگیری اخذ مجوزهای استخدامی.

ـ اظهار نظر و توجیه پرسنل و واحدهای شهرداری در خصوص مقررات عمومی اداری و داخلی.

-انجام امور مربوط به مقررات تشویقی و تنبیهی و تخلفات اداری کارکنان.

– تهیه و تنظیم قراردادهای استخدامی کارکنان پیمانی ، قراردادی و …

– رسیدگی و نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شهرداری.

– حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری.

– تهیه و ارائه آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز به مراجع ذیصلاح.

– کنترل و تنظیم فهرست حضور و غیاب و اضافه کاری کارکنان

.ـ بررسی و شناسایی مشکلات و خواستهای مشروع کارکنان و ارائه راه حلهای عملی در جهت رفاه عمومی آنان به مدیریت.

– شرکت مستمر و فعال در جلسات استخدامی شهرداری و پیگیری اخذ مجوزهای مربوطه.
ـ انجام سایر اموری که از طرف مافوق ابلاغ می گردد.

واحد انفورماتیک

– اداره و هدایت فعالیت های سخت افزاری ، نرم افزاری ، آمار و اطلاعات شهرداری .
ـ برنامه ریزی و هماهنگی سیستم و امکانات شهرداری و بهره گیری حداکثر از آنها در جهت افزایش کارآیی و سرعت بخشیدن به امور محوله.

ـ برنامه ریزی و پیگیری جهت اجرای سیستم مکانیزاسیون و تکنولوژی اطلاعات ( IT) در شهرداری.
ـ برنامه ریزی و پشتیبانی فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری واحدها و سازمانهای تابعه.
ـ مشاوره در تهیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز کلیه واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری.
ـ پیگیری جهت اجرای وب سایت اینترنتی شهرداری.

مدیـریت امـور مـالی شهـرداری

– رهبری و اداره امور کارپردازی ، حسابداری ، اموال و انبارها.

– نظارت بر تهیه و تأمین تجهیزات و ملزومات اداری در چهار چوب ضوابط ذیربط.
ـ نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری و رعایت آئین نامه های مالی و حسابداری شهرداری و انطباق با مقررات مالی .

– انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالی شهرداریها.
نظارت و کنترل عملیات مالی مؤسسات و واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.

  -نظارت بر ثبت و نگهداری حساب سپرده های قانونی ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتی که متضمن موارد مالی در شهرداری هستند.

ـ نظارت بر انجام روشهای ممیزی اسناد و رسیدگی به مدارک مالی ، حسابداری ، شهرداری و انطباق با مقررات ذیربط.

– نظارت بر حسن اداره امور انبارهای مختلف شهرداری و نگهداری حساب آنها.
– نظارت بر حفظ و نگهداری اموال شهرداری و کنترل فرمهای مختلف و دفاتر اموال .
ـ شرکت فعال در جلسات و کمیسیونهایی که شهرداری تعیین می کند

– ارزیابی مستمر و ارائه گزارش و آمار فعالیتهای امور مالی به مدیریت.

ـ انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می گردد.

حسابداری

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش تحصیل کردگان بومی در توسعه شهری
 • مقاله مدیریت شهری
 • مقاله حسابداری در شهرداری ها
 • تحقیق شهر و شهرنشینی
 • مقاله جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.