مقاله بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
– مقدمه ۲
– اهداف تحقیق ۴
– بیان مسأله ۵
– اهداف پژوهش ۷
– انگیزه یا انگیزه های پژوهشگر ۸
– فرضیه یا فرضیه های پژوهش ۹
– متغیرهای مورد مطالعه ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
الف) مبانی نظری پژوهش ۱۳
– نظریه آنومی دورکهایم ۱۳
– نظریه آنومی و اغراق مرتن ۱۷
– نظریه اشتوتزل و نظریه هیجان جمعی ۱۹
– نظریه وندالیسم هوبر ۲۰
– اریش فروم ۲۲
– نظریه روان پویایی ریچارد جنکنیز ۲۳
ب)پیشنه های پژوهش ۲۵
– ادبیات تحقیق ۲۵
– نظریه ها ۲۷
– افرادی که در رابطه با این پدیده تحقیقاتی انجام داده اند ۲۷

فصل سوم: فرآیند پژوهش
– روش پژوهش ۳۵
– جامعه آماری ۳۶
– نمونه ها و روش نمونه گیری ۳۷
– سه نوع روش نمونه گیری غیر احتمالی ۳۹
– انواع نمونه گیری احتمالی ۳۹
– روش جمع آوری اطلاعات ۴۰
– روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۱

فصل چهارم: یافته های پژوهش
– مقدمه ۴۳
– جداول یک بعدی ۴۴
– نمودارها ۶۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
– بحث و نتیجه گیری ۹۵
– محدودیتها و مشکلات پژوهش ۹۸
– پیشنهادها ۹۹
– فهرست منابع ۱۰۱

ضمائم
– نمونه پرسشنامه ۱۰۴
– تصاویر وندالیسم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
جداول یک بعدی
جدول شماره ۱: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب فراوانی جنسیت ۴۴
جدول شماره ۲: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب سن ۴۵
جدول شماره ۳: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب وضعیت مسکن ۴۶
جدول شماره ۴: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب میزان درآمد ۴۷
جدول شماره ۵: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب فرزند چندم
خانواده ۴۸
جدول شماره۶: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب وضعیت اشتغال
مادر ۴۹
جدول شماره۷: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات
مادر ۵۰
جدول شماره۸: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب وضعیت اشتغال
پدر ۵۱
جدول شماره۹: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات
پدر ۵۲
جدول شماره۱۰: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب مطالعه کتاب ۵۳
جدول شماره۱۱: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب تماشای برنامه های تلویزیون ۵۴
جدول شماره۱۲: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب گذراندن اوقات
فراغت ۵۵
جدول شماره۱۳: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب تعداد دوستان ۵۶
جدول شماره۱۴: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب صمیمیت با افراد خانواده ۵۷
جدول شماره۱۵: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب لذت از کارها ۵۸
جدول شماره۱۶: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب انگیزه خودنمایی در بین نوجوانان ۵۹
جدول شماره۱۷: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب قرار گرفتن در جمع دوستان ۶۰
جدول شماره۱۸: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب سن بلوغ ۶۱
جدول شماره۱۹: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب کمبود محبت در بین نوجوانان ۶۲
جدول شماره۲۰: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب نشان دادن اعتراض در بین نوجوانان ۶۳
جدول شماره۲۱: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب سرگرمی در بین نوجوانان ۶۴
جدول شماره۲۲: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب مشکلات خانوادگی در بین نوجوانان ۶۵
جدول شماره۲۳: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب مشکلات
اقتصادی ۶۶
جدول شماره۲۴: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب افت تحصیلی ۶۷
جدول شماره۲۵: توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب احساس اجحاف در بین نوجوانان ۶۸

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱: فراوانی جنسیت ۶۹
نمودار ۲: فراوانی سن ۷۰
نمودار۳ : فراوانی وضعیت مسکن ۷۱
نمودار۴ : فراوانی میزان درآمد ۷۲
نمودار۵ : فراوانی فرزند چندم خانواده ۷۳
نمودار۶ : فراوانی میزان اشتغال مادر ۷۴
نمودار۷ : فراوانی میزان تحصیلات مادر ۷۵
نمودار۸ : فراوانی وضعیت اشتغال پدر ۷۶
نمودار۹ : فراوانی میزات تحصیلات پدر ۷۷
نمودار۱۰: فراوانی مطالعه کتاب ۷۸
نمودار۱۱ : فراوانی تماشای تلویزیون ۷۹
نمودار۱۲ : فراوانی گذراندن اوقات فراغت ۸۰
نمودار۱۳ : فراوانی تعداد دوستان ۸۱
نمودار۱۴ : فراوانی افراد صمیمی در خانواده ۸۲
نمودار۱۵ : فراوانی لذت بردن از کارها ۸۳
نمودار۱۶ : فراوانی انگیزه خودنمایی ۸۴
نمودار۱۷ : فراوانی بودن در جمع دوستان ۸۵
نمودار۱۸: فراوانی سن بلوغ ۸۶
نمودار۱۹ : فراوانی کمبود محبت ۸۷
نمودار۲۰: فراوانی نشان دادن اعتراض ۸۸
نمودار۲۱ : فراوانی سرگرمی ۸۹
نمودار۲۲ : فراوانی مشکلات خانوادگی ۹۰
نمودار۲۳ : فراوانی مشکلات اقتصادی ۹۱
نمودار۲۴ : فراوانی افت تحصیلی ۹۲
نمودار ۲۵: فراوانی احساس اجحاف ۹۳

منابع و مآخذ:

۱- آرون، ریمون«مراحل اساسی سیراندیشه در جامعه شناسی»ترجمه: پرهام، باقر، چاپ هفتم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۴٫
۲- ارونسون، الیوت«روان شناسی اجتماعی» ترجمه: شکر کن، حسین، تهران، مجله رشد، ۱۶۴-۱۳۶۹٫
۳- ابوالحسن تنهایی، حسین«درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی» نشر مرندیر، ۱۳۷۲٫
۴- دورکهایم، امیل«قواعد روش جامعه شناسی» ترجمه ی علی محمد کاران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸٫
۵- ژانورن، پاتریس«وندالیسم، بیماری جهانی خرابکاری» ترجمه: ماهان، فرخ.
۶- شاملو، سعید«مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت» چاپ نور و حکمت، انتشارات رشد، ۱۳۷۷٫
۷- فرجاد، محمدحسین«آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات» انتشارات بدر، ۱۳۶۳٫
۸- کوئن، بروس«درآمدی به جامعه شناسی» ترجمه ی ثلاثی، محسن ، انتشارات فرهنگ معاصر، ۱۳۷۰٫
۹- گیدنز، آنتونی«جامعه شناسی» ترجمه منصوری، منوچهر، تهران، نشر نی، چاپ دهم، ۱۳۷۶٫
۱۰- محسن تبریزی، علیرضا«وندالیسم»چاپ اول، انتشارات آن تابستان، ۱۳۸۳٫
۱۱- میلز، سی رایت«بینش جامعه شناسی» ترجمه انصاری، انتشار۱۳۶۰٫

 

مقدمه:

وندالیسم در زمره ی آن دسته از انحرافات و بزهکاری هایی است که در جامعه به وجود آمده است. آنچه در تئوریها و پژوهش های مربوط به رفتارهای انحرافی اهمیت دارد. درک بهتر جهت فهم و چگونگی بسط و دوام و استمرار رفتارهای انحرافی در جامعه است. روشی که در این تحقیق استفاده شده است. روش پیمایشی است.

دراین تحقیق تئوریهای مختلفی جهت تبیین و فهم بهتر پدیده ی وندالیسم مطرح شده است. در این پژوهش جامعه ی مورد نظر نوجوانان منطقه ۱۰ تهران می باشند. فرضیاتی که در تحقیق مطرح است عبارتند از: بررسی رابطه بین سن بلوغ و رفتار نابهنجار.

– بررسی رابطه بین جلب توجه مردم و رفتار نابهنجار، بررسی رابطه بین  عصبانیت و رفتارنابهنجار بررسی رابطه بین گذراندن اوقات فراغت و رفتار نابهنجار (وندالیسم)

جا انداختن موضوع تخریب برای افراد در سنین کودکی شاید کار خیلی سختی نباشد و بسیاری از ما پذیرفته ایم کودکان و نوجوانان مقداری شیطنت باید داشته باشند ولی همه اینها باید کنترل شده باشد جامعه باید بپذیرد نوجوانان نیز دارای انرژی هایی هستند که باید از زمان و مکان معین تخلیه شود ولی نحوه تخلیه آنها بسیار مهم است و زمینه و بستر مناسب را برای ارضا نیازهای نوجوانان توسط جامعه باید مشخص شود اگر این توان و انرژی این هیجان احساس در یک مسیر قرار نگیرد شاید همانند یک سیل، ویرانگری کرد و عوارض فردی و اجتماعی داشته باشد.

بسیاری از پدیده های اجتماعی، فرهنگی و حتی تاریخی جامعه ما متأثر از گزینش های متفاوت نسل هایی است که از پی هم می آیند و می روند. این پدیده در جامعه ما برجسته تر است چرا که تفاوت ها و تمایزات موجود بین باورها، تفکرات، تصمیمات و مهمتر از همه ملاک های گزینش های نسل های مختلف در جامعه ما محسوس تر و ژرفتر است. درونی شدن آن باورها، نهادی شدن همان رفتارها و بازنشستن همین گزینش ها است که ماهیت و تحول هر یک از پدیده های اجتماعی و فرهنگی جامعه ما را رقم می زند.

پدیده نابه هنجاری متداول است که همواره در هر جامعه ای بین نسل های مختلفی وجود دارد که همواره از مقداری تعارض و کشمکش نیز برخوردار است و شکاف بین نسل از تمایزاتی قطبی و شدید بین نسلی حکایت دارد که تنها صورت برونی آن می تواند به شکل تعارضات و کشمکش های نسلی بروز کند.

 

 

 

اهداف تحقیق:

۱-   شناخت علل گرایش جوانان به اعمال وندالیستی.

۲-   بررسی ابعاد اجتماعی مختلف پدیده وندالیسم.

۳-   عوامل بروز و گسترش پدیده وندالیسم.


بیان مسأله:

درشرایطی که همبستگی متقابل فرد و جامعه از میان برود و فرد نتواند به کمک مکانیزم ها و ابزارهایی که جامعه در اختیارش قرار می دهد به اهدافش دست یابد. در نتیجه از راه های دیگری که خلاف است سعی می کند به آن اهداف برسد در نتیجه می گوییم که فرد نا به هنجار شده است. و وقتی این حالت به صورت عام در جامعه شیوع پیدا می کند می گوییم جامعه دچار آنومی یا نا به سامانی شده است با از بین رفتن ارزشها و هنجارها یا ضعف شدن هنجارها و ارزشها، اعضای جامعه، دیگر ارزشها و اهداف مشترکی را قبول ندارند . به نظر مرتن(فرجاد، ۱۳۸۲: ۱۲) بی هنجاری هنگامی به وقوع می پیوندد که فرد قادر نباشد با وسائلی که جامعه مشخص کرده به اهداف خود دست یابد و عکس العمل طبیعی این وضعیت روی آوردن به این انحراف است. نا به هنجاری ها در قالبهای مختلفی: سرقت، اعتیاد، فرار از خانه، سرقت، فحشا که ناشی از طلاق اختلاف والدین، ستیزخانوادگی و … یکی از این نابه هنجاری ها گرایش جوانان به تخریب می باشد که تخریب در نوع خود می تواند شامل تخریب اموال عمومی، فضای سبز جاده ها، دیوارها و… باشد چنین فردی را در اصطلاح جامعه شناسان وندال می گویند و گرایش به این گونه تخریب ها وندالیسم نامیده می شود. از سوی جوانان و نوجوانان دارای عوارض و پیامدهای مادی و معنوی می باشد. اما در نگاه دقیق تر به این قضیه می توان ابعاد عوارض انسانی را بسیار فراتر دید با توجه به این که به دفعات شاهد تخریب اموال عمومی مانند کیوسک تلفن، اتوبوس ها، کندن جاده ها، خراب کردنه دیوارها، شکستن شیشه های مغازه و به هم ریختن ورزشگاهها از سوی جوانان و نوجوانان بوده ایم(پاتریس رانورن، ص ۲۸) وندال ها درعین حال در یک گروه سنی معین واقع اند. در نوجوانان و جوانان بین ۱۰ تا ۲۵ سال بیشتر از دیگر گروه های سنی به چشم می خورد. (محسنی تبریزی، ۱۳۸۳: ۲۶۷)


اهداف تحقیق:

–    در جهت فهم علت روی آوردن به پدیده وندالیسم بررسی انجام
می دهیم.

–        از جمله اهداف پژوهش عبارتند از:

۱)     شناخت علل گرایش جوانان به اعمال وندالیسمی.

۲)     بررسی ابعاد اجتماعی پدیده وندالیسم.

۳)     عوامل بروز و گسترش پدیده وندالیسم.


انگیزه یا انگیزه های پژوهشگر

بررسی وضع موجود وندالیسم در تهران و ابعاد و آثار آن اپیدمیولوژی (همه گیر شناسی) و ایتولوژی (سبب شناسی) وندالیسم در تهران با شناخت ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی و فردی و شخصیتی وندالها و پی بردن به علل وندالیسم این طرح می کوشد راههای پیشگیری و درمان این معضل اجتماعی را پیشنهاد دهد.


فرضیه یا فرضیه های پژوهش

–        آیا مشکلات اقتصادی خانواده سبب روی آوردن به وندالیسم در بین نوجوانان می شود؟

–        آیا احساس بی عدالتی سبب روی آوردن به وندالیسم در بین نوجوانان می شود؟

–    آیا افت تحصیلی سبب روی آوردن به وندالیسم در بین نوجوانان
می شود؟


متغیرهای مورد مطالعه:

متغیرهایی برای بررسی پدیده وندالیسم مطرح است که عبارتند از:

مشکلات اقتصادی، بی عدالتی، افت تحصیلی

(تعریف نظری وتعریف عملیاتی واژه ها)

۱)  مشکلات اقتصادی: وضعیتی است که با مولفه هایی نظیر نداشتن خانه، نداشتن کار، نداشتن پول، برای گذراندن زندگی قابل بررسی است.

۲)  خانواده: گروهی از افراد که برای تامین نیازهای یکدیگر کنار هم زندگی می کنند و هدف مشترکی را دنبال می کنند که تشکیل شده از پدر، مادر، فرزندان.

۳)  روی آوردن: پدیده ای است که افراد را به شکل های مختلف به خود جلب می کند و افراد از روی میل و رغبت درونی به آن کشش نشان می دهند.

۴)  وندالیسم: تخریب کردن اموال عمومی زمانی که نیروی جمعی در افراد جمع می گردد و افراد بر روی اموال عمومی خود نمایی انجام می دهند.

۵)  نوجوانان: نوجوانی به مرحله ای اطلاق می شود که یک سری تغییرات فیزیکی، فکری، رفتاری درفرد ایجاد می شود.

۶)  بی عدالتی: وضعیتی است که با مولفه هایی نظیر فرق گذاشتن، فقر اقتصادی، کم محبتی قابل بررسی است.

۷)  افت تحصیلی: وضعیتی است که با مولفه هایی نظیر علت افت، پایه ی افت تحصیلی، مشکلات خانوادگی قابل بررسی است.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق پدیده ی وندالیسم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.