مقاله بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول… ۱

۱-۱- مقدمه : ۱

۲-۱-۱- بیان مسئله.. ۴

۳-۱- ۱- اهمیت موضوع… ۶

اهداف تحقیق… ۹

الف : هدف کلی…. ۹

ب : هدف جزئی…. ۹

فصل دوم.. ۱۱

مروری بر تحقیقات پیشین… ۱۱

پیشینه داخلی : ۱۱

فصل سوم.. ۱۴

۱-۳- مروری بر نظریات : ۱۴

۱-۱-۳- نظریه فمنیستی دردوان معاصر : ۱۴

۲-۱-۳- ویل دورانت : ۱۵

۳-۱-۳- دیدگاه جامعه شناسی درباره حیای زن: ۱۵

۴-۱-۳- لمبروز: ۱۵

۵-۱-۳-مطهری : ۱۶

۶-۱-۳- وست کوت : ۱۷

فلسفه وحکمت وجوب پوشش و حجاب برای زنان… ۱۷

۷-۱-۳- کتاب چهره عریان زن عرب می نویسد : ۱۷

۸-۱-۳- دیدگاه زیست شناسی وروان شناسی درباره حیای زن : ۱۸

۹-۱-۳- دیدگاه اسلام درباره حیای زن : ۱۸

۱۰-۱-۳- امام خمینی (ره). ۱۸

فرازهایی از سخنان امام خمینی (ره ) پیرامون پوشش وحجاب : ۱۸

۱۱-۱-۳- نظریه فمنیستی…. ۱۹

۱۲-۱-۳- نظریه جامعه پذیری : ۲۰

۲-۳- چارچوب نظری… ۲۰

فصل چهارم : ۲۴

روش شناسی تحقیق… ۲۴

۱-۴- روش تحقیق : ۲۴

۲-۴- تکنیک های تحقیق : ۲۵

۳-۴- جامعه آماری… ۲۵

۴-۴- روش نمونه گیری… ۲۵

۵-۴- حجم نمونه.. ۲۶

۶-۴- تعریف عملیاتی مفاهیم ومتغیرها ۲۶

۱-۶-۴- متغییر مستقل : ۲۶

۲-۶-۴- عوامل خانوادگی : ۲۶

۳-۶-۴- عوامل اجتماعی : ۲۷

۷-۶-۴- سن : ۲۷

۸-۶-۴- محل سکونت : ۲۷

۱۰-۶-۴- سطح تحصیلات: ۲۷

۱۱-۶-۴- اعتقادات وباورهای مذهبی : ۲۸

۱۲-۶-۴- تاثیر پذیری از وسایل ارتباط جمعی…. ۲۸

۱۳-۶-۴- آداب ورسوم اجتماعی : ۲۸

۱۴-۶-۴- حجاب : ۲۹

۱۵-۶- ۴- پایایی: (Riabiliy). 29

فصل پنجم.. ۳۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۳۰

۱-۵: آمار توصیفی…. ۳۰

۱-۱-۵: بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان… ۳۰

۲-۱-۵: بررسی وضعیت سنی پاسخگویان… ۳۱

۲-۵:  آمار استنباطی…. ۳۲

۱-۲-۵: بررسی فرضیه اول پژوهش: ۳۳

۲-۲-۵: بررسی فرضیه دوم پژوهش…… ۳۳

۳-۲-۵: بررسی فرضیه سوم پژوهش…… ۳۴

۴-۲-۵: بررسی فرضیه چهارم پژوهش…… ۳۵

۵-۲-۵: بررسی فرضیه پنجم پژوهش…… ۳۶

۶-۲-۵: بررسی فرضیه ششم پژوهش…… ۳۷

۷-۲-۵: بررسی فرضیه هفتم پژوهش…… ۳۸

۸-۲-۵: بررسی فرضیه هشتم پژوهش…… ۳۹

۹-۲-۵: بررسی فرضیه نهم پژوهش…… ۴۰

۱۰-۲-۵: بررسی فرضیه دهم پژوهش…… ۴۱

۱۱-۲-۵: بررسی فرضیه یازدهم پژوهش…… ۴۲

۱۲-۲-۵: بررسی فرضیه دوازدهم پژوهش…… ۴۳

۱۳-۲-۵: بررسی فرضیه سیزدهم پژوهش…… ۴۴

۱۴-۲-۵: بررسی فرضیه چهاردهم پژوهش…… ۴۵

۱۵-۲-۵: بررسی فرضیه پانزدهم پژوهش…… ۴۶

۱۶-۲-۵: بررسی فرضیه شانزدهم پژوهش…… ۴۷

۱۷-۲-۵: بررسی فرضیه هفدهم پژوهش…… ۴۸

۱۸-۲-۵: بررسی فرضیه هفدهم پژوهش…… ۴۹

۱۹-۲-۵: بررسی فرضیه نوزدهم پژوهش…… ۵۰

فصل ششم.. ۵۱

۱-۶: بحث و نتیجه گیری… ۵۱

منابع: ۵۵

پرسشنامه : ۵۶

فصل اول

۱-۱- مقدمه :

  زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه نقش بسیار مهمی درایجاد وگسترش عفت وپاکدامنی و اخلاق در بین  جوامع بشری دارد .عفت وحیای زن که یکی از مهمترین عوامل حفظ وبقای عفت عمومی است . نه تنها در تمام ادیان ومذاهب الهی مورد تاکید قرار گرفته ، بلکه عقول وافکار بشری نیز ان را مورد تائید قرار داده اند .

  پوشش وحیا دو مقوله جدایی ناپذیرند . زیرا تا جلوه ای از حیا درزنی وجود نداشته باشد ، پوشش را هم به طور کامل رعایت نخواهد کرد . زنان با حیا  کسانی هستند که با پوشش کامل از نمایش دا دن موی سر وزینت های خود شرم دارند .

پوشش وعفاف از آن جهت که یک امر فطری است وبرای حیات اجتماعی انسان ضرورت دارد ، در ادیان ومذاهب الهی دارای جایگاه خاصی است ، تمام ادیان آسمانی ،  حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده اند وجامعه ودستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت  انسانی تشریع شده است . براساس اصل لزوم هماهنگی و تناسب آفرینش و قانونگذاری ، خداوند لباس وپوشاک را درلابلای نعمت های بیکرانش به بشر ارزانی داشت واشتیاق درونی زنان به « حجاب » را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهر هستی « زن » درصدف پوشش صیانت گردد و جامعه از فرو افتادن در گرداب فساد وتباهی نجات یابد و بدوت تردید جهان بینی و انسان شناسی هر فرهنگ ومکتب ، نقش اساسی ومهمی درانتخاب نوع وکیفیت پوشش دارد .

  از آن جا که پایه واساس صفات عالی و رفتار انسان ، تنها ایمان دینی وتوحیدی است ، تاثیر بی بند وباری های اجتماعی همانند خودنمایی وبد حجابی زنان جامعه که بسیاری از آنها در  حقیقت بی حجابی است ، درتضعیف و سقوط عفت واخلاق نیکو امری بدیهی وروشن است ، چرا که چشم وگوش وسایر اعضا پل ارتباطی روح ما با جهان بیرون از ماست واین یک واقعیت است که : « هرچه دیده بیند دل کند یاد » . به همین دلیل وقتی در جامعه امور مربوط به عفاف وحیا رعایت نشود وفضای معنوی جای خود را به فضای خودنمایی وشعله ور ساختن غرایز شهوانی بدهد وبذر شهوت را در دل های جوانان ونوجوانان برویاند ، فکر افراد جامه به ویژه جوانان بدون همسر ، از امور حیاتی وارزشی به سمت شهوات کشیده می شود واز خدای خود که همواره حاضر وناظر بر اعمال نیک وبد است ، غافل می مانند وزندگی موقت دنیا را برزندگانی حقیقی که آخرت است مقدم می دارند وبه وادی وحشتناک روابط غیر انسانی وغیر اخلاقی وشهوات نامشروع کشیده
می شوند.

بدین طریق یگانه اساس و مبنای فضایل انسانی – ایمان به خدا و قیامت – به دست فراموشی سپرده می شود ودرنتیجه خطرات بزرگی فرد وجامعه را تهدید خواهد کرد : صفات پسندیده جای خود را به صفات رذیله وناپسند می دهد با اعمال و رفتار ناشایست همانند ظلم ، جنایت ، خیانت ، خشونت ، فساد ، بزهکاری ، نامنی و آدم ربایی ، به ویژه ربودن دختران در جامعه افزایش می یابد ،  استعداد اخلاقی وفضیلت خواهی فرزندان شکوفا نگشته وچه بسا از بین می رود و رفتارهای ناسازگارانه وبزهکارانه در آنان ایجاد می شود .

بنابراین ، حجاب به معنای پوشش اسلامی بانوان ، دارای دو بعد ایجابی وسلبی است ، بعد ایجابی آن ، وجوب پوشش بدن وبعد سلبی آن ، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است ؛ واین دو بعد باید درکنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود ؛ گاهی ممکن است بعد اول باشد ، ولی بعد دوم نباشد ، دراین صورت نمی توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است .( مسئله حجاب , مطهری )

۱-۱-۳- نظریه فمنیستی دردوان معاصر :

          این نظریه زندگی اجتماعی وتجربه انسانی را از چشم انداز زنان مورد بررسی قرار می دهد . این نظریه موقعیت زنان درجامعه تاکید می ورزد ودر بررسی هایش زنان ودیدگاههای آنان رامحور قرار می دهد . هدف از این نظریه آن است که با تشخیص نابرابری جنسی واجحافهایی که بر زنان به خاطر زن بودن تحمیل می شود ، نه تنها نابرابری زن ومرد را از میان برمی دارد ، بلکه هر گونه ساختار اجتماعی را که د رجهت نابرابری افراد جامعه عمل می کند ، مورد شناسایی قرار داده وآن را نابود یا تصحیح می کند .

(Antony ,Gidenz و۱۳۷۴) خانم گاندی : ای زنان ! اگر آرایش کردن شما تنها به منظور جلب شهوت مرد است ، از این کار خودداری کنید وزیر بار چنین خفت وخواری نروید .

 ۲-۱-۳- ویل دورانت :

آنچه بجوئیم و نیابیم عزیز وگرانبها می گردد. زیبایی به قدرت میل بستگی دارد و میل با امتناع وارضاء ضعیف می شود وبا منع و جلوگیری قوی می گردد.

۳-۱-۳- دیدگاه جامعه شناسی درباره حیای زن:

بررسی جامعه شناسی وتاریخی حجاب نیز فطری بودن حیا در زن تنها با اثبات می رساند زیرا بنابر گواهی متون تاریخی ، دراکثر قریب به اتفاق ملت ها و آیین های جهان ، حجاب دربین زنان معمول بوده است ، هر چند در طول تاریخ ، فراز ونشیب های زیادی را طی کرده وگاهی با اعمال سلیقه حاکمان ، تشدید یا تخفیف  یافته ، ولی هیچ گاه به طور کامل از بین نرفته است .

مورخان به ندرت ، از اقوام بدوی ،که زنشان دارای پوشش مناسب نبوده و یا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر می شدند ، یادمی کنند . کتاب زن از آیینه تاریخ پس از مفصل علل وعوامل تاریخی حجاب می نویسد : با توجه به علل ذکر شده وبررسی آثار ونقوش به دست آمده . پیدایش حجاب دوران پیش از مذاهب مربوط می شو وبه این  دلائل ، نیز عده ای که می گویند مذهب موجد حجاب می باشد صحت ندارد . ولی باید پذیرفت که در دگرگونی وتکمیل آن بسیار موثر بوده است .

۴-۱-۳- لمبروز:

بدون شک منش حجب وحیای زن را درعشق وعلاقه می توان یافت ، چه اینکه زن وقتی مرد را بخویش علاقمند و خود را نسبت به او متمایل دید ، منظور اصلی خودنمایی وجلوه گری از میان می رود وچون توسعه محیط اجتماعی زن فقط به منظور تمرکز تمایلات درونی او به شخص واحد است، هنگامی که دراین راه توفیق یافت ، ودیگر احتیاجی به آلات فریبنده و مصنوعی نخواهد داشت . چنانچه مشاهده می شود زنانی که به شوهر واطفال خود علاقمند هستند .از این عوالم دور وبرکنار می باشند واز اگر زنی دیده می شود که این شیوه را پیشه خود قرار داده است فقط به این جهت است که پاسخ احساسات درونی خویش را نزد و همسر خود نیافته است ؛ زیرا وقتی که زن علاقه مند گردید ، دیگر حاضر ، بلکه قادر به جلب توجه دیگران نخواهد بود .

۵-۱-۳-مطهری :

روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است . اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است واز آن پس آرام می گیرد . همانگونه که بشر اعم از مردن وزن – درناحیه ثروت ومقام ، ازتصاحب ثروت و تملک جاه ومقام سیر نمی شود واشباع نمی گردد . درناحیه جنسی نیز اینچنین است ، هیچ مردی از تصاحب زیبارویان وهیچ زنی از متوجه  کردن مردان وتصاحب قلب آنان وبالاخره هیچ دلی از هوس سیر نمی شود . واز طرفی ، تقاضی نامحدود ، خواه ناخواه ، انجام ناشدنی است وهمیشه مقرون است به نوعی احساس محرومیت، دست نیافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلالات روحی وبیماریهای روانی می گردد .

۶-۱-۳- وست کوت :

درنقد نظریه کارن هور نامی که  معتقد بود زنان باید با خارج شدن از خانه وبه عهده گرفتن کارهای متفاوت در مشاغل گوناگون ، هویت خود را بیابند ، می گوید : زنان امروزی ما بین نیاز به جلب  توجه مردان ودنبال کردن اهداف شخصی خود ، گیر افتاده اند ، به همین دلیل ، رفتارهای متضادی از خودنشان می دهند و گاهی اغواگر وپرخاشگر وگاهی مودب وگاهی جاه طلب می شوند  .زنان امروز بین کار وعشق ، دوپاره شده اند ودرنتیجه ،هیچ کدام آنها را ارضا نمی کند .

درکتاب روح زن می گوید : زن طوری آفریده شده است که وابسته به یک مرد باشد وفقط برای او طنازی وعشوه گری کند . به همین دلیل ، اگر تکیه گاهش را نیابد و به تجمل و جلوه گری خود ادامه دهد ،دوام نخواهد آورد ونابود می شود ، در ادامه ، آورده است : زن همچون بوته نیلوفری است که طالب چوب خشک یا دیوار لخت وعریانی است تا آن را از گل وسبزه بپوشند .اگر چنین چوب ودیواری نیابد ، خشک ونابود خواهد شد .

فلسفه وحکمت وجوب پوشش و حجاب برای زنان

۷-۱-۳- کتاب چهره عریان زن عرب می نویسد :

زیبایی بیش از هرچیز مدیون قدرت تفکر ، سلامت جسم وکمال نفس است .

۸-۱-۳- دیدگاه زیست شناسی وروان شناسی درباره حیای زن :

زیست شناسان وروان شناسان هم به فطری بودن حیا درزن اذعان دارند .دکتر فخری ، فیزیولوژیست مصری ، دراین باره می گوید : اصل ومبدا احساس حیا ، احساس حیوانی جنس ماده درمورد حیاست و به همین جهت می بینیم نوعا احساس حیا در زنان قوی تر از مردان است .

 ۹-۱-۳- دیدگاه اسلام درباره حیای زن :

قرآن در داستان آدم وحوا ، پس از اینکه می فرماید آنها فریب شیطان را خوردند و از درخت ممنوعه تناول کردند ، می فرماید :

(فلما ذاقا الشجره یدت لهما سوء اتهما و طفقا یخضفان علیها من ورق الجنه ) (اعراف :۲۲) و هنگامی که از آن درخت چشیدند . زشتی ها وقسمت های پنهان اندامشان بر آنها آشکار شد وبه سرعت شروع به قرار دادن برگ های درختان بهشتی برخود کردند تا آنها را بپوشانند .

۱۰-۱-۳- امام خمینی (ره)

فرازهایی از سخنان امام خمینی (ره ) پیرامون پوشش وحجاب :

نقشه های رژیم پهلوی این بود که با توطئه ی کشف حجاب مفتضح درزمان قلندر نافهم رضاخان ، این قشر عزیر (زنان )را که جامعه باید بسازند ، تبدیل کنند به یک قشری که فاسد کننده ی جامعه است  نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است ، برای اینکه زنان ، علاوه براین که خودشان قشر فعالی هستند . قشرهای فعال را در دامان خودشان تربیت می کنند … این تحول رانگه دارید ، توجه کنید به این دست های فاسد ، قلم های فاسد گفتارهای فاسد ، شمارا به اغفال نکشانند وشمارا برنگرداند به حالت سابق ، این راه را شما ادامه بدهید .اینجانب به زنان توصیه می کنم که رفتارزنان طاغوت را فراموش کنند وایران عزیز را که از آن خودشان وفرزندانشان است ، به طور شایسته بسازند (زن از دیدگاه امام خمینی (ره ) ۱۳۹) .

 ۱۱-۱-۳- نظریه فمنیستی

 نظریه پارسونز : نظریه پارسونز براین محور دور می زند که نهاد خانواده پیش نیاز گریز ناپذیر برای استواری جامعه است .خانواده به عنوان عامل اصلی اجتماعی کردن کودکان ، درملکه ذهن ساختن نظارت اجتماعی که استواری هر جامعه ای درنهایت به آن بستگی دارد ،  نقش اساسی را ایفا می کند .

پارسونز می گوید برای آن که خانواده بتواند کار کرد موثری داشته باشد باید نوعی تقسیم کار جنسی در آن برقرار باشد تا مردان وزنان ازاین طریق بتوانند نقشهای بسیار متفاوتی را برعهده گیرند . مردان باید درجهت  گیری خانواده نقش داشته باشد وزنان که وظیفه شان اداره امور داخلی خانواده است ، باید هم از کودکان وهم از مردان بزرگسال خانواده مراقبت کنند .

 ۱۲-۱-۳- نظریه جامعه پذیری :

 از مفاهیم عمده ومحورهای اساسی مورد توجه روان شناسی اجتماعی ، اجتماعی شدن یا جامعه پذیری است . مفهومی که از آن به عنوان یک جریان یاد می شود ، جریانی که از طریق آن چه لازمه زیستن در اجتماع ولازمه اجتماعی شدن وهمنوا شدن با جامعه است را فرا می گیرد . جامعه پذیری جریان یادگیری ، آموزش واکتساب است . انسان در اثر رابطه ای که با محیط برقرار می کند شخصیت او شکل گرفته وبارور می شود. جرج هربرت مید از جمله جامعه شناسانی است که به بحث در مورد شکل گیری شخصیت پرداخته وتئوری خود را در قالب بازی های کودکانه بیان می کند .او همچنین به تاثیر رابطه ی متقابل فرد ومحیط وی در شکل  گیری شخصیت و گرایشات فردی می پردازد : « به آن میزانی که کودک گرایشات دیگران را بگیرد وبگذارد تا آن گرایش با توجه به هدف مشترکی که دارند رفتار او را سامان بخشد ، او عضوی زنده از جامعه به شمار می رود ، به آن جامعه تعلق خواهد داشت ودر آن عضوی فعال خواهد بود .» پس می دانیم که اگر شخصیت فردی از آغاز به درستی شکل نگرفته باشد وی در تصمیم گیری در مورد نحوه پوشش خویش دچار تردید می شود وبیشتر پوشش دیگران را می بیند وسعی می کند از آن ها تقلید کند چرا که فکر می کند دیگران درست انجام می دهند( شنهایی ، ۱۳۴۳: ۱۵۱).

۲-۳- چارچوب نظری

 

65,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ایمان و عمل از نگاه شهید مطهری(ره)
 • مقاله حجاب
 • مقاله حجاب در اسلام
 • مقاله بررسی مبانی حجاب و عفاف در قرآن
 • تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.