مقاله بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات موضوع مورد پژوهش ۷
۱-۱مقدمه ۸
۱-۱چکیده ۱۰
۱-۱بیان موضوع و مساله پژوهش ۱۱
۱-۴-۱- اهداف کلی پژوهش ۱۳
۱-۴-۲- اهداف کاربردی ۱۳
۱-۵- سوالات تحقیق ۱۴
۱-۶- تعاریف ، اصطلاحات و واژه ها ۱۵
مددکاری اجتماعی ۱۵
فصل دوم: پیشینه پژوهش ۱۷
۲-۱تعریف مددکاری اجتماعی ۱۸
پرلمن، هلن، هریس؛ مددکاری اجتماعی ۲۷
تأمین اجتماعی ۲۷
خدمات اجتماعی ۲۸
۲-۲یادی از بنیانگذار حرفه مددکاری اجتماعی در ایران ۳۱
۲- ۳تعریف مددکاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی ۳۲
۲-۳-۱ویژگیهای مددکار اجتماعی ۳۳
۲-۳-۲مراجع ۳۸
۲-۳-۳نحوه پذیرش مراجع ۴۱
۲-۳-۴انواع مراجع ۴۳
۲-۳-۵روشهای مددکاری اجتماعی ۴۳
۲-۳-۶ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی ۴۸
۲-۵برخی از مکاتب و نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها در مددکاری اجتماعی ۵۶
۲-۵-۱-جامعه شناسی صوری ۵۶
۲-۵-۲جامعه شناسی ناب تونیز ۵۸
۲-۵-۳-دیدگاه پدیدار شناسی ۶۲
۲-۵-۴-نظریه مبادله ۶۴
۲-۵-۵-مکتب کارکردگرایی ۶۷
۲-۵-۶-نظریه کنش متقابل نمادی ۶۸
۲-۵-۸-دیدگاه تفهمی ۷۰
۲-۶-الگوهای مددکاری اجتماعی ۷۱
۲-۶-۱-الگوی رشد بوستون ۷۲
۲-۶-۲-الگوی ارتباطی – تعاملی ۷۳
۲-۶-۳-الگوی رشدی تروپ ۷۳
۲-۶-۴-الگوی کارکردی ۷۴
۲-۶-۵-الگوی گشتالت درمانی ۷۵
۲-۶-۶- الگوی میانجی گری ۷۶
۲-۶-۷-الگوی تعقلی ۷۷
۲- ۶- ۸- الگوی واقعیت درمانی ۷۷
۲- ۶- ۹- الگوی موقعیتی ۷۸
۲- ۶- ۱۰ – الگوی برنامه ریزی اجتماعی ۷۹
۲- ۶- ۱۱- الگوی وظیفه مندی ۸۰
فصل سوم: فرایند روش شناختی پژوهش ۸۰
۳- ۱- جامعه آماری ۸۱
۳- ۲- ابزار اندازه گیری پژوهش ۸۲
۳- ۲- ۲- پرسشنامه ۸۲
۳- ۳- شیوه اجرای پژوهش ۸۳
۳- ۴- طرح پژوهش ۸۴
۳- ۵- روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات ۸۴
فصل چهارم-نتایج پژوهش ۸۴
تفسیر جدول ۱/۱ ۸۵
تفسیر جدول ۲-۱ ۸۶
تفسیر جدول۳-۱ ۸۷
تفسیر جدول ۵-۱ ۸۹
تفسیر جدول ۶-۱ ۹۰
تفسیر جدول ۷-۱ ۹۱
تفسیر جدول ۸-۱ ۹۲
تفسیر جدول ۹-۱ ۹۳
تفسیر جدول ۱۰-۱ ۹۴
تفسیر جدول ۱۱-۱ ۹۵
تفسیر جدول ۱۲-۱ ۹۶
تفسیر جدول ۱۳-۱ ۹۷
تفسیر جدول ۱۴-۱ ۹۸
تفسیر جدول ۱۶-۱ ۱۰۰
تفسیر جدول ۱۸-۱ ۱۰۲
تفسیر جدول ۱۹-۱ ۱۰۳
تفسیر جدول ۲۰/۱ ۱۰۴
تفسیر جدول ۲۱/۱ ۱۰۵
تفسیر جدول ۲۲/۱ ۱۰۶
تفسیر جدول ۲۳/۱ ۱۰۷
تفسیر جدول ۲۴/۱ ۱۰۸
تفسیر جدول ۲۵/۱ ۱۰۹
تفسیر جدول ۲۶/۱ ۱۱۰
تفسیرجدول ۲۷/۱ ۱۱۱
تفسیر جدول ۲۸/۱ ۱۱۲
تفسیر جدول ۲۹/۱ ۱۱۴
تفسیر جدول ۳۰/۱ ۱۱۵
تفسیرجدول ۳۱/۱ ۱۱۶
تفسیر جدول ۳۲/۱ ۱۱۸
تفسیر جدول ۳۳/۱ ۱۱۹
تفسیر جدول ۳۴/۱ ۱۲۰
تفسیر جدول ۳۵/۱ ۱۲۱
تفسیر جدول ۳۶/۱ ۱۲۳
تفسیر جدول ۳۷/۱ ۱۲۴
تفسیر جدول ۳۸/۱ ۱۲۵
تفسیر جدول ۳۹/۱ ۱۲۶
تفسیر جدول ۴۰/۱ ۱۲۷
تفسیر جدول ۴۱/۱ ۱۲۹
تفسیر جدول ۴۲/۱ ۱۳۰
فصل پنجم ۱۳۱
بحث و نتیجه گیری ۱۳۱
۵-۱- نتیجه گیری ۱۳۱
۵-۲- محدودیت ها و پیشنهادها ۱۳۳
۵-۲-۱- محدودیتها ۱۳۳
پیشنهادات ۱۳۴
منابع ۱۳۵
۶- ۲- ۳- منابع ۱۴۸

 

منابع:

۱- آرون، ریمون، ترجمه باقر پرهام، مراحل اساسی اندیشه های جامعه شناسی، (ص ۵۳۹ تا ۶۹۵)
۲- آبراهام، جی. اچ، حسن پویان، مبانی رشد جامعه شناسی، (۳۸۳ و ۳۱۹)
۳- دکتر به¬پژوه، احمد، چهارنوشتار درباره مددکاری اجتماعی، (ص ۱۵- ۲۲- ۱۸- ۲۴- ۳۰- ۳۲- ۴۰- ۴۶- ۴۸- ۵۲- ۶۰ و ۶۶)
۴- پرلمن، هلن هریس، ترجمه: پریوش منتخب، مددکاری اجتماعی، انشارات آموزش انقلاب اسلامی، (ص ۴ و ۶و ۲۹ و فصل چهارم)
۵- توسلی، غلام عباس، جزوه درسی مکاتب جامعه شناسی (دوره عالی دکتری)، (ص ۲۰ و ۲۱)
۶- توسلی، غلام عباس، نظریه های جامعه شناسی، (ص ۳۴۷ تا ۳۵۸ – ص ۲۳۱ تا ۲۴۰) – ( ص ۲۷۹ تا ۳۰۰)
۷- جانسون: لوئیز، ترجمه: محمدحسین، بازرگانی، مددکاری اجتماعی از دیدگاه جامع یا انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۵۷)
۸- حیدری، مریم، اصول و فنون مددکاری (فردی، گروهی، جامعه¬ای) ص ۴۰
۹- خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام، (ص ۷ و ۸)
۱۰- خاکساری، محمدحسن، مفاهیم مددکاری اجتماعی با تکیه بر مددکاری فردی، انتشارات سازمان بهزیستی کشور، ۱۳۷۱)
۱۱- دورکیم، امیل، ترجمه محمدعلی کاردان، قواعد روش جامعه شناسی، (ص ۸۰ تا ۸۳)
۱۲- زاهدی، اصل، محمد، مبانی مددکاری اجتماعی، (ص ۴۵)
۱۳- سام آرام، عزت الله ، مددکاری اجتماعی، انتشارات نقش هستی، ۱۳۷۴، (ص ۲۲ تا ۲۵)
۱۴- شیخی، محمدتقی، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی مسائل اجتماعی، (ص ۹ و ۱۰)
۱۵- شورای برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور، پیش به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی، (ص ۱۳ و ص ۱۵۱)
۱۶- طالب، مهدی ، تأمین اجتماعی، (ص ۲۳ و ۳۷)
۱۷- قندی، محسن، مددکاری اجتماعی، انشارات آشیانه، ۱۳۸۰، (ص ۱۲ و ۱۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۱)
۱۸- گنجی، حمزه، بهداشت روانی، نشر ارسباران، ۱۳۸۵، (ص ۱۹۴)
۱۹- لورنس ام، برامر، ترجمه دکتر پروانه کارکیا، اصل و مهارتهای مددکاری اجتماعی، انتشارات سمت، ۱۳۷۷؛ (ص ۵ و ۴۲)
۲۰- مانت، مری دابلیو و خوزه بی، اسفورد، اصول و مبانی مددکاری اجتماعی، (ص ۴۴)
۲۱- موسوی چلک، حسن، مددکاری اجتماعی (کار با فرد)؛ انتشارات سمت، ۱۳۸۳؛ (ص ۴۵ – ۴۶ – ۴۷- ۴۸ – ۵۰ ۵۳ – ۵۴- ۵۵- ۵۶ – ۵۸ – ۵۹- ۶۰ الی ۶۳)
۲۲- دکتر متین دفتری، احمد، سازمان ملل متحد و نقش آن در حفظ صلح جهانی؛ (ص ۲۶۵)
۲۳- اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی.

 

1-1مقدمه

در زندگی پیچیده امروزی که هر روز ماشینی تر و پیچیده تر می شود و ارتباط انسانها با یکدیگر از جامعه کوچک خانواده گرفته تا جوامع بزرگتر مانند مدرسه ، دانشگاه ، اداره ….بسیار کم رنگ تر می شود.

و انسانها گاهی احساس می کنند تبدیل به یک ماشین شده اند. و دیگر جایی برای بروز احساسات و نیازهای روحی و فکری وجود ندارد.

در حالی که مهمترین و پیچیده ترین نیاز انسان نیاز روحی و فکری  و احساس او است بطوری که امروزه حتی درست فکر کردن و مثبت اندیشی در موفقیت انسانها و تغییر منشا زندگی آنها و حتی در معالجه بیماریهای جسمی نیز ثابت شده است.

در این برهه از زمان نیاز مبرم جوامع به مددکاران تحصیل کرده و آموزش دیده که تسلط زیادی برعلم مددکاری داشته باشند ،آشنایی به ارتباط درست و دقیق با مددجویان داشته باشند و نه تنها خود بر افکار و احوال روحی خود احاطه داشته باشند و آنها را درست تربیت کرده باشند.

بلکه به انسانهای دیگر نیز این مهارت را بیاموزند و در زمان لزوم به کمک انسانهای دیگر بروند و انها را نیز آموزش دهند و در صورت نیاز با آنها همراهی و همفکری کنند تا آنها نیز بتوانند بر مشکلات خود فائق آیید.

و این نیاز مبرم در جامعه بیمارستان که انسانهایی که به آنجا مراجعه می کنند بیمار هستند و برای معالجه بیماران به آنجا می آیند بیشتر احساس می شود.

انسانی که بیماری دارد ممکن است اعتماد به نفس خود را از دست بدهد یا زجرو ناراحتی ناشی از بیماری جسم و فکر اداره را نیز ضعیف و خسته کند با تنی رنجور و افکار آشفته نتواند بر بیماری خود غلبه نماید تا به سمت بهبودی برود و اگر مشکل مالی نیز فرید برعلت شود این نیاز (نیاز به مددکاری اجتماعی بیمارستان) بیشتر احساس می شود این نیاز زمانی پررنگ تربه چشم می خورد که وقتی می بینم همراهان بیمار به جای اینکه بتوانند کمک و یار و یاوری برای او باشند خود نیز احتیاج به مددکاری و آموزش درست دارند تا نتوانند به بیمار خود کمک کنند.

و این نیاز در مورد بیماران خاص خیلی به چشم میخورد و به دلیل مسئولیتهای متعدد ومتفاوت پرسنل پزشکی و پرستاری بیمارستان و متفاوت بودن حیطۀ شغلی آنها با مددکاران اجتماعی و محدود بودن وقت انها و برخوردار نبودن آنها از دانش مددکاری عملا باعث می شود که آنها تنوانند مانند یک مددکار حرفه ای به مددجویان خدمات رسانی کند.

این مسئله باعث پدید آمدن مسائل و مشکلات بسیار فراوانی در بیمارستانها می شود که ممکن است تا حد زیادی بر روی خدمات پزشکی و پرستاری تاثیر معکوس بگذارد و اینجاست که نقش مهم یک مددکار حرفه ای در بیماستان باعث جلوگیری از بروز مشکلات عدیده شده و روند معالجه بیماران تسریع پیدا می کند و کمک بسزائی به پرسنل دیگر بیمارستانی اعم از پزشک و پرستار ….می کنند.

انیجاست که بخش مددکاری اجتماعی بیمارستانها بعنوان یکی از مهمترین بخشهای بیمارستان به حساب می آید. و دید مسئولین بیمارستان به بخش مددکاری باید تغییر کنند . به جای اینکه بخش مددکاری را یک بخش فرعی و در غیرمهم در نظر بگیرند، باید بعنوان یک بخش مهم که تاثیر بسیار مهمی در بازدهی دیگرقسمتهای بیمارستانی دارد تلقی شود و به همان اندازه نیز امکانات و تسهیلات مورد نیاز این بخش را در نظر داشته باشند و همان انداز ه نیز از بخش مددکاری بیمارستان توقع بازدهی داشته باشند.

۱-۱چکیده :

پژوهشی که تحت عنوان بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال ۸۶ در تهران عرضه می گردد دارای دو بخش است :

بخش اول: به مباحث نظری در مددکاری اجتماعی اختصاص دار که ابتدا به تعریف مددکاری، تعریف بیمارستان دولتی و سپس روشهای مددکاری می پردازد.

و بخش دوم که محقق پرسشنامه و اطلاعات را از جامعۀ آماری یعنی بیمارستان و نمونه ها که مددکاران اجتماعی این جامعه است ارتباط دارد و سپس به تفسیر و جمع بندی اطلاعات و داده ها می پردازد.

آنچه که موجب تشویق اینجانب به پژوهش در مورد مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی بیمارستان شده است دو علت داشت. علت اول کمبود شدید توجه به مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی و مخصوصاً مددکاران اجتماعی در بیمارستان از طریق مدیران موسسات بود. که البته جواب کافی به این کمبود ،تنها با همت و همکاری جبران کننده خواهد بود اطلاعات کافی در مورد این رشته و کار در بیمارستان در جامعه که باید دوباره هم خود مددکاران اجتماعی و هم مردم از مدد کاری اجتماعی بیمارستان آشنایی این رشته و کار در بین مردم شود. که این مطلب خود به کمک مددکاران آمده تا بتواند مشکلات مددجویان را برطرف و همچنین شناختی که مددجویان از این کار پیدا می کنند به خود آنها در مسائل و مشکلاتشان کمک می کنند. جامعه و مردم باید بیشتر با این رشته و نیز کار یعنی مددکاری اجتماعی واقع  در بیمارستان اطلاعات کسب کنند تا بتوانند بهتر از امکانات موجود استفاده کنند در ضمن مددکاران اجتماعی نیز باید سعی براین داشته باشند که در عین اینکه به وظایف کاری خود عمل می کنند ولی در عین حال باید عزت نفس مددجویان را نیز در نظر بگیرند.

۱-۱بیان موضوع و مساله پژوهش

 در بین کشورهایی که روبه صنعتی شدن دارد ، به علت تغییر روشهای زندگی ماشینی تر شدن زندگی و بروز مشکلات و معضلات به واسطۀ ماشینی شدن زندگی مشکلات جدیدتر را پیش رو انسانها قرار می دهد در محدودیت که نتیجه آن سردی و محدودتر شدن روابط بین انسانها می باشد در ضمن به علت ماشینی ترشدن شهرها و نیاز مبرم به وجود مشاغل متعدد که جزء زندگی انسانها می باشد در جهان امروزی دهها هزار شغل و فرصت شغلی ایجاد شده است که یکی از مشاغل مددکاری اجتماعی است که از زمان زندگی امروز بشری است و یکی از دیگر گروههای مددکاری اجتماعی ، مدد کاری اجتماعی بیمارستان می باشد که کار در این بخش با مسائل و مشکلات مخصوص به خود همراه است .

مشکلاتی از قبیل:

۱-    میزان علاقه مندی مددکاران اجتماعی در بیمارستان به کار در رشتۀ خود.

۲-    شناخت این رشته برای خانواده های مددکاران.

۳-    شناخت رشتۀ مددکاری اجتماعی بیمارستان به مسولین.

۴-    میزان علاقه مددکاران اجتماعی در توسعه ارتباط.

۵-    میزان علاقه مددکاران اجتماعی در بیمارستان به کارهای تیمی و مشارکت و فعالیت در این کارها

۶-    میزان شناخت محدود و مددجویان بیمارستان از رشتۀ مددکاری و تاثیر آن برروی راندمان کاری مددکاران.

۷-    وجود فضا و امکانات مناسب به مددکاران اجتماعی در بیمارستان.

۸-    میزان آرامش و راحتی در محل کار مددکاران باعث بالا رفتن کارکرد مددکاران می شود .

و من به عنوان یک پژوهشگر می خواهم تمامی زوایای این مشکلات را مورد بررسی قرار دهم تا بتوانم یک بررسی و رتبه بندی از مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانها داشته باشم.

۱-۳-۱-  اهمیت و ضرورت پژوهش:

۱٫ شخصیت مددکار اجتماعی در روند کاری وی موثر است.

۲٫ عزت نفس بالا می تواند باعث کارکرد بیشتر مددکاران اجتماعی در بیمارستان شود.

۳٫ وقتی مددکار اجتماعی از منبع کنترل در کارخود استفاده کند باعث افزایش کارکرد می شود.

۴٫ اثربخشی مددکاران اجتماعی باعث گسترش ارتباط بین مددکاران در مددجویان می شود.

۵٫ نیاز به قدرت (تمایل به کنترل محیط کاری) در مددکاران اجتماعی بیمارستان ها باعث تغییر روند کاری آنها می شود.

۶٫ شوق خطر کردن (ریسک کردن) در کار در مددکاران اجتماعی در بیمارستان باعث بالا رفتن راندمان کاری آنها می شود.

۷٫ حالت ریسک کردن در بین مددکاران اجتماعی بیمارستانها باعث بالا رفتن حالت رقابت بین آنها می شود.

۸٫ نگرش یک مددکار اجتماعی بیمارستان به کارش باعث بالا رفتن راندمان کاری آنها می شود.

۹٫نگرش مددکار اجتماعی در بیمارستان نسبت به همکارانشان در بیمارستان باعث تغییر رفتار در مددکاران می شود.

۱۰٫ نحوۀ نگرش (احساس مثبت یا منفی به شخصی یا شیی) نسبت به مدیران بیمارستانها به مددکاران اجتماعی باعث تغییر در روند کاری مددکاران اجتماعی می شود.

۱۱٫ نحوۀ نگرش مددجوهای به مددکاران اجتماعی در بیمارستان باعث تغییر رویۀ کاری در مددکاران می شود.

۱۲٫ رضایت از کار در مددکاران اجتماعی در بیمارستان باعث تغییر رویۀ کاری در مددکاران می شود و راندمان کاری را بالا می برد.

۱۳٫ بین عملکرد در کار مددکاران اجتماعی و عدم رضایت از کار در مددکاران اجتماعی بیمارستان رابطه وجود دارد.

۱۴٫ همانند سازی به سازمان به ارزشهای مددکاران اجتماعی در بیمارستان تاثیر دارد.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- اهداف کلی پژوهش :

هدف اصلی در این پژوهش رتبه بندی و بررسی مشکلات و مسائل مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی سال ۸۶ تهران است.

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

۱- کمک به ارتقاء شناخت مسئولین دست اندر کار بیمارستانها با مسائل مددکاران اجتماعی.

۲- بستر سازی جهت ارتقاء توان علمی و مهارت شغلی مربیان (با معرفی مسائل و مشکلات آنان).

۳- بسترسازی جهت برقراری یک رابطۀ صمیمانه و در عین حال کاری در بین مسئولین بیمارستان و همکارانشان با مددکاران اجتماعی.

۴- بسترسازی جهت ایجاد یک تیم کاری منسجم بین مددکاران اجتاعی با تیم ها ی مربوطه .

۱-۵- سوالات تحقیق

۱- آیا میزان آگاهی و علاقه مددکاران اجتماعی در مورد کارشان در بیمارستان های دولتی در کارکرد آنها تاثیر می گذارد؟

۲- آیا سلامتی جسمی و روحی در کارایی مددکاران در بیمارستانهای دولتی  تاثیر دارد؟

۳- آیا شرح وظایف و اهداف کاری مددکاران با روحیه و قدرت مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی همخوانی دارد؟

۴- آیا آیین نامه ها و برنامه ریزی هایی که تنظیم می شود با آیین نامه های کلی و دستورالعمل های جهانی یکی است ؟

۵- آیا مسئولین بیمارستانها در جریان کار مددکاران خود هستند؟

۶- آیا مسئولین بیمارستانها مددکاران اجتماعی را در کارهای تیمی سهیم می کنند؟

۷- آیا مشارکت مددکاران اجتماعی با تیم های مربوط در بیمارستان ها در روند کاری آنها تاثیر می گذارد؟

۸- آیا آگاهی عمومی از طریق رسانه ها (مانند تلویزیون و رادیو و …) در مورد کار مددکاران اجتماعی در بیمارستانها داده می شود و این آگاهی ها کافی ا ست؟

۹- آیا خانوادۀ مددکاران نسبت به کارها، سختی ها و مشکلات کارشان آگاهی دارند؟

۱۰- آیا مددکاران اجتماعی در بیمارستانها از امکانات رفاهی و روانی کافی برخوردار هستند؟

۱-۶- تعاریف ، اصطلاحات و واژه ها:

مددکاری اجتماعی:

تعریف نظری: مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای است که بر دانش و خاصی قرار گرفته است که شامل انواع

مددکاری اجتماعی کار با فرد

مددکاری اجتماعی کار با گروه

مددکاری اجتماعی کار با جامعه

تعریف عملی : در این پژوهش مددکار اجتماعی خدمتی حرفه ای است که براساس دانش و مهارتهای ویژه بنا شده و هدف آن کمک به افراد گروهها و جامعه است تا بتوانند استقلال شغلی و اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را بدست آورند و در سلامتی فیزیکی، روانی و اجتماعی مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود را انجام دهند.

موسسات درمانی و بیمارستان دولتی: به موسسه ای اطلاق می گردد که بودجه و محل اعتبار این موسسات از مالیاتهای دولتی (عمومی ) می باشد. که از مددکاری اجتماعی به عنوان رسیدگی برای عرضۀ خدمات به مراجعان خود استفاده می کنند. در موسسات درمانی یا بیمارستانهای دولتی از منبع اختیارات حرفه ای استفاده می کنند این موسسه اختیارات و قدرت تام و تمام در قبول مسئولیتها و کارکرد دارند؛ در این دسته از موسسات بخش خدمات اجتماعی در درجۀ دوم اهمیت قرار گرفته است به کار گرفتن و بهره برداری از خدمات اجتماعی در این گونه موسسات به شناخت در واقعیت مهم ارتباط مستقیم داشته است . نخست آنکه هرگاه مشکل آشکار فردی به یک موسسه مربوط آورده می شود. مانند مراجعه بیمار به بیمارستان پیوسته این گمان می رود که عامل شرایط ساز این مشکل یکی از دشواریهای اجتماعی یا روانی با شد که در آن صورت برای بازشناخت و کمک به از منابع حرفه ای مددکاری اجتاعی می توان یاری جست.

مددکاری  اجتماعی بیمارستان دولتی: در بیمارستانها اعم از دولتی خصوصی و مخصوصاً دولتی مددکاری اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد در بیشتر بیمارستانهای دولتی برای درمان بیمار درجه اول از خدمات مددکاری اجتماعی استفاده می شود. که برای بهتر شدن وضع اجتماعی بیماران و بیان احساساتشان می تواند مددکار اجتماعی بسیار موثر باشد.

۱۵- مددکار اجتماعی در بیمارستان که ارزشهای سازمان (بیمارستان ) را به مانند ارزشهای خود بداند در روند کاری وی تاثیر می گذارد و باعث بالا رفتن کارکرد آنها می شود.

۱۶- وقتی مددکار اجتماعی برای ادارۀ هرچه بهتر بخش مددکاری بیمارستان تلاش خود را به کار گیرد مشکلات محل کار و مسائل کاری برطرف می شود.

۱۷- در صورتی که مدیران بیمارستانها ، مانند مددکاران اجتماعی همانند سازی با بخش مددکاری را مدنظر داشته باشند مشکلات بین مدیران و مددکاران مرتفع خواهد شد.

۱۸- بیمارستانهایی که در تصمیم گیریهای خود از مددکاران اجتماعی نیز بهره می گیرند از کارائی بالای مددکاران استفاده می کنند .

۱۹- امنیت شغلی مددکاران اجتماعی در روند کاری آنها در بیمارستان موثر است.

۲۰- نگرش مثبت مددجویان به کارمددکاران اجتماعی بیمارستانها بر روند کاری مددکاران موثر است.

۲۱- نگرش صحیح مردم و (جامعه) نسبت به کار مددکاران بیمارستانها تاثیر بسزایی در روند کاری مددکاران می گذارد .

۲۳- سهیم بودن مددکاران اجتماعی در فعالیتهای تیمی در میزان بازدهی کار آنها موثر است.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • بررسی دیدگاههای افراد مختلف در جامعه نسبت به نقش مددکاران اجتماعی در رابطه با حمایت و جلوگیری از انحراف کودکان بی سرپرست
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.