مقاله بزهکاری پیشرفته (جرایم رایانه‌ای و اینترنتی)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بزهکاری پیشرفته (جرایم رایانه‌ای و اینترنتی) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بزهکاری پیشرفته (جرایم رایانه‌ای و اینترنتی) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تعریف اینترنت   ۳
سابقه   ۳
خدمات شبکه   ۴
طرف تاریک شبکه های اطلاع رسانی   ۶
بزهکاری انفورماتیک   ۸
عدم وجود امنیت درشبکه های اطلاع رسانی   ۱۰
حمله اینترنتی   ۱۱
ده سال زندان به خاطرویروس رایانهای   ۱۳
آیادستیابی به امنیت دراینترنت ممکن است؟   ۱۷
نقض حقوق نویسندگان، هنرمندان وناشران   ۱۹
نقض حاکمیت ملی   ۲۰
فنآوری رایانه وتجاوزبه قلمرو خصوصی افراد   ۲۰
قتل ازطریق رایانه های متصل به شبکه های اطلاع رسانی   ۲۱
ایجاد خبرنامه های اختصاصی جنایتکاران، بزهکاران ونژادپرستان   ۲۲
آموزش جرایم ازطریق شبکه های اطلاع رسانی   ۲۳
عدم وجودمدیریت وکنترل روی شبکه   ۲۵
فروش نوزادان ازطریق اینترنت   ۲۶
پانویس   ۲۸

پانویس

۱-مود،سیمین:انقلاب دوم اینترنت،به نقل ازهفته نامه((گاردین))۲نوامبر۹۷شماره ۱۸٫

۲-طرف تاریک اینترنت،کامبیو۱۶-چاپ اسپانیا به نقل ازرسانه ،سال ششم، شماره۴،ص ۵۵٫

۳- اردبیلی محمدعلی ونجفعلی ابرندآبادی، علی حسین:گزارش گروه ۲ازپانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(جرایم انفورماتیک ورایانه‌ای وسایرجرایم در قلمروتکنولوژی انفورماتیبک)، مجله تحقیقات حقوقی ،شماره۱۶-۱۷ص۴۵۷٫

مقدمه

درشماره گذشته به مبانی نظری ((بزهکاری پیشرفته ))اشاره شد.آنچه دراین میان اهمیت دوچندان می‌یابد،این حقیقت است که همگام باسیرفزاینده رشد و توسعه((فن‌آوری)) وتأثیرمستقیم آن برتنوع ،تکثروپیچیدگی ((بزهکاری))،بایدنمودهای عینی وقابل تجربه نیز مورد مطالعه قرارگیرد ومسؤولان مبارزه بانمونه‌های عینی ((بزهکاری پیشرفته)) آشناشده ودرمراحل بعدی امکان مقابله با آن رادرخود فراهم نمایند.

این یک واقیت گریزناپذیراست که بزهکاری درحال پیشرفت می‌باشد و ما هرروز با گونه‌های جدید آن آشنا می‌شویم .به همین خاطرلازم است بطوردقیق انواع وشکلهای گوناگون آن شناسایی وماهیت هریک ونحوه عمل بزهکاران وچگونگی مقابله با آن کشف شود و درجهت مقابله با آن ،اقدامات لازم صورت گیرد که به همین سبب ،این نوشتاردرصدد معرفی مصادیق بزهکاری پیشرفته ونوع عمل بزهکاران است .بایدگفت بعضی ازفناوریهای پیشرفته به خاطرماهیت خود،نقش وتوانایی زیادی دروقوع وایجاد بزهکاری ازخودنشان داده‌اند واقدام بزهکارانه را برای همگان سهل وآسان نموده اند و در مقابل، بعضی از فن‌آوریهای پیشرفته به خاطر طبیعت و ماهیت خود،که بیشترجنبه تخصصی دارند،کمترمورد استفاده عمومی بزهکاران قرار میگیرند.بنابراین، دراولین گام درشناسایی مصادیق ونمونه‌های عینی ((بزهکاری پیشرفته))،به عالم پررمزوراز و به ظاهر لایتناهی شبکه‌های اطلاعاتی ورایانه‌ها بخصوص((اینترنت))گام می‌گذاریم ونحوه عمل بزهکاران را دراین وادی به نظاره می‌نشینیم.

درآغازبرای جلوگیری ازهرگونه سوء برداشت ،پیشداوری وخروج ازدایره حق ضمن تعریف وبیان سابقه‌های شبکه‌های رایانه‌ای، به ((طرف روشن شبکه‌های اطلاع‌رسانی))ومزایای فراوان ومنحصربه فرد((شبکه‌های رایانه‌ای ))یا((اینترنت))،که لزوم استفاده ازآن رابرای انسان کنونی (حتی درزندگی معمولی خود)به شکل امری گریزناپذیردرآورده اشاره می‌کنیم.سپس به موضوع اصلی این شماره که همانا((بزهکاری رایانه‌ای واینترنتی))باشد، بازمی‌گردیم؛به عبارت دیگربه((طرف تاریک شبکه‌های اطلاع‌رسانی)) نیزاشاره خواهیم کرد.

تعریف اینترنت

اینترنت یک شبکه گسترده بین‌المللی وازشبکه‌هایی است که به هرنوع رایانه‌ای امکان می‌دهد تا در خدمات آن سهیم شود و مستقیما ارتباط برقرارکند، به گونه‌ای که این رایانه‌ها جزئی ازیک دستگاه رایانه‌ای عظیم جهانی به شمارمیروند.این شبکه که ازگسترده‌ترین شبکه‌های جهانی است ،علاوه بررایانه‌های مستقل وشبکه‌های کوچک محلی، بیشترشبکه‌های جهانی را نیزدردل خودجای داده وامکان تبادل اطلاعات رابین آنها فراهم نموده است. لذا اینترنت را((مادرشبکه ها))می‌نامند.

سابقه

سال ۱۹۶۹:سابقه راه‌اندازی اینترنت به شبکه دیگری به نام ((آرپانت))برمی‌گرددکه درسال ۱۹۶۹میلادی توسط آژانس طرحهای تحقیقاتی پیشرفته در وزارت دفاع آمریکاراه اندازی شد.این شبکه دسترسی رایانه‌ها را از راه دور به مرکز رایانه میسر می‌ساخت.

سال ۱۹۸۰:شبکه (اینترنت)درشکل اولیه خود باهدف متصل کردن شبکه‌های جهانی باقراردادهای ارتباطی متفاوت بایکدیگربه وجود آمد.

سال ۱۹۸۳:بخش نظامی شبکه ((آرپانت))ازآن جداشد و تحت شبکه (میل نت)آغازبه کار کرد.

سال ۱۹۹۰:دراین سال شبکه ((آرپانت))کاملا جای خودرابه اینترنت داد.اکنون درسال ۲۰۰۰میلادی هستیم. ازآن سال تاکنون این شبکه باسرعت چشمگیری ازجهت تعداداستفاده کنندگان وحجم تبادل اطلاعات، درحال گسترش است وهم اکنون برخی ازرایانه‌ها، درقریب به اتفاق کشورهای جهان به اینترنت متصل می‌باشند. تخمین زده می‌شود. متجاوز از۲۰۰میلیون نفراز اینترنت استفاده می‌کنندکه این رقم به سرعت درحال افزایش است؛ به طورنمونه هر۵۳روز یک بار،حجم تبادل اطلاعات ۲برابرمی‌شود.

خدمات شبکه

خدمات وتواناییهای شبکه اینترنت به سرعت درحال افزایش وتخصصی شدن است که درزیر، مهمترین خدمات عمومی این شبکه بیان می‌شود.

۱-پست الکترونیک:دراین سرویس متن یاهرپرونده رایانه‌ای دیگری توسط یک دستورومعمولا ظرف چندثانیه به هرنقطه‌ای ازدنیاوبه هرنوع رایانه ارسال می‌شود.

۲-سرویس دسترسی به اطلاعات :اطلاعات زیادی درشبکه‌های رایانه‌ای است که می‌توان ازطریق(( اینترنت))، به آنهادست یافت.این اطلاعات می‌تواند به صورت متن ،صوت، تصویرو یا حتی فیلم باشد. جهت سهولت درآماده‌سازی وبازیابی این اطلاعات درشبکه اینترنت ازروشهای استانداردشده ای ماننداستفاده می شود Gopherوworld wide  w w w

3-سرویس انتقال پرونده‌های رایانه‌ای :تعداد زیادی رایانه درشبکه اینترنت وجود داردکه برروی آنها،پرونده‌های رایانه‌ای شامل برنامه ،متن و…جهت استفاده‌ی اعضا شبکه‌ی اینترنت قرارداده شده است. برای انتقال این پرونده‌ها به رایانه شخصی استفاده کنندگان، می‌توان ازسرویس انتقال پرونده‌های رایانه‌ای استفاده نمود.

۴-سرویس گروه‌های تخصصی: گروههای تخصصی متنوعی می تواند برروی شبکه ایجادشود. هم‌اکنون هزاران گروه تخصصی روی اینترنت موجوداست که درحیطه‌ی وسیعی ،ازعلاقه‌مندان به جمع‌آوری تمبرتا گروه متخصصان فیزیک هسته‌ای رادربرمی‌گیرد. دراین گروهها، هراطلاعاتی که ردوبدی‌گردد ،برای تمامی اعضا فرستاده می شود و اعضای گروه دردورترین نقاط جهان به آخرین دستاوردها در زمینه‌های موردعلاقه خود دسترسی یافته ونیز یافته‌های خود را به دیگرعلاقه‌مندان منتقل می‌کنند.

۵-سرویس کنفرانس الکترونیکی :توسط این سرویس می‌توان کنفرانسهای ازراه دور،بین دویاچندنفربرقرارنمود. هم‌اکنون درشبکه اینترنت علاوه بربرقراری کنفرانس‌ها بااستفاده ازتایپ متن، امکان استفاده ازصدا و تصویرشرکت‌کنندگان نیز وجود دارد.

۶-سرویس دسترسی به رایانه ازراه دور: به وسیله این سرویس هرعضو قادر است تاازهر رایانه درگوشه جهان جهت انجام عملیات موردنظر خود استفاده کند.

۷-سرویس خبری:هم‌اکنون بیش از۱۵۰مجله وروزنامه الکترونیکی (بسیاری ازروزنامه‌ها،مجلات داخلی وخارجی، شبکه‌های رادیو تلویزیون محلی وماهواره‌ای به زبان فارسی وغیرآن) برروی شبکه اینترنت منتشرمی‌شودکه دسترسی به آخرین اخبار و رویدادها را برای اعضا ممکن می‌کند.

طرف تاریک شبکه‌های اطلاع رسانی

30,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.