مقاله بناهای آبی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بناهای آبی مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بناهای آبی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

مقدمه

در حال حاضر این ماجولها برای حل عددی مسائلی همچون موضوعات زیر مناسب میباشند:

۱٫  امواج جریانات فوق بحرانی در کانالهای تنداب با عرض تنگ یا باز شونده

۲٫ جریان از مخزن روی سرریزهای اوجی بدون و با پایه منتهی به تندابهای با شیب و عرض متغیر

۳٫  توزیع غلظت هوا ناشی از هواگیری جریان در تنداب سرریزها

۴٫  پروفیلهای غلظت هوا در جریان رویه ای آب در سرریزهای پلکانی

در نوشتار حاضر نمونه هائی از نتایج آزمونهای صحت (بکمک مقایسه با آزمونهای تحلیلی و یا اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی) و کاربرد ماجولهای نرم افزار مذکور در مسائل مرتبط با جریان میانگین عمقی با سطح آزاد دو بعدی (در مخازن سدها، سرریزها و حوضچه پرش هیدرولیکی) ارائه میگردد. لازم بذکر است که جزئیات فنی هر کدام از موارد در مقالات منتشر شده توسط نگارنده و همکاران مورد تشریح قرار گرفته است. در این نوشتار برای هر یک از موارد، پس از تشریح مسئله مدلسازی شده، به اشاره مختصر به نمونه ای از نتایج بسنده شده است. لذا جهت حفظ اختصار از ذکر توضیحات مربوط به مسئله و مدلسازی آن شامل فنون محاسباتی خاص مورد مذکور، مراحل صحت سنجی کار مدلسازی و نتایج تفصیلی بدست آمده پرهیز شده است. علاقمندان میتوانند جزئیات کامل فنون و روند صحت سنجی و شبیه سازی هر آزمون یا کاربرد را در مقاله و یا مقالات مربوط به آن مسئله دنبال نمایند. مشخصات مقاله و یا مقالات مربوط به هر مسئله تحلیل شده در پاورقی صفحه مربوط به همان مورد آورده شده است.

جریان  در کانال تقرب سرریز با توجه به شکل دیوارهای هادی جریان

در این قسمت نتایج مدلسازی جریان از مخزن بطرف دهانه سرریز با توجه به اشکال مختلف دیوارهای هادی جریان مدلسازی میشود. اینکار برای بهینه یابی شکلی از دیوارهای هادی جریان که کمترین تاثیر سوء را بر میزان تخلیه از سرریز داشته باشد مفید میباشد. بدین ترتیب مدل عددی میتواند بعنوان گزینه ای قابل رقابت با مدل آزمایشگاهی مطرح شود. مدلسازی حاضر بوسیله حل احجام محدود معادلات آبهای کم عمق انجام شده است. در اینکار از شیوه مرکز سلول روش جهت مند تحلیلگر ریمان (گودونوف) برای تضمین پایداری و دقت محاسبات استفاده شده است. همانگونه که از نتایج بدست آمده از تحلیل احجام محدود دو گزینه برای دیوار هادی جریان سرریز سد کارون ۴ مشخص میشود ، نتایج مدل عددی (برابر شدن دبی تخلیه در سه دهانه سرریز در طرح نهائی دیوار هادی جریان) بخوبی با گزینه آزمایشگاهی رقابت مینماید

[۱]  Numerical Analyzer for Scientific and Industrial Requirements (NASIR)

[2]  صباغ‌یزدی، سعید‌رضا ،۱۳۸۱، تدوین مدل نیمه سه‌بعدی جریان درخلیج فارس و پراکنش آلودگی در آن، گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی شماره ۱۶۶۸، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

 

[3]  Chorin, A. , 1967, A Numerical Method for Solving Incompressible Viscous Flow Problems, Journal of Computational Physics, Vol. 2, 12-26.

[4] Subgrid-scale

[5]  صباغ‌یزدی، سعید‌رضا ، ۰۱۳۸۴ بررسی تاثیر آشفتگی بر مدلسازی عددی میدان فشار ناشی از جریان باد در اطراف ساختمانهای بزرگ ، گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشکاهی شماره ۱۳۹۰، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

 

[6]  صباغ‌یزدی، سعید‌رضا ،۱۳۸۳، تدوین مدل عددی سه‌بعدی تولید و انتقال حرارت هیدراتاسیون سیمان در مونولیت سد بتنی، گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشکاهی شماره ۱۸۴۶، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

[۷]  Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza, 1997, Simulation of the Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Method, Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea.

 

[8]   Sabbagh-Yazdi, R. S. & Mohammadzadeh-Qomi, M. , 2004, Finite Volume Solution of Two-Dimensional Convection Dominated Sub-Critical Flow Using Unstructured Triangular Meshes, International Journal of Civil Engineering, Vol. 2 , No. 3, pp 78-91.

[9]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & Mohamadzadeh Qomi, Mahyar, 2003, Using 2D Unstructured Mesh for Numerical Simulation of Free Surface Flow in Meandering Canal, International Symposium on Shallow Flows, Delft University of Technology, The Netherlands.

[10]   سعیدرضا صباغ یزدی، ۱۳۸۰،‌ مدلسازی جریان دو بعدی در اطراف پایه پل با شکل دلخواه بوسیله معادلات میانگین عمقی ، سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران.

[۱۱] رضا دهقان نیّری، سعیدرضا صباغ‌یزدی، ” مدلسازی دوبعدی جریان و آبشستگی بستر رسی اطراف پایه‌های دایره ای با کاربرد احجام محدود همپوشان بی ساختار” پذیرفته شده برای چاپ در مجله امیرکبیر (دانشگاه صنعتی امیرکبیر).

 

[12]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & Kermani, A., 2005, Hydrodynamic Modeling of Tidal Currents

in Persian Gulf Using Finite Volume Method, XXXI IAHR Congress, Seoul, Korea.

[13]   سعیدرضا صباغ یزدی، ۱۳۷۹،‌ حل عددی جریان آشفته دویعدی اطراف پایه‌های پل با شکل دلخواه ، چهارمین کنفرانس بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی ICOMPAS2001، بندر عباس.

[۱۴]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & SeediFar, B.., 2007, Analysis of Two-Dimensional Turbulence Flow in Channel with Sudden Expantion by Using Cell Centre Finite Volume Method, XXXII IAHR Congress, Veins Italy.

[15]   سعیدرضا صباغ یزدی، و ذوقی، رضا ، ۱۳۸۵،‌ شبیه‌سازی عددی جریان کم‌عمق گردابی در پایین‌دست آبشکن قائم با استفاده از ضریب زبری اصلاح‌شده مانینگ،  هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، ایران.

[۱۶]   صباغ یزدی ، سعیدرضا و ذوقی، رضا ، ۱۳۸۴، شبیه سازی عددی پدیده جریان کم عمق چرخشی در پایین دست یک آبشکن،  دومین کنگره ملی مهندسی‌عمران، دانشگاه علم ‌و ‌صنعت ایران.

[۱۷]   فرسیو، عطا و صباغ یزدی ، سعیدرضا ، ۱۳۸۵، بررسی صحت نتایج مدل حجم محدود جهتمند با الگوی مرکزیت سلول برای شبیه سازی جریان گردابه ای دو بعدی مجاور موج شکن منفرد ،  هفتمین کنگره بین المللی مهندسی‌عمران، دانشگاه تربیت مدرس ایران.

[۱۸]   صباغ یزدی ، سعیدرضا و تقی زاده شیاده، یوسف ، ۱۳۸۴، شبیه سازی عددی جریان گردابه ای با سطح آزاد در انشعاب قائم از کانال، دومین کنگره ملی مهندسی‌عمران، دانشگاه علم‌ و ‌صنعت ایران.

[۱۹]   صباغ یزدی ، سعیدرضا و بیرجندی، وحید ۱۳۸۵، شبیه سازی گردابه های کم عمق با استفاده از تغییرات عدد فرود خروجی در کانال با ورودی فرعی بوسیله مدل احجام محدود بی ساختار،  هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، ایران.

[۲۰]  Sabbagh-Yazdi, R. S,  the paper is under preparation

[21]  صباغ یزدی، سعیدرضا و محمدزاده، مهیار، ۱۳۸۳، شبیه‌سازی جریان دوبعدی در تندآب‌ با دیوار‌های غیرموازی با روش احجام محدود بر روی شبکه بی‌سازمان ریز ‌شده تطبیقی، نهمین کنفرانس دینامیک شاره های ایران، دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز.

[۲۲]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & AmiNejad, B.  ۲۰۰۵, Simulation of High Velocity Flows in Chutes with Non-Parallel Sidewalls using Upwind and Central Over-Lapping Finite Volumes, 73rd Annual Meeting of ICOLD, Tehran, IRAN, Paper No.: 072-OT.

[23]  Sabbagh-Yazdi, R. S, Comparison of Central and Upwind Flux Averaging in Overlapping Finite Volume Methods for Simulation of Super-Critical Flow with Shock Waves, The 9th WSEAS International Conference on
Applied Mathematics (MATH 06) , Istanbul, Turkey May 2006.

[24]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & SaeediFar, B. (2007), Accurate and Efficient Numerical Solution for Trans-Critical Steady Flow in a Channel with Variable Geometry, 2nd IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, Portoroz (Portorose), Slovenia

 

[25]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & SaeediFar, B. (2007), Accurate and Efficient Numerical Solution for Trans-Critical Steady Flow in a Channel with Variable Geometry, 2nd IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, Portoroz (Portorose), Slovenia

 

[26]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & Mohammadzadeh-Qomi, M. (2004), Finite Volume Solution of Mixed Sub & Super Critical 2D Free Surface Flow Using Unstructured Triangular Meshes, 9th International Conference on Hydro-Informatics (IAHR), Singapore.

[27]   .  Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza, (the paper is to be prepared)

[28]  فرسیو، عطا ، ۱۳۸۴، تدوین مدل عددی به منظور بررسی تاثیر شکل دیوار هدایت جریان بالادست سرریز، بر جریان عبوری از سرریز، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

[29] صباغ یزدی،‌ سعیدرضا، شار انتقالی جهتمند در مرزهای احجام محدود بی ساختار با گام محاسباتی چند مرحله ای برای مدلسازی جریان در سرریز تندآب، ارائه شده برای چاپ در مجله انجمن هیدرولیک (تحت بررسی).

[۳۰]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & Zounemat Kermani, M. (2007), Velocity Profile over Spillway by Finite Volume Solution of Slopping Depth Averaged Flow, 2nd IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, Portoroz (Portorose), Slovenia.

[31]   Sabbagh-Yazdi, R. S. & AminNejad, B., 2005, Finite Volume Solution of Mixed Sub & Super Critical 2D Free Surface Flow Using Unstructured Triangular Meshes, XXXI IAHR Congress, Seoul, Korea.

[32]  Sabbagh-Yazdi, R. S. (2007), Spillway Flow Modeling by Finite Volume Solution of Slopping Depth Averaged Equations on Triangular Mesh; Application to KAROUN-4, 10th WSEAS International Conference on Applied Mathematics, Dallas (Texas), USA.

 

[33] صباغ یزدی،‌ سعیدرضا ، ۱۳۸۶، شبیه‌سازی جریان فوق‌بحرانی برروی سرریز تندآب با منظور نمودن پروفیل عمودی سرعت و ورود هوا از سطح آب، طرح تحقیقاتی شماره Dam2 81170  معاونت پژوهشی وزارت نیرو.

[۳۴]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & Safaeih, R., B.  ۲۰۰۷, Post-Processing of Air Entrainment on NASIR Flow Solver Results for Skimming Flow over Stepped Chutes, 9th WSEAS International Conference onAutomatic Control, Modeling and Simulation, Istanbul, Turkey.

[35] صباغ یزدی،‌ سعیدرضا، صفائیه ، رزیتا، مقاله در دست تهیه است.

[۳۶]  فرسیو، عطا، فرسیو، عطا ، ۱۳۸۴، تدوین مدل عددی به منظور بررسی تاثیر شکل دیوار هدایت جریان بالادست سرریز، بر جریان عبوری از سرریز، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

[37]  Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza and SaeediFar, Behzad, , 2007, A CellCenter Finite Volume Model for 2D Numerical Simulation of Deposition-Erosion and Transport of Suspended Sediment in Free Surface Flows, 9th WSEAS Int.Conf. on Automatic Control, Modeling & Simulation, Istanbul, Turkey

 

 

[38] Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza and SaeediFar, Behzad, , 2007, A CellCenter Finite Volume Model for 2D Numerical Simulation of Deposition-Erosion and Transport of Suspended Sediment in Free Surface Flows, 9th WSEAS Int.Conf. on Automatic Control, Modeling & Simulation, Istanbul, Turkey

 

 

[39]  Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza and SaeediFar, Behzad, , 2007, Simulation of Suspended Sediment Transport in Dam Reservoir Using a Cell Center Finite Volume Solver, 11th WSEAS Int. Conf. on COMPUTERS , Vancouver, Canada

 

 

[40]   صباغ یزدی، سعیدرضا، و عربی، حامد، اعمال اثر تروخشک شدن سواحل در مدلسازی احجام محدود جریانات دو بعدی ناشی از باد در دریاچه ها، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست  شماره ۲۶، صفحه ۳۷-۴۶٫

[۴۱]   صباغ یزدی، سعیدرضا، و عربی، حامد، اعمال اثر تر و خشک شدن سواحل در مدلسازی احجام محدود جریانات دو بعدی ناشی از باد در دریاچه ها، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست شماره ۲۶، صفحه ۳۷-۴۶٫

[۴۲]  صباغ یزدی،‌ سعیدرضا و صادقی گویا، محمد ، ۱۳۸۳، مدلسازی عددی دقیق جریان جزرومدی انتقالی دو بعدی در خورها ، اولین کنگره ملی مهندسی‌عمران، دانشگاه صنعتی شریف.

[۴۳]   صباغ یزدی،‌ سعیدرضا و کرمانی، علی، ۱۳۸۳، کاربرد لزجت مصنوعی مناسب شبکه بی‌ساختار در حل عددی جریان‌ دوبعدی غیر‌ماندگار روی بستر با شیب‌ متغیر و اصطکاک ناچیز، اولین کنگره ملی مهندسی‌عمران، دانشگاه صنعتی شریف.

[۴۴]   صباغ یزدی، سعیدرضا، و عربی، حامد، بهمن ماه ۱۳۸۵ آزمون مدل احجام محدود میانگین عمقی جهت شبیه سازی امواج  عمود بر نوار ساحلی، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه اهواز. اهواز . دانشگاه شهید چمران.

[۴۵]  صباغ یزدی، سعیدرضا و صادقی گویا، ارسلان، ۱۳۸۳، مدلسازی عددی دقیق جریان جزرومدی انتقالی دو بعدی در خورها، اولین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.

[۴۶] Sabbagh-Yazdi, R. S. & Zounemat Kermani, 2007, Computer Simulation of Tidal Currents in a Marine Canal, Case Study of QESHM Canal in HOURMOZ Strait, Iran, , XXXII IAHR Congress, Veins Italy.

[47] Sabbagh-Yazdi, R. S., Zounemat Kermani, M. & Kermani, A., Dec. 2006, Solution of Depth Averaged Tidal Currents in Persian Gulf on Unstructured Overlapping Finite Volumes. International Journal  of Numerical Methods in Fluids.

[48]  Sabbagh-Yazdi, S.R., 2004, Numerical Modeling of Persian Gulf Salinity Variations Due to Tidal Effects, Journal of Environmental Science & Technology. Vol. 1, No. 1,  ۴۱-۴۸٫

[۴۹]  Sabbagh-Yazdi, S.R., 2005, Coupled Solution of Oil Slick and Depth Averaged Tidal Currents on Three-Dimensional Geometry of the Persian Gulf, Journal of Environmental Science & Technology,  Vol. 2 , No. 4,  pp. 309-317.

[50]  S.R Sabbagh-Yazdi, “Investigation of Coriolis Forces on the Caspian Sea Currents Using a Two Dimensional Numerical Model “, ۴th International of Coasts, Ports and Marin Structures (ICOMPAS2002)  ,Ramsar, Iran.

[51]   صباغ یزدی، سعیدرضا، پاییز ۱۳۷۹،  مدل عددی دوبعدی مقدماتی تحلیل پراکنش آلودگی در گستره دریای خزر با در نظر گرفتن اثر باد،  مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست شماره ۶و۵، ص ۳۵-۵۲٫

[۵۲] Hamidi M and Sabbagh-Yazdi S. R., (2006) ” Numerical Modeling of Seawater Intrusion in Coastal Aquifer Using Finite Volume Unstructured Mesh Method “, WSEAS Transactions on Mathematics, Vol. 6, No. 5, pp. 648-655.

 

[53] Hamidi M  & Sabbagh-Yazdi S. R,  (۲۰۰۶), ” Numerical Study on Effect of Subsurface Dam on Controlling Seawater Intrusion in Confined Coastal Aquifer “, 7th International Civil Engineering Conference TM University -Iran, on CD.

[54]   صباغ یزدی، سعید رضا و  بیات، بابک ، ۱۳۸۵، تحلیل تراوش دوبعدی در پی و محاسبه زیرفشار در سدهای بتنی وزنی، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس.

[۵۵]

[۵۶]   عباسی، علی و صباغ یزدی، سعیدرضا، ۱۳۸۵، تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاهها با روش حجم محدود جهتمند، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس.
[۵۷]   صباغ یزدی، سعیدرضا، ۱۳۸۳ ، حل عددی دقیق جریان دوبعدی تراکم‌ناپذیر غیرلزج دائمی با روش احجام محدود  بر روی شبکه مثلثی، مجله بین‌المللی علوم مهندسی (دانشگاه علم و صنعت ایران)، جلد ۱۵، شماره ۲، ص ۳۱-۴۳٫

[۵۸]   صباغ یزدی، سعیدرضا، ۱۳۸۱ ، استفاده از استهلاک مصنوعی برای شبکه اجزاء بدون‌ساختار در حل عددی معادلات دائمی غیر لزج تراکم‌ناپذیر ، چهارمین‌همایش‌انجمن‌هوا‌فضای ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

[۵۹]   صباغ یزدی، سعیدرضا، ۱۳۸۳ ، حل عددی دقیق جریان دوبعدی تراکم‌ناپذیر غیرلزج دائمی با روش احجام محدود  بر روی شبکه مثلثی، مجله بین‌المللی علوم مهندسی (دانشگاه علم و صنعت ایران)، جلد ۱۵، شماره ۲، ص ۳۱-۴۳٫

[۶۰]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & Hadian, Abbas., 2003, Simulation of Air Pollution Transport Around Tall Buildings Using a Two-Dimensional Numerical Flow Solver, 4th National  Aero Space Conference, IsfehanUniversity of Technology, Isfehan, Iran.

[61] Sabbagh-Yazdi S. R. and Hadian A., (2002) “Two-Dimensional Numerical Simulation of Wind Effect on Pollutant Transport around Urban Buildings”, “, Journal of  Environmental Science and Technology  Vol.13, pp. 33-46

[62]   Sabbagh-Yazdi S. R. and Hadian A., 2003, Numerical Simulation of 2D Air Pollution Transport over Walls, 4th Conference of Iranian Aerospace Society, Amir-KabirUniversity of Technology, Tehran-Iran, pp. 208-212

[63]  Sabbagh-Yazdi S. R, Torbati M, MeysamiAzad F, and Haghighi B, 2007, Computer Simulation of Changes in the Wind Pressure Due to Cooling Towers-Buildings Interference, WSEAS Transactions on Mathematics, Vol. 6, No.1, pp.205-214 .

[64]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza, 1997, Simulation of the Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Method, Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea.

[65]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza, 1997, Simulation of the Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Method, Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea.

[66]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza, 1997, Simulation of the Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Method, Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea.

[67]   Sabbagh-Yazdi S.R, Haghighi B. and Torbati M., 2006, Application of NASIR[67] Flow-Solver for Finite Volume Solution of Wind Effects on a Set of Cooling Towers,  ۱۰th WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH 06), Dallas(Texas)-USA.

.

[68]  Sabbagh-Yazdi S. R, Torbati M, MeysamiAzad F, and Haghighi B, 2007, Computer Simulation of Changes in the Wind Pressure Due to Cooling Towers-Buildings Interference, WSEAS Transactions on Mathematics, Vol. 6, No.1, pp.205-214 .

[69]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & Hadian, Abbas., 2004, Pressure-Velocity Coupled Finite Volume Solution of Steady Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Technique, International Journal of Engineering, Transaction A: Basics, Vol. 17, No. 2, pp 109-118.

[70]   صباغ یزدی، سعیدرضا، ۱۳۷۹،  شیوه‌ای بر مبنای ضلع اجزاء شبکه بدون ساختار برای حل عددی جریان غیر چسبنده تراکم ناپذیر، اولین کنفرانس بین‌المللی هوا فضای ایران ( (Aero2001، دانشگاه صنعتی شریف.

[۷۱]   صباغ ‌یزدی، سعید‌رضا و صالحی‌گورابسری، وحید، ۱۳۸۲، کاربرد مدل تحلیل عددی تولید و توزیع دما در سازه‌های بتنی، ششمین کنفرانس مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[۷۲]   صباغ ‌یزدی، سعیدرضا و دولوو،  کامیار ، ۱۳۸۳، بررسی شیوه‌های مختلف احجام محدود برای شبکه‌های بی‌ساختار در حل عددی تولید و انتتقال حرارت، اولین کنگره ملی مهندسی‌عمران، دانشگاه صنعتی شریف.

[۷۳]   Sabbagh Yazdi, S.R. & Bagheri, A.R., 2004, Computer Simulation of Cement Heat Generation and Temperature Profiles in Mass Concrete Structures, International Journal of Engineering Science, Vol. 15, No. 2, pp. 65-71.

[74]   صباغ‌ یزدی، سعید‌رضا ، ۱۳۸۴، تدوین مدل عددی سه‌بعدی تولید و انتقال حرارت هیدراتاسیون سیمان در مونولیت سد بتنی، گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشکاهی، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

[۷۵]   صباغ ‌یزدی، سعیدرضا و محمودی خالد آبادی،  محمد ، ۱۳۸۴، ارزیابی مدل حل عددی سه بعدی پدیده تولید و انتقال حرارت در بتن، دومین کنگره ملی مهندسی‌عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

[۷۶]  صباغ یزدی، سعیدرضا و باقری، علیرضا، ۱۳۷۹، توسعه و کاربرد نرم‌افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه‌ای سدهای RCC، چهارمین کنفرانس سد سازی (IRCOLD2001 ).

[77]    Sabbagh-Yazdi S. R. and Bagheri, A., 2001, Thermal Numerical Simulation of the Laminar Construction of RCC Dams, 6th Inter. Conf. on Computational Modeling of Moving Boundary Problems, Lemnos, Greece.

[78]    صباغ‌ یزدی، سعید‌رضا ، ۱۳۸۴، تدوین مدل عددی سه‌بعدی تولید و انتقال حرارت هیدراتاسیون سیمان در مونولیت سد بتنی، گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشکاهی، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

[۷۹]    Sabbagh-Yazdi S. R. and Davallo k., 2005, Two Dimensional Numerical Simulation of Temperature Field During the Construction of the Gravity Dams with Cooling Pipe, to be Appeared in Proceeding of  ۷th Inter. Conf. of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

[80] Numerical Analyzer for Scientific and Industrial Requirements (NASIR)

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.