مقاله به دست آوردن معادله بهینه بین خواص کیفی نخ با عیوب آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله به دست آوردن معادله بهینه بین خواص کیفی نخ با عیوب آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله به دست آوردن معادله بهینه بین خواص کیفی نخ با عیوب آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱- مقدمه   ۲
۲- مروری بر مطالعات قبلی   ۳
۳- تئوری [۱۳]   ۵
ضرایب رگرسیونی استاندارد شده   ۶
نمودارهای باقیمانده ها   ۷
نمودارهای باقیمانده های جزیی   ۸
باقیمانده های Press   ۸
نقاط دورافتاده   ۹
هم خطی چندگانه   ۹
برآوردگرM   ۱۲
۴- مواد و روش ها   ۱۳
۵- آنالیز آماری   ۱۵
آنالیز آماری- استحکام نخ   ۱۵
آنالیز آماری – ازدیاد طول نخ   ۱۸
آنالیز آماری پرزدهی نخ   ۲۱
۶- بحث و نتیجه گیری   ۲۳
منابع  :   ۲۵

منابع  :

۱- Hunter, L. “Prediction of Cotton Processing Performance and Yarn Properties from HVI test Results” , Melliand Textilber. 69, E123-124 (1988).

2- Ramey, H.H.,Jr., Lawson, R., and Worley, S., Ir., “Relationship of Cotton fiber Properties to Yarn Tenacity, Textile Res. J. 47, 685 (1977).

3- Frydrych , I., “A New Approach for Predictiry strength Properties of Yarns”, Textile Res. J. 62, 340-348 (1992).

4- Sasser, P., Shofner, C.K., Chu, Y.T., Shofner, F.M., and Townes, M.G., “Interpretations of Single Fiber, Bundle, and Yarn Tenacity Data”, Textile Res. J. 61, 681 (1991).

5- Hearle, J.W.S., “Structural Mechanics of Yarns and Fabrics”, Vol.1, Wiley-Interscience, New York, 1969.

6- Hunter , L., “Predicting Cotton Yarn Properties from fiber Properties in Practice” , Presented at “۲۷th International Cotton Conference” Bremen, March 24-27 (2004).

7- Aggarwal, S.K., “A Model to Estimate the Breaking Elongation of High Twist Ring Spun Cotton Yarns” Part I: Derivation of the Model for yarns from Single cotton varieties, Part II: Applicability to Yarns from Mixtures of cottons. Textile Res.J.,59, 691-695, 717-720 (1988).

8- Zurek, W., Frydrych, I., and Zakrzewski, S., “A Method of Predicting the Strength and Breaking Strain of Cotton Yarn”, Textile Res.J., 57, 439-444 (1987).

9- Majumdar, P.K., and Majumdar A., Predicting the Breaking Elongation of Ring Spun Cotton Yarns using Mathematical, Statistical , and Artificial Neural Network Models, Textilee Res.J., 74, 652-655 (2004).

10- Ethridge, M. D., and Zhu, R., “Prediction of Rotor spun Cotton Yarn Quality: A Comparison of Neural Network and Regression Algorithms”, in “Procceding of the Beltwide Cotton conference’, Vol.2 : 1314 –۱۳۱۷ (۱۹۹۶)

۱۱- Kilic, M., and Okur, A., “Relationships Between Yarn Diameter/ Variation and Strergth “ Fibers & Textiles in Eastern Europe, Vol. 14, No. 5 (59), (2006).

12- Ureyen, M.E., and kadoglu, H., “Regressional Estimation of Ring Cotton Yarn Properties from HVI fiber Properties” , Textil Res. J. 76, 360-366, (2006).

13- Montgomery, D. and Peck, E. “Introduction to linear Regression Analysis “ ۲nd . ed. John Wiley & sons, (1992).

14- Holland, P. and Welsch, R., “Robust Regression using Interactively Reweighted Least – squares”, Commun. Statist. Thero. Meth., 6, 813-827, (1977)

بررسی رابطه بین خواص مهم کیفی نخ پنبه کارد شده، عیوب نخ و خواص کیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز کامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پنبه کارد شده با استفاده از آنالیز کامل رگرسیونی)

خلاصه:

هدف اصلی در این مقاله به دست اوردن معادله بهینه بین خواص مهم کیفی نخ با عیوب نخ و خواص الیاف در نخ کارد شده پنبه ای می باشد برای این کار از تجزیه و تحلیل کامل رگرسیونی و استفاده از رگرسیون نیرومند و رگرسیون متعامد و نمودارهای باقیمانده جزئی و تعیین انتخاب متغیر به روش همه رگرسیون های ممکن و آماره Cp  مالوس همراه با نرم افزار SAS استفاده گردیده است. برای انجام این کار از ۸۷ نمونه به دست آمده از نتایج آزمایشی مرکز بین المللی نساجی آمریکا در تگزاس استفاده گردیده است. برای همه نخ ها از فاکتور تاب یکسان  استفاده شده و نمره نخل های ۱۵ تا۳۱ انگلیسی تولید گردیده است، معادلات با تعداد متغیرهای مناسب و محدود و همچنین ترتیب اهمیت آنها، همراه با ضریب همبستگی بسیار خو به دست آمده است.


۱- مقدمه

خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف ومشخصه های مختلف کیفی نخ در رفتار فرآیندی، راندمان تولید و بالاخره نخ و پارچه تأثیر عمده ای دارد. همچنین تغییرات مشخصه های مهم نخ شامل نمره تاب، استحکام، ازدیاد طول و عیوب نخ مخصوص برای نخ های بریده شده (Stuple) غیرقابل اجتناب است این تغییرات در خصوصیات نخ در طول فرآیند تولید و هم بعد از تولید، باعث مشکلات زیادی می شود. بنابراین ارتباط بین این مشخصات برای جلوگیری از مشکلات مختلف باید به طور واضح مشخص گردد. همچنین پیشگویی مشخصه های مهم کیفی نخ (خواص کششی، پرز وCV% جرمی نخ) از خصوصیات مواد خام، هدف اصلی بسیاری از محققین در دو دهه گذشته بوده است به طور کلی دو روش اصلی، روش های آماری و روش های تحلیلی و تئوریکی در مطالعات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از روش های مهم استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره بوده است و در این مقاله سعی گردیده است این ارتباط را به مشخصه های دیگر نخ از جمله عیوب نخ و تعداد الیاف در سطح مقطع نخ نیز گسترش داده و سپس با بررسی کامل رگرسیون و استفاده از روش های آماری دیگر به نتایج دقیق تر و کاربردی تر به دست آید.


۲- مروری بر مطالعات قبلی

تا کنون مدل های ریاضی و تحلیلی زیادی برای تخمین استحکام نخ تکی از مشخصه مختلف الیاف و نخ به دست آمده است [۱و۲و۳و۴]. هول [۵] انواع مطالعات تجربی و ریاضی در ارتباط با استحکام نخ را در بین سال های ۱۹۲۶ تا ۱۹۶۵ انجام داده است هانتر [۶] بیشتر از ۲۰۰ مقاله در مورد پیشگویی پارامترهای کیفی نخ بخصوص خواص کششی تا سال ۲۰۰۴ منتشر کرده است.

مشخصه مهم دیگر نخ ازدیاد طول تا حد پارگی است که این مشخصه نیز روی کارایی نخ‌ها، در دومین پیچی و بافندگی تأثیر می گذارد. ازدیاد طول نخ نیز به خواص الیاف، تاب نخ و نمره نخ بستگی دارد.

اگرچه تعداد مقالات در این زمینه کمتر است ولی مدل های ریاضی توسط اگروال [۷]، فردریچ [۳] و زرک [۸] پیشنهاد شده است. همچنین مدل های آماری توسط هانتر [۱] و مدل ANN توسط ماجمدر [۹] ارائه شده است.

نایکنواختی نیز فاکتور مهمی در مورد کیفیت نخ و پارچه می باشد، تغییرات تعداد الیاف در سطح مقطع نخ، دلیل اصلی نایکنواختی است. علاوه بر این پارامترهای ماشین، روش ریسندگی، نمره نخ و بعضی مشخصه های الیاف اثر مستقیمی روی نایکنواختی نخ دارند هانتر [۱] و اتریج و همکاران [۱۰] چند مدل را برای مشخص کردن نایکنواختی از مشخصه‌های الیاف ارائه نموده اند.

– پرزدهی، یک مشخصه قابل اندازه گیری دیگری از نخ است که عموماً یک خصوصیت نامطلوب است که مقالات کمتری در مورد برآورد پرزدهی نخ با استفاده از مشخصه های الیاف تاکنون ارائه گردیده است.

اخیرا کلیک [۱۱] نیز مدل های مختلف رگرسیون چند متغیره خطی را برای تخمین استحکام نخ از مشخصه های دیگر نخ شامل قطر نخ، تغییرات قطر، تاب و تغییرات تاب، نایکنواختی جرمی و نایکنواختی نوری را با ضرایب همبستگی نسبتاً خوب به دست آورده است.

و بالاخره ارن و کادوگلا [۱۲] مدل های آماری برای برآورد خواص کششی، نایکنواخت و پرزدهی نخ از خواص مختلف الیاف (اندازه گیری شده با دستگاهHVI) و خواص نیمچه نخ با استفاده از مدل های رگرسیون و چند متغیره ارائه نموده است.

با توجه به اینکه معادلات مختلفی در مورد خصوصیات نخ ارائه شده است که گاهی نتایج حتی متضاد هم نیز می باشند و همچنین اهمیت هر کدام از آنها نیز در این مقالات متفاوت می باشد. در این مقاله سعی شده است تجزیه و تحلیل کامل آماری همراه با بررسی فرضیات مورد نظر و استفاده از روش های آماری مناسب و نرم افزار پیشرفته SAS، نتایج دقیق تر و کاربردی تر (معادلات بهینه) حاصل گردد. همچنین از مشخصه های دیگر نخ یعنیعیوب نخ (نقاط نازک- کلف و نپ) و تعداد الیاف در سطح مقطع نیز جهت پیشگویی خصوصیات نخ استفاده گردیده است.


۳- تئوری [۱۳]

مدل رگرسیونی شامل بیش از یک متغیر مستقل را چندگانه می گویند. شکل ماتریسی آن به صورت ذیل می باشد:

و با فرض اینکه جملات خطا یا باقیمانده دارای خواص زیر باشند.

۱-

۲- (ثابت)

۳-  یعنی مستقل باشند.

و برآورد ضرایب با استفاده از روش کمترین مربعات به صورت ذیل خواهد بود.

همچنین باید، رابطه تقریبی خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود داشته باشد، در صورتی که یک رابطه خطی وجود نداشته باشد معمولاً از تبدیل متغیرها استفاده می گردد تا به یک رابطه خطی تبدیل گردند.

برای آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیونی از توزیعt استفاده می شود. باید توجه کرد که در حقیقت این یک آزمون جزئی یا حاشیه ای است زیرا ضرایب رگرسیونی  به کلیه متغیرهای رگرسیونی دیگر  که در مدل حضور دارند بستگی دارد.

بنابراین آزمونt، سهم تأثیر گذاری Xj به مدل، به شرط موجود بودن دیگر متغیرها در مدل می باشد. اگر ستون های ماتریسX بر هم عمود باشند یعنی ستون های متعامد درX وجود داشته باشد در این صورت می توان سهم تأثیر متغیرهای رگرسیونی را نسبت به مدل بدون هیچ شرطی (موجود بودن متغیرهای دیگر در مدل) اندازه گیری نمود.

ضرایب رگرسیونی استاندارد شده

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رفتار بیرون کشیدن نخ
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.