مقاله تأثیر بدرفتاری بر عزت نفس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تأثیر بدرفتاری بر عزت نفس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تأثیر بدرفتاری بر عزت نفس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب 

چکیده
فصل اول:کلیات     ۱
مقدمه     ۲
بیان مسئله    ۴
اهمیت و ضرورت مسئله     ۷
اهداف تحقیق     ۱۰
سؤالات و فرضیات تحقیق    ۱۰
روش انجام تحقیق     ۱۰
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات     ۱۱
فصل دوم: ادبیات تحقیق     ۱۲
مقدمه     ۱۳
الف: پیشینه نظری تحقیق     ۱۳
عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین     ۱۵
ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران     ۱۶
فصل سوم: روش تحقیق ۲۰
مقدمه     ۲۱
روش تحقیق     ۲۱
جامعه و نمونه     ۲۲
روش نمونه‎گیری     ۲۲
ابزار اندازه‎گیری     ۲۳
چگونگی گردآوری داده‎ها     ۲۴
روش آماری     ۲۵
فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق     ۲۶
مقدمه     ۲۷
یافته‌ها     ۲۷
فصل پنجم: بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها     ۳۰
محدودیت‎های تحقیق     ۳۷
پیشنهادات تحقیق     ۳۸
فهرست منابع و ضمائم     ۳۹
ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه     ۴۰
۱- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر     ۴۱
۲- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر ۴۳
فهرست منابع     ۴۵
ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها     ۴۶
۱- پرسشنامه بدرفتاری فیدل     ۴۷
۲- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد    ۵۴

منابع و مآخذ فارسی

۱- اسلامی‎نسب، علی، روانشناسی اعتماد به نفس، انتشارات مهرداد، ۱۳۷۳٫

۲- مظاهری، علی‎اکبر، هشدارهای تربیتی، موسسه انتشارات هجرت، ۱۳۷۷،صفحه ۸۰-۷۹ و ۸۵-۸۳٫

۳- معماریان، بابایی، زنده‎طلب، ربابه، غلامرضا، بررسی تأثیر برنامه «مشارکت والدین در زمینه مهارتهای رفتاری بر عزت نفس نوجوانان»، ۱۳۷۷، فصل‎نامه علمی،‌ پژوهش دانشگاه شاهد، شماره ۲۵، سال هفتم، پاییز ۱۳۷۸، صفحه ۶۲-۵۷٫

۴- ماهنامه علمی ‎- خانوادگی «مشاوره خانواده»، عزت نفس چیست؟ شماره ۲۱، شهریور ۱۳۸۱، صفحه ۴۰-۳۹٫

۵- شرفی، محمدرضا، «با فرزند خود چگونه رفتار کنیم؟»، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۱٫

۶- خادمیان، «ملیحه سادات، بررسی رابطه نگرشهای تربیتی والدین با عزت نفس دانش‎آموزان،‌ پایان‎نامه».

۷- نادری،‌ نراقی، ۱۳۸۰، روشهای تحقیق در علوم انسانی.

مقدمه:

بررسی و مطالعه دقیق مبانی نظری و تئوریکی هر موضوع تحقیق به محقق اجازه می‎دهد که با دیدی روشن و بدون ابهام و کنترل متغیرهای مختلف که ممکن است به پدیده‎ یا پدیده‎های مورد تحقیق تأثیرگذار باشد اقدام کرده و به نتایجی که بدانها دست می‎یابد. اطمینان و اعتماد بیشتری داشته باشد. در این فصل ابتدا پیشینه نظری موضوع تحقیق و متغیرهای عزت نفس بالا و پایین را بررسی و توضیح خواهیم داد و بعد تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران در این زمینه را یادآور می‎شویم.

الف: پیشینه نظری تحقیق

عزت نفس برای روان‎شناسان مهمترین موضوع از جنبه نظر فردی، اجتماعی و روان شناختی است. موضوع عزت نفس سالهاست که ذهن روانشناسان را مشغول کرده است یکی از این روانشناسان «آلفرد آدلر» می‎باشد وی از سه منبع عمده که عزت نفس را کاهش می‎دهد که عبارتند از:

۱- حقارت عضوی: با پدید آمدن نقص جسمانی و احساس کهتری حاصل از آن عزت نفس تحت تأثیر قرار می‎گیرد. آدلر با گسترش این مفهوم اصطلاح عقده حقارت در رابطه با احساس ضعف و بی‎کفایتی که هر کس با آن زاده می‎شود و باید بر آن تسلط یابد را عنوان می‎نماید.

۲- احساس حقارت: تجربه و پیامد این حقارت که دربردارنده احساس اتکایی و انتظار حمایت دیگران یا برعکس نوعی پرخاشگری را به همراه دارد.

۳- نازپروردگی: به نظر آدلر کودکان نازپرورده، نیز دستخوش احساس کهتری می‎باشند و مستبد و خودرأی می‎باشند،‌ از نظر اجتماعی پرورش نایافته‎اند و از بلوغ لازم روانی برخوردار نیستند (اسمیت،‌۱۹۶۷).

به نظر آدلر، محیط عامل اصلی در احساس کهتری می‎شود. که محیط خانوادگی از مهمترین محیط‎هایی است که شخصیت کودک در آن شکل می‎گیرد و تأثیر زیادی در میزان عزت نفس کودکان دارد. در این محیط پدر و مادر در رأس قرار می‎گیرند که در صورت عدم رفتار صحیح و اعمال رفتار مستبدانه کودک از عزت نفس مناسب و بالایی برخوردار نخواهد شد.

در واقع هر چه میزان ارتباطات و تعاملات کودک با والدینش بیشتر و صمیمانه‎تر باشد، به آسانی شیوه‎های کنترل رفتار خود را فرامی‎گیرد و از سویی دیگر پذیرفته شده در بین همسالان و ارتباطات اجتماعی مداوم موجب عزت نفس مثبت می‎گردد (هارتر، ۱۹۸۳). بدرفتاری والدین در محیط خانواده، کوچک شمردن نوجوانان. عدم نشان دادن محبت و مورد تأیید قرار ندادن حرفهایی که باید والدین آنها را قبول کند، احساس ضعف و ناتوانی و کمبود عزت نفس را در وجود آنها می‎گذراند، که این کار خود باعث می‎شود که نوجوان به سمت بزهکاری گرایش پیدا کند.

عزت نفس بالا و عزت نفس پایین

عزت نفس بالا به عنوان یک دیدگاه سالم از خود مورد بررسی قرار گرفته است. بطور واقع‎گرایانه کمبودها و نکات ضعف را دربرمی‎گیرد و نه ؟؟ که منجر به انتقاد شدید از فرد شود. شخصی که عزت نفس مثبت دارد. خودش را به طریق مثبتی ارزشیابی می‎کند و نظر مناسبی در مورد نکته نظرات مثبت خود و دیگران دارد. در مقابل کسی که به عزت نفس پایین مبتلا است، اغلب یک نگرش مثبت مصنوعی نسبت به دنیا از خود نشان می‎دهد و در ناامیدی تلاش می‎کند تا به دیگران و خودش نشان دهد که او شخص لایقی است و یا ممکن است در درون خودش انزوا گزیند و از ارتباط با دیگرانی که از آنها می‎ترسد اجتناب نماید. شخص مبتلا به عزت نفس پایین فردی است که احساس غرور کمی در خودش ادراک نموده است.

کارل راجرز: هسته مرکزی شخصیت به نظر راجرز «خود» است که مفاهیم دیگر پیرامون آن قرار می‎گیرد. خود یا خویشتن شامل تمام افکار، ادراکات و ارزشهایی است که من را تشکیل می‎دهد. من شامل آنچه هستم و آنچه می‎توانم انجام دهم می‎شود و این خویشتن ادراک شده به نوبه خود بر ادراک فرد از جهان و هم بر رفتار او تأثیر می‎گذارد. فردی که از یک خودپنداره قوی و مثبت برخوردار باشد در مقایسه با فردی که خودپنداره ضعیف دارد،‌ نظرگاه کاملاً متفاوتی نسبت به جهان خواهد داشت.

تحقیقات انجام شده در ایران

خادمیان (۱۳۷۲) در تحقیق خود اظهار می‎دارد که بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس کودکانشان رابطه معنی‎داری وجود دارد وی ابراز می‎دارد که رابطه نگرش تربیتی والدین با عزت نفس پسران بیشتر و قوی‎تر از رابطه تربیتی والدین با دختران است وی در بررسی فوق دریافت که در مناطقی که وضعیت اجتماعی خانواده‎ها متوسط و بالا بوده است رابطه بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دخترها معنی‎دار است و در مناطقی دیگر که خانواده‎ها از وضعیت اجتماعی پایین برخوردار بوده‎اند، رابطه معنی‎داری بین عزت نفس کودکان و نگرش تربیتی والدین آنها مشاهده نشد. تحلیل میانگین نمرات دو گروه نشان داد که میانگین نمرات عزت نفس پسران بیشتر از دختران است و میانگین و میانگین نمرات عزت نفس در مناطقی که از وضعیت اجتماعی اقتصادی بالاتری برخوردارند از مناطق سطح پایین بیشتر بوده است.

معماریان، بابایی، زنده‎طلب (۱۳۷۷) گزارش دادند که در بسیاری از موارد عدم آگاهی والدین از نحوه (صحیح) رفتار با کودک علت اصلی پایین بودن میزان عزت نفس کودکان است. در این تحقیق، نگرش منفی و مثبت والدین در زمینه عزت نفس نوجوانان قبل و بعد از برنامه مشارکت والدین مقایسه شده،‌ نشان داد که نگرش منفی والدین بعد از شرکت در برنامه مشارکت به صفر رسید و نگرش مثبت والدین نیز چند برابر شد. در نتیجه بعد از شرکت والدین در برنامه آ‌موزش مهارتهای رفتاری عزت نفس فرزندان آنان افزایش یافت.

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

هیگنز و مارینا (۱۹۹۸) یک نمونه پنجاه نفری والدین کودکان بین سنین ۱۲-۵ سال را مورد بررسی قرار دادند. این والدین رفتارهایی از قبیل خشونت و بدرفتاری با کودکان مرتکب شده بودند این تحقیق نشان داد که بدرفتاری والدین تأثیر بسزایی بر ابعاد مختلف شخصیت کودکان از جمله عزت نفس آنان گذاشته و باعث کاهش عزت نفس در کودکان شده است.

لوز، ماری و دیگران (۱۹۹۷) بدرفتاری والدین از قبیل سوء استفاده جسمی آنها و سوء استفاده گفتاری، غفلت احساس و دیگر گونه‎های بدرفتاری را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که سوء‌ استفاده جسمی والدین و سوء استفاده گفتاری آنان، موجب خشم و غفلت احساسی موجب تنهایی و انزواطلبی اجتماعی می‎شود. که این فراتر و ماوراء دیگر گونه‎های تأثیر بدرفتاری جلوه کرد. این محققان بیان کردند که بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان رابطه منفی وجود دارد و این رابطه در پسرها قوی‎تر است.

واریا، ریچارد، واس (۱۹۹۶) در پژوهش خود به بررسی ادراک از سوء استفاده «روانی،‌جسمانی و جنسی» می‎پردازند و همچنین تأثیر روانی و سازگاری اجتماعی را در یک گروه نمونه مورد بررسی قرار می‎دهند. در این میان دیگر موارد بدرفتاری عزت نفس و مسائل جمعیت‎شناسی مورد بررسی قرار گرفت،‌ تحلیل‎ها نشان داد که افرادی که مورد سوء استفاده و بهره‎کشی قرار گرفته بودند مشکلات زیاد سازگاری روانی و اجتماعی داشتند که به مراتب پیش از گروهی بود که مورد سوء استفاده قرار نگرفته بودند که این افراد «‌سوء استفاده شدگان» نسبت به دیگر موارد بررسی شده مشکلات بیشتری داشتند از جمله عزت نفس بسیار پایینی داشتند.

کوپر اسمیت (۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس عزت نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می‎کنند و به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی‎گیرند. وی اظهار نمود در بررسی‎های خود دریافتم که عزت نفس قابل تعریف و اثبات شدنی است. او عزت نفس را به عنوان بازخوردهای ارزیابی کننده‎ای که فرد نسبت به خود دارد تعریف نمود که حوزه‎ای از باورهای فرد را پیرامون توانمندیها، ارزشمندیها، تأیید، عدم تأیید و مؤثر بودن را دربرمی‎گیرد بنابر دیدگاه وی عزت نفس قضاوت شخص پیرامون و ارزشمندی خود است این تجربه ذهنی است که موجب افتراق گزارشهای کلامی و رفتار آشکار افراد از یکدیگر است.

فصــل سوم

روش تحقیق

65,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • مقاله بومی سازی روانشناسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.