مقاله تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱- هدف کلی ۶
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶- روش انجام تحقیق ۸
۱-۷- محدودیت های تحقیق ۹
۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۰
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۳
۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۱۳
۲-۲-۱- مکانیزیم فعال شدن سلول های قشر فوق کلیوی ۱۵
۲-۲-۲- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ۱۵
۲-۲-۳- کورتیزول ۱۶
۲-۲-۴- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی ۱۸
۲-۲-۵- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ۱۸
۲-۲-۶- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول ۱۸
۲-۲-۷- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ۱۸
۲-۲-۸- اثر ایموندلوژیک کورتیزول ۱۹
۲-۲-۹- اثر کورتیزول بر سلول های خونی ۲۰
۲-۲-۱۰- تستوتسرون ۲۰
۲-۲-۱۱- گردش تستوسترون در پلاسما ۲۱
۲-۲-۱۲- تجزیه و دفع تستوسترون ۲۱
۲-۲-۱۳- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون ۲۲
۲-۲-۱۴- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ۲۲
۲-۲-۱۵- اثر بیولوژیک تستوسترون ۲۴
۲-۲-۱۶- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون ۲۵
۲-۲-۱۷-دستگاه ایمنی بدن ۲۵
۲-۲-۱۸- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ۲۵
۲-۲-۱۹- سلول های دستگاه ایمنی ۲۶
۲-۲-۲۰- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها ۲۷
۲-۲-۲۱- دستگاه ایمنی مخاطی ۲۷
۲-۳- پیشینه تحقیق ۲۸
۲-۳-۱- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ۲۸
۲-۳-۲- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول ۳۳
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۴۳
۳-۲- جامعه و نمونه آماری ۴۳
۳-۳- متغیرها تحقیق ۴۳
۳-۴- ابزار اندازه گیری ۴۳
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات ۴۴
۲-۵-۱- روش رادیوایمونواسی ۴۵
۳-۶- روش های آماری ۴۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۴۸
۴-۲- بررسی توصیفی یافته های تحقیق ۴۸
۴-۲-۱- مشخصات آزمودنی ها ۴۸
۴-۲-۲- کورتیزول بزاقی ۴۹
الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ۴۹
ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ۵۰
ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ۵۱
د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ۵۲
۴-۲-۳- تستوتسرون بزاقی ۵۳
الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری ۵۳
ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ۵۴
ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری ۵۵
د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده ۵۶
۴-۲-۴- IgA بزاقی ۵۷
الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ۵۷
ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری ۵۸
ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ۵۹
د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده ۶۰
۴-۲-۵- ضربان قلب ۶۱
الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری ۶۱
ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ۶۲
ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ۶۳
د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده ۶۴
۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق ۶۵
فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه ۸۲
۵-۲- خلاصه تحقیق ۸۲
۵-۳- بحث، بررسی و نتیجه گیری ۸۳
۵-۴- پیشنهادات ۸۸
منابع ۸۹
پیوست ها
پیوست ۱- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ۹۷
پیوست ۲- اطلاعات مربوط به مسابقه ۹۸
پیوست ۳- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال ۹۹ پیوست ۴- فرم بستن کمربند Team-polar 100
جدول ۴-۱- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها ۴۸
جدول ۴-۲- میانگین و انحراف معیار غلظت کورتیزول بزاقی مربیان ۴۹
جدول ۴-۳- میانگین و انحراف معیار غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ۵۰
جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده ۵۱
جدول ۴-۵- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ۵۲
جدول ۴-۶- میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون بزاقی مربیان ۵۳
جدول ۴-۷- میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده ۵۴
جدول ۴-۸- میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده ۵۵
جدول ۴-۹- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده ۵۶
جدول ۴-۱۰- میانگین و انحراف معیار غلظت IgA بزاقی مربیان ۵۷
جدول ۴-۱۱- میانگین و انحراف معیار غلظت IgA بزاقی مربیان برنده ۵۸
جدول ۴-۱۲- میانگین و انحراف معیار غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده ۵۹
جدول ۴-۱۳- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده ۶۰
جدول ۴-۱۴- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان ۶۱
جدول ۴-۱۵- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده ۶۲
جدول ۴-۱۶- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده ۶۳
جدول ۴-۱۷- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده ۶۴
جدول ۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان ۶۵
جدول ۴-۱۹- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان ۶۵
جدول ۴-۲۰- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ۶۶
جدول ۴-۲۱- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ۶۶
جدول ۴-۲۲- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده ۶۷
جدول ۴-۲۳- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده ۶۷
جدول ۴-۲۴-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ۶۸
جدول ۴-۲۵- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان ۶۹
جدول ۴-۲۶- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان ۶۹
جدول ۴-۲۷- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده ۷۰
جدول ۴-۲۸- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده ۷۰
جدول ۴-۲۹- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده ۷۱
جدول ۴-۳۰- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده ۷۱
جدول ۴-۳۱- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین تستوسترون بزاقی مربیان
برنده و بازنده در مراحل نمونه گیری ۷۲
جدول ۴-۳۲- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان ۷۳
جدول ۴-۳۳- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان ۷۳
جدول ۴-۳۴- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان برنده ۷۴
جدول ۴-۳۵- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده ۷۴
جدول ۴-۳۶- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده ۷۵
جدول ۴-۳۷- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده ۷۵
جدول ۴-۳۸- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین IgA بزاقی مربیان
برنده و بازنده در مراحل نمونه گیری ۷۶
جدول ۴-۳۹- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان ۷۷
جدول ۴-۴۰- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان ۷۷
جدول ۴-۴۱- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان برنده ۷۸
جدول ۴-۴۲- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده ۷۸
جدول ۴-۴۳- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان بازنده ۷۹
جدول ۴-۴۴- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده ۷۹
جدول ۴-۴۵- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین ضربان قلب مربیان
برنده و بازنده در مراحل نمونه گیری ۸۰
فهرست شکل‌ها و نمودارها
شکل ۲-۱- مراحل تنظیم ترشح هورمون کورتیزول ۱۴
شکل ۲-۲- نمونه طرح ترشح کورتیزول در طی ۲۴ ساعت ۱۵
شکل ۲-۳- نظریه mazor ،تغییرات هورمون های تستوسترون،کورتیزول ورفتاردرمردان ۳۳
نمودار ۴-۱ میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان ۴۹
نمودار ۴-۲- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ۵۰
نمودار ۴-۳- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده ۵۱
نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ۵۲
نمودار ۴-۵- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان ۵۳
نمودار ۴-۶- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده ۵۴
نمودار ۴-۷- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده ۵۵
نمودار ۴-۸- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده ۵۶
نمودار ۴-۹- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان ۵۷
نمودار ۴-۱۰- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده ۵۸
نمودار ۴-۱۱- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده ۵۹
نمودار ۴-۱۲- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده ۶۰
نمودار ۴-۱۳- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان ۶۱
نمودار ۴-۱۴- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده ۶۲
نمودار ۴-۱۵- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده ۶۳
نمودار ۴-۱۶- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده ۶۴

 

منابع

۱٫ اشترانی، بهزاد (۱۳۷۴). مقایسه آثار یک جلسه تمرین شدید در محیط‌های معمولی و گرم بر غلظت‌های ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در دوندگان استقامت مرد. فصلنامه المپیک، سال سیزدهم-شماره ۱(پیاپی ۲۹).
۲٫ آقاعلی‌نژاد؛ حمید (۱۳۷۷). اثر ورزش بر روی دستگاه ایمنی بدن. فصلنامه المپیک، سال ششم-شماره‌های ۱ و۲(پیاپی ۱۱).
۳٫ توماس رایلی؛ مارک ویلیامز (۱۳۸۴). علم و فوتبال. مترجمان دکتر عباسعلی گائینی، فتح الله مسیبی، محمد فرامرزی. تهران،کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی.
۴٫ رواسی،علی اصغر(۱۳۷۴). بررسی تأثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر روی سطوح هورمون‌های تستوسترون و رشد، قدرت و ساختار بدن در افراد سالمند (پایان‌نامه دکتری). دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
۵٫ گایتون، آرتور، جان هال (۱۳۷۸). فیزیولوژی پزشکی. جلد۳،ترجمه دکتر فرخ شادان، انتشارات چهر.
۶٫ مارتین،راینر(۱۳۷۲).روانشناسی ورزشی.ترجمه فرهاد هژیر،انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ اول.
۷٫ واعظ موسوی،سید کاظم، محمد علی آذربایجانی،مجید باغدارنیا(۱۳۶۵).تأثیر یک دوره مسابقات تیراندازی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول بزاقی و خلق‌وخو در تیراندازان نخبه، گزارش طرح تحقیقی. دانشگاه امام حسین (ع).گروه تربیت بدنی.
۸٫ ویلیام،دی،مک آردل، فرانک ای کچ، ویکتوریا ل کچ (۱۳۷۹). ج: فیزیولوژی ورزشی، انرژی و تغذیه، ترجمه دکتر اصغر خالدان، تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، سمت.
۹٫ Albasi, M Bongard,S Buchanan, T W pincomb,GA lincinio,J Lovallo,W R (1997).Cardiovascular and neuroendocrine adjustment to public speaking and meintal arithmetic stressors.Psychological.34:266-275
10. Aubets,J.,and Seggura,J.(1995).Salivary cortisol as a maker of competition related Stress. Science et Sports.1Q.149-154
11. Berk,LS-Tan,SA Fri,WF Napir,BJ Lee,JW Hubbard,RW Lewis,JE Eby,WC.(1989).Neurolendocrin and stress hormone changes during mirthful langhter American J Med Sci.298.390.396
12. Bernhardt, P C.Dabbs, J M.fielden, J A Lutter,C D.(1998).Testosterone changes during vicarious experiences of winning and losing among fans at sporting events.Physiol Behav.1:59-62
13. Booth,A.,Shelley,G.,Mazur,A.,Tharp,G.,Kittok,R.(1989).Testosterone, and winnig and losing in human competition.Horm. Behav.23, 556-571
14. Brantly, P J Dietz, LS Mcknight,G T Jones,G N and Tulley,R (1998).Convergence between the daily stress inventory and endocrine measures of stress.J Consulting Clin Psychology.
15. Coming, D C.Wall,S R. Galbraith,MA.Beleastro,A N (1987).Reproductive Hormone responses to resistance exercise. Medicine and Science in sports and exercise, 19(3):234-238.
16. Cumming, D. C;Quigly,M. E;Yens,S. S. C;(1983).Acute Suppression of Circulating Testosterone Levels by Cortisol in Men. J. Clin.Endocrinol.Metab, 57:.611-673.
17. Elloumi M , Maso F , Michaux O , Robert A , Lac G. (2003) Behavior of saliva cortisol [C]. testosterone [T] and the T/C ratio during a rugby match and during the post –competition recovery days Eur J Appl. Physiol. 1-2 : 23-28.
18. Filaire,E.,Le Scanff,C., duche, P., Lac,G.(1999).The relationship between salivary adrenocortical hormones changes and personality in elite female athletes during handball and volleyball competition. Res Quar Exer sport.3,297-302.
19. Filaire.E, Sagnol. M, Ferrand.C.Moso.F,Lac. G (2000).Psycho physiological Stress in Judo athletes during competition, J , Sports Med Phys Fitness 41:263-268.
20. Graham N.M.H, Douglas R.M , & Rayan P. (1986). stress and acute respiratory infection. American jornal of Epidemiology 124:389-401
21. Galbo, H. Golinick, PD (1984).Hormonal changes during and after exercise. Medicine and Sport Science, 17:97-110
22. Gladue,B. A.,Boechler,M.,and McCaul,K. D.(1989).Hormonal response to competiton in human males.Aggress.Behav.15,409-422.
23. Gonzalez-Bono,E.,Salvador,A., Serrano M. A.,Ricarte, J. (1999).Testosterone,cortisol and mood in a sports team competition.Horm Behav.35, 55-62
24. Graham, NM Bartholomeusz,RC Taboonpong, N La Brooy, JT. (1988).Dose anxiety reduce secretion rate of secretory IgA in saliva Med J Aust 3:131-133
25. Green Span.F S:Baxter.j.D, (1991) Basic and clinical Endocrinology. Fourth Edition.Appleton and Lange.Pub
26. Guyton, A.C; Hall, J.E. (1996).Text book of Medical Physiology. The eds W.B.Saunders Company.
27. Hakkinen, K. Pakarinen,A. Alen,m. Komi,P (1985).Serum hormone during prolonged training of neuromuscular performance.Eur. J.Appl.physiology, 53:287-293.
28. Haris, B., Cook, N.J., walker,R F., Read, G.F., Riad-Fahmy, D. (1989). Salivary steroid and psychometric parameters in male marathon runner’s.Br J Sports. Med 2, 83-93
29. Haekney, AC (1989). Endurance training and testosterone levels Sprots Medicine, 8(2): 117-127
30. Holsboer, FBarden, N.(1996).Antidepressanand hypothalamic-pituitary adrenocortical regulation.Endocrin Rev
31. Howlett. T.A, (1987).Hormonal responses to exercise and training, a short Review. Clin En Crinol,26:pp,723-742
32. Hubert,W DeJong,Meyer,R.(1990).Psycho physiological response patterns to positive and negative film stimuli.Biol Psychol.31:73-93
33. Hubert,WdeJong,Meyer,R(1991).Autonomic.neuroendocrin and subjective response to emotion inducing film stimuli.Int J Psychophysiol.11:130-140
34. Hucklebridge,FClow,A.,Evans,P.,(1998). The relationship between salivary secretory immunoglobulin A and cortisol :Neuroendocrine response to awakening the diurnal cycle.Int J Psychophysiol.1:69-76
35. Jemmott. J. B , Borysenko. M , Chapman. R , Borysenko. J.Z , McClelland D.C , Meyer. D , Benson. H. (1983). Academic stress , Power motivation and decrease in secretion rate of salivary immunoglobulin A. the Lancet 1400-1402
36. Kemper, T.(1190).Social structure and testosterone. Rutgers Univ. Press,New
37. Kugler, J (1991).Emotional status and immunoglobin A in saliva: Review of the literature.Psychother Psychsom Med Psychol 6:232-242
38. Kugler, J Reintjes, F Tewes, V Schedlwski, M (1996).Competition stress in soccer coaches increase salivary immunoglobin A and salivary cortisol concentrations Sports Med Phys Fitness.36:117-120
39. Lac G, Berthon P.(2000) changes in cortisol and testosterone levels and T/C ratio during an endurance competition and recovery Sports Med Phys Fitness Jun;40(2): 39-44
40. Levison.W.E: Jawetz,E.(1992).medical microbiology and immunology, Appleton and Lange
41. Litwack, G SchT J (1992). Biochemistry of hormones II:Sterorid Hormones.In:Devlin, T M ;Text book of biochemistry :with clinical correlations.3rd ed.Newyork:Wiley-Liss
42. Lovallo, W R Pincomb, G A Brackett, D J Wilson, M F (1990).Heart rate reactivity as a predictor of neuroendocrine responses to aversive and appetitive challenges.Psychosom. Med: 17-26
43. Mackinnon.L.T and Hooper.s (1994) secretory immune system responses to exercise of varying intensity and during overtraining. Int J.Sports Med 15:179-183
44. Machinnon, L.T :(1997).Effects of overtraining on immune functions. in Keerider.R.B Fry.A.C :O, Toole.M,L.Eds.overtraining in sports.Human Kinetics Books. 219-241
45. MaCaul,K. D.Glaude,B. A., and Joppa,M. (1992).Winning, losing, mood and testosterone.Horm. Behav.26, 486-504
46. Mazur, A., and Lamb,T. A., (1980). Testosterone stauts and mood in human male.Horm. behave, 14,236-246
47. Mazur,A.,Booth, A., Dabbs, J..(1992). Testosterone and chess competition.Social Psychology quarterly.1, 70-77
48. Mazur, A. (1985). A biosocial model of status in face-to-face primate groups.Soc.Forces.64, 377-402
49. Mc Carthy,D.A,&Dale.M,M.(1988).the leucocytes of exercise: A review and model. Sports Medicine, 6,333-363
50. Mestechy.J:Mcghess,J.R:immunoglobulin A(IgA).Molecular and Cellular Interactions Involved in IgA Biosynthesis and immune response.Advanses in immunology.40:153-245
51. Miletic,I,D:Schiffman,SS:Mitetic,V,D:Sttely Miller,E,A:(1996).salivary IgA secretion rate in young and elderly persons physiology and Behavior. 60(1)243-248
52. Murry,R.K. Granner, D. K; Mayes,P.A.Rodwell,V.W;(1993). Harpers-53 Biochemistry. 23 Rdedi. Appleton and Lange. Bub
53. Pawlow LA , Jones G E (2002 ). The impact of abbreviated progressive muscle relaxation on salivary cortisol. Boil psycho 60(1): 1-16 (Abstract)
54. Pantelidis.D,Chamoux.A,Fargeas.MA, Robert.A, Lac.G (1997). Is a 11 years old tennis players indifferent to competition stress Arch pediater 4(3):237-242 (Abstract)
55. Passelergue,P.,Robert,Lac,G.(1995). Salivary cortisol &testosterone variations during an official and a stimulated weight-Lifting competition.Int J Sports Med.5,298-303
56. Passelergue, P., Lac, G (1999).saliva cortisol, testosterone andT/C ratio variations during a wrestling competition and during the post competitive recovery period.Int.J.Sports.Med.20:109-113
57. P,F.Brain(1990). Stress in agonistic contexts in rodents.in:R.Dantzer and R.Zayanm,editors,stress in domestic animals.Dordrecht, Kluwer,pp. 73-85
58. Peter.C, Gazez M D. (2004).cotinious cardiographic monitoring of football coaches during games, American heart journal.vol, 78.issue 4: pp, 509-512
59. Salvador A, Simon, V.,Suay, F.,Lorense,L. (1987) Testosterone and cortisol responses to competitive fighting in human males: A pilot study. Aggressive.Behav.13, 9-13
60. Sandy Wolfson and Nick Neave. Preparing for home and away matches. (2004).Insight, the FA Coaches Association Journal, issue 2, volume 7, spring 2004
61. Salvador.A, Suay.F,Gonzalez-Bono E,Serrano MA(2003). Anticipatory cortisol, testosterone and psychological responses to judo competition in young men.psychoneuroendocrinology. 3:364-75
62. Tietz, N. Ed. (1990). Clinical Guide to Laboratory Tests. 2 end Ed.philadelphia,W.B. Saunders. Co
63. Tony,W Buchanan, T W Alabasi, M William, R Lovallo, WR(1998).cortisol fluctuates with increases and decreases in negative affect.psychoneuroendocrinology.24:227241
64. Ulf Lundberg (2004) stress hormones in health and illness: the role of work and gender, Dep of psychology, Stockholm university
65. Valdimarsdottir, H B Stone,AA (1997)Psychsocial factors an secretary immunoglobulin A Crit Rev.Oral Biol Med 4:461-474
66. William RH. (1994). Text Book of Endocrinology. Ed Philadelphia. W.b. Saunders.pub
67. Zeier, H Brauchli, P Joller, Jemelka, H I (1996).Effects of work demands on immunoglobulin A and cortisol in air traffic controllers. Biol Psychol.3:413-423

 

چکیده

         حرفه مربیگری فوتبال یکی از مشاغل پرمخاطره در جهان محسوب می شود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفه موجب درمانده  شدن مربیان حرفه ای فوتبال شده است. هدف پژوهش حاضربررسی تأثیرفشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترون،ایمونوگلوبولین A بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  لیگ برتر فوتبال ایران در فصل مسابقات  (۸۴-۸۳) بود. آزمودنی های این تحقیق را ۱۶ نفراز مربیان حرفه ای لیگ برتربا میا نگین سنی
(۱۸/۹±۲۷/۵۲)، سابقه مربیگری درلیگ (۰۱/۶±۶۷/۱۱) سال و ضربان قلب با میا نگین (۹۱/۵±۴۰/۶۴) ضربه در دقیقه تشکیل دادند. نمونه های بزاقی در روز مسابقه در پنج مرحله (یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه،بین دو نیمه،پایان مسابقه ویک ساعت بعدازمسابقه) جمع آوری شد.برای تعیین غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی از روش رادیو ایمو نو اسی و برای نعیین میزان ایمونوگلوبولینَA  از روش  نفلومتری  ودستگاه می نی نف استفاده شد.ضربان قلب مربیان در زمان استراحت و در جریان مسابقه با استفاده از دستگاه اندازه گیری ضربان قلب گروهی تیم پولارثبت گردید.همچنین لحظات حساس مسابقه (گل زدن،گل خوردن،ضربه پنالتی،ضربات آزاد اطراف محوطه جریمه،در گیری بازیکنان با داور) در فرم  مخصوص ثبت شد.داده های حاصل از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های بزاقی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVAI )وآزمون تعقیبی شفه وهمچنین t  مستقل جهت  آزمون  فرضیه ها مورداستفاده قرارگرفت. سطح معنی داری   ۰۵/۰> p .نتایج این پژوهش نشان دادکه بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان در زمان استراحت با یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه ، بین دو نیمه و یایان مسابقه و همچنین بین دو نیمه با یک ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجود داشت. تفاوت معنی داری بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده وبازنده دیده نشد. همچنین  بین میزان غلظت تستوسترون بزاقی مربیان دریک ساعت قبل از مسابقه با پایان مسابقه ، پایان مسابقه با یک ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجودداشت که این تفاوت بین مربیان برنده وبازنده نیزدیده شد. اما تاثیرمعنی داری برغلظت IgA  بزاقی مربیان  نداشت. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که در کلیه موارد اختلاف معنی داری بین ضربان قلب در لحظات مختلف بازی نسبت به ضربان قلب استراحت وجود داشت، این اختلاف در لحظات حساس مسابقه بسیار چشمگیر بود.میانگین ضربان قلب مربیان در لحظات حساس مسابقه (۴۹/۹± ۸۰/۱۳۵) ضربه در دقیقه بود که این میزان نسبت به زمان استراحت یک اختلاف ۷۰ ضربه ای را نشان داد.

۱- ۱ . مقدمه

در سال‌های اخیر، علوم ورزشی با استفاده از مفاهیم علمی رشته‌های مادر خود، مثل بیومکانیک، بیوشیمی، فیزیولوژی، روانشناسی و جامعه شناسی به خوبی جای خود را باز کرده است و روز بروز بر تکامل و پختگی علوم ورزشی افزوده و کاربرد آنها بیشتر مشهود می‌شود. علوم ورزشی، مشکلات هر یک از رشته‌های ورزشی را بصورت خاص در نظر دارد. یکی از‌این کاربردهای ویژه، به ورزش فوتبال اختصاص دارد. فوتبال ورزشی است که بخش عظیمی از جمعیت جهان را به خود جلب کرده است. مربیان و مدیران باشگاه‌های امروز با مجموعه‌ای از خواسته‌ها و ضرورت‌ها در موقعیت‌های گوناگون مواجهند. بسیاری بر‌این باورند که نقش آنها از هدایت جلسه تمرینی فراتر رفته است زیرا نقش گسترش یافته‌مربی و پذیرش مسئولیت ورزشکاران بیرون از محیط تمرین یا مسابقه و همچنین آگاهی از وضعیت اجتماعی و روانی آنها و سرنوشتی که ممکن است به جهت کسب نتایج ضعیف در انتظار مربیان باشد، شرایطی را برای آنان بوجود آورده است که حاصل آن فشار روانی است که بسیاری از مربیان در روز مسابقه آن را تجربه کرده اند. با توجه به ضرورت‌‌های فیزیکی، روانی و محیطی بازی فوتبال، درک‌این موضوع که چرا فوتبال رقابتی، بازیکنان و تماشاگران را تحت فشار زیاد روانی قرار می‌دهد، دشوار نخواهد بود (۳). اهمیت برنده شدن، تعداد و شدت برخوردهای پر استرس را در جریان بازی افزایش داده است، لذا مربیان ناچار به کنار آمدن با رویدادهای استرس زا در جریان مسابقه هستند (۵۷).

مطالعات پژوهشگران نشان داده است که استرس، خواه فیزیکی خواه روانی، موجب تغییراتی در عملکرد قلب و ترشح هورمون‌های استرسی می‌شود (۵۸). افزایش ضربان قلب و تغییرات هورمونی می‌تواند عوارض فیزیولوژیکی خطرناکی داشته و عوارض آن بر روی سیستم عصبی قلبی ـ عروقی و‌ایمنی بدن بسیار نگران کننده باشند. از‌این رو حرفه مربیگری یکی از مشاغل پرخطر در جهان تلقی می‌شود.ازطرف دیگر شرایط مسابقه به‌ این علت مربیان را زیر فشار شدید روانی قرار می‌دهد که ارزیابی اولیه مربیان ازنیازهای مسابقه ،اغلب باتوانائی های تیم همسونمی باشد( ۳)

در مطالعات پیترو گازز[۱](۲۰۰۴) برروی۳۰ تن از مربیان فوتبال و بسکتبال در جریان مسابقه، ضربان قلب مربیان با روش رادیو الکتروکاردیوگرافی ثبت گردید. نتایج تحقیق افزایش ۴۲ ضربه در دقیقه نسبت به میانگین زمان استراحت را نشان داد. به نظر‌این دو محقق افزایش ضربان قلب مربیان قبل و در جریان بازی ناشی از اضطراب و فشار روانی مسابقه بوده است (۵۸). کوگلر و همکاران[۲] ( ۱۹۹۶) در مطالعه‌ای به اثر استرس در رقابت‌های ورزشی بر‌ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در مربیان فوتبال پرداختند. در‌این مطالعه که بر روی ۱۷ مربی فوتبال در لیگ حرفه‌ای آلمان انجام شد، نمونه‌های بزاقی قبل، حین و بعد از مسابقه جمع آوری گشت. هیجان و تنش بیشتری در مربیان فوتبال هنگام مسابقه در مقایسه با افراد گروه کنترل مشاهده شد. با شروع مسابقه‌این هیجان و تنش افزایش و یک ساعت پس از پایان مسابقه کاهش یافت. در زمان‌های مختلف نمونه گیری، مقدار بزاق در مربیان و گروه کنترل تغییر معنی اداری نیافت. غلظت ((IgA در مربیان فوتبال طی مسابقه تغییرمعنی داری نداشت اما  با افزایش معنی داری در سطوح کورتیزول بزاقی همراه بود. اوج غلظت کورتیزول بین دو نیمه مشاهده شد، که ۱۰۰% افزایش یافت و یک ساعت پس از مسابقه به شرایط طبیعی بازگشت (۳۸). در همین راستا در‌این پژوهش سعی شده است تا تاثیر فشار روانی مسابقه را بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیک چون کورتیزول، تستوسترون،‌ایمونوگلوبولین A و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال در لحظات مختلف مسابقه مورد بررسی قرار گیرد تا با مقایسه‌این تغییرات بتوان به اطلاعاتی در‌این خصوص دست یافت.

۱ – ۲ . بیان مسئله

مربیگری شغلی متنوع، پویا و پیچیده ای  است که در برگیرنده نقش‌های متفاوتی است که نیاز به مهارت‌های بسیاری دارد. حرفه مربیگری برای بعضی از مربیان بخشی و برای مربیان حرفه‌ای همه زندگی است.به هرجهت  مربیان حرفه‌ای می‌بایستی پاسخگوی همه مشکلات تیم باشند(۶).

اهمیت و قدر و ارزشی که برای برنده شدن در بازی فوتبال متصوراست، به فراوانی و شدت برخوردهای پراسترس می‌افزاید (۳). فشارهای روانی ناشی از ماهیت حرفه مربیگری، توقع دائمی پیروزی از آنها، قضاوت‌های بی‌رحمانه علاقه مندان و هواداران تیم، لزوم مسافرت‌های پی در پی، ضرورت‌ایفای نقش‌های متفاوت و داشتن اضطراب و ترس از شکست قبل از مسابقه،تدریجاموجب درماندگی مربیان می شود. استرس فرایندی است که در هر زمان متناسب با رویدادهای خاص، مرحله‌ای از آن آشکار می‌شود. فشارهای روانی ناشی از مسابقه و تحمل‌این فشارها موجب تغییراتی از قبیل تغییرات هورمونی و افزایش ضربان قلب در بدن می‌شود که می‌تواند عوارض فیزیولوژیک خطرناکی داشته و مشکلاتی برای مربیان بوجود آورد. عوارض فیزیولوژیک ناشی از فشارهای روانی مسابقه بر روی دستگاه عصبی، قلبی عروقی و‌ایمنی بسیار خطرناک است. به همین جهت در دو دهه اخیر توجه پژوهشگران علوم ورزشی به تغییرات هورمون‌ها، بویژه هورمون‌های استرسی هنگام برگزاری مسابقات ورزشی رو به فزونی نهاده است.

بسیاری از تحقیقات در خصوص ارتباط بین هورمون ها و رفتار در مردان بر سطوح کورتیزول، تستوسترون و‌ایمونوگلوبولین‌ها بویژه‌ایمونوگلوبولین A متمرکز شده‌اند. فشارهای ناشی از رقابت نیز بر سطوح کورتیزول، تستوسترون و همچنین ضربان قلب اثر گذار است (۷). یکی از اجزاء رقابت، برد و باخت می‌باشد. می‌زر و همکاران[۳](۱۹۹۸) افزایش سطوح تستوسترون را متعاقب رقابت برای برندگان و کاهش آنرا برای بازندگان پس از مسابقه گزارش کردند (۴۷). در حالیکه کلاد و همکاران[۴] (۲۰۰۱) در‌این خصوص پیشنهاد نمود ند. برنده شدن عامل اصلی در‌ایجاد پاسخ هورمونی نمی‌باشد بلکه ادراک فرد از بردن ممکن است سطوح تستوسترون را تغییر دهد (۷).

هر چند تاثیر رقابت بر هورمون‌ها آشکار شده است ولی تفسیر روانشناختی آن ناشناخته مانده است. در کل تفسیر تغییرات سطوح هورمون‌ها متعاقب برد و باخت مشکل است زیرا عوامل مختلفی در‌این رابطه اثر گذارند، که می‌توان به اهمیت مسابقه، احساس برد و باخت قبل از مسابقه، ادراک مربیان و بازیکنان از دشواری مسابقه، کسب جایگاه اجتماعی، اعتقاد به نقش شانس وتاثیرقضاوت داور در‌ایجاد نتیجه مسابقه اشاره داشت. با توجه به مطالب فوق و وجود تناقضاتی در‌این حیطه‌ , تحقیق حاضر جهت پاسخگوئی به سئوالات زیر طراحی شد که عبارتند از:

الف: فشار روانی یک مسابقه فوتبال با توجه به ماهیت خاص آن چه تاثیری بر غلظت کورتیزول، تستوسترون،‌ایمونوگلوبولین A بزاقی و ضربان قلب مربیان فوتبال دارد.

ب: ‌ایا تفاوتی در غلظت کورتیزول، تستوسترون،‌ایمونوگلوبولین A بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده وجود دارد.

۱-۳ . ضرورت و اهمیت تحقیق

فوتبال ورزشی است که تقریبا ًهمه جمعیت جهان را به خود جلب می‌کند. برای مثال مسابقه نهایی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه را بیش از ۳ میلیارد نفر در سراسر جهان تماشا کردند(۳). فوتبال همچنین یکی از ورزش‌های مطرح در کشور ماست. علاقه‌مندان به ‌این رشته ورزشی بویژه طرفداران تیم‌ها برای تماشا و تشویق تیم محبوبشان همه هفته عازم ورزشگاه‌ها می‌شوند و عده کثیری از مردم نیز مسابقات فوتبال را از طریق تلوزیون تماشا می‌کنند. هجوم تماشاگران، انتظارات آنان و سرنوشتی که ممکن است به جهت کسب نتایج ضعیف در انتظار مربیان باشد، شرایطی را برای آنان بوجود می‌آورد، که حاصل آن استرسی است که بسیاری از مربیان در روز مسابقه آنرا بخوبی احساس و تجربه کرده اند. حرفه مربیگری فرد را تحت تاثیر‌این فشارهای روانی قرار می‌دهدکه به عنوان یک محرک بسیارقوی می تواند قبل،درجریان وبعدازمسابقه موجب تغییرات هورمونی قابل ملاحظه ای دربدن شود.این تغییرات تحت تاثیرنتایج حاصله ازمسابقه ورقابت قرارمیگیرندکه بررفتارانسان اثرگذاراست.مطالعات انجام شده دراین زمینه نشان داده است که بین مشاغل پراسترس وتغییرات هورمونی درمردان وزنانی که باعدم تنظیم میزان کارروزانه همراه بوده است،همبستگی مثبت وجوددارد. از دلایل پر اهمیتی که محقق را بر آن داشت تا‌این پژوهش دشوار را در شرایط واقعی مسابقه انجام دهد، احساس نیاز جامعه فوتبال و شناخت بیشتر از مربیان و درک‌این مسئله که آنان در شرایط واقعی مسابقه در چه وضعیت فیزیولوژیکی و روانی قرار می‌گیرند. با وجود‌این شرایط و در دوران کوتاه مربیگری، چه خطراتی آنها را تهدید می‌کند، در چه زمانی از مسابقه فشار روانی بیشتری بر آنها وارد می‌شود،آیا آنکه تیمش در حال برنده شدن است، استرس بیشتری دارد یا مربیان بازنده.

لذا با توجه به پیشرفت چشمگیر ورزش فوتبال در دو دهه گذشته و مطالعات محدود در خصوص موضوع مورد نظر، هدف تحقیق حاضر پاسخگوئی به سئوالات مبهم در ارتباط فشار روانی مسابقه با سطوح هورمون‌ها و مسائل فیزیولوژیکی مربیان در قبل، حین و بعد از مسابقه می‌باشد. همچنین دریابیم که در کدام یک از مراحل مسابقه، استرس و فشار روانی مربیان بیشتر است که با اقدامات کاهنده استرس، مربیان با آرامش بیشتر رهبری و هدایت تیم خود را در مسابقات بدست گیرند. کنار آمدن با رویدادهای استرس زا امری طبیعی و رایج است. بدون‌این توانائی، اثر استرس بر واکنش‌های هیجانی و عملکرد شدت می‌یابد (۳). ناتوانی در کنار آمدن با ضرورت‌های رقابت و هیجان‌های ناشی از آن می‌تواند مربی را از رسیدن به هدف‌هایش که همان پیروزی است، باز دارد. ضمنا ًنتایج‌این تحقیق به مربیان کمک می‌کند تا اقدامات لازم را در جهت کاهش استرس انجام دهند و توجه داشته باشنددرچه مرحله ای ازمسابقه فشار روانی بیشتری  را تحمل می‌کنند.

۱-۴ . اهداف تحقیق[۱] – Peter and Gazes

[2] – kugler el at

[3]- Mazor et al

[4]- Cladue et al

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ورزش بر روی فشار روانی دانش آموزان
 • تحقیق رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
 • مقاله بحران های روانی جهان معاصر و نقش دین در مقابله با آن
 • مقاله بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر
 • مقاله امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.