مقاله تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش و فاقد منابع می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مکش یا تزریق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱) مقدمه   ۱
۲) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات   ۶
۱-۲) فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت کننده   ۶
۲-۲) شرایط مرزی    ۸
۲-۲-۲) دیوارة برآمدة مرده   ۹
۳-۲-۲) جریان آزاد   ۱۰
۴-۲-۲) مجرای خروج   ۱۰
۳-۲) مراحل راه حل های عددی   ۱۱
۳) نتایج و توضیحات   ۱۳
۱-۳) درستی و اعتبار مدل عددی   ۱۳
۲-۳) خصوصیات جابجایی گرمایی برای کشش متحد   ۱۹
۳-۳) دما و پراکندگی در Velocity   ۲۸
۴-۳) مطالعات پارامتری   ۳۵
۵-۳) نقشهای مربوط به مناطق وزش گرمایی   ۴۳
۶-۳) مقایسه مشکلات از نوع Blasius   ۴۷
۴) نتیجه   ۴۹

چکیده:

خاصیتهای رد و بدل شدن حرارت و جریانش به طور پیوسته از ورقه های عمودی و میزان حرکت آنها از سطح سوراخ به سمت پایین در دست مطالعه قرار گرفته تزریق یا مکش متحد یا غیر متحد بر روی سطح صفحه قابل اتفاق افتادن است. اختلاف سرعت و دما که به خاطر روش حجم محدود به وجود آمده قابل استفاده قرار می گیرند تاکل نیروهای وارد شده را اندازه گیری کنند. این نیروها شامل وزش های گرمایی طبیعی یا مخلوط شده هستند، تأثیر PR ، شدت نیروی پارامتر B و مکش و تریق پارامتر D بر روی اصطکاک و ضریب حرارتی جا به جایی قابل اندازه گیری هستند. مقایسه نتیجه ها با روشهای سادة رایج و راه حل های مختلف محدود موجود در رابطه ها و بررسی دقیق راه حل ها برای پیدا کردن رابطة جریان مکش نشان دهندة یک اختلاف نظر بی نظیر است. محل نزدیک به سوراخ روی صفحه دلیلی است برای پخش شدن نیرو، وقتی  سریعاً کاهش پیدا می کند و همزمان  افزایش پیدا می کند. مقدار تمام این تبادل نیروها در منطقه  ، افزایش  تا زمانی ادامه پیدا می کند نیروی رانش در حد تعادل قرار بگیرد. در منطقه ای که این نیروهای گرمایی در حال مخلوط شدن هستند و همچنین نیروی رانش در حال افزایش می باشد، میزان جابه جایی گرما نیز در حال متعادل شدن است. بالاخره در این منطقه  عامل وزش گرمایی طبیعی باعث به وجود آمدن وزش گرمایی طبیعی خالص می شود و در مورد مکش متحد و کاهش نیروها در منطقة سوراخ روی صفحه، مقدار نیروها و رد و بدل شدن میزان حرارت به مقداری ثابت و مستقل می رسد. نتایج بدست آمده از  برای تشخیص دادن گونه های مختلف ورزش های گرمایی و تعیین D,B,Pr قابل استفاده قرار می گیرد.

مقدمه:

مسئله مورد بررسی در این مقاله مربوط است به اینکه تأثیر مکش و تزریق بر روی وزش های گرمایی مخلوط شده در اثر رد و بدل شدن گرما همراه با یک مقدار ثابت چگونه بر روی صفحه انجام می گیرد. این صفحه به صورت عمودی و به سمت بالا پدیدار می شود، با فاصلة کمی از یک سوراخ و در دمایی ثابت نگه داشته می شود که بالاتر از درجة حرارت مایع ambient است.در هر دو مورد متحد و غیر متحد مکش و تزریق این دما ثابت نگه داشته می شود.نتیجه ی گرمای به وجود آمده در این منطقه به وسیله‌ی مطالعه رابطة نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان حرارت، نتیجة گرمای به وجود آمده در این منطقه، به وسیله مطالعه رابطة نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان با تأثیری که نیروهای جنبشی و رانشی و گرانشی می گذارند مشخص و  مقایسه می شوند.

رد و بدل شدن انرژی حرارتی از یک صفحه ای که به طور دائم حرارت داده شده به یک مایع ساکن دارای چندین مراحل مختلف می باشد. برای مثال غلتک داغ ، آهن یا پلاستیک همتراز. عمل ثبت پایدار، و فیبر شیشه ای و تولید کاغذ، فهمیدن و در نظر گرفتن جریان انرژی حرارتی در منطقة نزدیک به بشقاب در حال حرکت ضروری است تابتوان کیفیت محصول نهایی بدست آمده را مشخص کرد. این موقعیت فیزیکی با جریان رانش گرمایی کلاسیک بر روی یک بشقاب صاف ساکن فرق دارد – زیرا جریان مایع شرکت کننده در این واکنش به سمت سطح در حال حرکت است. Sakiadis اولین کسی بود که متوجه این حرکت برعکس لایة رانشی شد و از یک رابطة خیلی مشابهی استفاده کرد تا راه حل عددی مناسبی برای چگونگی جریان حرارت به صورت ثابت در سطح این منطقه بدست آورد.

از زمانی که Sakiadis این روش معجزه آسا را کشف کرده، تعداد زیادی از دانشمندان و محققان توانسته اند خصوصیات انرژی حرارتی و هیدرودینامیک را تفسیر کنند. Tsou et al گزارش داده است به صورت نمونه ای و تجربی که جریان انرژی گرمایی از این منطقه‌ها به وجود می آورد. حرکت ثابت در این منطقه نشان می‌دهد این حرکت به صورت فیزیکی تحت شرایط آزمایشگاهی قابل تشخیص است هم گسترش دادن سطح این منطقه با سرعت و شتاب و درجه حرارت مختلف. هم چنین در بدست آوردن این نتایج نهایی تحت بررسی قرار گرفته اند. مکش یا تزریق مایع، بر روی سطح برای خنک کردن سطح باعث تغییر فاحش در تأثیر رد و بدل شدن حرارت و میزان آن از بشقاب یا صفحه می شود.

قانون قدرت Velocity و توزیع دما بر روی سطح توسط علی تحت مطالعه قرار گرفته اند. قابل ذکر است که velocity مکش یا تزریق با توجه به بزرگی یا کوچکی صفحه و زمان قدرت قابل تغییر است و در نهایت راه حل های بدست آمده همگی مشابهتهای یکسانی دارند.

بطور کلی، مکش فشردگی سطح و ضریب جابجایی حرارت را بالا می برد در جایی که تزریق کاملاً بر عکس عمل می کند. نیروی رانش که بر اثر اختلاف دما در مایع بوجود آمده می تواند دارای اهمیت بشد. اگر چه velocity سطح متحرک پائین و اختلاف دما بین سطح و مایع مقداری بزرگ باشد چرا که این اختلافات بطور چشمگیری می تواند پراکندگی دما و velocity را تحت تأثیر قرار دهد و این تغییرات باعث تحت تأثیر قرار گرفتن چگونگی رد و بدل شدن میزان گرما از سطح شود. بی توجهی به این تغییرات می تواند باعث بوجود آمدن نتایج غیرواقعی شود.

تأثیرات نیروی رانشی بر روی لایه های رانشی بر روی سطحی که به طور دائم در حال حرکت است و این سطح می توانسته بطور عمودی یا افقی قرار گرفته باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج مطالعات نشان می دهد که : وقتی نیروهای رانشی وجود دارند، نتایج بدست آمده هیچ وجه اشتراکی ندارند به جز برای مورد قانون قدرت برای پراکندگی دما و velocityدر سطح مورد آزمایش.

چن و آرمالی رابطه های بین وزش های گرمایی ادغام شده را مورد مطالعه قرار داده اند. آنها به رابطه های قابل توجهی در مورد ورقه های آویزان افقی یا عمودی در حال حرکت که در دما و حرارت یکسانی قرار گرفته بودند دست یافته اند. نتایج نشان داده که میزان رد و بدل شدن گرما افزایش پیدا می کند وقتی در آزمایش نیروی رانشی استفاده شده و نتیجه عکس گرفته شده وقتی نیروی رانشی استفاده نشده است.

در تمامی گذارشهای قبلی فقط به موقعیت قرارگرفتن لایه های رانشی در محل اتصال سوراخ در صفحه توجه شده بوده است. بنابراین تمام راه حل ها بگونه ای کاملاً مشابه به هم بوده اند.

در صورتیکه چگونگی جریان و جابجایی حرارت اهمیت بالایی دارند. وقتی که بیشترین مقدار بدست آمده برای ضریبهای گرمایی در مجاورت سوراخ روی صفحه بوده است.

با یک تغییر محدود در فرمول رابطه ای که نیروی رانش را محاسبه می کند، تأثیر نیروی رانشی وقتی که صفحه بصورت عمودی و به سمت بالا در حال حرکت بود مهمتر و بالاتر ارزشیابی شده است. برای محاسبات این نتایج به میزان فرسودگی در اطراف سوراخ هم توجه چشمگیری شده است. در مطالعات انجام شده توسط علی و آل صانعی، تأثیرات فرسودگی در دیواره های صفحه و تزریق و مکش در سطح متحرک و همچنین مقدار ضریب جابجایی حرارت و حتی میزان فرسودگی در سوراخ برای بهتر استفاده کردن از رابطه قابل توجه قرار گرفته است. ولیکن تأثیر نیروی رانشی محاسبه نشده و فقط مقدار خالص نیروهای وزش گرمایی در منطقه مورد نظر اندازه گیری شده است. در تمامی این آزمایشات صفحه در حال حرکت دائمی بوده است. در این آزمایشات نیروهای وارد شده در منطقه و مقدار خالص یا مخلوط شدة وزش گرمایی با شماره های Grashof و Reynolds نشان داده شده اند. در مجموع، مطالعات و تحقیقات بر روی وزش های گرمایی مخلوط شده بر روی صفحه مترحک با تزریق یا مکش بسیار کم و نایاب می باشند و فقط به جنبه فیزیکی در قانون قدرت که چگونه با تغییر velocity باعث به وجود آمدن نتایج بسیار مشابهی شده است محدود می شود . و همچنین در آزمایشات انجام شده لایه های رانشی فرسوده فرض شده در نزدیکی سوراخ قابل قبول نیستند. ولیکن مطالعه اخیر، این آزمایشات را ادامه داده و مخلوط کرده تأثیرات نیروی رانشی و خاصیت جابجایی گرما و جریان آن بر روی صفحه ای که بطور دائم در حال حرارت دیدن است و بصورت عمودی آویزان شده است. و حتی تغییرات در اطراف سوراخ و کل صفحه بطور یکنواخت قابل بررسی قرار گرفته است.

نکته قابل توجه دیگر در این آزمایشات بدست آوردن مقدار  می باشد وقتی که بقیه نیروها در حال اندازه گیری هستند. همچنین تعیین مقدار Pr برای مناطق با وزش گرمایی خالص یا مخلوط شده و تعیین مقدار D , B

2) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات:

۱-۲- فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت کننده:

نمودار شمارة یک نشان دهندة یک صفحه دائماً در حال حرکت است که بصورت عمودی آویزان شده و حرارت داده می شود و یک سوراخ که دارای velocity Uw و یک حرارت Tw که در یک مایع در حرارت  قرار گرفته است.

 نیروی گرویتی بر روی بدنه در جهت منفی (-x)x محاسبه شده است. مکش و تزریق در صفحه هم اجازه داده شده است. در اینجا خصوصیات محدود شده مایع فقط شامل غلظت کم آن و ثابت بودن آن می باشد که خاصیتهای آن کاملاً ثابت و غیر تغییر می‌باشد.

نحوه اندازه گیری قد و velocity و دما و فشار طوری انتخاب شده است تا عوامل L  و  را به ترتیب مخصوص به خودشان نرمال اندازه گیری شوند. تمام رابطه های بالا می تواند در یک رابطة زیر خلاصه شود:

در این رابطه  یک متغیر کلی است و به جای ۱ و U و V و  استفاده می شود. در رابطه های ۱ تا ۴ :  ضریبی بدون بعد است که مقدارش ۰ و ۱ و  می تواند باشد. همچنین  عاملی است که قسمت سمت راست رابطه معرفی می کند. این نوع کلی نوشتن یک رابطه بیانگر استفاده از تمامی رابطه های بالا با بدست آوردن یک جواب مشابه می باشد.

۲-۲) شرایط مرزی

با توجه به نمودار شمارة یک در جایی که صفحه بصورت عمودی و به طرف بالا آویزان شده با فاصله ای از سوراخ در جایی که   می باشد شرایط مرزی زیر به چشم می خورد و در نظر گرفته می شود:

۱-۲-۲- سطح صفحه: صفحه دارای منفذهای کوچک و در حال حرکت دائم است در حالی که :

 در جائی که  مقدارهای ثابتی هستند و مقدار velocity  بطور زیر محاسبه می شود در اینجا D ضریب بدون بعد در تزریق و مکش می باشد.

  D برای توصیف کردن مکش و تزریق متحد در صفحه استفاده می شود وقتی  نیز متحد است. مثبت یا منفی بودن D بیانگر مکش یا تزریق می باشد.

در مکش یا تزریق غیر متحد  با رابطه زیر محاسبه می شود:

 یا

در اینجا  و  ضریب های بدون بعد در مکش یا تزریق هستند و برای وزش گرمایی و نیرو استفاده می شوند. نرمال velocity در سطح  باید با توجه به صفحه تغییر کند وقتی  با توجه به رابطة (۷b) در حال پیدا کردن راه حل های مشابه برای مقدار های نیروهای گرمایی خالص می باشد. برای وزشهای خالص گرمایی طبیعی باید تغییر کند باتوجه به اینکه به رابطه (۷c) برای پیدا کردن راه حل های مشابه قابل قبول موجود استفاده می شود.

خوشبختانه در مدلهای عددی جدید هیچ ضابطة خاصی در مورد چگونگی استفاده از پراکندگی یا خاص بودن velocity وجود ندارد. بنابراین پراکندگی بدست آمده از رابطة  و (۷c) فقط برای مقایسه راه حل هایی استفاده می شوند که ترجیحاً به یکدیگر شبیه هستند.

برای موارد دقیق تر برای مکش یا تزریق متحد رابطه (۷a) معمولاً استفاده می شود که راه حلهای مشابه وجود ندارند.

۲-۲-۲) دیواره‌ی برآمده مرده

سطح برآمدگی های روی صفحه می میرند، ولی در سوراخ چنین اتفاقی نمی افتد، و این نشان دهندة غیر قابل نفوذ بودن و ساکن بودن دیوار است وقتی که :

 این نشان دهندة‌این است که این دیوارة کناری دارای تأثیر در بوجود آمدن یک جریان گردشی در منطقة خارجی لایة مرزی می شود که نتیجة شرکت مایع دخالت کنده به سمت صفحه در حال حرکت می باشد. در نتیجه منطقه برآمده نزدیک سوراخ کاملاً فرسوده می شود و تقریباً لایة مرزی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۲-۲) جریان آزاد

جریان مرزی آزاد بدور از بشقاب متحرک قرار دارد در نتیجه :

این مرز  باعث می شود تا مایع در Ve Velocity و در دمای  مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا velocity از قبل شناخته شده نیست و در جریان محاسبات تخمین زده می شود. مقدار Ve به انبوه میزان جابجایی در محاسبات و چگونگی حرکت صفحة در حال حرکت و چگونگی مکش یا تزریق در صفحه بستگی دارد.

۴-۲-۲) مجرای خروج

شرایط زیر در مجراهای خروجی برقرار هستند:

این شرایط تقریبی کامل بوجود آمده سهمی مهم در چگونگی جریان در این منطقه دارد و در زمانی که خروجی به سمت پائین و دور از برجستگی سوراخ قرار دارد.

۳-۲) مراحل راه حل های عددی

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فلزات سنگین
 • مقاله آبکاری فلزات و کاربرد آن
 • مقاله آشنایی با چند فلز
 • مقاله خوردگی فلزات و اثر آن بر روی صنایع مختلف
 • مقاله بورس فلزات
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.