مقاله تبیین مبانی هستی‌شناسی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تبیین مبانی هستی‌شناسی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تبیین مبانی هستی‌شناسی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تاریخچة بحث   ۳
الف) رویکرد مبتنی بر رهبانیت   ۳
ب) رویکرد مبتنی بر آزادی روابط جنسی   ۴
ج) رویکرد اسلامی   ۴
تعریف مفاهیم   ۴
اخلاق   ۴
اخلاق جنسی   ۵
اسلام   ۶
مفهوم مبانی هستی‌شناسی۱۸   ۶
مبانی هستی‌شناسی اسلام و تأثیر آن در اصول اخلاق جنسی   ۷
۱٫ خدامحوری   ۷
تأثیر خدا‌محوری در اصول اخلاق جنسی   ۸
۲٫ هستی تجلی نظام احسن   ۱۱
تأثیر هستی تجلی نظام احسن در اصول اخلاق جنسی   ۱۲
الف) اصل حکمت   ۱۲
ب) اصل تمهید   ۱۳
ج) اصل پاکی و طهارت   ۱۵
۳٫ هستی اعم از دنیا و آخرت   ۱۷
تأثیر هستی، اعم از دنیا و آخرت در اصول اخلاق جنسی   ۱۸
۴٫ هستی هدفمند   ۲۰
تأثیر هستی هدفمند در اصول اخلاق جنسی   ۲۱
۵٫ زوجیت   ۲۲
تأثیر زوجیت در اصول اخلاق جنسی   ۲۳
نتیجه‌گیری   ۲۴
منابع   ۲۵

منابع

راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، کتاب فروشی مرتضوی، ‌بی‌جا، ۱۳۶۲٫

باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، مدرسه، ۱۳۸۰٫

جعفری، محمدتقی،ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج ۶، تهران، فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹٫

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، بی‌جا، امیر کبیر، ۱۳۶۳٫

فرمیهنی فراهانی، محسن،فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، تهران، اسرار دانش، ۱۳۷۸٫

مطهری، مرتضی، بیست گفتار، قم، صدرا، ۱۳۵۸٫

مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، قم، صدرا، ‌بی‌تا.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۶٫

نراقی، مهدی، جامع السعادت، ج ۱، ترجمة جلال‌الدین مجتبوی، تهران، حکمت، ۱۴۰۵٫

چکیده

 

در دنیای معاصر، فهم آگاهانة غریزة جنسی اهمیت بسزایی دارد. این امر به ظهور گفتمان‌های متعددی در این حیطه منجر شده است. اگر در برابر گفتمان‌های موجود، گفتمان اسلامی در مورد غریزة جنسی ارائه نشود، گفتمان‌های دیگر افکار خود را بر جامعه حاکم، و نوعی تعارض و تضاد ارزشی را در بین جوانان، خانواده و اجتماع ایجاد خواهند کرد. بنابراین، ضروری است اخلاق جنسی اسلامی از جنبه‌های متعدد بررسی شود. بر این اساس، مقالة حاضر به تبیین مبانی هستی‌شناسی اخلاق جنسی در اسلام، با روش توصیفی ـ تحلیلی پرداخته است.

 

برخی اصول اخلاق جنسی در اسلام عبارتند از: قداست، مرز‌شناسی، رضایت، حکمت، تمهید، پاکی و طهارت، مصونیت، هدفمندی، جذابیت جنسی و تناسب.

 

کلیدواژه‌ها: مبانی، هستی‌شناسی، اخلاق جنسی، اسلام.

 

مقدمه

 

مسئلة اخلاق و به تبع آن اخلاق جنسی، «که قسمتی از اخلاق به معنای عام است که شامل آن عده از عادات و ملکات و روش‌های بشری است که با غریزه جنسی بستگی دارد»،۱ یکی از مباحث اساسی در علوم انسانی و زیربنایی اجتماع است و تکامل و ترقی جوامع بشری بدان مربوط می‌شود. اگر انسان‌ها به اخلاق جنسی معقول و منطقی پایبند باشند و خود و دیگران را بر اساس آن تربیت کنند، همواره به سوی تکامل، ترقی و سلامت روحی و روانی حرکت خواهند کرد و از انحرافات و اختلالات جنسی در امان خواهند بود.

 

سامان‌دادن اخلاق جنسی به حکم قوت و قدرت فوق‌العاده‌ای که این قسمت از اخلاق بشری بدان وابسته است، همواره مهم‌ترین وظیفة اخلاقی به شمار می‌رود. ویل دورانت۲ در این باره می‌گوید: «سرو‌سامان بخشیدن به روابط جنسی، همیشه مهم‌ترین وظیفه اخلاقی به شمار می‌رود؛ زیرا غریزة تولید مثل، نه تنها در حین ازدواج، بلکه قبل و بعد از آن نیز مشکلاتی فراهم می‌آورد. در نتیجه شدت و حدت همین غریزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می‌کند، ‌بی‌نظمی و اغتشاش در سازمان‌های اجتماعی تولید می‌گردد».۳

 

از سوی دیگر، اخلاق حاکم بر هر جامعه و به تبع آن اخلاق جنسی، مبتنی بر یک نظام فلسفی است که ضرورت رعایت و عمل به اصول اخلاقی را توجیه می‌کند. به عبارت دیگر، اگر فلسفه را به دو بخش عملی و نظری تقسیم کنیم، بخش نظری شامل، متافیزیک، فیزیک و ریاضیات است. در این حوزه، به مسائل هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی نیز پرداخته می‌شود؛ بعد عملی نیز شامل تد‌بیر منزل، سیاست مدن و اخلاق است که در به روابط افراد در حیطة خانواده، اجتماع و رابطة فرد با خودش می‌پردازد و مبتنی بر نوعی ارزش‌شناسی است. به هر حال، فلسفة نظری و عملی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و مانند جزایر جدا از هم نیستند. شهید مطهری در این‌باره چنین می‌‌گوید:

 

چنان نیست که مسائل عقل عملی جدا و بدون ارتباط با مسائل حیطة نظر باشد. بایدهای که فیلسوف در مورد واقعیت جهان، انسان، غایتمندی و عدم غایتمندی جهان و انسان دارد، جهت‌گیری او را در اخلاق و باید‌هایی که در خصوص چگونه زیستن انسان دارد، تعیین می‌کند. بدون شک پایه‌هایی که یک فیلسوف طبیعت‌گرا عنوان می‌کند، متفاوت است با پایه‌هایی که یک فیلسوف الاهی برمی‌‌شمرد. به این جهت، در تبیین مسائلی که در فلسفه اخلاق یک فیلسوف وجود دارد، توجه به نظام فکری او در خصوص هستی و انسان ضروری است. در حقیقت، حکمت عملی هر مکتب وابسته به حکمت نظری آن است.۴

 

بنابراین، برای اینکه افراد یک جامعه به اخلاق جنسی آن جامعه پایبند باشند، باید به مفاهیم اصلی و اساسی و هسته‌های مرکزی یا به عبارت دیگر به مبانی فلسفی اخلاق جنسی آن جامعه آگاه باشند، و این آگاهی جز از طریق تبیین مبانی و آموزش آن امکان‌پذیر نیست. در پیامد این تبیین و به تبع آن آگاهی حاصل از آن است که افراد ضرورت پایبندی به اخلاق جنسی جامعه خود در برابر جوامع دیگر را درک خواهند کرد و در مقابل شست‌وشوی مغزی و تهاجم فرهنگی مقاومت خواهند کرد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی مبانی هستی‌شناسانة اخلاق جنسی پرداخته‌ایم.

 

تاریخچة بحث

 

با توجه به اهمیتی که غریزة جنسی در زندگی انسان دارد، در طول تاریخ رویکردهای متفاوتی نسبت به این غریزه اتخاذ شده است. در این‌باره می‌‌توان از سه رویکرد اصلی سخن گفت که به شرح زیر عبارت‌اند از:

 

الف) رویکرد مبتنی بر رهبانیت

 

اخلاق مبتنی بر رهبانیت که از آن با عنوان «اخلاق جنسی کهن» نیز یاد می‌‌شود، برگرفته از برخی آیین‌ها و مکاتب در اعصار گذشته است. از جملة این آیین‌ها و مکاتب می‌توان به آیین برهمایی (۸ تا ۹ ق. م)، آیین جاینی (۶ ق. م) و آیین بودایی (۶ ق. م) در هند، آیین تائوئیزم در چین، آیین مانی (۲۴۰ م) در ایران باستان، سنی‌‌سیسم یا کلبیون در یونان، اسنیه۵ (۲ ق. م) در میان یهودیان و مسیحیت در میان پیروان مسیح اشاره کرد.

 

پایه و بنیان همة این آیین‌ها در اخلاق جنسی، مبتنی بر پلیدی غریزة جنسی، ریاضت‌طلبی و رهبانیت، دوری از ازدواج و تشکیل خانواده، طرد تمتعات و لذت‌های دنیوی و تحریم آگاهی‌های جنسی است.

 

ب) رویکرد مبتنی بر آزادی روابط جنسی

 

از این رویکرد با عنوان «اخلاق نوین جنسی» نیز یاد می‌‌شود. نقطة شروع این رویکرد از دورة رنسانس به بعد است و در نهایت در قرن بیستم این جریان به اوج خود می‌‌رسد. از بانیان و متفکران این اخلاق جنسی ‌می‌توان از مارکس۶ (۱۸۸۳-۱۸۱۸ م)، انگلس۷ (۱۸۹۵-۱۸۲۰م) فروید (۱۹۳۹-۱۸۵۶ م) و راسل۸ (۱۹۷۰-۱۸۷۲م) نام برد.

 

این متفکران با بیان دیدگاه‌های خود در حیطة مسائل و مشکلات جنسی، پایه‌های علمی و فلسفی آزادی روابط جنسی را پی‌ریزی کردند.

ج) رویکرد اسلامی

 

رویکرد اسلامی نسبت به مسائل جنسی رویکرد اعتدالی و عبادی است. این رویکرد در آرای متفکران مسلمان همچون ابن‌سینا(۳۷۰ – ۴۲۸ ه‍.ق)، غزالی (۴۵۰ـ‌۵۰۵ ق)، ملا‌احمد نراقی(۱۱۸۵ ـ ۱۲۴۵ ق) و مطهری (۱۲۹۸ ـ ۱۳۵۸ ق) مشهود است. لازم به ذکر است که تحقیق در مورد اخلاق جنسی، به شیوه‌ای که این مقاله بدان پرداخته است، مسبوق به سابق نبوده است.

تعریف مفاهیم

اخلاق

اخلاق جمع «خلق» است. راغب اصفهانی دربارة «خلق» بیان می‌دارد که خلق با فتحة «خاء» به معنای صورت ظاهر و قیافه که با چشم دیده می‌شود، و خلق با ضمة «خاء» به معنای کمالات و ویژگی‌های اخلاقی است که با چشم بصیرت احساس می‌شود.۹ بر این اساس، در تعریف «خلق» بیان کرده‌اند: «خلق به معنای ملکة نفسانی است که افعال بدنی آنچه مطابق اقتضای آن ملکه از آدمی سر می‌زند، به آسانی از انسان صادر ‌می‌شود؛ حال چه آنکه آن ملکه از فضایل باشد، مانند عفت و شجاعت و امثال آن و چه از رذایل مانند شره و جبن و امثال آن؛ ولی اگر مطلق ذکر شود، فضیلت و خلق نیکو از آن فهمیده می‌شود».۱۰

 

نراقی در تعریف اخلاق می‌گوید:

خلق عبارت است از ملک‌های نفسانی که باعث صدور افعال به آسانی و بدون نیاز به تفکر و تأمل و نگرش است، و ملکه حالت و کیفیتی نفسانی است که دیر و به کندی زوال می‌پذیرد، و در مقابل، حال کیفیتی نفسانی است که به سرعت از بین می‌رود.۱۱

مفهوم مرتبط با شخصیت، خلق‌وخو، خصلت و عادت‌ها که رفتار انسان را در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی (کار، زندگی روزمره، سیاست، علم، خانواده، روابط شخصی، درون‌گروهی، درون طبق‌های) تنظیم می‌کند.

اخلاق یعنی سازش با موازین، حقوق و وظایف مشترک؛ اما امکان تضاد بین دو استاندارد اجتماعی معقول وجود دارد، و شخص یاد می‌گیرد که بر پایة وجدان فردی خود در چنین مواردی قضاوت کند.۱۲

 

شکوفایی استعدادهای مثبت و صفات پسندیده و عالی‌ترین حقایق در درون آدمی در جهت کمال و هدف اعلای زندگی.۱۳ این تعریف از اخلاق، به دلیل اینکه مبتنی بر اهداف غایی تعلیم و تربیت است، و این اهداف تمام شئون وجودی انسان از جمله شأن جنسی انسان را نیز دربرمی‌گیرد، در این پژوهش بیشتر مورد تأکید است.

 

اخلاق جنسی

 

قسمتی از اخلاق به معنای عام است که شامل عادات، ملکات و روش‌های بشری است که با غریزة جنسی بستگی دارد.۱۴ اخلاق جنسی عبارت است از: «قواعد و هنجارهای تعیین‌کنندة رفتار جنسی موردپذیرش جامعه در زمان معین؛ عدم رعایت این قواعد، غیراخلاقی و یا حتی نابهنجار تلقی می‌شود».۱۵

 

بنابراین، اخلاق جنسی اسلامی مبین حدود روابط بین جنس مخالف در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و سایر روابط رسمی و غیررسمی برگرفته از تکیه‌گاه‌‌ها یا مبانی نظری و عقلانی هستی‌شناسی اسلامی است.

 

اسلام

 

طباطبایی در تعریف دین بیان می‌دارد که: «دین عبارت است از اسلام، یعنی تسلیم حق شدن، و به عقیده‌های حق معتقد گشتن، و اعمال حق انجام دادن».۱۶ در تفسیر نمونه نیز در مورد تعریف دین بیان شده است که:

 

واژة دین در لغت در اصل به معنی جزا و پاداش است، و به معنی اطاعت و پیروی از فرمان نیز آمده است، و در اصطلاح مذهبی عبارت از مجموعه قواعد و قوانین و آدابی است که انسان در سایة آنها می‌تواند به خدا نزدیک شود و به سعادت دو جهان برسد و از نظر اخلاقی و تربیتی در مسیر صحیح گام بردارد. در تعریف واژة اسلام نیز بیان می‌دارد که اسلام به معنی تسلیم است، بر این اساس، آیین حقیقی در پیشگاه خدا همان تسلیم در برابر فرمان اوست، و در واقع روح دین در هر عصر و زمان، چیزی جز تسلیم در برابر حق نبوده و نخواهد بود؛ منتها از آنجا که آیین پیامبر اسلام(ص)، آخرین و برترین آیین‌هاست، نام اسلام برای آن انتخاب شده است، وگرنه از یک نظر همه ادیان الهی، اسلام است.۱۷

 

بنابراین، اسلام دینی وحیانی است که توسط ملک مقرب جبرئیل به حضرت محمد(ص) نازل شده و دربرگیرند‌‌‌ة آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی، عرفانی و … در قالب قرآن کریم است.

 

مفهوم مبانی هستی‌شناسی۱۸

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی و نقد نگاه پست‌مدرنیسم به تعلیم و تربیت ارزش‌ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.