مقاله تجلی وحدت و کثرت در هنر اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تجلی وحدت و کثرت در هنر اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تجلی وحدت و کثرت در هنر اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۴
زبان و بیان در هنر معماری اسلامی (هنر مجرد) ۹
نقوش هندسی، یادآور فقر ذاتی انسان ۱۱
نقش و رنگ ۱۳
نقوش در هنر اسلامی ۱۸
نماد و مفاهیم آن….. ۲۳
سمبل ۲۴
نمادگرایی در هنر ۲۸
نماد دایره ۲۸
شمسه ۳۸
پیشینة تاریخی خورشید ۴۰
معنی خورشید از نظر عرفا ۴۳
خورشید در فرهنگ، هنر؛ اسطوره و زندگی ۴۳
خواص و ویژگی های نور ۴۴
تأثیر نور بر روی جسم انسان ۴۶
مفهوم نور از دیدگاه عرفا ۴۸
مفهوم نور در قرآن کریم ۴۹
منابع و مآخذ ۵۶

 منابع و مآخذ:

۱- روزنه ای به باغ بهشت – دکتر رجبعلی مظلومی – سال ۶۶
۲- کتاب رنگ – نوآوری فرزانه کاریک انتشارات دانشگاه تهران سال ۷۵
۳- هنر مقدس تیتوس بورکهارت
۴- فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی دکتر سجادی
۵- طرحهای اسلامی اوا ویلسون ترجمه محمدرضا ریاضی ۱۳۷۷ ص ۴
۶- هنرنامه ش ۲ دانشگاه هنر
۷- هنرنامه ش ۶ دانشگاه هنر
۸- هنر اسلامی زبان و بیان – تیتوس بوکهارت ترجمه مسعود رجب نیا / سروش / ۱۳۶۵ / ص ۱۶
۹- گل های ختایی ۲۵-۲۶-۹۴
۱۰- حکمت معنوی و ساحت هنر محمد مددپور ۱۳۷۷ حوزه هنری
۱۱- تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی محمد مددپور امیرکبیر تهران ۱۳۷۴
۱۲- شاهکارهای هنر ایران – آرتواپهام یوپ
۱۳- اسلیمی ختایی – گلهای شاه عباسی
۱۴- نمادها و نشانه ها ۲۹-۳۱-۳۵
۱۵- غزالی – کیمیای سعادت ص ۳۵۸
۱۶- فرهنگ اساطیر ص ۱۸۵ ص ۱۸۶
۱۷- شیوة تذهیب اردشیر مجرد تاکستانی انتشارات سروش
۱۸- لغت نامه دهخدا شماره مسلسل ۱۶۰ حرف ش صفحه ۵۸۷
۱۹- فرهنگ ۶ جلدی معین ج ۲ حرف د-ق ص ۲۰۷۴
۲۰- نگرشی بر روند سوزن دوزیهای ایران منتخب صبا ص ۵۷-۵۶ سال ۱۳۷۰ تهران / انتشارات صبا
۲۱- هنر ایران در دوران پارت و ساسانی بهرام فره وشی
۲۲- نقشهای هندسی در هنر اسلامی ترجمه عصام سعید و مسعود صفیا عایشه پارمان ۱۳۶۳ سروش
۲۳- هندسه مقدس رابرت لولر تعرجمه هایده معیری مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۸ تهران
۲۴- انسان و سمبولهایش – کارل گوستاو یونگ ترجمه ابوطالب صارمی انتشارات امیرکبیر چاپ اول ۱۳۵۱ ص ۲۳ و ص ۲۴
۲۵- حقیقت و زیبائی بابک احمدی نشر مرکز چاپ دوم ۱۳۷۵ ص ۲۶۹
۲۶- مدخلی بر رمزشناسی عرفانی جلال ستاری / نشر مرکز / چاپ اول / ۱۳۷۲ / ص ۲۰
۲۷- علم در اسلام به اهتمام احمد آرام ۱۳۶۶ ص
۲۸- فرهنهگ آریانپور مادة نماد
۲۹- تقی پورنامداریان ۱۳۶۴ ص ۱۰ رمز و داستانهای رمزی، انتشارات علمی و فرهنگی
۳۰- فرهنگ معین؛ محمد معین مهدی محسنیان راد، ۱۳۶۹ «ارتباط شناسی»
۳۱- هندسه و تزئین در معماری (طومار توپقاپی) گل رو نجیب اوغلو ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی انتشارات روزنه چاپ ۱۳۷۹ ص ۲۵۸

 

مقدمه

«هنر اسلامی نمودار همان مفهومی است که از نامش برمی آید، بدون هیچ ابهام و تردیدی. هنر اسلامی بیرونی ترین و ملموسترین چهره اسلام است». (بروکهارت، ۱۳۶۵، ۱۶)

اندیشه اسلامی بعد از گذشته دو سده، هنری با خصوصیات ویژه و منحصر به فرد به جهان عرضه کرده که خصوصیات آن برای قرنها پایدار مانده و روز به روز شکوفاتر و درخشانتر شده است. این خصوصیات تا زمانی که وحدت وجود داشت تداوم یافت. این هنر وحدت را در هماهنگی جستجو می کرد و هماهنگی چیزی جز کثرت در وحدت نبود. وحدت زیربنای همه چیز بود و وحدت و هماهنگی به کمک هندسه، وزن و نور جلوه گر می شد. در روند چنین اندیشه ای بود که هنر اسلامی از سده های ۱۳-۱۲ ق در تمامی سرزمینهای اسلامی، از نظر ساختار و تزیین، از الگوی واحدی پیروی کرد و آن را تداوم بخشید. ویلسون، ۱۳۷۷، ص ۴

نکته اساسی در هنر اسلامی که باید بدان توجه کرد عبارت است از توحید. هنرمند مسلمان از کثرات می گذرد تا به وحدت نایل آید. انتخاب نقوش هندسی و اسلیمی و خیالی و کمترین استفاده از نقوش انسانی و وحدت این نقوش در یک نقطه، تاکیدی بر این اساس است:

      ندیم و مطرب و ساقی همه اوست            خیال آب و گل در ره بهانه

(مددپور، ۱۳۷۷، ۱۹۶)

جهان در تفکر اسلامی جلوه و مشکات انوار الهی است و حاصل فیض مقدس نقاش ازلی، و هر ذره ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری مظهر اسمی از اسماء الهیه است و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسماء و صفات و گزیده عالم است.                        (همو، ۱۳۷۴، ۱۳۳)

به هر تقدیر جلوه گاه حقیقت در هنر، همچون تفکر اسلامی، عالم غیب و حق است، به عبارت دیگر، حقیقت از عالن غیب برای هنرمند متجلی است، و همین جهت، هنر اسلامی را عاری از خاصیت مادی طبیعت می کند. او در نقش قالی – کاشی و تذهیب و حتی نقاشی که به نحوی مانع حضور و قرب به جهت جاذبه خاص است، نمایش عالم ملکوت و مثال را که عاری از خصوصیات زمان و مکان و فضای طبیعی است می بیند. در این نمایش کوششی برای تجسم بعد سوم و پرسپکتیو دید انسانی نیست. تکرار مضامین و صورتها همان رفتن به اصل است. هنرمند در این مضامین از الگوی ازلی نه از صور محسوس بهره می جوید، به نحوی که گویا صور خیالی او به صور مثالی عالم ملکوت می پیوندد.      (همو، ۱۳۷۷، ۱۹۶)

از دیدگاه یک هنرمند مسلمان یا هنرمندی در جهان اسلام، و یا پیشه وری که بر آن بود تا سطحی را تزیین کند، پیچاپیچی هندسی بی گمان عقلانی ترین راه شمرده می شد. زیرا که این نقش اشاره بسیار آشکاری است بر اندیشة) اینکه یگانگی الاهی یا وحدت الوهیت زمینه و پایة گوناگونیهای بی کران جهان است. در واقع وحدت الوهیت در ورای همة مظاهر است، زیرا که سرشت آن مجموع و کل است چیزی را در بیرون وجود خویش نمی گذارد و همه را فرا می گیرد و «وجود دومی» بر جای نمی گذارد. با این همه، از طریق هماهنگی تابیده بر جهان است که وحدت الوهیت در جهان نمودار می شود و هماهنگی هم چیزی نیست جز «وحدت در کثرت» (الوحده فی الکثره) به همان گونه که «کثرت در وحدت» (الکثره فی الوهده) است. در هم گره خوردگی بیانگر یک جنبه و جنبه های دیگر است. ولی باز هم این مطلب به یاد می رسد که وحدت زیربنای همه چیز است، یعنی آنکه جهان از عامل واحدی پی ریزی شده است مانند یک طناب یا یک خط که در سیری بی کران پیوسته به خویشتن بازمی گردد و دور می شود.                                                                  (بورکهات، ۱۳۶۵، ۷۵)

زبان و بیان در هنر معماری اسلامی (هنر مجرد)

هنر اسلامی «هنر آبستره» است. یعنی آن هنر اسلامی که در حقیقت در همه جای دنیا یک رنگ دارد و یک نقش دارد و گفتیم قابل شناخت هست، «هنر مجرد» است، «هنر انتزاعی» است که طبیعت در آنجا به صورت مدل قطعی مورد توجه نبوده، بلکه طبیعت نشانه است و نقاش هم نشانه را به کار برده است.

هنر اسلامی به این علت هنر آبستره شده است که توجه را از کثرت به وحدت که همان معنای توحید باشد که ذکر کردیم بیاورد.

به عنوان مثال؛ «اسلیمی» یک نقش مجرد است. یعنی نقشی است که از عالم انتزاع پیدا کرده است. ظاهر و تصویر یک چیز مادی نیست، بلکه نشانه ای است برای اینکه توجه را به یک مطلبی که ماوراء این نشانه است جلب کند.

«هنر اسلامی» که «هنری آبستره» است توجه را به عکس، از کثرت به وحدت می آورد. یعنی  در داخل مسجد، نقش انسان به این علت نیامده است که توجه شما به آن نقش جلب نشود و تنها عبادت خدا را انجام دهید. اتمسفر مسجد طوری است که انسان کمی لطیف تر شده و متوجه یک نکته دقیق می گردد که همان کلمة «لااله الا الله» است. و مهری که به هنر اسلامی، خورده است، مهر وحدت است. (حاج قاسمی و نوایی، ۱۳۶۶، ۲۱۳-۲۱۲)

هنر «آبستره» یعنی «هنر مجرد»، «هنر انتزاعی». البته «آبستره ای» که ما در اسلام می گوییم، با هنر «آبستره ای» که الآن نقاشان آبستره نگار که با «دنیای انتزاعی» سر و کار دارند، یکی نیست و با هم خیلی فرق دارند، این ها به قول فلاسفه، فقط در اسم اشتراک لفظی دارند.

هنر «آبستره» مغرب زمین ادامة همان طبیعت زدگی مردم از هنر طبیعت سازی است که به کلی با دنیای مادی قطع رابطه کرده است و با هنر اسلامی که می گوئیم «آبستره» است؛ متفاوت است.

تزئینات نیز در معماری اسلامی در خدمت همان فضاسازی و همان تصور و خیالی است که در آن جستجو می گردد.

«معمار مسلمان» به ابداعات بسیار در تجسم و تصویر آن دنیای ایده آل و برتر که در ذهن دارد دست زده است.

یکی از اصلی ترین و مهمترین خصوصیاتی که معمار در هستی به طور کلی می شناسد «وحدت» آن است و وجود مرکزی مشخص اما ناپیدا که همة موجودات را در هستی معنا و هویت می بخشد. همة هستی از یک حقیقت به وجود آمده و به همان نیز بازمی گردد.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت حکمت هنر اسلامی در جامعه مدرن
 • مقاله هنر اسلامی
 • مقاله حکمت هنر اسلامی در جامعه مدرن
 • مقاله بررسی هنر از دیدگاه اندیشمندان و متفکران اسلامی
 • مقاله نقش مذهب در پیشبرد هنر ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.