مقاله تصمیم گیری در سازمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تصمیم گیری در سازمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تصمیم گیری در سازمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تصمیم گیری در سازمان:   ۱
تفکر خطی   ۲
تفکر نظام مند   ۲
فرآیند تصمیم گیری   ۳
تصمیم گیری در شرایط گوناگون   ۸
سبک های مدیریتی تصمیم گیری   ۱۰
نیاز های سازمانی برای تصمیم گیری   ۱۱
منابع:   ۲۰

تصمیم گیری در سازمان:

تصمیم گیری یکی از اساسی ترین کار هائی است که مدیران یک سازمان انجام می دهند و مطابق نگرش مدیریت علمی، تصمیم گیری باید بر پایۀ فرآیند ساخت یافته و مدونی به انجام برسد. منظور از فرآیند تصمیم گیری، توالی اقدامات سازمانی است که از طرف مدیریت یک مؤسسه برای حل مشکلات اش، صورت می پذیرد. این توالی از لحاظ نگرش نظام مند مدیریتی شامل: شناسائی مسأله، تولید گزینه های موجود برای حل آن، تجزیه و تحلیل پیامد های مربوط به هر یک از گزینه های تولید شده، تصمیم گیری یا انتخاب گزینۀ بهینه، پیاده سازی تصمیم اتخاذ شده، ارزیابی و دست آخر بازخورد، می گردد. بدیهی است که تمامی مراحل این توالی تا حد بسیار زیادی به نحوۀ تفکر مدیران سازمان بستگی داشته و متأثر از نگرش آنان به دنیای پیرامون شان است. به همین دلیل، بررسی موضوع تصمیم گیری در صورت نپرداختن به روش های اندیشیدن سازمانی، بیهوده خواهد بود. به طور کلی، صورت بندی های گوناگونی از نحوۀ اندیشیدن مدیران انجام گرفته است که ساده ترین و در همان حال جامع ترین آنها، تفکر مدیریتی را در دو قالب اصلی زیر تعریف می کند:

تفکر خطی

تفکر نظام مند

دو شیوۀ تعریف شده برای نحوۀ تفکر مدیران به طور ضمنی ماهیت دوگانۀ تصمیم گیری ها را روشن می سازد. به طور کلی، می توان تصمیم های پیش روی مدیران را به دو دستۀ: قابل برنامه ریزی و غیر قابل برنامه ریزی تقسیم بندی نمود. بدیهی است که آن دسته از مسائل که به خوبی شناخته شده و یا به درستی صورت بندی گردیده اند، دارای ماهیت تکراری یا متواتر بوده و تأثیرشان برد کوتاهی در ویژگی های عملیاتی یک سازمان دارد را می توان با استمداد از تصمیمات برنامه ریزی شده و به شکلی تکراری، از پیش پای سازمان برداشت. بسیاری از نظام های اطلاعاتی مرسوم که با جمع آوری منظم داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات سودمند به کمک مدیران می آیند، از جمله ابزار های مناسب برای یافتن این قبیل مسائل متواتر و ارائۀ راه حلی مناسب برای رفع آنهاست. به این قبیل مجموعه های اطلاعاتی، نظام اطلاعات مدیریت می گویند. در عوض، آن دسته از مسائل سازمانی که دارای ماهیت نامشخص و مبهمی هستند، به خوبی شناخته نشده اند، منحصر به فرد بوده و حاصل شرایط ویژه ای هستند یا دارای تأثیر گسترده ای بر سازمان شان بوده و از همه مهمتر، قابل ساختار بندی نیستند، معمولاً نیازمند اتخاذ تصمیمات غیر قابل برنامه ریزی از طرف مدیران سازمان خواهند بود. در این موارد ابزار هائی مانند نظام حمایت کنندۀ تصمیم گیری به کمک مدیران می آید. با به کار گیری چنین نظام هائی یک مدیر قادر خواهد بود برخی از مسائلی را که به شکل موردی پیش می آیند شناسائی نموده و برای رفع شان چاره ای بیاندیشد. صرف نظر از دیدگاه اطلاعاتی، اتخاذ تصمیم های درست مستلزم طی کردن فرآیندی مشخصی است که شرح بیشتری در مورد آن در زیر بخش مربوطه اش، آمده است. همچنین سایر موارد مربوط به تصمیم گیری و فرآیند آن در ادامه و از طریق زیر
بخش های متعددی ارائه شده اند:

فرآیند تصمیم گیری

تصمیم گیری در شرایط گوناگون

سبک های مدیریتی تصمیم گیری

نیاز های سازمانی برای تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری با شناسائی مسأله یا مسأله یابی آغاز می گردد. این امر چنان که در گفته های بسیار کهن ایرانی هم آمده است، نیمی از حل مسأله را شامل می شود. در نگرش های نوین، دستیابی به مسأله و تعریف آن خود یکی از بخش های کلیدی فرآیند تصمیم گیری را تشکیل می دهد که انجام آن جز با توسل به داده های جمع آوری شده از بخش های اجرائی ممکن نخواهد بود. در مرحلۀ پس از شناسائی، اهداف مورد نظر برای تصمیم گیری تعیین می شوند که در حکم یکی از ارکان اصلی برای تحلیل تصمیم گیری می باشند. تصمیم های اتخاذ شده، عدم قطعیت و پیامد های ناشی از تصمیمات سایر این ارکان چهارگانه را تشکیل می دهند. با این وجود سایر ارکان مطرح شده، در حیطۀ فنی قرار گرفته و عمدتاً با بهره مندی از
روش های ریاضی به کمک مدیران در شکل دهی تحلیل برنامه ریزی شان
می آیند. حال آنکه، تعیین اهداف برای حل مسأله به نوعی مسیر حرکت پاسخ یابی را تعیین می کند. آنچنان که مشخص است، اهداف حل یک مسأله در پی ارزش های سازمانی تعیین می شوند. به عنوان مثال، ارزش های مادی از جمله افزایش نقدینگی ها، دارائی ها، یا اعتبارات ملموس و غیر ملموس، اساسی ترین ارزش های سازمانی یک مؤسسۀ خصوصی و انتفاعی را تشکیل می دهند. به همین دلیل، تقریباً تمامی روش های توسعه یافته برای تسهیل و کمی سازی تصمیم گیری برای این قبیل مؤسسات، بر پایۀ
معیار های پولی شکل گرفته اند. حال آنکه در مورد بسیاری از سازمان های غیر دولتی، به ویژه انواع غیر انتفاعی آنها که به عنوان یک نهاد اجتماعی به خدمت دهی به جامعۀ انسانی مشغول اند، استفاده از چنین معیاری چندان معقول به نظر نمی آید. همین موضوع باعث آن می شود که تعیین هدف برای حل مسأله، توسعۀ گزینه های مختلف و نهایتاً انتخاب از میان آنها برای نهاد های اجتماعی، بسیار پیچیده تر گردد. با این حال، هنوز روش هائی برای کمی سازی و در نتیجه آماده سازی مسائل در این نهاد ها برای بهره مندی از روش های ریاضی توسعه یافته برای تصمیم گیری، وجود دارند که امیدواریم در بخش پرسش و پاسخ مربوط به نوشتۀ الکترونیکی حاضر یک به یک و بر حسب مورد سؤال قرار گرفته و به آنان پرداخته شود.
مرحلۀ بعدی در فرآیند تصمیم گیری، تولید گزینه های موجود برای حل مسأله است. این کار به طور ضمنی نیازمند تعیین معیار برای انتخاب خواهد بود. اگر قرار است آرمان یک سازمان غیر دولتی در جهت انتفاع جمعی برای تمامی ساکنان زمین تعیین شده باشد، بدیهی است که معیار انتخاب نیز باید بر همین منوال تعریف شود. انجام چنین کاری نیز از دشواری های ویژۀ خود برخوردار است. به راستی چگونه می توان معیاری برای گزینش از میان
راه هائی تعریف نمود که قرار است به بهتر شدن شرایط محیط زیست، افزایش سواد اجتماعی افراد، گسترش احساس مسؤلیت در سطح مدنی و مسائلی از این دست منجر گردد؟ در بسیاری از موارد استفاده از آمار و
روش های آماری، سودمند واقع خواهد گردید و در بخش دیگری از آنها لازم است مورد به مورد و بر حسب نیاز های مسأله، تمهیداتی انجام گرفته،
متغیر های ریاضی متعددی مورد تعریف قرارگرفته و روش های جمع آوری شناسه های عددی ارائه گردند. صحبت بیشتر در این مورد نیز بدون در دست داشتن مسأله ای واقعی، بیهوده خواهد بود و بنابراین موارد تکمیلی در این رابطه نیز به بخش پرسش و پاسخ الکترونیکی موکول می شود. اصل مطلب اینجاست که پس از تعیین معیار تصمیم گیری و تولید گزینه های موجود، می توان به گزینۀ بهینه دست یافت. ساز و کار بعدی که پس از این وارد میدان خواهد شد مربوط به ارزیابی گزینۀ انتخاب شده و اثراتش در جهت پیشرفت آرمان های سازمانی است. بدیهی است که نتایج حاصل شده از این ارزیابی به صورت بازخوردی عمل کرده و مدیریت را برای اتخاذ تصمیم های بهتر در آینده آماده می سازد. شایسته است به این موضوع نیز اشاره کنیم که منظور از یک تصمیم خوب، آن است که اگر پس از اتخاذ آن و در آینده، زمانی که اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به موارد غیر قطعی دربارۀآن مسأله به دست آمد، اجازۀ انتخاب گزینش مجددی را به دست می آوردیم، هنوز همان تصمیم را بگیریم.به طور کلی، تصمیم گیری یکی از دشوار ترین
کار هائی است که بر عهدۀ تمامی افراد می باشد. انسان ها عموماً نتیجۀ تصمیم گیری های پدر و مادر و یا سایر سرپرستان شان در کودکی شان هستند. اما پس از سپری کردن آن دوران، آنچه موقعیت و شخصیت انسان ها را شکل می دهد، حاصل تصمیم گیری های شخصی خود شان می باشد. سازمان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند، به این تعبیر که موقعیت و ویژگی هر سازمانی حاصل تصمیماتی است که مدیران و سایر مشارکت کنندگان آن در مقاطع مختلف زمانی گرفته اند. آن چیزی که باعث دشواری فرآیند تصمیم گیری می شود، پیش از هر چیز پیچیدگی شبکۀ علل و عوامل فراوانی است که در قالب کنش و واکنش های فراوان فردی و سازمانی به وجود آمده اند. دلیل دیگر این دشواری، عدم قطعیتی است که تمامی وقایع آینده را شامل شده و در بر می گیرد. علاوه بر این، معمولاً تعدد اهداف و تلاقی نیازمندی شان بر این دشواری می افزاید، به ویژه اینکه معمولاً افراد بسیاری با خواستگاه های گوناگون در صدد دستیابی به هر یک از این اهداف با توجه به سودمندی آن برای بخش در اختیار شان می باشند. به عبارت ساده تر، قدرت انسان در پیش بینی حوادث آینده محدود است و در حل هر مشکلی راه حل های بیشمار وجود دارند. همچنین، عوامل خارجی غیر قابل کنترل و غیر قطعی فراوانی در مورد هر تصمیم دخیل هستند. این در حالی است که گروه های مختلف درون سازمانی ممکن است دارای
جهت گیری های گوناگونی برای حل یک مسألۀ واحد باشند و عدم هماهنگی میان هدف های یک گروه و اهداف کل مجموعه، خود
پیچیدگی های بیشتری را فراهم می آورد که در نهایت ایجاد کنندۀ محدودیت های تصمیم گیری و دشواری های فرآیند مربوط به آن است.

 

تصمیم گیری در شرایط گوناگون

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.