مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب     

 مقدمه۱
الف: ساماندهی تحقیق۳
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن۴
ج: اهمیت تحقیق۷
د: اهداف تحقیق۷
ه: سوالات تحقیق۷
و: مشکلات تحقیق۸
ز: روش تحقیق۸
ی:سابقه تحقیق۸
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان ۱۰
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا۱۰
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان۱۰
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا۱۳
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران۱۸
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران ۱۸
مبحث دوم : انواع زندان در ایران۲۳
گفتار اول: زندان بسته۲۴
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی۲۴
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی۲۵
فصل سوم : زندان در اسلام۲۶
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه۲۹
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن۳۳
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس۳۴
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف۳۵
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم۳۵
بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان۳۸
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ۴۰
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها۴۳
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان۴۷
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب۵۰
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان۵۰
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی۵۱
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت۵۳
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن۵۴
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ۵۴
۱- دیدگاه مکتب کلاسیک۵۴
۲- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک۵۵
۳- دیدگاه مکتب تحققی۵۵
۴- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ۵۵
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی۵۶
بند اول: جرم شناسی کلاسیک۵۷
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی۵۸
الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) ۵۹
ب: جرم شناسی سازمانی۵۹
ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن۶۰
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند ۶۲
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد۶۴
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی۶۵
ج: جبران ضرر معنوی ۶۶
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس۶۷
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس۶۷
گفتار اول: تاریخچه۶۷
گفتار دوم: مفهوم ۶۸
بند اول: جایگزینی تقنینی۷۰
بند دوم: جایگزینی قضایی۷۱
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی۷۲
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن۷۲
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن۷۶
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس۷۶
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس۷۶
بند اول: اهداف۷۶
 بند دوم: فواید ۷۷
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین۷۸
بند اول: ویژگی ها ۷۸
بند دوم: شرایط ۸۱
الف: فرهنگ سازی لازم ۸۱
ب: داشتن قانونی مدون و صریح۸۳
ج: جرم موضوع جایگزین۸۴
د: مجرمان موضوع جایگزین۸۵
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها۸۵
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین۸۵
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ۸۶
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها۸۹
فصل اول: جایگزین های سنتی۹۵
مبحث اول: آزادی مشروط ۹۵
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط۹۶
بند اول: تعریف آزادی مشروط۹۶
بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط۹۷
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط۹۸
بند اول: مبانی آزادی مشروط۹۸
بند دوم: قلمرو آزادی مشروط۹۸
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن۹۹
بند اول: شرایط آزادی مشروط۹۹
بند دوم: فواید آزادی مشروط۱۰۱
بند سوم: آثار آزادی مشروط ۱۰۱
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران۱۰۲
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات۱۰۳
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات ۱۰۵
بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات۱۰۵
بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات۱۰۶
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات۱۰۷
بند اول: اهداف تعلیق ۱۰۷
بند دوم: فواید تعلیق ۱۰۸
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن۱۰۸
بند اول: شرایط اعطای تعلیق ۱۰۸
بند دوم: آثار اعطای تعلیق۱۰۹
بند سوم: لغو تعلیق۱۰۹
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران۱۱۰
مبحث سوم: جزای نقدی۱۱۱
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی۱۱۲
بند اول: مفهوم۱۱۲
بند دوم: تاریخچه۱۱۳
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی۱۱۴
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی۱۱۵
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن۱۱۶
بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی۱۱۶
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی۱۱۷
بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن۱۱۷
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری۱۱۸
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی۱۱۸
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی۱۲۳
فصل دوم: جایگزین های جدید۱۲۵
مبحث اول: دوره مراقبتی۱۲۵
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی۱۲۸
بند اول: مفهوم۱۲۸
بند دوم: تاریخچه۱۲۹
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی۱۳۰
بند اول: اهداف دوره مراقبتی۱۳۰
بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی۱۳۰
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران۱۳۰
مبحث دوم: جریمه روزانه۱۳۶
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه۱۳۷
بند اول: مفهوم۱۳۷
بند دوم:تاریخچه۱۳۸
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه۱۳۸
بند اول: اهداف۱۳۸
بند دوم: فواید۱۳۹
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه۱۳۹
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری۱۴۱
مبحث سوم: خدمات عمومی۱۴۱
گفتار اول: تعریف و تاریخچه۱۴۲
بند اول: تعریف۱۴۲
بند دوم: تاریخچه۱۴۴
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی۱۴۵
بند اول: اهداف۱۴۵
بند دوم: فواید۱۴۵
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی۱۴۶
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران۱۴۶
مبحث چهارم: حبس در منزل۱۴۸
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل۱۴۹
گفتار دوم: فواید حبس در منزل۱۴۹
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه۱۵۰
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران۱۵۰
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی۱۵۰
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران۱۵۱
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران۱۵۱
بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه۱۵۱
بند دوم: شرایط مشمولان۱۵۲
بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران۱۵۲
نتیجه گیری۱۵۴
پیشنهادها۱۶۰
منابع۱۶۴

فهرست منابع فارسی

کتابها

۱-آنسل، مارک ، دفاع اجتماعی، ترجمه محمدآشوری و علی حسینی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۲-۷۵٫

۲-آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ دوم، سال ۱۳۸۰٫

۳-آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، نشر گرایش، چاپ اول، سال ۸۳٫

۴-اردبیلی ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی نشر میزان، جلد دوم، چاپ هفتم، سال ۸۲٫

۵-بولک،برنارد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۷۲٫

۶-بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، ۷۴٫

۷-پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول.

۸-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، سال ۸۷٫

۹-زراعت ، عباس، شرح مجازات اسلامی بخش کلیات، انتشارات ققنوس، چاپ نخست، ۷۹٫

۱۰-سازمان اصلاحات جزایی بین المللی،  خدمات عام المنفعه به منزله جایگزین برای مجازات حبس ، بی تا .

۱۱-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، جلد اول و دوم، چاپ چهارم، ۱۳۸۲٫

۱۲-شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشردادیار، چاپ نخست ۸۳٫

۱۳-صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، زمستان ۸۲٫

۱۴-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، ۱۳۷۱٫

۱۵-عبدی، عباس، تأثیر زندان بر زندانی، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات نور، ۷۱٫

۱۶-علی آبادی عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ اول ۶۸٫

۱۷-کی نیا، دکتر مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم ۷۰٫

۱۸-گلدوزیان، ایرج، با یسته های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱، تهران ۸۴٫

۱۹-گودرزی، محمدرضا، تاریخ تحولات زندان، نشر میزان، چاپ دوم، ۸۶٫

۲۰-گودرزی، محمدرضا، نارسائیهای زندان، نشر میزان، چاپ نخست.

۲۱-ملک اسماعیلی، عزیز اله، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۵۵٫

۲۲-مهرا، نسرین، ترجمه جزوه متون حقوقی.

۲۳-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ چهارم، ۷۹٫

۲۴-هاشمی شاهرودی، سید محمود، چرا حبس، چاپ اول، انتشارات نگاران، تهران، مهر ۸۴٫

مقاله ها

۱-اداره کل حقوق سازمان قضایی نیروهای مسلح، گزارش جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ۱/۴/۸۱

۲-اخوت، محمدعلی، شرح مواد قانونی مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی شماره ۲۲-۴/۷/۷۹٫

۳-اردبیلی ، محمدعلی، جایگزین های زندان کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۰ مهر ۷۶٫

۴-آشوری، محمد، بررسی جایگزین مجازات حبس، همایش بین المللی برررسی راه های جایگزین مجازات حبس، تهران ۱۹-۱۸ اردیبهشت ۸۱، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره ۳۸ بهار ۸۱٫

۵-سمیعی ، علی اصغر، چگونگی تقلیل جمعیت کیفری زندانها- ماهنامه سیمرغ، شماره ۲- اول دی ماه ۸۳٫

۶-فرج الهی، رضا، حقوق تحولات کیفری، مقاله دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

۷-کوشا، دکتر جعفر و شاملو، باقر، نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۰، مهر ۷۶٫

۸-محمدی، غلامعلی، محمدنژاد، قادیکدائی، پرویز، بررسی کاهش جمعیت کیفری زندان، مرکز پژوهش و آموزش سازمان زندانها، ۷۶٫

۹-میزگرد جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۴۱، زمستان ۸۱٫

۱۰-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، میزگرد مجازاتهای جایگزین زندان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شمارۀ ۳۸ بهار ۸۱٫

 پایان نامه ها:

۱-پورهاشمی، سیدعباس، زندان، هنر تنبیه یا مجازات قانونی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۵-تابستان ۸۰٫

۲-تقی خانی-بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، پایان نامه دکترا- دانشگاه تهران- ۵۱٫

۳-جائی پور، علی اکرم ، جانشین های مجازات زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران- ۷۵٫

۴-خالص ، ابوالفضل، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بعنوان جایگزین مجازات سالب آزادی.

۵- عبدی،علیرضا،تأثیر زندان و بازداشتگاه بر زندگی اجتماعی متمهمان و محکومان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بندرعباس ۱۳۸۶

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین ها زندان

  قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم بجاست که تعریفی از اصطلاحات مطروحه ارائه دهیم تا راحت تر بتوانیم وارد مباحث شویم و در این راستا قبل از اینکه بخواهیم تاثیرات منفی زندان را بر روی زندگی افراد داخل آن بررسی کنیم و در نتیجه وجود این تاثیرات منفی به سراغ جایگزین های حبس برویم باید دید که در اصطلاح عرفی و قانونی زندان به چه معناست و دارای چه تاریخچه ای در دنیا و ایران است.

فصل اول : مفهو و تاریخچه ی زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان:

در آئین نامه های مربوط به سازمان زندانها از زندان چنین تعریفی ارائه شده است:

«زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.۱

تعریفی که از قانون در خصوص زندان ارائه شد یک تعریفی بود که در لغت نیز زندان را بدین نام و مفهوم تعریف کرده اند:

«جای نگهداری بزهکاران و مطلق زندان منصرف به زندان کیفری است اکنون زندان محل تربیت مجرمان شده است زندانیان را اهل سجون نام نهاده اند که تقسیم بندی های مختلفی بر آن مترتب است که از آن موارد است زندان ثبت، زندان دادگستری، زندان سیاسی، زندان شرع به اختصار تعاریفی از آن را می آوریم.

زندان ثبت: قسمتی از زندان مدنی که در اداره ثبت وجود داشت و تا سال هزار و سیصدو چهل و سه بود و بعد منحل گردید.

زندان دادگستری: قسمتی زندان مدنی است برای بدهکاران و متعهدان مدنی

زندان سیاسی: زندان کسانی است که به خاطر جرائم سیاسی زندان شده اند.

زندان شحنه: قسمتی از زندان حکام عرف بود که تحت ریاست والیان قرار داشت که والی خود نایب خلیفه در اداره امور اقلیم بود.

در این رابطه است که گاهی معادل عربی آن را نیز آوردند «حبس»، «محبس» نیز از این دسته اند که کلمه اخیر را چنین تعریف کردند در زبان فارسی زندان است اما در زبان عرب به معنای حبس کردن است و (به کسر ثالث) زندان را گویند و آن موضوعی است مصنوع که کسی به علت ارتکاب جرم در آن نگه می دارند.۱

و بالطبع زندانی کسی است که به حکم قانون در امور جزائی یا غیرجزائی به زندان افتاده باشد (اهل سجون) و در این رابطه است کلمه سجن (به کسر اول) که به معنی زندان کیفری است.۲

در لغت نامه و در فرهنگ نامه ها در رابطه با زندان (به کسرزا) چنین تعریفی آورده اند؛ جایی که محکومین و تبهکاران در آنجا نگه داشته می شوند.

در فرهنگ معین، حبس به معنای زندانی کردن و بازداشتن آمده است.

در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است:«سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس».۳

در ترمینولوژی حقوقی انواعی از حبس ذکر شده است که عبارتند از: حبس مجرد، حبس موقت، دایم، احتیاطی تکدیری و باکار. حبس ابد نیز عبارت است از حبس در مدت عمر محکوم.

حبس مجرد عبارت است از اینکه محکوم به حبس مجرد در تمام مدت محکومیت خود، در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد.۱

حبس موقت: سلب آزادی محکوم در مدت معین است.

حبس احتیاطی: سلب آزادی متهم در طول محاکمه برای جلوگیری از فرار متهم، یا از بین بردن مدارکِ جرم او یا تبانی را حبس احتیاطی گویند.

حبس تکدیری: حبسی که برای امور خلافی مقرر شده است، حبس تکدیری نام دارد.

حبس با کار: حبسی که محکوم علیه به حبس، مجبور به انجام کارهایی که برای او معین می شود، باشد.

در زبان لاتین کلمه ای که بتوان معادل فارسی آن را معادل زندان قرارداد Proison می باشد که در مقابل آن نوشته شده است که ساختمانی است که بزهکاران را به عنوان مجازات در آن نگهداری می کنند.۲

به زندان محبس و بندیخانه نیز گفته شده است و کسی که در این محل نگهداری می شود زندانی و کسی که مامور نگهبانی و نگهداری زندانیان است زندانبان نام نهاده اند.۳

مبحث  دوم :تاریخچه زندان در دنیا:

زندان که در گذشته های دور شکل گرفته از زوایای گوناگون دچار تحولات زیادی شده است در حالیکه در نگاه اول تصور می شود که زندان از ابتدا به وضع و شکل کنونی طرای و ساخته شده است در جوامع قبیله ای و عشیره ای مجازاتی به نام زندان و حبس وجود نداشت در این جوامع وقتی یکی از اعضای قبیله جرمی بر ضد عضوی از قبیله دیگر مرتکب می شد جنگ و نزاعی خونین بین دو قبیله رخ می داد و این نزاع و جنگ می توانست مدتها ادامه پیدا کند تا منجر به نابودی یکی از دو قبیله شود پس از مدتها که این وضع و تفکر بر قبائل حاکم بود آنها با مشاهده بی فایدگی این جنگ ها و علاقه قبایل به زندگی در صلح و آرامش و همچنین افزایش جمعیت قبیله ها و ثروت آنها و تشکیل شهرها و کم شدن علاقه و روابط مردم با یکدیگر و رواج تجارت و عوامل دیگر به این اندیشیدند که رضایت قبیله مجنی علیه را بگیرند که این اخذ رضایت مانع جنگ و جدل شود بدین شکل پرداخت دیه در زمان وقوع جرم رواج یافت. دیه ابتدا به سویله قبیله بزهکار پرداخت می شد و گیرنده دیه نیز قبیله ای بود که بزه دیده از اعضای آن بود و از مقدار دیه پرداخت شده تنها قسمتی به مجنی علیه یا خانواده او پرداخت می شد.

با گذشت زمان و قدرتمندی روسای قبایل و تشکیل دولت و علاقه به حفظ قدرت و تغییر ماهیت جرم به عمل ضد قدرت حاکم و نه آحاد مردم، سرکوب مجرمان و مجازات این افراد به شیوه دیگری از حقوق و اختیارات دولتها گردید.

در قانون حمورابی که قدیمی ترین قانون مدون کیفری است و مربوط به حدود دو هزار رسال قبل از میلاد است مجازتها، اعدام بود یا قصاص عضو، در اجرای مجازات اعدام یا قصاص عضو برخلاف حاضر اصل شخصی بودن مجازات رعایت نمی شد و در مواردی به جای پدر فرزند مجازات می شد. ۱

در تعیین مجازات در قانون حمورابی عمد یا غیرعمدی بودن عمل مجرمانه نیز تاثیری در میزان و شدن مجازات نداشت آنچه که در این موارد اصل غیرقابل عدول بود اجرای حتمی مجازات علیه بزهکاران و یا خانواده او بود.

قانون حمورابی یا قانون سومر که مجازات های سنگین و قصاص توام با شکنجه مجرم یا اعضای خانواده او را توجیه می کرد با وجود اینکه افکار فعلی بشر قرن بیستم و بیست و یکم این مجازات ها را وحشتناک می شناسد با وجود این مجازاتها نسبت به دوره های قبل از خود که هیچ قاعده و قانونی بر اعمال و اجرای مجازات مجرمین حاکم نبود و عموماً به میل و اراده مجنی علیه در قبیله او انجام می شد بسیار پیشرفته محسوب می شد و در آن زمان دستاورد خوبی در جهت تکامل بود.

یادآوری این تفاوت بسیار مفید خواهد بود که بدانیم در دوره های زمانی قبل از قانون حمورابی هدف از مجازاتها اعاده آبروی بزه دیده و تایید مجدد حیثیت او توهین به مجرم و خوار کردن او بود تا حدی که بزه دیده از اجرای مجازات احساس آرامش کند و لذت ببرد چس مجنی علیه آزادانه خشم خود را هر قدر که می خواست ارضا می کرد.

این نوع مجازات ها قرن ها ادامه داشت و در طول مدت اجرای آنها، زندان مکانی بود که متهمان در آنجا در نوبت محاکمه بوده و در بازداشت بسر می برند و اصولاً مجازاتی به نام زندان و حبس وجود نداشت و اگر هم در نقاطی زندان و حبس یافت می شد آن زندان به قدری غیربهداشتی بود که کسی از آن جان سالم به در نمی برد.

با گذشت زمان اندیشه استفاده از نیروی کار مجرمان به وجود آمد و در کنار مجازات های گفته شده مجازاتهای جاشویی در کشتیهای پاروئی و کار در معادن و مزارع باغل و زنجیر رواج پیدا کرد. این گونه محکومان شب ها در سلول انفرادی یا جمعی و در سکوت مطلق نگهداری می شدند آنها حق نداشتند با یکدیگر صحبت کنند و روزها در سکوت کار طاقت فرسا می کردند.

این مجازتها ادامه داشت تا قرن هیجدهم که فکر و اندیشه حقوق و آزادی های فردی در اروپا به دست فلاسفه و نویسندگان طرح و انتشار یافت.

در اثر تلاش های فراوان مونتسکیو و بکاریا و بنتام و ولتر پس از چند دهه در اثر تحول در حقوق کیفری و مجازاتها مجلس موسسان فرانسه مجازات جاشویی و پاروزنی را حذف کرد. غیر از اعدام تمام مجازاتهای بدنی تحت تاثیر افکار و اندیشه های منتشر شده لغو شد و مجازات سالب آزادی یعنی حبس جایگزین شد ولی محکومان در پادگانهای قدیمی بطور فشرده و متراکم که به طور قطع بهداشتی هم نمی توانسته باشند زندانی می شدند.

مکان های نگهداری محکومان در ابتدای وضع مجازات حبس برای این منظور ساخته نشده بودند و دولت فرانسه با توجه به تغییر ناگهانی روش مجازاتها ناچاراً از دیرها و پادگانها به عنوان زندان استفاده نمود با توجه به آمادگی ذهنی دولت برای انجام تغییرات بیشتر در وضع زندانیان، بنتام طرح و نقشه یک زندان الگو را تهیه کرد و به مجلس قانونگذاری فرانسه ارائه کرد این طرح مورد استقبال قرار گرفت و در همین دوران در کشورهای زیادی ساخت مکانی به نام زندان با نقشه خاصی اعم از انفرادی یا جمعی شروع شد.۱

بدین ترتیب می توان گفت که زندان و حبس از قرن ۱۸ به عنوان نوعی مجازات به رسمیت شناخته شد و جایگزین مجازات های بدنی سابق شد از قرن هیجدهم که این تحول آغاز شد نویسندگان و فیلسوفان موفق شدند طرح جدیدی در روش مجازات ها ارائه کنند و به دولت ها بقبولانند آنها در ادامه افکار خود هدف مجازاتها را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار دادند و برای مجازاتها به جای انتقام گیری و سزادهی، اهداف فایده اجتماعی و منع افراد از ارتکاب مجدد جرم ترسیم نمودند.

تلاش برای بهبودی وضع زندانیان، گام بعدی حرکت نویسندگان حقوقی و اجتماعی و فلاسفه شد که تا به امروز ادامه  دارد اما نکته مهم در شرایط فعلی این است که به نظر می رسد متخصصان ما در رشته های جرم شناسی و جامعه شناسی و دیگر علوم مرتبط برای بهبود وضع زندانیان و به عبارت درست تر بهبود وضع مجرمان یک ماراتن پایان ناپذیری را شروع کرده اند.

بطوری که هر یک سعی دارند در تلطیف وضع مجرمان از دیگری سبقت بگیرد و جامعه را به سمت مهربانی با مجرمان سوق دهد بدون اینکه به پایان این مسابقه و تلطیف و مهربانی در مجازات ها با وجود شکست در کاهش جرائم بیندیشد در قرن هیجدهم در واقع نویسندگان و فیلسوفان به وضع وحشتناک مجرمان و رفتار وحشیانه به آنها اعتراض می کردند و آنچه که آنها می خواستند رفتار غیروحشیانه و غیر ضروری و بی فایده با مجرمان بود که در عمل و با توجه به امکانات آن زمان راهی غیر از انتخاب زندان به عنوان جایگزین مجازات های غیرانسانی رایج نبود.

وضع موجود را اگر بخواهیم با گذشته مقایسه کنیم به یک ناهماهنگی فرهنگی و ذهنیت آماده جامعه و مسئولین در برخورد با قضیه زندان و زندانی می رسیم حال اعتقاد این است که تغییر رویه در برخورد با زندان چنان محتطانه باشد که یک نوع نارضایتی در آحاد جامعه و بی نظمی در اجتماع را به وجود نیاورد و مسیر تحول زندان در اروپا نشان دهنده این مطلب است که آنها نیز بر این امر اعتقاد داشتند که با زندانی باید به نحو مهربانانه رفتار کرد و بر این اساس افکار و نظریه های خود را با امکانات مطابقت داده و به یک نتیجه ای که موثر آنان بود رسیدند از مجازتهای سنگین و همراه با قساوت از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده کردن و… که بگذریم می بینیم که پس از آن زندان رواج پیدا کرد و در واقع فرار از انزجاری بود که از آن مجازاتها به وجود آمده بود و بر همین اساس در سال ۸۱۷ میلادی در مجمع روحانیون مسیحی در رم مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب و تاکید شد که زندانها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد و برای نیل به این اهداف زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری شده و به آنان کار دستی آموخته شود، اجازه خواندن کتب مذهبی داده شود و روحانیون در زندانها، زندانیان را ملاقات کنند و با نصایح سودمند راه درست و صحیح زندگی را نشان دهند. در اجرای تصمیمات را ملاقات کنند و با نصایح سودمند راه درست و صحیح زندگی را نشان دهند. دراجرای تصمیمات مذکور در سال ۸۱۷ میلادی اولین زندان به روش انفرادی در رم بنا گردید.

در سال ۱۲۶۶ میلادی مجمع عمومی روحانیون مسیحی به عنوان اینکه در روش انفرادی زندانی فرصت تامل و تفکر را دارد و به خاطر زجرکشیدن از تنهایی از عمل خود نادم و پشیمان می شود و با تحمل مشقت روان وی پاک می شود اجرای روش مذکور را تائید کردند و تغییر نام آن را از زندان به ندامتگاه تائید کردند در سال ۱۵۹۹ در آمستردام زندان خاصی جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح و از سال ۱۶۰۵ در این زندان روش انفرادی اجرا می گردید. در سال ۱۶۲۳ در ناپل زندانی باری تفکیک زنان از مردان، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادی نباشد.

در انگلستان هم اوین زندان انفرادی در سال ۱۷۹۷ افتتاح شد.

در همه مواردی که ذکر شد یک روند مشخص در جهت تکمیل شدن زندانها و مطابقت آن به سیاست های جنایی روز دنیا مشاهده می گردد و در واقع زندانها براساس نتایج تحقیقات جرم شناسان روند تغییر را در خود می دیدند به نحوی که زندانهای کنونی قابل قیاس با زندانهای دهه هفتصد میلادی نیستند حتی در ضعیف ترین کشورها این تغییرات را می توان مشاهده کرد.

می توان چنین نتیجه گرفت که با تغییر فضاهای موجود و مطابقت آن با فرهنگ جوامع از طرفی می توان یک نوع مقبولیت در جامع رسید که این خود زمینه ساز امنیت اجتماعی است و از طرفی با تغییر ساختارهای بنیادی و اصلاح مجرمین می توان توان نیروهای انسانی موجود در اجتماع را افزایش داد به نحوی که با بهبود وضعیت این زندانیان با تزریق این نیروهای اصلاح شده به جامعه هم می توان در پیشبرد اهداف عالی جامعه کمک کرد و هم اینکه خانوده زندانیان که مظلوم اول و آخرین این فرایند می باشند از این حالت بلاتکلیفی و سرگردانی نجات پیدا می کنند این امکان پذیر نمی باشد جز با سیاست های کارشناسانه و ابزارهای مفید و مناسب، که فضاهای فیزیکی و استحکامات یکی از پارامترهایی است که در این فرایند بسیار موثر می تواند باشد.

 فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران:

120,000 ریال – خرید

  تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله زندان
 • پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری
 • مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
 • مقاله اشتباه در حقوق کیفری
 • تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.