مقاله تعریف و مفهوم مدیریت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعریف و مفهوم مدیریت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعریف و مفهوم مدیریت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تعریف ومفهوم  مدیریت :   ۱
ویژگیهای  مدرسه خوب ( از لحاظ مد یریتی و نرم افزاری )   ۲
ویژگیهای مدرسه خوب ( از لحا ظ کالبدی  و سخت افزاری )   ۴
راهکارها و پیشنهادات :   ۶
ویژگیهای معلم ( در نقش مدیر یادگیری )   ۷
کمال معلم و معلم کمال   ۱۳
ویژگی های مدرسه خوب   ۲۰
وظایف  مدیر آموزشی   ۲۳
»» پیشنهادات راهبردی برای افزایش کیفیت مدیریت مدرسه   ۲۸
»» ویژگی های مدیر مدرسه کیفی جامع   ۳۳
نا کارآمدی مدیران و ارتباط با دانش آموزان:   ۳۶
مدیریت کیفیت جامع   ۳۹
توجه به نیازها   ۴۱
ارتقای  مستمر کیفیت   ۴۲
مشارکت همگانی  درمدرسه   ۴۳
چگونگی فرایند حرکت   ۴۵
ویژگی های مدیر  مدرسه  کیفی  جامع   ۴۷
سخن  پایانی  ( نتیجه گیری )   ۵۰
پیشنهادات  راهبردی   ۵۳
منابع ومآخذ :   ۵۷
ویژگی مدیر خلاق   ۵۸
خصوصیات مد‌‌‌یر خوب و موفق     ۶۰
نتیجه گیری   ۶۵
منبع:      ۶۶

تعریف ومفهوم  مدیریت :

 بارشد وپیشرفت جامعه انسانی ، سازمانهایی به وجود آمده است  که افراد هر سازمان برای  دست یافتن   به هدفهای  آن  فعالیت می کنند ومی دانیم تامین هدف های  یک سازمان  بدون طرح  وتنظیم  برنامه های دقیق  ، ایجاد تشکیلات  منظم  وهماهنگ  ورهبری  وکنترل   فعالیت های  دسته جمعی  افراد میسر  نیست بنابراین  می توان مدیریت را علم وهنر متشکل وهماهنگ  کردن  رهبری  وکنترل  فعالیت  های دسته جمعی به منظور  تامین هدف  یا هدفهای  مشترک  خاصی تعریف  نمود. علمای  علم مدیریت  تعاریف متعددی  از مدیریت  بیان کرده اند که به چند  تعریف  اشاره  می شود .

 مدیریت  یعنی  گردآوری  اطلاعات  وتنظیم آنها در جهت انجام کارهای سازمانی  (۱)  یا مدیریت  عبارت است  از هماهنگی  منابع انسانی  ومادی ، در جهت  دست یافتن به هدفهای  سازمان (۲)  ودر تعریف  دیگر  مدیریت  یعنی   به وجودآوردن یا  تامین   یک محیط   مناسب ، برای  افراد سازمانی  درجهت هدفهای  سازمان می باشد (۳).

 در مدیریت   کمال مطلوب  این است که بالاترین  بهره از کار گرفته شود واین  امر به زور  امکان نخواهد داشت زیرا وفاداری  ، علاقه  به کار وابتکار عمل را بازور  نمی توان در افراد  ایجاد کرد بطور  خلاصه بایدگفت مدیران موسسات  مدرن امروزی  با داشتن آخرین  اطلاعات  وتکنولوژی وقتی با انسانها سروکار پیدا می کنند باید در درجه  نخست  به نیازهای  آنان توجه داشته باشند تا بتوانند از ابتکار عمل آنان در بالا بردن  سطح  کارآیی  وافزایش  بازده کار موسسات  استفاده کنند (۱)

ویژگیهای مدرسه خوب ( از لحاظ مد یریتی و نرم افزاری )

 ۱- مدیر مدرسه خوب دارای  برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه  فعالیت ها و …می باشد .

۲-  عوامل آموزشی مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی که دانــش آمـــوز زیبا ترین احسا س  را دراین محیط دارد.

۳- دانش آموزا ن در کارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربیتی مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی  و …  باعلاقه شرکت دارند.

۴- معلمین و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.

۵- کارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند .

۶- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی – یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند .

۷- دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آنچه که در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نما یند.

۸-  تعا مل مناسبی بین عو امل آموزشگاه و دانش آموز ان و اولیا ء برقرار است .

۹-  شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا  مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د .

۱۰-  مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمانها ارتباط موثر و مطلوبی دارد .

۱۱- در مدرسه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضبا ط حا کم است .

۱۲- نظام  مشاوره ای  مدرسه  خوب ، کارا و اثربخش است .

۱۳ – مدرسه خوب دانش آموز را با مهارتهای زندگی  آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره  تحصیلی به راحتی می تواند وارد جامعه شود .

۱۴ – در مدرسه خوب ، میراث فرهنگی ، وطن دوستی ، احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و …  گرامی  داشته می شو د .

۱۵- مجموعه امورمدرسه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است .

و …

ویژگیهای مدرسه خوب ( از لحا ظ کالبدی  و سخت افزاری )

 ۱- فضای آموزشی مدرسه خوب ( کلاس درس ) متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرک و جذاب باشد .

۲- مدرسه خوب دارای محیطی زیبا و با طرا وت  و نشا ط آور است .

۳ – درمدرسه خوب ابعاد کلاسها و صندلیها استاندارد و متناسب با سن دانش آموزان می باشد .

۴- فضای فرهنگی ، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزا ن مهیا می  باشد .

۵- مدرسه خوب به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزا ن اهتمام دارد و در جهت تامین  فضا و امکانات ورزشی کوشا می باشد .

۶- در مدرسه خوب فضای نمازخانه رغبت انگیز ، سالن ها وسیع وتمیز ، سرویهای بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد .

۷– در مدرسه خوب مکا ن نشستن راحت بوده سیستمهای گرما یی و برودتی مناسب و کلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای  نورکا فی می باشند.

۸- در و دیوار و حیاط  و رنگ مدرسه خوب ، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند .

۹- در مدرسه خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزا ن توجه کافی میشود .

۱۱- مدرسه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان توجه کافی دارد و با ایجاد  کتابخانه ، آزمایشگاه ، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می کوشد .

۱۲ – مدرسه خوب دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و …   می باشد .

۱۳- محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است .

و …

راهکارها و پیشنهادات :

 الف : ستادی

 ۱-  طراحی و راه اندازی وبلا گ با عنوان مدرسه خوب

۲- نصب تابلوی LCD  که پیام های مدرسه خوب ، معلم خوب   و والدین خوب را ارائه کند .

۳- درج شعارهای مرتبط با موضوع مدرسه خوب بر روی بخشنامه ها

۴- تشکیل جلسه خاص با روسای آموزش و پرورش مناطق تابعه با موضوع مد رسه خوب

 ب : منطقه ای ( اجرایی )

 ۱- همایش مدیران با دعوت از اعضای کمیسیون مدرسه خوب

۲- انتخاب یک یا چند ویژگی به عنوان میثاق منطقه ای

۳- تشکیل تیم مشاوره ای در اداره شهرستان / منطقه برای نیل به مدرسه خوب

 ج :  مدرسه ای

 ۱- همایش  اولیا ء و مدرسه

۲- انتخاب یک ویژگی  به عنوان  میثا ق مدرسه ای

۳- برگزاری  همایش دانش آموزی با عنوان مدرسه خوب و دانش آموزا ن

 ویژگیهای معلم ( در نقش مدیر یادگیری )

 ۱- طرّاحی و برنامه ریزی آموزشی

– تمرکز آموزش بر یک یا بیش از یک هدف

– توسعه توانایی دانش آموز برای یادگیری دانش . مهارت وتفکّر

– تلفیق مهارت . محتوی و فرآیند تفکّر

– پیشنهاد اهدافی که یادگیرنده را تحریک می کند

– ارائه تجارب متناسب با رشد یادگیرندگان

۲-ایجاد فضای یادگیری

ارتباط در نقش مثبت و حمایت کننده

ایجاد تعامل وتوازن محترمانه درکلاس

حسّاسیت نسبت به تفاوت های علمی . فیزیکی . اجتماعی وفرهنگی

ارائه . بررسی وبازخورد فعالیتهای خارج از کلاس وتکالیف درسی

انعطاف پذیری وتطبیق قرایندکلاس با مقتضای محیط

سازماندهی موادووسایل

فعال سازی پژوهش های گروهی

لستفاده از تکنیک های پرورش دهنده خود کنترلی

ایجادمیل به پذیرش بازخوردمثبت ومنفی

۳-اجرا و اداره آموزش

تبیین استانداردهای اختصاصی

پیونددانش پیشین دانش آموز با یادگیری

نمایش مفاهیم وفرایندتفکّرکه لازم به آموزش است

استفاده ازراهبردهای چندگانه یادگیری

ایجادشرایط مناسب برای یادگیری متناسب باتفاوت های فردی

انتخاب نمونه های طرزتلقّی دانش آموزان برای تمرکزخودشان بر تفکّر

استفاده ازراهبردهای سؤال برانگیز

راهنمایی دانش اموزان دربیان کردن وتوضیح دادن نسبت به عملکرد

آسان کردن مهارت های بین فردی

استفاده از چشم انداز مختلف درتطبیق دانش با تجارب یادگیری دانش آموز

استفاده خلّاق از وسایل

شناسایی مشکلات یادگیری دانش آموزان هدایت آنان

استفاده بهینه اززمان

ایجاد فضا برای تمرین آموخته ها

پیوند یادگیری با انتظارات نقش های آتی

۴-ارزیابی و ابلا غ نتایج یادگیری

بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ثبت وبررسی فرایندآموزش دردفاترمربو.طه

استفاده از ارزشیابی ومنابع  اطلاعاتی چندگانه اطلاعاتی چندگانه

ایجاد شرایط متناسب با تفاوت های اجتماعی وفرهنگی دانش آموزان برای ارزشیابی از آنان

تقویت حس ّموفّقیت در همه شاگردان

ارزشیابی با ملاک های مقرّر

ترغیب دانش آموز به خودسنجی با ملاکهای مقرر ّوتوجه به عملکردبعدی

تحلیل اطلاعات حاصل ازارزیابی به طور منظّم وسیستماتیک

اهتمام به ارزشیابی فرایندی و بکارگیری ابزارهایی چون پوشه کار . چک لیست . آزمون عملکردی و……

۵- تعمّق بر آموزش و وارزیابی

تقویت میل به مطالعه وکتاب خوانی دردانش آموز

تحلیل فردی وجمعی تأثیرتجارب یادگیری

ارزیابی میزان اثربخشی آموزش وتحلیل نتایج

۶- همکاری با همکاران و والدین

مشخص نمودن مکان وزمان همکاری

شرح هدف تلاشهای مبتنی برهمکاری

بیان استانداردهای همکاری

به نمایش گذاشتن مدیریت کارآمد (اثربخش) ازجهت سود همه جانبه

تقویت سعه صدر نسبت به دیدگاه های مختلف

۷- شرکت در توسعه حرفه ای

تلاش درجهت ارتقاء سطح تحصیلات

تعیین ملاک ونقاط قوّت واولویت رشد

طرّاحی توسعه حرفه ای به منظور گسترش خزانه دانش

شرکت در توسعه حرفه ای(ضمن خدمت)

نشان دادن ملاک های بهبود عملکرد

تلاش در جهت بازسازی تجارب خویش

۸-آگاهی از دانش محتوایی

ربط دادن زمینه های تحصیلی با با موقعیت های واقعی زندگی

جمع آوری مفاهیم کلیدی مرتبط با رشته تحصیلی خاص

به کارگیری اثربخش روش های پژوهشی مرتبط

ارائه چشم انداز چند فرهنگی تدریس محتوا ( جهانی)

بهره گیری ازتکنولوژی مرتبط

۹-استفاده از فنون و تکنولوژی

بکارگیری االگوها وروشهای نوین تدریس

استفاده از تکنولوژی در ارزیابی

استفاده از کامپیوترچندمنظوره با نرم افزارهای مختلف

استفاده از اصطلاحات علمی و فنّی مرتبط با کامپیوتر در ارتباطات کتبی و شفاهی

نشان دادن دانش استفاده از علم تکنولوژی درتجارت ، صنعت و  جامعه

نشان دادن دانش پایه کامپیو.تر

تدریس چندرسانه ای با استفاده از اسکنر و دوربین های دیجیتالی….

استفاده از کامپیوتر برای پردازش واژه ها واینترنت و E-mail

استفاده از کامپیوتربرای ارتقای کارآمدی حرفه ای

درخواست وسایل برای دانش آموزان ویژه

ارائه طرح درس مبتنی بر نیازهای متفاوت دانش آموزان

استفاده تخصّصی از کامپیوتر

ممکن ساختن یادگیری مادام العمر با استفاده از تکنولوژی

شناسایی منابع لازم تکنولوژی مانند نرم افزارهای آموزشی

کمال معلم و معلم کمال

65,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
 • مقاله مدیریت
 • مقاله مدیریت
 • مقاله مدیریت رفتار سازمانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.