مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
بخش اول- تعلیق اجرای مجازات   ۲
بند اول- سابقه تاریخی تعلیق جزایی ایران   ۳
بند دوم- تعلیق اجرای مجازات در «قانون مجازات اسلامی»   ۳
بند سوم- انواع تعلیق اجرای مجازات   ۳
الف- تعلیق ساده   ۳
ب- تعلیق مراقبتی   ۴
بخش دوم- شرایط تعلیق اجرای مجازات   ۴
بند اول- شرایط ماهوی   ۴
الف- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده      ۴
ب- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها   ۵
ج- استحقاق محکوم   ۶
بند دوم- شرایط شکلی   ۶
الف- مقارن بودن صدور قانون مجازات محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات   ۶
ب- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق   ۷
ج- تعیین مدت معیّن   ۸
بخش سوم- قلمرو تعلیق اجرای مجازات   ۸
بند اول- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی   ۸
الف- محکومیت به حبس   ۸
ب- محکومیت به شلاق   ۸
ج- محکومیت به جزای نقدی   ۹
بند دوم- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیعی   ۹
بند سوم- جرائم ممنوع التعلیق   ۹
بخش چهارم- آثار تعلیق مراقبتی مجازات   ۱۰
الف- تأثیر تعلیق در مورد محکومیت به حبس   ۱۰
ب- تأثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق   ۱۰
ج- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی   ۱۰
بخش پنجم- خاتمه تعلیق   ۱۱
الف- انقضای مدّت تعلیق   ۱۱
ب- فسخ تعلیق   ۱۱
ج- شرایط فسخ تعلیق   ۱۱
نتیجه گیری   ۱۲
فهرست منابع   ۱۳

فهرست منابع

–        گلدوزیان(دکتر ارج)، حقوق جزای عمومی ایران، جلد(۳-۲-۱)، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۸

–        نوربها(دکتر رضا)، زمینه حقوق جزای عموم، جلد (۳-۲-۱)، نشر دادآفرین چاپ بیست و یکم ۱۳۸۷

–        شامبیاتی ( دکتر هوشنگ )، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، چاپ پانزدهم ۱۳۸۸

مقدمه

مطالعات و تحقیقات دانشمندان علوم مختلف نشان داده که مجازات به تنهایی و به طور اخص راه موثر در بازداری افراد از انجام اعمال مجرمانه یا خلاف شئونات اجتماعی نبوده و همواره جای خالی تدابیر و اقداماتی در کنار پاداش و کیفر کاملاً محسوس بوده است.

در ابتدایی ترین جوامع، به علت عدم پیچیدگی نظام های اجتماعی، تحکیم پیوند های موجود میان اعضاء جامعه، عدم گستردگی جوامع، پای بندی افراد به اعتقادات و ارزش های مورد قبول جامعه و هم چنین آگاهی از واکنش های ناخوشایند دیگر افراد گروه در مقابل بزه، جنبه های بازدارنده ی جرم قوی تر و محسوس تر بوده و این عوامل تا حد زیادی در کاهش میزان ارتکاب جرایم دخیل و موثر بوده اند.

در جوامع امروزی مطالعه حوادث و جرائم اتّفاقی حاکی از عمق فاجعه است. همه بیم از آن دارند که کلاهشان را بردارند، مالشان را به تاراج برند و جانشان را بگیرند. تا فردی خود و آشنایانش گرفتار این حوادث نشود و محاسبه ی دقیق از تاثیرهای آن بر اجتماع به عمل نیاید، به عمق مسأله پی نخواهد برد.به راستی علت این چنین مجازات ها چیست؟ چگونه این مجازات ها باید اعمال شود؟ مقدار این مجازات ها چقدر باید باشد؟ آیا فطرت انسان که آمیخته با عدالت است، می تواند مجازات را با ذات خود تطبیق دهد؟

بدیهی است که صرف قرار دادن مجازات در مقابل جرایم ارتکابی، کافی به مقصود نبوده و جامعه را در رویارویی با پدیده مجرمانه یاری نخواهد کرد. تا کنون راه حلهای متفاوتی از طرف علمای حقوق برای پیشگیری و رفع این معضل اجتماعی ارائه گردیده که جمله ی این نظرات و راه حلها از خصوصیّت ، جامعیّت و مانعیّت بی بهره بوده و هر یک به صورتی مقطعی و برهه ای قسمتی از این کشتی به گل نشسته را از جای بلند کرده و اندکی بعد، دیگری به همین صورت عمل نموده است.

به هر حال گذشته از نقائص و نقاط ضعف بسیار، باز هم جای بسی امیدواری است که تلاشهای دانشمندان و محققان، حرکت خود را از دست نداده و امروزه می توانیم اصلاحاتی را در زمینه اعمال مجازاتهای اصولی و صحیح در راستای یک برنامه ریزی دقیق شاهد باشیم.

بخش اول- تعلیق اجرای مجازات

یکی از مهمترین اهداف مجازات، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست.

علمای حقوق در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلّق گردد. به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزایی را باید نتیجه تأثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت  جامعه در قبال ارتکاب مجدّد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است. و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آرادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست.

با عنایت به این مسائل است که اهل فن را برآن داشته تا درصدد ایجاد چنین تأسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. و دلایل زیر را در جهت استدلال به نفع این تأسیس حقوقی ارائه می دهند:

اولاً، تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است زیرا هر چند با حکم محکومیت، مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده است، می کنند و او را به مجازات محکوم می سازند ولی به بزهکار فرصت داده می شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه درصدد انتقام گرفتن از او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات تنبیهش کنند، اصلاح او مورد نظر است.

ثانیاً، تعلیق کیفر به نفع جامعه نیز هست، زیرا غالباً از این تأسیس حقوقی وقتی استفاده می کنند که جرائم شدید نیستند و شخص بزهکار نیز داخل در عناوین مجرم حرفه ای یا مجرم به عادت و خطرناک قرار نمی گیرد و در نتیجه جامعه که از مجازات اینگونه بزهکاران طرفی نخواهد بست، مخارج نگهداری آنها را تحمل خواهد کرد و از تراکم اینگونه محکومان در زندانها نیز جلوگیری به عمل می آید.

 

بند اول- سابقه تاریخی تعلیق جزایی ایران

قانون مجازات ۱۳۰۴ مواد ۴۷ تا ۵۰ خود را به تعلیق اختصاص داده بودکه بعداً موارد تعلیق در امور جنحه را قانون مصوب ۱۳۰۷ تعیین کرد ولی به دلیل عدم تکافوی نیازها در سال ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.[۱]

در سال ۱۳۶۱ با تغییر قوانین، مقررات تعلیق تقلیدی بود از قانون ۱۳۴۶، اما به دلایل شرعی و عدم امکان تعلیق در برخی از مجازاتها مانند حدود، تنها در محکومیت های تعزیری ( و البته نه همه محکومیت ها) تعلیق پذیرفته شد.

بند دوم- تعلیق اجرای مجازات در «قانون مجازات اسلامی»

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مواد ۲۵ تا ۳۶ خود تعلیق را در محکومیت های تعزیری و بازدارنده با تغییرات در برخی از زمینه ها و با شرایطی که در مواد مختلف قانون ۱۳۴۶ و قانون ۱۳۶۱ پیش بینی شده بود قبول کرده است.

بند سوم- انواع تعلیق اجرای مجازات

در حقوق ایران، تعلیق اجرای مجازات که در مرحله تعیین مجازات و ضمن صدور حکم اعلام می گردد به دو صورت است:

الف- تعلیق ساده

در این نوع تعلیق، مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطعی از اجرای مجازات معاف و گرنه حکم درباره او به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ب- تعلیق مراقبتی

در این حالت، محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می گردد که در جهت منافع وی و اصلاح و پیشگیری از سقوط او در ارتکاب جرم است. به علاوه، جامعه نیز  از تحمل هزینه بزهکاران تعلیقی معاف
می گردد.

در مقابل با موجبات حبس بزهکاران حرفه ای و خطرناک جامعه از شرّ این قبیل بزهکاران مصون می شود. تعلیق مجازات فقط نسبت به مجازاتها قابلیت اجرایی دارد و شامل اقدامات تأمینی نمی گردد. زیرا مجازات نسبت به رفتار مجرمانه گذشته اعمال می شود. ولی اقدامات تأمینی نظر به حمایت اجتماع در آینده دارد.

بخش دوم- شرایط تعلیق اجرای مجازات


[۱] – این قانون مشتمل بر ۱۸ ماده به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۴۶ به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی، شماره ۶۵۴۹ مورخ ۲۲/۵/۴۵ درج شده است.

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی
 • مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
 • تحقیق بررسی و تحیلی مجازات تعدد و تکرار جرم
 • پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی
 • مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.