مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی  با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی  با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه    ۵
بیان مسله     ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق     ۸
اهداف تحقیق    ۹
فرضیههای تحقیق    ۱۰
پیشینه تحقیق     ۱۱
مروری برتحقیقات گذشته    ۱۱
۱-۴) تحقیقات داخلی    ۱۱
۲-۴) تحقیقات خارجی    ۱۲
۲-۵) بوردیو    ۱۴
۳-۵) گیدنز    ۱۵
۴- ۵) نظریه مبادله    ۱۵
مدل نظری تحقیق    ۱۷
۲٫ نظریه سوروکین    ۲۰
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی     ۲۱
۲ـ۲-۶ . قشر    ۲۳
۲ـ ۲-۷ .طبقه اجتماعی     ۲۴
شیوه محاسبه نمرات متغیرهای مستقلو متغیر وابسته    ۳۰
محاسبه نمره متغیر پذیرش اجتماعی بر وضعیت اقتصادی  بر پایه روش تحلیل عامل تأییدی    ۳۰
محاسبه نمره متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر پایه روش محاسبه    ۳۴
روش‌های آماری آزمون فرضیات تحقیق    ۳۴
چارچوب نظری تحقیق    ۳۵
فهرست منابع    ۳۶

فهرست منابع

× ادیبی، حسین و انصاری،عبدالمعبود(۱۳۸۳)،«نظریه­های جامعه شناسی»، تهران، نشر دانژه.

× اسـکید مـور، ویلیام (۱۳۷۵)، «نظریه‌های جامعه‌شناسی، تفکر نظری در جامعه‌شناسی»، (علی­محمد حاضری و دیگران)، تهران، انتشارات تابان.

× آقایاری، سحر(۱۳۸۲)، «بررسی گرایش زنان به جراحی پلاستیک»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

× چاوشیان، حسن (۱۳۸۱)، «بدن به مثابه رسانه هویت»، مجله جامعه‌شناسی ایران، ش ۴٫

× ذکایی،محمد سعید(۱۳۸۶)، «فرهنگ مطالعات جوانان»، تهران، انتشارات آگه.

× ذکایی، محمدسعید (۱۳۸۶)، «جامعه شناسی جوانان ایران»، تهران، انتشارات آگه.

× رضایی، محمدحسین (۱۳۸۴)، «تحلیل جامعه شناختی پوشش اسلامی»، فصلنامه مصباح، ش۴۶، سال دوازدهم.

× رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۶)، «توسعه و تضاد»، تهران، شرکت سهامی انتشار.

× ریتزر، جورج (۱۳۷۴)، «نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر»، (محسن ثلاثی)، تهران، انتشارات علمی.

× سراج زاده ،حسین(۱۳۸۱)،«چالش­های دین و مدرنیته»، تهران، انتشارات طرح نو.

× سرمد، زهره و دیگران (۱۳۸۲)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، انتشارات آگاه.

× شویده، کریستین و فونتن، اولیویه (۱۳۸۵)، «واژگان بوردیو»، (مرتضی کتبی)، تهران، نشرنی.

× علی­محمدزاده، خلیل و سلیمانی، زهرا (۱۳۸۴)، «زن، حجاب و حقوق از نگاهی دیگر»، تهران، انتشارات فردوس.

× فاضلی، محمد (۱۳۸۲)، «مصرف و سبک زندگی»، قم، انتشارات صبح صادق.

× فرجی، مهدی و حمیدی، نفیسه (۱۳۸۴)، «نگرش زنان نسبت به انواع پوشش‌های رایج»، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

× گیدنز، آنتونی (۱۳۸۵)، «تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید»، (ناصر موفقیان)، تهران، نشر نی.

× لوپز، خوزه و اسکات، جان (۱۳۸۵)، «ساخت نظریه اجتماعی»، (حسین قاضیان)، تهران، نشر نی.

× هنسن، جوزف و دیگران (۱۳۸۱)، «آرایش، مد و بهره‌کشی از زنان»، (افشنگ مقصودی)، تهران، نشر گل آذین.

* Ahmed, S & Stacy, J (2001), “Thinking through the Skin”, London, Routledge.

* Black, P & Sharma, U (2001), “Men are real, women are made up: Beauty Therapy and the Construction of feminity”, The Editorial Board of Sociological Review.

* Etcoff, N (2004), “The real truth about beauty: a global report”, Finding of the Global Study on Women, Beauty and Well being.

*Gimlin, Debra (2006), “The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as a Response to Bodily Dye-appearance”, Sociology, Vol.40, No.4.

* Gottfried, Heid (2003), “Tempting bodies: shaping gender at work in Japan.”, Sociology, Vol.37,No.2.

* Howson, A & Inglis, D (2001), “The body in sociology: tensions inside and outside sociological though”, The Editorial Board of Sociological Review.

* Shilling,Chris (1993), “Body and Social Theory”, London, Sage Publication.

* Synnot, Anthony (1988), “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, part I: Sociology of Beauty and Face.”, British Journal of Sociology, Vol.40, No.4.

* Synnot, Anthony (1990), “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, part II: Sociology of Beauty and Face.”, British Journal of Sociology, Vol.41, No.4.

* Toni, C. Antonucci (2004), “The Dove Roport: Challenging Beauty.”, New York, Edelman publication.

*Tsianakas,V & Rice, K (2005), “Gender Impact Assessment: Body Image.”, Australia, Women’s Health Publication.

* Webster, M. & Driskell, J (1983), “Beauty as Status”, American Journal of Sociology,Vol.89, No. 1.

*Wellington, A. Christine & Bryson, R. John (2001), “At Face Value: Image Consultancy Emotional Labour and Professional Work”, Sociology, Vol.35, No.4.

چکیده :

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی  با پذیرش اجتماعی دانش ­آموزان دختردوره ابتدایی  شهرستان ایذه می­باشد­.­این مطالعه روی ۲۳۹ نمونه تصادفی­خوشه­ایی  انجام شد.­­ابزارهای مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی،­ آزمون­های­ ویژ­ه ارزیابی­اخلاق اجتمایی شامل خوش خولقی برخورد مناسب پذیرش اطرافیان و اجتماعیی که در آن زندگی می کنند .­از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.­یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی پذیرش اجتمایی BMI ارتباط معنی­داری وجود داشت.­­بین وضعیت اقتصادی و پذیرش اجتماعی بدن ارتباط معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه­ها: وضعیت اجتمایی پذیرش اجتمایی ،

مقدمه:

در طی سالهای گذشته با جنبش تازه ای که بوجودآمد، سلامت به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است .[۱] برای سلامتی تعاریف متعددی وجود دارد که مقبول ترین آنها تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد که سلامت ی را یک رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی ونه تنها فقدان بیماری ویا ناتوانی تعریف کرده است .( ۲و ۱) سلامتی دارای ابعاد مختلف جسم ی ، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی می باشد که بعد بدنی و جسمی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد . سلامت جسمی دال بر عمل کردن کامل بدن است و اینکه همه اعضای بدن به اندازه عادی و با عملکرد معمولی باشند .( ۱) عوامل بسیار زیادی برسلامتی تاثیر می گذارند که مهمترین آنها وراثت ، محیط زیست ، سبک زندگی ، وضعیت اقتصادی – اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی و … می باشند .( ۲) گروه سنی هفت تا پانزده سا ل بخصوص در کشورهای جهان سوم رقم بزرگی را تشکیل می دهند و به علت آسیب پذیری این توده عظیم، توجه به بهداشت وبرقراری سلامت آنها تاثیر انکارناپذیری در ارتقاء سطح بهداشت کشور خواهد داشت.( ۳) بررسی مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوین برنامه هائی جهت این مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از این نظر حائز اهمیت ۵ سالگی قسمت مهمی از – است که اطفال پس از ۶ سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه می گذرانند . تامین سلامت کودکان سنین مدرسه در واقع مکمل خدمات بهداشت مادران وکودکان است. ( ۴) کودکان سنین مدرسه با مشکلات بهداشتی قابل توجهی مواجه هستند که عمده ترین آنها سوء تغذیه ، بیماریهای دهان و دندان ، مشکلات بینائی وشنوائی هستند.

( که بر سلامتی آنها تاثیر می گذارد.( ۵ در بررسی های آماری میزان شیوع بیماریها در دانش آموزان پسر ۲۲/ مقطع ابتدائی در استانهای سراسر کشور ۶ درصد مبتلا به بیماریهای واگیر، ۶ درصد مبتلا به۰/ ۹ درصد به اختلالات بینائی و ۸ / بیماریهای غیر واگیر، ۱ درصد مبتلا به اختلالات شنوائی بوده اند که تاخیر در تشخیص مشکلات بینائی وشنوائی می تواند بطور جدی برفرایند یادگیری تاثیر گذاشته وموفقیت درمان را به (۶- مخاطره اندازد.( ۸ بدین ترتیب ملاحظه می شود در سنین دبستان که مثل سالهای اولیه زندگی از مراحل حساس وپر مخاطره حیات است، به کارگیری خدمات مناسب بهداشتی بوسیله کاردانان یا کارشناسان این فن می تواند در جهات مختلف از میزان آسیب پذیری و یا بروز عوارض بعدی در کودکان پیشگیری کرده، راه را برای آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار کند. بطور کلی اهمیت کودکان وسلامت آنها بعنوان دریچه ای بسوی فردای روشن ایران ، نیروی بالقوه وزیادآنان با توجه به بافت جمعیتی و جوان کشور ، جایگاه انحصاری مدرسه بعنوان پایگاهی برای داشتن کودکان و نهایتا جامعه ای سالم ، کمبود در تعداد مربیان بهداشت وتوجه به زبان گویای ارقام موجود در مورد مشکلات و بیماریهای کودکان سنین مدرسه ، اولویت بهداشت مدارس درایران و انگیزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب این پژو هش در جهت رفع مشکلات اولیه بهداشتی کودکان و جامعه می باشد .


 

بیان مسله :

هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه  و بررسی بین وعیت اقتصادی اجتمایی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال های ۸۸-۸۹ بوده است (روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن،۱۹۸۱)، پرسشنامه جایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی اجتمایی  (فلدمن،۱۹۸۱)،. مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که: بین تغییر وضعیت اقتصادی دانش آموزان  با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (۰۱/۰≥p)؛ بین عامل انطباق مدارس  ها برای فرصت های برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی (۰۱/۰≥p) و نیز دو عامل فشارهای درونی جامعه با پذیرش اجتمایی  برای نگه داری فقر با عوامل شخصی (۰۱/۰≥p)و اخلاق کاری با عوامل شخصی (۰۵/۰≥p)و اجتماعی (۰۱/۰≥p) ، بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد،گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی بهبود وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتمایی  رابطه معناداری دارد (۰۵/۰≥p)؛ و بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر (۰۱/۰≥p) و فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر(۰۵/۰≥p) با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد بین عوامل پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی افراد رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها بر اساس دو دسته نظریه کلی یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی و گرایش اجتماعی مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله سه نکته قابل طرح است:

۱- بررسی وضعیت اقتصادی خانواده های  دانش آموزان ؛  با با برخورد همان دانش آموز با دیگر دانش آموزان یا محیط پیرامون

۲- بررسی پیشرفت تحصیلی یا عدم آن بر وضعیت اقتصادی  دانش آموزان

۳- بررسی پذیرش دانش  آموز مقطع ابتدایی  و با تایید همان اقتصاد خانواده بر دیگران و رضایتمندی کامل از اقتصاد خانواده خود

 


 

اهداف تحقیق:

الف-هدف کلی:

هدف کلی از این انجام این تحقیق رابطه  و بررسی بین وعیت اقتصادی اجتمایی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال های ۸۸-۸۹ بوده است

ب-اهداف اختصاصی:

– بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی­جسمانی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان ابتدایی

– بررسی رابطه بین سطح میزان درآمد خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

– بررسی رابطه بین سطح و نوع کار و درامد خانواده با پذیرش دانش اموز

– بررسی رابطه بین پذیرش خانواده و پذیرش دانش اموز در خانواده


[۱] ادیبی، حسین و انصاری،عبدالمعبود(۱۳۸۳)،«نظریه­های جامعه شناسی»، تهران، نشر دانژه.ص ۸۹

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.