مقاله تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی در ساختمان های بلند


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی در ساختمان های بلند مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی در ساختمان های بلند نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیـده   ۱
مقدمـه   ۲
فرضیات آنالیـز   ۳
تعیین موقعیت‌ بهینه‌ مهار بازویی   ۳
تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی دریک سازه تحت بار جانبی گسترده یکنواخت   ۵
تعیین  موقعیت بهینه‌ مهار بازویی در سازه  غیر یکنواخت   ۷
بررسی  تغییر شکل کلی سازه با قرارگیری  مهار بازویی در ترازهای مختلف   ۷
تعیین موقعیت بهینه مهارهای بازویی   ۸
تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی تحت انواع بارگذاری جانبی   ۹
تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی تحت بار متمرکز در بالای سازه   ۱۰
تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی تحت بار گسترده  مثلثی با قاعده در بالای سازه   ۱۱
تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی تحت ترکیب بار گسترده و متمرکز   ۱۲
تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی   ۱۳
در یک قاب محیطی   ۱۳
نتیجه‌گیـری   ۱۵
منابع و مآخـذ   ۱۶

منابع و مآخـذ

[۱]   برایان استفورداسمیت،  الکس کؤل،‌”آنالیز وطراحی سازه‌های بلند”،‌  ترجمه حسن حاجی کاظمی،‌  انتشارات دانشگاه فردوسی،‌
چاپ دوم،‌(۱۳۷۹).

[۲]  Stafford Smith, B. and Nowaka, I. O.”Behavior of Multioutrigger Braced Tall Buildings”. (۱۹۸۰).

[۳] Coull, A. and  Lau, W. H. O.”Outrigger-Braced Structures Subjected to Equivalent Static Seismic Loading”.(۱۹۸۸).

[۴]  Stafford Smith, B. and Salim, I.”Parameter Study of Outrigger-Braced Tall Building Structures.”(۱۹۸۱).

 

  چکیـده

سازه های بلند دارای فرم های سازه ای مختلفی می باشد.یکی‌ از‌ این‌ فرم‌های‌ سازه‌ای،‌ سازه‌های‌ با مهار‌ بازویی‌ می‌باشد‌ این فرم‌ سازه‌ای‌ دارای‌ یک‌ هسته مرکزی‌  که متشکل‌ از دیوارهای‌ برشی‌ و یا قاب‌‌های‌ مهار‌بندی‌ شده‌ می‌باشد، که هسته مرکزی‌ توسط‌ خرپاهای‌ باز‌و مانند‌ یا شاه‌ تیرها‌یی به نام مهار بازویی به ستون‌های‌ خارجی‌ متصل‌ می‌شود.این مهارها از چرخش هسته جلوگیری می کنند و باعث می شوند که تغییر مکان های جانبی و لنگر های هسته از حالتی که به تنهایی بارها را تحمل می کند کمتر گردد.از سازه‌هایی‌ که این فرم‌ سازه‌ای‌ را دارا بودند‌ می‌توان به ساختمان  ‌WTC در آمریکا‌ اشاره نمود.

در این پژوهش موقعیت‌ بهینه‌ مهار‌ بازویی‌ با استفاده از روش‌های متعارف‌ موجود درحالت های استفاده از یک و دو مهار بازویی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.همچنین تاثیر انواع بارگذاری جانبی بر این موقعیت بهینه نیز مورد ارزیابی واقع شده است.

پارامتری که مبنای تعیین این موقعیت بهینه قرارگرفته شده است،تغییر مکان جانبی بالای سازه می باشد.

 

کلمات کلیدی:مهار بازویی،قاب محیطی،هسته،موقعیت بهینه

 

مقدمـه

هنگامی که فرم سازه‌ای،شامل قاب محیطی و هسته می‌‌باشد، جهت انتقال نیروها از قاب محیطی به هسته بایستی از یک تیر عمیق به نام مهار بازویی استفاده نمود. هنگامی که ساختمان تحت اثر بار افقی قرار می‌گیرد، مهارهای بازویی از چرخش هسته جلوگیری می‌کنند و باعث می‌شوند که تغییر مکان‌های جانبی و لنگرهای هسته از حالتی که به تنهایی بارها را تحمل می‌کند کمتر گردد.یکی از مهم ترین  مسا یل در این فرم سازه ای تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی
می باشد.در این پژوهش سعی شده است این موقعیت با استفاده از روش های متعارف موجود تعیین گردد.هم چنین اثر انواع بارگذاری بر موقعیت بهینه مهار بازویی مورد بررسی قرارگرفته شده است.نرم افزار استفاده شده جهت آنالیز ETABS می باشد.شایان ذکر است، پارامتری که مبنی تصمیم‌گیری در تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی در این پژوهش قرار گرفته است، تغییر مکان افقی بالای سازه می‌باشد.


فرضیات آنالیـز

۱ـ رفتار سازه الاستیک خطی در نظر گرفته شده است.

۲ـ  از سختی خمشی کف‌‌ها صرف‌نظر شده است.

۳ـ مهارهای بازویی  به صورت صلب، به هسته
و هسته به صورت صلب، به پی متصل شده است.

۴ـ خواص هندسی مقطع هسته، ستون‌ها و مهارهای بازویی، در راستای ارتفاع یک‌نواخت
در نظر گرفته شده است.

۵ـ مهار بازویی صلب در نظر گرفته شده است.

با فرض‌هایی انجام شده، مدل تحلیلی برای مثال مزبور، یک تیره طره مقید بوده، که می‌توان
از روش‌های کلاسیک موقعیت بهینه مهار بازویی
را تعیین نمود.

تعیین موقعیت‌ بهینه‌ مهار بازویی

در ابتدا، روابط کلی جهت تعیین  موقعیت بهینه مهار بازویی ارائه شده است. و سپس این موقعیت بهینه در حالت‌های مختلف و براساس روابط ارائه شده تعیین می‌گردد.

تعیین لنگرگیرداری اعمالی از مهار بازویی به هسته

برای نشان دادن روش آنالیز، از یک سازه با دو مهار بازویی استفاده شده است (شکل۱). آنالیز سازه‌هایی با کمتر یا بیشتر از دو مهار بازویی را نیز می‌توان براساس همین روش محاسبه نمود.

جهت بدست آوردن لنگر گیرداری اعمالی از مهار بازویی به هسته، از روابط سازگاری تعادل بین چرخش  هسته و چرخش مهار بازویی در هر تراز مهار بازویی استفاده می‌شود. چرخش  هسته برحسب تغییر شکل خمشی آن، و چرخش مهاربازویی  برحسب تغییر شکل‌های محوری ستون‌ها و خمش مهار تعریف می‌گردد. [۱]

در روابط فوق:

EI = صلبیت خمشی کل هسته

H = ارتفاع کل هسته

= چرخش هسته در تراز ۱

= چرخش هسته در تراز ۲

= شدت بار افقی

و  = فاصله مهارهای بازویی ۱ و ۲ از بالای هسته

و  = لنگرهای گیرداری مهارهای بازویی ۱ و ۲ در اتصال به هسته.

چرخش مهارهای بازویی شامل دو مولفه  می‌باشد: یک  چرخش ناشی از تغییر شکل‌‌های محوری ستون‌ها و یک چرخش، ناشی از خمش مهار بازویی.  با توجه به فرض صلبیت مهار بازویی، چرخش ناشی از خمش  مهار بازویی صفر می‌باشد. [۲]

 

تعیین تغییر مکان افقی

تغییر مکان افقی سازه را می‌توان با استفاده از نمودار لنگر خمشی مربوط به هسته و از روش لنگر ـ سطح محاسبه نمود.

با توجه به این‌که محاسبه رابطه عمومی تغییر مکان در ارتفاع سازه بسیار پیچیده خواهد بود، لذا، تنها جابه‌جایی بالای سازه تعیین می‌شود. [۳]

(۹)

لازم به ذکر می‌باشد، جمله اول رابطه (۹)، تغییر مکان بالای هسته ناشی از بار گسترده یکنواخت می‌باشد، و چنان‌چه نوع بارگذاری تغییر نماید، آن عبارت نیز تغییر خواهد نمود.

تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی

برای تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی بایستی محلی را پیدا نمود، که چنان‌چه مهار بازویی در آن محل قرار گیرد، تغییر مکان افقی بالای سازه کم‌ترین مقدار خود را داشته باشد. تعیین این محل با حداکثر نمودن میزان کاهش جابه‌جایی[ دومین جمله سمت راست رابطه (۹)] صورت می‌گیرد. [۴]

برای یک سازه با دو مهار بازویی، دومین جمله رابطه تغییر مکان(رابطه ۹) با مشتق‌گیری، ابتدا نسبت به و سپس نسبت به به حداکثر مقدار خود می‌رسد، در نتیجه:

با حل هم‌زمان روابط(۱۰) مقادیر و که مبین ترازهای بهینه مهارهای بازویی می‌باشند تعیین می‌شود.

تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی دریک سازه تحت بار جانبی گسترده یک‌نواخت

بر طبق آنچه قبلاً توضیح داده شد می‌توان موقعیت بهینه‌ مهار بازویی در یک  سازه تحت بار جانبی گسترده یک‌نواخت (  شکل۲)  را به صورت زیر تعیین نمود:

با توجه به روابط ذکر شده تغییر مکان بالای سازه در این حالت برابر است با:

 

حال جهت بررسی نتیجه بدست آمده از حالت تئوری و مدل واقعی، یک قاب صلب ۵۰ طبقه،
که در دهانه وسط آن یک دیوار برشی به عنوان هسته قرار دارد به وسیله نرم‌افزار مدل گردیده، و مهار بازویی در طبقات مختلف قرار داده شده و در هر یک
از حالات تغییر مکان افقی بالای سازه اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از این اندازه‌گیری‌ها را می‌توان
در شکل (۳) مشاهده نمود. جهت سهولت در مقایسه، نمودار برحسب  تغییر مکان افقی بالای سازه هنگامی که مهار بازویی در آن تراز واقع شده باشد، مقیاس شده است در ادامه با توجه به این‌که از سختی خمشی کف صرف‌نظر شده است، یک مهار بازویی در بالای سازه قرار داده شده است، و مهار بازویی دیگر در ترازهای مختلف جابه جا شده است. که می‌توان نتایج حاصل
از این آنالیز را نیز در شکل (۳) مشاهده نمود.

 

تعیین  موقعیت بهینه‌ مهار بازویی در سازه

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.