مقاله تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله  در ارتباطات خانوادگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله  در ارتباطات خانوادگی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : ۱-مقدمه ۲
(کلیات)۲-بیان مسئله ۴
۳-تاریخچه و سابقه موضوع ۵
۴-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۱۶
۵-اهداف تحقیق ۱۸
۶-چهارچوب نظری تحقیق ۲۰
۷-مدل تحلیلی تحقیق ۲۳
۸-فرضیه های تحقیق۲۴
۹-روش تحقیق ۲۷
۱۰-قلمرو مکانی تحقیق ۲۷
۱۱-قلمرو زمانی تحقیق ۲۷
۱۲-روش نمونه گیری ۲۷
۱۳-ابزارهای گردآوری داده ها ۲۷
۱۴-روش تجزیه و تحلیل ۲۷

فصل دوم : اطلاعاتی در خصوص پیشینة موضوع و تحقیقات انجام شده ۲۸
(مروری بر ادبیات موضوع)

فصل سوم : آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق ۴۳
(قلمروی مکانی تحقیق)

فصل چهارم : آشنایی با روش تحقیق در این پایان نامه ۴۵
(روش تحقیق)

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۴۹
(تجزیه و تحلیل)

فصل ششم : خلاصه تحقیق ، پیشنهادها و پیوستها ۶۵

فهرست منابع

الف)فهرست منابع فارسی:
-براشاو، جان، ترجمه قراچه داغی، مهدی(۱۳۷۲). خانواده، تحلیل سیستمی خانواده، تهران، نشر البرز.
-بهرامی، هادی(۱۳۷۲). ازمونهای فرافکنی شخصیت، تهران، نشر دانا
-خاکی، غلامرضا(۱۳۷۸)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، نشر دراین
-داداش زاده، کاوه(۱۳۷۳)، نقاشی و نوشته های کودکان، تهران، نشر گوتنبرگ
-دادستان، پریرخ(۱۳۷۴)، ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی، تهران، نشر رشد
-ساروخانی، باقر(۱۳۷۰)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، نشر سروش
-ستیر، ویروجینیا، ترجمه بیدشک، احمد(۱۳۷۳). آدم سازی در روانشناسی خانواده، چاپ دوم، تهران نشر رشد
-سیف نراقی، مریم، نادری، عزت الله،(۱۳۷۳) اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن، نشر بدر
-فراری، آنا اولیوریو،(۱۳۸۲) نقاشی کودکان و مفاهیم آن، تهران، نشر دستان
-قاسم زاده، فاطمه(۱۳۷۱) تصویر خانواده در نقاشیهای کودکان ۵ تا ۶ ساله. ماهنامة جامعه سالم، شماره ۶
-کرمن، ل، ترجمة دادستان، پریرخ و منصور، محمود (۱۳۸۱) نقاشی کودکان و کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک تهران، نشر رشد.
-گلین، وی. توماس. آنجل. ام. جی. میلک، ترجمة عباس مخبر(۱۳۸۰) مقدمه ای بر روانشناختی نقاشی کودکان، تهران، نشر طرح نو.
-مینو چین، سالوادور (۱۹۷۴)، ترجمة ثنائی، باقر(۱۳۷۳)- خانواده و خانواده درمانی، تهران نشر امیر کبیر

ب)فهرست منابع خارجی:
-krevelen, v; Ann, D(1975)- in the use of family drawing test. Psychological Abstracts 1975, n 5816
-Gomunian, Anna.L(1984).cluuster analysis of the answer given ti corman pott noire and drawing family tests. Psychological, 1986, n 17912
spigelman, G:spigelman, A.& Englessin, c.L(1992).Analysis of family drawing. Psychological Abstracts, 1993. N 25258

 

مقدمه:

کودکی در عمق وجود همة ماست، و با چشمان اوست که همگی روزی به این عالم نگاه کرده ایم. با وجود این آنچنان از آن دور افتاده ایم که برای فهم نقاشی کودکان، نگاه کردن آن برایمان کافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. نقاشی بیان کنندة احساسات و شخصیت کودکان است و باعث پرورش خلاقیت آنها می شود و تعادل فکری و روحی به آنها می دهد. از طرف دیگر تجزیه و تحلیل این نقاشی ها به والدین و مربیان امکان شناخت کودک و کمبودهای احتمالی او را فراهم می کند.(فراری ۱۳۸۲)

نقاشی کودکان نوعی گیرایی آنی دارند، آنها ساده و جذاب و سرشار از زندگی و هویت اند اما با نگاهی دقیق تر غالباً می توان در آنها جنبه هایی عجیب و حتی آشفته را مشاهده کرد. تحقیق در قلمرو نقاشی کودکان برای سالهای متمادی پیشرفت چندانی نکرد، اما در سالهای اخیر، دو دگرگونی عمده باعث آغاز مجدد پژوهش در این عرصه شده است اول دیدگاه طبیعی گرایانه جای خود را به بررسی های تجربی داده است، دوم اهمیت فرایند کشیدن تصویر که در سالهای اخیر موفق به درک آن شده ایم.(گلین، آنجل۱۳۸۰)

در بین فعالیتهای کودک، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تأثیر می پذیرد و به همین دلیل به مقیاسی وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته می شود. مؤلفان متعدد مشاهدات بسیار گوناگون خود را دربارة مراحل تحول نقاشی کودکان بصورت خصیصه های اجمالی مرحله های پی در پی بیان کرده‌اند و می توان به اتکای مطالعات پیشرفته ای که از دهة ۱۹۵۰ تا دهة ۱۹۸۰ در این باره به عمل آمده اند خط تحول

نقاشی را اجمالاً بدست داد:

قبل از دو سالگی، از ۲ تا ۳ سالگی، از ۳ سالگی از ۵ تا ۹ سالگی و از ۹ تا ۱۳ سالگی تقسیمات انجام شده است(کرمن، ۱۳۸۱)

از ۵ تا ۹ سالگی، شاهد مرحلة نسخه برداری یا بارپدیدآوری از شکل هندسی (به ترتیب از دایره، مربع، مثلث، لوزی، تا شکل های پیچیده تر) هستیم، یادگیری خط، تولید نقاشی هائی که عناصر مختلف در آنها متمایز گردیده اند، همراه با ترکیب طرح‌های پایه با جزئیات بیش از پیش فزاینده از ویژگیهای این مرحله اند. در این مرحله، نقاشی های کودک دقیق ترند و در وسط صفحه بیشتر تمرکز می یابند.(کرمن، ۱۳۸۱)

در پرتو نقاشی یا ترسیم یک خانواده، کودکان آثاری پدید می آورند که با بررسی آنها، پدر و مادر، مربیان ، معلمان و پزشکان می توانند به سرعت به اندیشه ای دربارة تحول روانشناختی و ماهیت مشکلات احتمالی آنان دست یابند. روانشناسان بالینی در تحلیل و تفسیر این نقاشی ها از این نیز فراتر می روند، برای آنان، تست نقاشی در مجموعة تست هائی که بای کمک به تشخیص به کار می بندند، می توان تکیه گاه گرانبهائی قلمداد شود.(کرمن ۱۳۸۱)


بیان مسئله:

تحقیقات اخیر مؤید این است که می توان از آزمون ترسیم خانواده بعنوان یک ابزار تشخیصی، جهت شناسایی مشکلات کودک و خانواده او بکار برد. در این رابطه اسپیگلمن، اسپیگلمن (۱۹۹۲) و کامونیان (۱۹۸۰) نشان دادند که نقاشی کودک می‌تواند نشانگر ویژگیهای ارتباطی وی، با اعضای خانوادة خود باشد. این محققین، تعدادی از علائم موجود در نقاشی خانواده را مورد تأیید قرار دادند که از آن جمله، می توان به ارزنده سازی، ناارزنده سازی، روابط با فاصله و نزدیک و همانندسازی اشاره کرد.

در اینجا با توجه به یافتهای این پژوهشگران و یافته های ل. کرمن Louis, corman) ) و کتاب نقاشی کودکان و سایر تحقیقات این سوال ایجاد می شود که آیا در جامعه مورد پژوهش، مشاهدة چنین علائمی در ترسیم کودکان از خانوادة خود می تواند نشانگر چگونگی ارتباط وی با خانواده اش باشد. در این صورت هر یک از علائم مذکور چه مفهومی خواهد داشت و تا چه حد می توان در این امر اطمینان داشت.

تحقیق حاضر مقایسه ای بین تست ترسیم خانواده با ارتباط کودک از دیدگاه خودش با خانواده است، بعبارتی مقایسه ترسیم خانواده با ذهنیت کودک از طریق مصاحبه با وی.

 

پیشینه تحقیق:

استفاده تشخیص آزمون ترسیم خانواده

در پرتو نقاشی یا ترسیم یک خانواده، کودکان آثاری پدید می آورند که با بررسی آنها، پدر و مادر، مربیان، معلمان و پزشکان می توانند به سرعت به اندیشه ای دربارة تحول روانشناختی و ماهیت مشکلات احتمالی آنان دست یابند. روانشناسان بالینی در تحلیل و تفسیر این نقاشی ها از این نیز فراتر می روند؛ برای آنها تست نقاشی در مجموعة تست هائی که برای کمک به تشخیص به کار می بندند، می تواند تکیه گاه گرانبهائی قلمداد شود(کرمن، ۱۳۸۱)

در زمینة بررسی اختلالات روانی در کدوکان و نوجوانان و رفع دشواری های آنان، روانشناسی و پزشک با مشکلاتی مواجه هشتند که مربوط به سازش با محیط خانوادگی است. کودک قسمت اول زندگی خود را که همه می دانند مهمترین قسمت از دوران زندگی است در خانوادة خود می گذارند، نخستین تجربه های شازشی وی با پدر و مادر و خواهران و برادرانش تحقق می یابند: وقتی صحبت از تعارض است، با آنها در تعارض است. به قسمی که اختلالات روانزاد که در زمینة عاطفی یا عقلی بروز می کند همواره یا با تعارض های و یا با تعارض های رقابت با برادر و خواهر در ارتباطند.(کرمن ۱۳۸۱)

ارزش بیانی نقاشی، مانند ارزش خط و حرکات طبیعی معنادار(ژست ها)، در قبول همة مؤلفان است، بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدات ترسیمی وسیعاً به عنوان یک وسیلة تشخیص بکار گرفته شده اند.(همان)

روانشناسان بالینی به اتکای ویژگیهای صوری نقاشی ها و محتوای آنها و نیز بر اساس بیانات لفظی کودکان و بازخوردی که از خود نشان می دهند به موارد و مصالحی بسیار غنی دست می‌یابد. پژوهشهای متعددی به تدوین نشانه ها، رمزگذاری و تعیین اعتبار آنها پرداخته اند. سال‌هاست که نقاشی قدم در خانوادة آزمون های فرافکن نهاده است. (همان)

توجه فرایندهای که در چندین دهة پیش نسبت به تحول روانی و دورة کودکی ابراز شده به بررسی طرز بیان در نخستین سالهای زندگی و از آن بیان بخصوص بازی و نقاشی منتهی گردیده است، اما باید گفت در این فاصله، به ارزش فراوان نوعی از نقاشی یعنی نقاشی آزاد دست یافته اند این نوع نقاشی در مدارس سنتی آموخته نمی‌شد چون شاگردان را بیشتر به کشیدن از روی نمونه ها یا الگوهائی وادار می‌کردند. (همان)

امروز می دانیم که در نقاشی بدون الگو یا مدل، کودک به یک آفرینش واقعی می‌پردازد و در نتیجه می تواند به گونه ای غیر قابل مقایسه با نقاشی تقلیدی، آنچه را در درون او می گذرد بیان کند. وی با این عمل، بینش خاص خود را از جهانی که او را احاطه کرده است بدست می‌دهد و از این راه ما را درباره ویژگیهای شخصیت خود آگاه می سازد. (همان)

از نقاشی به منظورهای مختلف استفاده می شود از جمله نقاشی به منزلة تست هوش، تست شخصیت فرافکنی و رمزگرائی، روان تحلیل گری، نقاشی خانواده و . . . (همان)

در نقاشی های که به منزله تست هوش بکار می رود مانند نقاشی آدمک یا تست گودیناف[۱] طراز عقلی آزمودنی را بر حسب کامل بودن، وجود تعادل کلی و غنای جزئیات آدمک ترسیم شده، تعیین می کند و تست فه[۲] یا تستی که دستورالعمل آن این است که خانمی را بکش که داره در زیر بارون گردش می کنه و مستلزم ایجاد توحید پیشرفته تر عناصر مختلف نقاشی است نیز امکان اندازه گیری طراز هوش را فراهم می‌سازد. (همان)

در نقاشی به منزلة تست شخصیت در کنار شکل، محتوا قرار دارد در این محتوا چیزی از تمامی شخصیت منعکس می گردد. در فرافکنی و رمزگرائی بوتونید می گوید که نقاشی آزاد یک فرافکنی است، بدین معنا که تمامی شخصیت در اینجا در جستجوی راهی برای بیان خویشتن است و مخصوصاً عناصر نیمه هشیار و ناهشیار به پاس آزادی عمل آزمودنی برون فکنی می شوند. باید دانشت که این فرافکنی عناصر ناهشیار شخصیت، در تعدادی از آزمون ها به کار رفته است و به همین دلیل است که آنها را تست های فرافکن می نامند. (همان)

ناهشیاری در قلمرو روان تحلیل گری یعنی در قلمرو روشی قرار دارد که به بررسی اعماق ناشناختة روحیة آدمی می پردازد و توسط فروید پایه گذاری شده است، اما روش تداعی لفظی آزاد که در روان تحلیل گری بزرگسالان بکار می رود در مورد کودکان قابل اعمال نیست. پس لازم بوده است که وسایلی که امکان بررسی پدید آوری های خود به خودی دورة خردسالی را فراهم می سازند یعنی بازی یا نقاشی‌های آزاد را جانشین آن سازند . (همان)

توضیح در خصوص تست ترسیم خانواده

در مورد تست خانواده دو نظریه وجود دارد:

۱)خانواده ات را نقاشی کن ۲)یک خانواده را نقاشی کن

می توان با دادن دستورالعملی به کودک، خلاقیت آزاد وی را تحت نظم معینی درآورد. به همین ترتیب است که در تست نقاشی خانواده عمل می کنند، همانطور که گفته ایم جهان کودک، خانوادة اوست و روابطی که با آن برقرار می سازد برای فهم شخصیت او از اهمیت قاطعی برخوردار است. (کرمن – ۱۳۸۱)[۱]-good enough, F

[2]-Fay, h

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقاشی کودکان
 • تحقیق هنر نقاشی
 • مقاله جرائم اطفال
 • پایان نامه هنر در ایران
 • مقاله مسئولیت کیفری اطفال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.