مقاله تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱٫ ۱ بیان مسئله ۶
۲٫ ۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۳٫ ۱ هدف تحقیق ۹
۴٫ ۱ فرضیه های تحقیق ۹
۱٫ ۵٫ ۱ دلگرم سازی ۱۰
۱٫ ۱٫ ۵٫ ۱تعریف نظری ۱۰
۲٫ ۱٫ ۵٫ ۱تعریف عملیاتی ۱۰
۲٫ ۵٫ ۱ سلامت روانی ۱۰
۱٫ ۲٫ ۵٫ ۱تعریف نظری ۱۰
۲٫ ۲٫ ۵٫ ۱تعریف عملیاتی ۱۱
۳٫ ۵٫ ۱ رضایت زناشویی ۱۱
۴٫ ۵٫ ۱جانباز ۱۱
۱٫ ۲مبانی نظری رویکرد آدلر ۱۴
۱٫ ۱٫ ۲ دلگرم سازی ۱۶
۱٫ ۱٫ ۱٫ ۲ رفتارهای دلگرم زدا در خانواده ۱۹
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ خود دلگرم سازی ۲۰
۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ آموزش دلگرم سازی شوانکر ۲۱
۲٫ ۲ خانواده ۲۳
۳٫ ۲ رضایت زناشویی ۲۷
۱٫ ۳٫ ۲ عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی ۲۷
۲٫ ۳٫ ۲ بررسی نظریه‏های موجود در رابطه با رضایتمندی زناشویی ۲۹
۱٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریهی چرخه زندگی زناشویی ۳۰
۲٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه‏های طبقه‏بندی ازدواج‏های بادوام ۳۱
۳٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه‏ی مبادلهی اجتماعی نای ۳۲
۴٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریهی‏ عقلانی- هیجانی الیس ۳۲
۳٫ ۳٫ ۲ مدل‏های زوج‏درمانی ۳۲
۴٫ ۳٫ ۲ ازدواج و رفتار با همسر از دیدگاه قرآن و حدیث ۳۴
۴٫ ۲ سلامت روانی ۳۵
۱٫ ۴٫ ۲ تعریف سلامت وبهداشت روانی ۳۵
۲٫ ۴٫ ۲ عوامل موثر بر اختلال سلامت روانی ۳۸
۳٫ ۴٫ ۲ مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف ۳۸
۴٫ ۴٫ ۲ معیارهای سلامت روان از دیدگاه اسلام ۴۱
۵٫ ۴٫ ۲ اهداف بهداشت روانی ۴۱
۶٫ ۴٫ ۲ ارتقاء بهداشت روانی ۴۲
۵٫ ۲ جنگ و جانباز ۴۳
۱٫ ۵٫ ۲ جنگ ۴۳
۲٫ ۵٫ ۲ جنگ از دیدگاه قرآن ۴۵
۳٫ ۵٫ ۲ جانباز و جانبازی ۴۶
۶٫ ۲ مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان ۴۹
۱٫ ۶٫ ۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۹
۲٫ ۶٫ ۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۶
۱٫ ۳ جامعهی آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۶۴
۲٫ ۳ روش تحقیق ۶۴
۳٫ ۳ روش جمع آوری داده ها ۶۴
۴٫ ۳ ابزار پژوهش ۶۵
۱٫ ۴٫ ۳ پرسشنامهی رضایت زناشویی اینریچ ۶۵
۱٫ ۱٫ ۴٫ ۳ معرفی کلی پرسشنامه ۶۵
۲٫ ۱٫ ۴٫ ۳ نمره گذاری پرسشنامهی اینریچ ۶۷
۳٫ ۱٫ ۴٫ ۳ ویژگی های روانسنجی پرسشنامهی اینریچ ۶۸
الف) پایایی ۶۸
ب) روایی ۶۹
۲٫ ۴٫ ۳ پرسشنامهی سلامت عمومی GHQ 70
1. 2. 4. 3 معرفی کلی پرسشنامه ۷۰
۳٫ ۲٫ ۴٫ ۳ ویژگی های روانسنجی پرسشنامهی سلامت عمومی GHQ 73
الف) پایایی ۷۳
ب) روایی ۷۴
۵٫ ۳ متغیرهای پژوهش ۷۴
۱٫ ۴ مقدمه ۷۷
۲٫ ۴ یافته های توصیفی تحقیق ۷۷
۳٫ ۴ تحلیل استنباطی داده های تحقیق ۹۰
۱٫ ۵ مقدمه ۹۷
۲٫ ۵ خلاصه‏ی یافته‏های تحقیق و نتیجه‏گیری ۹۷
۳٫ ۵ پیشنهادات پژوهشی ۱۰۱
۴٫ ۵ پیشنهادات کاربردی ۱۰۱
۵٫ ۵ محدودیت‏های تحقیق ۱۰۲
منابع فارسی ۱۰۴

 

منابع فارسی

اتکینسون، ریتال و همکاران (۱۳۷۲). «زمینه روانشناسی». ترجمه: محمدنقی براهنی و همکاران. انتشارات رشد.
احدی، حسن؛ بنی‏جمالی، شکوه‏السادات (۱۳۸۰). «روانشناسی رشد». انتشارات پردیس.
احمدی، خدابخش (۱۳۸۲). «بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین و مقایسۀ دو روش مداخله‏ای تغییر شیوه زندگی و حل مشکل خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشویی». رساله‏ی دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
ادیب راد، نسترن و ادیب راد، مجتبی (۱۳۸۴). «بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک». تازه ها و پژوهش های مشاوره. فصلنامه¬ی علمی- پژوهشی انجمن مشاوره¬ی¬ ایران. جلد ۴٫ شماره ی ۱۳٫ بهار ۱۳۸۴٫
اسدی، جوانشیر (۱۳۸۲). «بررسی رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران‏ خودرو». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
اسلامی‏نسب،ع (۱۳۷۲). «روانشناسی جانبازی و معلولیت» تهران: انتشارات صفی‏علیشاه.
اسماعیلی، معصومه (۱۳۸۳). «بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‏های هوش هیجانی (آگاهی‏های درون فردی، آگاهی‏های بین فردی، مهارت‏های مقابله‏ای و … ) بر افزایش سلامت روان». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
آشلی. ب. هارت. «راهنمای کاربردی برای مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و درگیری نظامی». ترجمه¬ی رضا امینی.
اصلانی، طاهر (۱۳۸۷). «اثربخشی مشاوره¬ی گروهی با رویکرد تحلیل تبادلی بر ارتقاء سلامت روان». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
اعتمادی، عذرا و نوابی نژاد، شکوه و احمدی، احمد و فرزاد، ولی ا… (۱۳۸۴). «بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان». فصلنامه¬ی مطالعات روانشناختی. دانشگاه الزهرا. دوره ی ۲٫ مشاره ۱ و ۲٫ بهار و تابستان ۱۳۸۵٫
افروز، غلامعلی (۱۳۸۰). «مبانی روانشناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزش‏‏های اسلامی». انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.
البرز، فریبا (۱۳۸۶). «اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی براساس برنامه سازمان بهداشت جهانی بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران». پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
الیاسی، محمدحسین (۱۳۸۷). «بررسی میزان شیوع PTSD مزمن در نوجوانی که در کودکی در معرض حملات نظامی قرار گرفته اند و مقایسه میزان اثربخشی رفتار درمانی شناختی و معنی درمانی در درمان آنان». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
امینی، ابراهیم (۱۳۸۶). «آئین همسرداری یا اخلاق خانواده». انتشارات اسلامی. چاپ بیستم.
آناستازی. ا. «روان‏آزمایی». ترجمه: محمدنقی براهنی. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۷۹٫
انیسی، جعفر (۱۳۷۷). «بررسی وضعیت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان در مقایسه با وضعیت روانی همسران جانبازان غیراعصاب و روان». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
بارکر، فیلیپ (۱۹۸۶). «خانواده درمانی پایه». ترجمه محسن دهقانی؛ زهره دهقانی. انتشارات رشد. چاپ دوم. ۱۳۸۲٫
برجعلی، احمد (۱۳۷۸). «تأثیر سازگاری و الگوهای فرزند پروری والدین بر تحول روانی- اجتماعی دانش‏آموزان دبیرستانی شهر تهران». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
برنشتاین، فیلیپ اچ؛ برنشتاین، مارسی تی. «زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری- ارتباطی». ترجمه: حسن، پورعابدی نایینی؛ غلامرضا، منشئی. انتشارات رشد. چاپ اول. ۱۳۸۰٫
بوالهری، جعفر؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ رمضانی فرانی، عباس (۱۳۷۸). «آیات قرآنی در زمینه بهداشت روانی برای کارکنان بهداشت روانی و مربیان مدارس». انتشارات انستیتو روانپزشکی تهران.
بوستان، افسانه (۱۳۸۶). «بررسی مقایسه‏ای اثربخشی زوج درمانی گروهی با آموزش رویکردهای درمان تصمیم‏گیری دوباره و روایت درمانی بر افزایش رضایت زناشویی در ازدواج‏های دانشجویی». رساله‏ی دکترای. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
بیابانگرد، اسماعیل (۱۳۸۴). «روش‏های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی». نشر دوران. چاپ اول.
پاشا شریفی، حسن؛ شریفی، نسترن (۱۳۸۰). «روش‏های تحقیق در علوم رفتاری». انتشارات سخن. چاپ اول.
پاکزاد، علی (۱۳۷۹). «بررسی مقایسه‏ای میزان تأثیر تفریح درمانی بر سطح افسردگی بیماران جانباز و و ». دانشگاه علوم پزشکی ایران.
پاک‏نژاد، سیدرضا. «ازدواج مکتب انسان سازی». انتشارات کوثر.
پروین، لارنس؛ جان، اولیور. «شخصیت، نظریه و پژوهش». ترجمه: دکتر محمدجعفر جوادی و دکتر پروین کدیور. انتشارات آییژ. ۱۳۸۱٫
پورسلطانی زرندی، حسین (۱۳۸۲). «مقایسه¬ی سلامت عمومی جانبازان و معلولین جسمی ورزشکار و غیرورزشکار ایران». رساله¬ ی دکتری. دانشگاه تربیت معلم.
تبریزی، مصطفی (۱۳۸۳). «بررسی و مقایسه¬ی اثربخشی گروه درمانی تلفیقی زوج‏ها، شناخت درمانی گروهی بک و کتاب درمانی در کاهش نارضایتی زناشویی». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
توانگر، حسین (۱۳۷۲). «بررسی رابطه¬ی روش‏های مقابله‏ای با ویژگی‏های فردی در جانبازان شهر یزد». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
توفیقی، گلبرگ (۱۳۸۶). «بررسی مقایسه‏ای سلامت روان و ویژگی‏های شخصیتی زوج‏های بارور و نابارور مراجعه‏کننده به مرکز درمان ناباروری نوید». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
ثنایی، باقر (۱۳۷۹). «مقیاس‏های سنجش خانواده و ازدواج». انتشارات بعثت.
جراره، جمشید (۱۳۸۶). «مقایسه¬ی اثربخشی زوج درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت ISTDP و زوج درمانگری ارتباطی بر ارتقاء سلامت روانی و افزایش رضایتمندی زوجین». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
جلایی لطفی‏ما، جلال (۱۳۷۵). «بررسی اختلالات خواب در جانبازان استان گیلان». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
حاجی علیان، زرینه (۱۳۸۴). «رابطه میزان سازگاری زناشویی با ویژگی‏های شخصیتی درون‏گرایی- برون‏گرایی و شیوه همسرگزینی در بین زنان شاغل در آموزش و پرورش تهران». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
حیاتی، مژگان (۱۳۸۶). «مقایسه اثربخشی رویکردهای شناختی، هیجان مدار و الگوی تلفیقی آن‏ها بر میزان رضایت زناشویی زوجین». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
خاتمی، سیداحمد (۱۳۶۳). «جنگ از دیدگاه قرآن و حدیث». انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (۱۳۸۵). «خانواده درمانگری شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی». فصلنامه¬ی روانشناسان ایرانی. سال دوم. شماره¬ی ۸٫ تابستان ۱۳۸۵٫
دانش‏نیا، الهام (۱۳۸۶). «بررسی اثربخشی آموزش ایمن‏سازی در مقابل استرس بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
دانیل الیری، ک؛ هیمن، ریچاردای؛ جانگسما، آرتورای. «راهنمای گام‏به‏گام درمان مشکلات زناشویی، طرح‏های مدون زوج درمانی». ترجمه: سیدعلی، کیمیایی؛ زهرا، باقریان‏نژاد. انتشارات رشد. چاپ اول. ۱۳۸۴٫
دلاور، علی (۱۳۸۱). «روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی». نشر ویرایش. چاپ یازدهم.
دلاور، علی (۱۳۸۷). «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی». انتشارات رشد، چاپ ششم.
دیبائیان، شهرزاد (۱۳۸۴). «میزان اثربخشی درمان راه‏حل مدار بر افزایش رضایت زناشویی». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
رجبی، محمدرضا (۱۳۷۷). «بررسی علائم اختلالات روانی در همسران جانبازان اعصاب و روان مراجعه کننده و تحت درمان در مراکز درمانی بنیاد جانبازان استان سمنان». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علوم پزشکی سمنان.
رضایی، محمدرضا (۱۳۷۶). «بررسی و مقایسه¬ی سازگاری شخصیتی جانبازان معلول ورزشکار و غیرورزشکار شهر تهران». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
رفیع نیا، عبدالرسول (۱۳۷۹). «تأثیر مشاوره فردی با رویکرد شناختی- رفتاری بر درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ».پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.
رفیعی نیا، پروین، و رسول زاده طباطبایی، کاظم و آزادفلاح، پرویز (۱۳۸۵).
«رابطه سبک های ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان». مجله¬ی روانشناسی و علوم تربیتی. سال دهم. شماره¬ی ۱٫ بهار ۱۳۸۵٫
ریچاردسون. «روحیه جنگی: عوامل روانی در جنگ». ترجمه: ایزدی. معاونت پژوهشی دانشگاه امام حسین (ع). ۱۳۶۹٫
زندیه، فریبرز (۱۳۷۵). «اختلال پس از استرس ناشی از حوادث جنگ». رساله‏ی دکتری. دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران.
ساعتچی، محمود (۱۳۷۴). «مشاوره و روان درمانی، نظریه‏ها و راهبردها». نشر ویرایش.
سرمد، زهره؛ بازرگانان، عباس؛ حجازی، الهه (۱۳۸۳). «روش‏های تحقیق در علوم رفتاری». انتشارات آگاه.
سیف، علی اکبر (۱۳۷۸). «روش تهیه¬ی پژوهش نامه». نشر دوران.
شاملو، سعید (۱۳۷۸). «بهداشت روانی». انتشارات رشد.
شفیع‏آبادی، عبداله؛ ناصری، غلامرضا (۱۳۸۵). «نظریه‏های مشاوره و روان‏درمانی». مرکز نشر دانشگاهی تهران.
شکیبایی، طیبه (۱۳۸۵). «بررسی تأثیر آموزش خود متمایزسازی بر سلامت روان زنان پس از طلاق». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
شولتز، دوان؛ شولتز، سیدنی الن (۱۹۹۸). «نظریه‏های شخصیت». ترجمه: یحیی سیدمحمدی. نشر ویرایش. ۱۳۷۹٫
شیخ حسنی، اکرم‏الملوک (۱۳۷۶). «مقایسه¬ی رضایت شغلی جانبازان جسمی- حرکتی با افراد عادی در مشاغل یکسان». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
صفرزاده، مریم (۱۳۸۳). «بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختر اول دبیرستان». پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
صیادپور، زهره (۱۳۸۱). «ازدواج موفق، بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان». فصلنامه¬ی روانشناسی ایرانی. سال اول. شماره¬ی ۲٫ زمستان ۱۳۸۳٫
طاهری، طاهر. «مجموعه مقالات نخستین کنگره ضایعات ایران». پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان. انستیتو تحقیقات ضایعات نخاعی.
طغیانی، زهرا (۱۳۸۶). «بررسی و مقایسه اثربخشی زوج‏درمانی با شیوه آموزش خود تنظیمی زندگی زناشویی و آموزش پربار سازی السون در رضایتمندی زناشویی زوجین شاهد و ایثارگر». طرح پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران.
طلوع شیخ‏زاده، ابوالقاسم (۷۰-۱۳۶۹). «بررسی جامعه شناختی بیماری جانبازان عصبی- روانی (مطالعه موردی در بیمارستان نورافشار)». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
عرفانی اکبری، معصومه (۱۳۷۸). «بررسی مشکلات مربوط به صمیمت زوجین و تأثیر ارتباط درمانی زوجین بر آن». پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء.
علاءالدینی، زهره و کجباف، محمدباقر و مولوی، حسین (۱۳۸۶). «بررسی اثربخشی امیددرمانی گروهی بر میزان امید و سلامت روانی». پژوهش در سلامت روانشناختی. دانشگاه تربیت معلم تهران. دوره¬¬ی اول. شماره¬ی۴٫ زمستان ۱۳۸۶٫
علایی کلچاهی، پروانه (۱۳۸۴). «ساخت و هنجارهایی مقیاس قصه عشق و بررسی رابطه آن با رضایت زناشویی». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
علوی، طاهره (۱۳۸۲). «هنجاریابی و بررسی خصوصیات روان‏سنجی پرسشنامه سلامت عمومی بر روی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
علوی، مریم (۱۳۸۷). «بررسی و مقایسه روایت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه‏های دولتی شهر تهران، با توجه به وضعیت سلامت روان و تعلق معنوی در بین آنان». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
علیزاده، حمید (۱۳۸۳). «آدلر، پیشگام روانکاوی جامعه‏نگر». نشر دانژه. چاپ اول ۱۳۸۳٫
فاتحی زاده، مریم و شفیع آبادی، عبدا… و اعتمادی، احمد و دلاور، علی (۱۳۸۴). «مقایسه اثربخشی دو شیوه¬ی رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علائم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان». فصلنامه¬ی علمی پژوهش مطالعات روانشناختی. دانشگاه الزهرا. شماره¬ی ۴ و ۳٫ پاییز و زمستان ۱۳۸۵٫
فتحی، راضی (¬۱۳۸۵). «بررسی اثربخشی خود شجاعت‏دهی شوان‏کر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی والدین کودکان عقب‏مانده ذهنی». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
فتحی آشتیانی، علی (۱۳۶۷). «بررسی تظاهرات عصبی- روانی در رزمندگان جنگ تحمیلی». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
فدایی، فربد (۱۳۶۴). «روانپزشکی و جنگ». انتشارات رز.
قماشچی، فردوس (۱۳۷۵). «بررسی عوامل مرثر در عود مجدد اختلال پس از استرس ضربه‏ای در گروهی از رزمندگان اسلام». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
قنبری هاشم‏آبادی، بهرامعلی (۱۳۸۳). «تهیه یک الگوی مداخله‏ای براساس یک رویکرد یکپارچه‏گرای روان‏درمانی گروهی و آزمون میزان اثربخشی آن در درمان وابستگی به مواد مخدر و افزایش سلامت روان در معتادان زندانی مرد». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
کتیبایی، ژیلا (۱۳۷۸). «بررسی میزان افسردگی در جانبازان و کاهش آن بر اثر کاربرد روان‏درمانگری شناختی- رفتاری». رساله¬ی دکتری. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
کریمی‏زاده، فرناز (۱۳۸۴). «آموزش مؤلفه‏های هوش هیجانی به مربیان مراکز پیش از دبستان و بررسی تأثیر آن بر مهارت‏های اجتماعی و سلامت روان آن‏ها». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
کمالی‏نسب، زهرا (۱۳۸۵). «بررسی رابطه بین کمال‏گرایی مادران با سلامت روان دختران». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کیفورد آدامز. «روانشناسی زناشویی». ترجمه: محمدرضا، دژکام. انتشارات کتاب امروز. چاپ اول. ۱۳۸۰٫
گنجی، حمزه (۱۳۷۶). «بهداشت روانی». نشر ارسباران.
محمدزاده، یونس (۱۳۷۰). «بررسی میزان پراکندگی افسردگی جانبازان و معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار». دانشگاه تهران.
محمدزاده ابراهیمی، علی (۱۳۸۷). «رابطه ۵ عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
محمدی، شاهرخ (۱۳۸۵). اثربخشی مشاوره گروهی با تأکید بر رویکرد تحلیل ارتباط محاوره ای در کاهش اضطراب به دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان سنندج». پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
محمودیان، حمیدرضا (۱۳۷۸). «بررسی و مقایسه اولویت‏های ارزشی جانبازان و آزادگان با معلولین عادی شهرستان شیراز». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
مشکینی، علی (۱۳۵۹). «ازدواج در اسلام». انتشارات مهر.
معین، محمد (۱۳۷۵). «فرهنگ فارسی». انتشارات امیرکبیر. چاپ دهم. جلد اول.
ملک محمودی، امیر (۱۳۸۳). «راهنمای ازدواج». انتشارات مشهور. چاپ هشتم
منصور، محمود (۱۳۵۸). «احساس کهتری». انتشارات رشد.
موسوی، سیده فاطمه (۱۳۷۸). «بررسی مشکلات خانوادگی جانبازان اعصاب و روان مجتمع سعادت‏آباد». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد.
مهانیان خامنه، مهری و برجعلی، احمد و سلیمی زاده، محمدکاظم (۱۳۸۵). «بررسی رابطه¬ی هوش هیجانی و رضایت زناشویی». مجله¬ی روانشناسی و علوم تربیتی. سال دهم. شماره¬ی ۳٫ پاییز ۱۳۸۵٫
مهرآبادی، الهه (۱۳۸۵). «بررسی اثربخشی خانواده درمانی استراتژیک و رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره کننده بهزیستی شهرستان زرندیه». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
میلانی‏فر، بهروز (۱۳۸۴). «بهداشت روانی». تهران. نشر قومس.
می‏یر. «جامعه شناسی جنگ و ارتش». ترجمه: ازغندی. نشر قومس. ۱۳۶۸٫
نامداری، کوروش (۱۳۶۸). «بررسی مشکلات روانی- اجتماعی جانبازان جنگ ایران و عراق». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
نجات، حمید (۱۳۸۵). «بررسی تأثیر خودافشایی بر میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان». رساله¬ی دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
نظری، علی محمد و نوابی نژاد، شکوه (۱۳۸۴). «بررسی تأثیر برنامه بهبود بخشی ارتباط بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل». تازه ها و پژوهش های مشاوره. فصلنامه¬ی علمی- پژوهشی انجمن مشاوره ایران. جلد ۴٫ شماره¬ی ۱۳٫ بهار ۱۳۸۴٫
نوربالا، احمدعلی؛ نریمانی، محمد (۱۳۷۴). «روانشناسی اسارت و عوارض روانپزشکی ناشی از آن». نشر دانشگاه شاهد.
نوری، زهرا (۱۳۸۶). «بررسی مقایسه‏ای رابطه میان پرخاشگری دانش‏آموزان پسر نابینا، ناشنوا و عادی با سلامت روان مادرانشان در مقطع راهنمایی». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
هاشمی، مهدیه (۱۳۸۵). «اثربخشی آموزش همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه با رویکرد آدلر بر افزایش رضایت زناشویی آن‏ها». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.
هالجین، ریچارد پی؛ ویتبورن، سوزان کراس. «آسیب‏شناسی روانی». ترجمه: یحیی سیدمحمدی. نشر روان. ۱۳۸۴٫
یاریان، سجاد (۱۳۸۷). «بررسی مقایسه‏ای کیفیت زندگی، استرس و سلامت روان در معتادان مبتلا به و افراد سالم در شهرتهران». پایان‏نامه¬ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علاّمه طباطبایی.

 

1. 1 بیان مسئله

جنگ در تمام دوران، جوامع بشری را تهدید کرده است. هر جنگی زیانهایی دارد، زیانهای مالی قابل جبران هستند، اما زیانهای روانی مشکل جبران می شوند و از مهمترین عوارض جنگ هستند. فردی که از جنگ بر می گردد باید خود را هم با خانواده وفق دهد و هم با اجتماع، اکثر این افراد در وفق دادن دچار مشکل می شوند و خود را در این میان غربیه می پندارند. این افراد نه تنها خود دچار مشکلات روانی فراوانی می شوند، بلکه خانواده ی  آن ها نیز درگیر این قضیه می شوند، به خصوص همسران این افراد در معرض خطر بیشتری هستند و رضایت زناشویی این افراد کاهش پیدا می کند. بر طبق آمارها نرخ طلاق در این افراد دو برابرافراد عادی می باشد (هاشمی، ۱۳۸۵).

اگر اعضاء خانواده از سوی منابعی حمایت شوند، توانایی بیشتری برای کمک به فرد حادثه دیده دارند. رضایت زناشویی از موارد مهمی است که موجب سازگاری خانواده می شود. نظام خانواده باید نظام محکم و پایداری باشد. بهداشت خانواده یکی از مسائل مهمی است که در استحکام نظام خانواده نقش دارد.

اختلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی مانند افسردگی، اعتیاد و … می باشد. همچنین مشکلات ارتباطی در خانواده با بیماریهای جسمی نیز همبستگی دارد. افرادی که روابط رضایت بخش وحمایت کننده دارند، احتمال کمی وجود دارد که مبتلا به بیماری سختی شوند و اگر هم بیمار شوند سریعتر بهبود می یابند.

بعد از مرگ ناگهانی در خانواده مشکلات زناشویی و طلاق شدیدترین فشارهایی هستند که افراد تجربه می کنند (بلوم، آشرو وایت ۱۹۸۷ به نقل از طغیانی ۱۳۸۶).

با توجه به نقش رابطه ی زوجین بر سلامت جسم و روان آموزش شیوه های مختلف روان درمانی ضروری می باشد.

متأسفانه بیشتر پژوهشهای صورت گرفته توصیفی است و کمتر آموزشی است. با توجه به افزایش مشکلات زناشویی در همسران جانبازان لازم است به آن ها آموزشهایی داده شود تا با مشکلات خود مقابله کنند و تا حد امکان سبک زندگی خویش راتغییر دهند تا بتوانند علاوه بر بهبود خود به همسرانشان نیز کمک کنند.

تحقیقات نشان داده است که ‌خود دلگرم سازی[۱] باعث می‌شود افراد بسیار با جرأت تر، بردبارتر و با اعتماد ‌به نفس بالاتری عمل کنند و نیز دارای رفتار دوستانه تری با دیگران بوده، احساس ثبات بیشتری نموده و همچنین بهتر قادر باشند با مسائل و مشکلات خود مقابله کنند. حال اگر این روش آموزشی بتواند این نتایج را در همسران جانبازان ایجاد کند، شاید بتواند بر رضایت زناشویی ونیز سلامت روانی آن ها تاثیر بگذارد. این تحقیق در صدد بررسی این احتمال می­باشد.

آدلر[۲]  بنیانگذار روانشناسی فردنگر[۳] چهار نیاز اصلی را بیان می کند که عبارتند از:

نیاز به ارزشمندی، احساس قابلیت، نیاز به تعلق و دلگرم سازی.

دلگرم سازی آن چیزی است که باعث می شود دیگران احساس خوبی داشته باشند، عملکرد مؤثر داشته و برای مشکلات خود به شکلی موثرتر برنامه ریزی کنند، دارای اعتماد به نفس و حس رضایت باشند.

یکی از پیامدهای دلگرم سازی این است که شخص احساس تعلق می کند و از وقف خود برای بهزیستی جامعه احساس رضایت می کند. دلگرم سازی هم هدف شخصی وهم هدف اجتماعی دارد. آنچه مهم است داشتن نگرشهای مثبت نسبت به مسائل اطراف است. اما بسیاری از افراد این گونه نیستند و با احساس عدم کفایت و حقارت زندگی می کنند. آن ها معتقدند مفید نیستند. این یاس و دلسردی باید توسط افرادی در جهت افزایش دلگرم سازی،رضایت مندی و سلامت روانی و برآوردن نیازهای زندگی درمان شود. یکی از روشهای درمانی در مواجهه با این افراد روش آموزشی شوانکر است (باهلمن ودینتر[۴]، ۲۰۰۱).

تئو و آنتینیو شوانکر[۵] این برنامه ی آموزشی را بر اساس روانشناسی فردنگر آدلر در سال ۱۹۸۰ تهیه کردند. آن ها مفهوم دلگرم سازی را پرورش دادند و آن را از یک مفهوم تئوریک به صورت روش علمی و قابل اجرا در آوردند.

خانواده­های جانبازان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که در نتیجه به مشکلات عاطفی و زناشویی در آن ها منجر می شود.

حال این سئوال مطرح می­شود که آیا روش دلگرم سازی شوانکر قادر است باعث ارتقاء سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان شود؟!

۲٫ ۱  اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است و یک ارگانیسم زنده است. سلامت آن منوط به سلامت اعضای آن است. نقص یا تغییر در هر یک از اعضاء بر کل خانواده تاثیر گذار است.

مروری بر پژوهشهایی که در ایران صورت گرفته است، نشان می دهد که از سال ۱۳۷۰ تا کنون مشکلات جانبازان و خانواده های آن ها رو به افزایش است. با گذشت ۲۸ سال از آغاز جنگ ایران و عراق هنوز جانبازان و خانواده های آنان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. با در نظر گرفتن مشکلات و آمارهای رو به افزایش این مشکلات، لزوم توجه جدی به این معضل احساس می شود. از سوی دیگر آموزشهای خانواده یکی از اولویتهای پژوهشی بنیاد جانبازان است که این پژوهش می تواند مورد استفاده آن ها و خانواده ی جانبازان قرار گیرد.

همچنین پژوهشهای بسیاری حمایت تجربی قابل توجهی را برای اثرمندی رویکردهای مختلف زوج درمانی در درمان ناهماهنگی های زناشویی فراهم می سازند.

از ضرورتهای این پژوهش می توان موارد ذیل را نام برد:

– ارتقاء بهداشت روانی خانواده های شاهد و ایثارگر

– کاهش اختلالات روانی در سطح جامعه

– پایین آوردن میزان طلاق و عوارض ناشی از آن در خانواده های جانبازان

– کوتاه مدت بودن رویکرد مورد پژوهش

و …

۳٫ ۱ هدف تحقیق

هدف این پژوهش عبارت است از:

«تعیین میزان اثربخشی روش آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان».

۴٫ ۱  فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی:

۱- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر رضایت زناشویی آن ها را افزایش می‌دهد.

۲- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر سلامت روانی آن ها را افزایش می دهد.

فرضیه های فرعی:

۱- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر علائم جسمانی آن ها را کاهش می دهد.

۲- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر مشکلات خواب و اضطراب آن ها را کاهش می­دهد.

۳- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر کارکردهای اجتماعی آن ها را افزایش   می دهد.

۴- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر افسردگی آن ها را کاهش می دهد.

۵. ۱  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

۱٫ ۵٫ ۱ دلگرم سازی:

۱٫ ۱٫ ۵٫ ۱تعریف نظری:

دلگرم سازی همه ی آن چیزی است که از یک فرد انسان دیگری با این مشخصات می سازد: احساس بهتر، کارکردهای مؤثرتر، غلبه مؤثرتر بر مشکلات،
اعتماد به نفس بالاتر، داشتن  رغبت  بیشتر  برای مشارکت در امر سلامت دیگران و به طور کلی جامعه. فرد احساس می کند به قدر کافی انسان خوبی است و توسط دیگران پذیرفته شده است و همواره احساس می کند که: «من می توانم» (شوانکر، ۱۹۹۱).

۲٫ ۱٫ ۵٫ ۱تعریف عملیاتی:

فرایندی است که با استفاده از جلسات آموزشی شوانکر طی ۱۰ جلسه سعی در افزایش وتقویت آن داریم (به پیوست مراجعه شود).

۲٫ ۵٫ ۱  سلامت روانی:

۱٫ ۲٫ ۵٫ ۱تعریف نظری:

شامل شرایطی است که سطوح بالایی از نشانه های سلامت هیجانی (رضایت خاطر وشادی بالا)، پذیرش خود، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی، تسلط بر محیط، حس تعلق وتعامل عاطفی را در برمی گیرد (کریمی زاده، ۱۳۸۴). مشخصه ی آن نداشتن اضطراب و نشانگان مختل کننده ی زندگی و ظرفیت ایجاد رابطه ی حسنه و رضایت بخش با دیگران وظرفیت مقابله ی مناسب با تنیدگیها و تناقضهای زندگی می باشد (کورسینی، ۱۹۹۹ به نقل از اسدی، ۱۳۸۲).

۲٫ ۲٫ ۵٫ ۱تعریف عملیاتی:

 نمره ای که فرد در آزمون سلامت عمومی GHQ کسب می‌کند.

۳٫ ۵٫ ۱ رضایت زناشویی[۶]:

۱٫ ۳٫ ۵٫ ۱ تعریف نظری: به اعتقاد هیلمن (۱۹۹۴) رضایت زناشویی به رویدادهای مثبت یا منفی کلی که زوجین درمورد رابطه شان احساس می کنند، اشاره دارد که این رویدادهای مثبت یا منفی را با عناوین مختلفی نظیر خشنودی رابطه، سازگاری رابطه و احساسات رابطه می نامند (هالفورد[۷]، ۱۳۸۴ به نقل از هاشمی، ۱۳۸۵).

۲٫ ۳٫ ۵٫ ۱ تعریف عملیاتی: در این پژوهش رضایت زناشویی نمره­ای است که فرد درآزمون اینریچ[۸]  ۴۷ سئوالی کسب می کند.

۴٫ ۵٫ ۱جانباز:

۱٫ ۴٫ ۵٫ ۱ تعریف نظری: جانباز یعنی کسی که جان خود را فدا می کند یا کسی که جان خویش را در معرض خطر می اندازد (معین، ۱۳۷۵).

۲٫ ۴٫ ۵٫ ۱ تعریف عملیاتی: به فردی اطلاق می شود که در طول مدت جنگ (یا دوران انقلاب) به علت حضور در یکی از مناطق جنگی یا سایر مناطق، توسط یکی از انواع سلاحهای جنگی یا ضربات وارده دچار مجروحیت شده باشد. جانبازان بسته به عامل مجروحیت یا ناحیه ی مجروحیت به گروههای زیر تقسیم می شوند:

– جانبازان مصدوم شیمیایی که به وسیله ی گازهای شیمیایی دچار مصدومیت شده اند.

– جانبازان عصبی روانی که به علل مختلف از جمله موج انفجار سلاحهای مخرب،
شکنجه­های جسمی و روحی، مشاهده ی حوادث ناگوار و ضربه زننده، تحمل فشارهای شدید و … به انواع مختلف اختلالات روانی مبتلا شده اند.

– جانبازان ضایعه ی نخاعی که از ناحیه ی نخاع شوکی به طور کامل یا نسبی آسیب
دیده اند.

– جانبازان با نقایص یا با ترکیبی از آسیبها و صدمات جسمی و روحی.

۵٫ ۵٫ ۱ همسر جانباز:

به زنی گفته می شود که همسر شخص جانباز بوده و در کنار وی دارای زندگی مشترک باشد.[۱] – Self- Encauragement

[2] – Odler.A

[3] – Individual Psychology

[4] – R.Bahlamann & L.Dinter

[5] – Schoenaker. Antoniq & Teo

[6] – Marital satisfaction

[7] – W.K.Halford

[8] – Enriching Nurturin Relation ship communication

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بزهکاری
 • تحقیق بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان
 • تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی
 • مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی
 • تحقیق رابطه بین شادکامی در بروز اختلالات روانی از جمله اضطراب ، استرس و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.