مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف ۶
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ۶
گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی ۶
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی ۶
فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ۸
مبحث اول : تاریخچه ۸
مبحث دوم: سیر قانونی ۱۰
فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی ۱۴
مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی ۱۴
مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی) ۱۸
مبحث سوم: تلقیح اسپرم ۱۸
گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر ۱۸
گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT) 19
گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT) 19
گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) 19
بخش دوم : تلقیح مصنوعی
فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی ۲۳
فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه ۲۸
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا ۲۸
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی ۳۳
گفتار اول: ماهیت نسب ۳۳
گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب ۴۶
مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی ۵۳
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ۵۷
فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه ۶۳
مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر ۶۳
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ۶۵
فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ۶۷
مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) ۶۷
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه ۶۸
گفتار اول: ثبت تولد طفل ۶۸
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود ۶۹
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی ۷۰
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل ۷۱
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن ۷۲
بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)
فصل اول : اهداء تخمک یا جنین ۷۴
مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین ۷۴
مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین ۷۸
مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ۸۱
فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین ۹۴
مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین ۹۴
مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین ۹۶
مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین ۹۸
گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ۱۰۱
بند ۱: رابطة طفل با زن اجاره ای ۱۰۱
بند۲: رابطة طفل و شوهر زن اجیر ۱۰۲
بند۳: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک) ۱۰۲
گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای ۱۰۳
بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد ۱۰۳
بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود ۱۰۳
نتیجه و پیشنهاد ۱۰۵
فهرست منابع ۱۰۷
چکیدة انگلیسی ۱۰۹

 

فهرست منابع

امامی ، ح ، ۱۳۴۹ ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه ، چ اول ، تهران ، مؤسسه
حقوق تطبیقی ، دوره اول ، شماره ۵ .
امامی ، ح ، ۱۳۷۲ ، حقوق مدنی ، ج ۵ ، چ هفتم ، تهران ، انتشارات اسلامیه .
اینترنت ، سایت نمایه .
اینترنت ، سایت دادگستری .
جعفرزاده ,م, ۱۳۷۷, مروری بر وضعیت حقوقی ART در کشورهای مختلف,تهران.
جعفر زاده ، م ، ۱۳۷۸ ، فصل نامه پزشکی باروری و ناباروری ، سال اول ، شماره ۱
حر عاملی ، م ، ۱۳۷۳ ، تصحیح و تحقیق ربانی شیرازی ، ع . ر ، وسائل الشیعه الی تحصیل
مسائل الشریعه ، ج ۲۱ ، چ هشتم ، تهران ، انتشارات اسلامیه .
خامنه ای ، سید ع ، ۱۳۷۵ ، پزشکی در آئینه اجتهاد ، ج ۱ ، چ اول ، قم ، انصاریان .
روحانی ، م ، ۱۳۸۴ ق ، المسائل مستحدثه ، چ اول . قم ، دارالفکر .
روحانی علی آبادی , م, ۱۳۸۰ مجموعه مقالات روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه
فقه و حقوق , تهران.
رضانیا معلم ، م . ر مقاله وضعیت حقوقی نسب در ایران .
روزنامه ایران ، ۷ یا ۹ یا ۱۳۸۳٫
روزنامه همشهری ، ۱۸ یا ۸ یا ۱۳۸۲٫
شهیدی ، م ، ۱۳۸۱ ، وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی,تهران .
شهیدی ، م ، ۱۳۴۵ ، مقاله تلقیح مصنوعی انسان ، مجله حقوقی دادگستری ، دوره اول ،
شماره ۳٫
صفائی ، ح ، ۱۳۸۰ ، مقاله انتقال جنین ، تهران ، انتشارات سمت.
صفائی ، ح ، ۱۳۸۳ ، مقاله اهدای جنین به زوجین نابارور ,تهران.
صارم ، ع ، اینترنت سایت گوگل.
صفی پوری ، ع ، منتهی الارب .
علوی قزوینی ، ع ، ۱۳۸۰,مجموعه مقالات روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و
حقوق , چ اول , تهران.
قبله ای ، خ ,۱۳۷۷,مقاله بررسی مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین , تهران.
کاتوزیان ، ن ، ۱۳۷۵ ، حقوق مدنی ، ج ۲ ، چ اول ، تهران ، گنج دانش .
مجوزی ، پ ، اینترنت سایت گوگل .
موسوی خمینی ، ر ، ۱۳۷۸ ، تحریر الوسیله ، ج دوم ، ج ۱۷ ، قم ، دفتر انتشارات وابسته به
حوزه علمیه .
موسوی جمالی ، سید ع, ۱۳۸۲, مجله گفتمان حقوقی,سال اول , شماره ۱ .
مهرپور ,ح, ۱۳۸۰, نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی از مجموعه مقالات
روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق , تهران.
نایب زاده ، ع , ۱۳۸۰, مقاله بررسی حقوقی روشهای نوین باروری مصنوعی.تهران .
نجفی , م , ۱۳۹۲ق , جواهرالکلام , چ اول , دارالکتب الاسلامیه , ج ۲۹ .
سایر منابع :
Artificial Inseminution with Husband Semen.
Artificial Inseminution with a Donorsemen.
قرآن مجید.
مجموعه قوانین ، مجلات ، مقالات ، نرم افزار :
قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، فقه ، حقوقی دادگستری ، اینترنت .

 

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال ۱۳۸۲ تصویب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیلة آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .

لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیلة تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen)  (AIH)  گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود ۵ سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.

طرح « رحم اجاره ای » یا « مادر اجاره ای » یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین ۶ تا ۸ سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره ای » یا « مادر میانجی یا واسطه» می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجة یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:

فصل دوم : تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال ۱۷۶۵ روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، ۱۳۸۰ ، ج اول ، ص ۱۸۰)

به دنبال موفقیت این آزمایشها در حیوانات، دامنة تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجرا در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسی به نام جان هانتر در سال ۱۷۹۹ گزارش در این زمینه به دولت انگلستان دارد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفت که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸ دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی به نام Cerard گزارش داد که از ۷۲ زنی که تلقیح مصنوعی شده اند ۴۱ نفر آنها از این طریق باردار گردیده اند و تقریباً از سال ۱۹۱۴ موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال ۱۹۱۴ دکتر جامسیون پزشک انگلیسی مقیم مصر شنیده بود که در میان بدویان، طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنها می گردد. شیوه کار چنین بود که زنان بدوی به قطعه ای از پشم افسون می خواندند و بعد آن را به زنان نازا میدادند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله میشود یا می میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتری دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروبهای مضر موجود در پشم وارد رحم زن می شود و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبها مقاومت     می کرد و الا از پای در می آمد و تلف می شد. دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعه کرد و در صدد بر آمد به وسیلة تلقیح مصنوعی – که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می کردند هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند. او بوسیله لوله آزماش اسپرم مرد را به رحم زن منتقل می کرد گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر، از اسپرم مردان بیگانه استفاده می نمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستانهای لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چرا اطفال متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می رسانند. (همان)

در دهه های سال ۱۹۷۵ میلادی در برخی موارد شاهد عفونت های این ناحیه بودیم که نهایت در آن زمان جراحان ابتدا تصمیم به گشودن این دهانه کردند و با استفاده از میکرو جراحی تلاش می کردند این دهانه را باز کنند اما به رغم این که در بسیاری موارد عمل جراحی خوب و موفقی انجام می شد و از ادوات و وسایل خوبی برای آن کمک گرفته می شد، می بایست این عمل را چندین بار روی این قبیل زنان انجام داد. ایده استفاده از باروری مصنوعی (داخل لوله آزمایشگاهی) در اصل به اواخر قرن ۱۹ اما به روی حیوانات باز می گردد. در آن زمان بسیاری در این فکر بودند که از یک زوج اسپرماتوزوئید و تخمک را گرفته، آنها را در آزمایشگاه بارور سازند و بعد از تشکیل جنین زمانی که اندازة آن یک دهم میلی متر است آن را داخل رحم قرار دهند و به این ترتیب دهانه رحم را که مسدود شده است را باز کنند. پرفسور «باب ادوارد» برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ م این ایده را عملی کرده. ( روزنامه ایران، سال دهم، شمارة ۲۹۳۳، ۱۵ مهر ۱۳۸۳)

با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام «لوئیز بروان» در سال ۱۹۸۷ میلادی در لندن با تلاش دکتر استیتو و همکارانش به دنیا آمد. در پی این موفقیت متقاضیان زیادی به استفاده از این روش روی آوردند به طوری که در سال ۱۹۸۸ میلادی تنها در کشور انگلستان حدود ۹۵۶۰ کودک از طریق باروری خارج رحمی I.V.F متولد شدند. همچنین در ایلات متحده آمریکا بیش از ۴۰۰۰ سیکل ART (Assisted Reproclultive Technoloyies)  انجام گرفته که در عمل منجر به ۸۷۴۱ وضع حمل شده است که ۵۱۰۳ مورد آنها از طریق I.V.F بوده است. (موسوی جمالی ، سید ع، ۱۳۸۲)

امروزه این متد به قدری در جهان رایج شده که اکنون تقریباً کشوری را نمی توان یافت که در آن این روش اجرا نشود و جالب اینجاست که این روش که در آغاز راه حلی برای مسدود بودن دهانة رحم تلقی می شد. امروزه به عنوان راه حلی مؤثر برای موارد متعدد نازایی به کار        می رود به ویژه در موارد نازایی مردان، آن دسته از مردانی که حجم اسپرماتوزوئید تولدی آنها کم است، کافی است که یکی از اسپرماتوزوئیدها را در آزمایشگاه با تخمک زن لقاح دهیم، سپس جنین به وجود آمده را داخل رحم قرار دهیم.

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
 • تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.