مقاله تهاجم فرهنگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تهاجم فرهنگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تهاجم فرهنگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

قربانیان این تهاجم :   ۳
فراگیربودن تهاجم :   ۵
عوامل وزمینه های تهاجم فرهنگی:   ۶
عوامل وزمینه های سیاسی:   ۶
عداوت وخصومت باانقلاب اسلامی:   ۹
بحرانهای غرب وتلاش برای تعمیم آنها به سایر ملتها:   ۱۰
عوامل فرهنگی:   ۱۱
عدم آشنایی کافی با فرهنگ ومعارف اسلامی :   ۱۳
ابزارهاوروشهای تهاجم فرهنگی :   ۱۷
قلمرو وحیطه ی تهاجم فرهنگی :   ۱۹
بررسی زمینه های اجتماعی تهاجم فرهنگی :   ۲۰
توصیه های حضرت امام خمینی (ره )به نسل جوان:   ۲۴
نقش جوانان درتد اوم انقلاب:   ۲۶
جوان وفساد فرهنگ غرب :   ۲۸
رابطه ی اخلاق باتهاجم فرهنگی :   ۳۳
انحطاط اخلاق درجهان معاصر :   ۳۴
استقلال فرهنگی:   ۳۶
هدف وثمره ی استقلال فرهنگی :   ۳۷
راههای حفظ استقلال فرهنگی :   ۳۸
(منابع مورد استفاده )   ۳۹

مقدمه

درطول تاریخ نشاط وسرور لازمه حیاط ودلمردگی وکسالت متوقف کننده استعدادهای انسان است درفضایی که انسانهافرصت تحرک وتکاپومی یابندبه تفریح وسرگرمی می پردازند وآنانکه چنین مجالی رانمی یابندگرفتار کابوس افسردگی می شوندوچه بسا این مشکلات رابه دیگران سرایت دهند .آری زندگی برای بازی نیست اما بازی از ضرورتهای زندگی است وافراد باید میدانی برای تفریح وبازی بیابندوروحیه ی مشارکت وهمکاری وتعاون درآنها بارورشود.اگر چه تابستان فرصت شکوهمندی است تامسؤلان ومدیران بابرنامه ریزی مدون جامعه ی جوان ونوجوان رابه سمت وسوی الهی هدایت نمایند .این فرصتهای مناسب بستری است تا جامه ی جوان ماشاخصهای دین محوری وخود باوری را در خویشتن پرورش دهندلذاچنانچه این فرصت رامغتنم ندانیم خسارتهای جبران ناپذیری رادربرخواهدد اشت .هیچ چیزتوجیه وبهانه ی این قصوروکوتاهی نیست زیرا درکشورماهمه چیزداریم هم فضا وهم امکانات اگرچشم اندازی به مواهب طبیعی؛اردوگاهها؛وآثارتاریخی ،کوهها؛وآبشارها؛و جنگلهاوشهرها؛واماکن مقدس د اشته باشیم واگربادلسوزی وجدیت برای این مملکت دل بسوزانیم راه هرگونه بهانه بسته میشود.اگردرتابستان شرایطی میسور گرددکه هردانش آموزی نهالی بنشاندحدود ۱۷میلیون درخت به فرداطراوت می بخشند.هنوزمشکل ما ،تک محوری آموزش وپرورش است باید این اندیشه ی باطل فروریزد،باید همه ی بخشهای جامعه؛مؤسسات ونهادهاحداقل درایام فراغت (تابستان)بویژه احساس مدرسه بودن داشته باشندوخودراجزء خوانواده ی بزرگ آموزش وپرورش بدانند وتربیت؛مسؤلیت همگانی تلقی گردد آنگاه حجم سنگین مشکلات تربیتی حل خواهدشددرغیراین صورت دشمنان برای فرزندان مابرنامه دارندآنهم ازنوع مهلک ومسموم کننده.آنگاه که شراری درخانه ای حادث شود؛وقتی دزدانی درشرف سرقت هستندبرخیزیدوبشتابید که خطردریک قدمی خانه ی ماست.نسل جوان که سرمایه ی هرمملکت است بیش از همه درمعرض تهاجم است؛تهاجمی که رهبرانقلاب ازآن به شبیخون فرهنگی یاد می کنندومن آن راجنگ سردوبمب بی صدا می نامم.طرفنددشمنان طوفان بیرحمی است که این گلهای بانشاط راازریشه تهدید می کند.ای کاش درشهرهای ماشورایی برای اوقات فراقت بچه هاورهایی ازگرداب تهاجم فرهنگی تشکیل گردد؛تاجوانان وکسانیکه ازبیکاری به موادمخدرروی می آورندوآنانکه اوقات خودراصرف بزهکاری وتماشای فیلمهای مبتذل ماهواره می نمایندبه جهت صحیح رهنمون گردند. انشاء الله (نویسنده )

تعریفی ازتهاجم فرهنگی:

اگرتهاجم فرهنگی راتعریف نماییم بایدگفت که هرملت  دارای فرهنگ وآداب وسنن مربوط به خویش است که ازسوی ملت وکشوری مورد تهدیدوهجوم قرارمی گیرد.

تهاجم فرهنگی درغفلت ماجان می گیردودرسستی وبیتفاوتی ،ریشه می دواندودرتفرقه ی ، ماجمع می شود؛امیداست که باافق واندیشه ی هوشیارانه این سرطان مزمن راکه محصول آن بی عفتی؛سرقت؛اعتیاد؛ولگردی وسلب امنیت ازمردم است روزی ریشه کن شود.

قربانیان این تهاجم :

 اولین گروهی که درزیر حملات این تهاجم فانی می شوندقشرجوان ونوجوان است.با توجه به اینکه فعالترین قشرجامعه درمعرض حملات وآماج آن قراردارد اما دشمن همواره می کوشد ،با تسخیرافکارواذهان آنهاایشان رابه امورمادی سرگرم نمایدوبا تزریق فرهنگ فاسدخویش آنانرانسبت به سرنوشت جامعه بی تفاوت نمایندوبه عنوان مهره های ضعیف النفس وسرسپرده دراختیار بگیرند.امام خمینی (ره)فرمودند: ((مجلات آن روز ومدارس ورادیوتلویزیون همه دریک مطلب شریک ومبلغ شرق وغرب بودند.ومانع می شدند که جوانان رشد واستقلال فکری پیداکنند.))

باسرگرم شدن جوانان به امور پیش پاافتاده وظاهری چون مدلباس آرایش سروصورت وتغریق درامورنفسانی وشهوانی دیگرمجالی برای کسب علم وتحقیق وپژوهش ورشدتعالی روحی ومعنوی باقی نمی ماندوسرنوشت فردای کشوروانقلاب به دست مشتی افراد بی اراده ونالایق رقم خواهدخورد.امام خمینی( ره) دروصیت نامه خویش به این نقشه های شیطانی اینگونه اشاره فرموده:((نقشه آنست که جوانان رااز فرهنگ وارزشهای خودی منحرف کنند وبه سوی غرب وشرق بکشانند.))

رهبر انقلاب فرمودند((اگر جوان جبهه رفته ی مارامحاصره کردندابتدایک ویدؤبه اودادندوبه وسیله ی تماشای فیلمهای جنسی ضمن طغیان شهوت نفسانی، اورابه چندمجلس کشاندندآنگاه وظیفه ی ماچیست؟ما روز وشبی نیست که خبرهای اینجنانی را نشنویم چه کسی غیراز دشمن این کارهارا می کند؟جوانان اینگونه ایمان خویش را ازدست می دهند.دراوایل این جوان شاید گریه هم بکند؛اما به تدریج اورا ازراه به درمی برند؛دشمنان بچه های مدرسه ای مارادرمدارس دبیرستان وراهنمایی فاسد می کنند؛یک نفر کافی است تاعکس های مبتذل ومواد مخدررابه داخل مدارس ببرد وپخش کند.))۱

ای پدران ومادران؛ای مربیان ومعلمان؛وای دست اندرکاران فرهنگی وتربیتی کشوربه هوش باشید وقبل ازآنکه آرزوی استعمارگران تحقق یابدوقبل ازآنکه نسل جوان ازدست برودوجامعه دین ودینداری عزت وشرف را ازتن بکندچاره ای بیندیشیدکه دشمن درخانه ی شما نفوذکرده وسخت درکمین است.آری یکی ازراههای تهاجم فرهنگی این است که سعی کنندجوانهای مؤمن راازپای بندیهای متعصبانه به ایمان که همان چیزی است که یک تمدن را نگه می داردمنصرف کنندهمان کاری که درقرنهای گذشته دراندلس کردند.۲

خطرات این تهاجم: باتوجه به ویژگیهاوخصوصیاتی که ذکرشان گذشت تاحدزیادی مشخص می کندکه این تهاجم چه میزان خطرناک وویرانگر خواهدبودزیراحمله ی  نظامی صلابت ومقاومت ملت را(ملی یادینی) برمی انگیزدوبه عکس العمل وامیدارد اماتوطعه ی اخلاقی وفرهنگی انسانهاراتدریجاازدرون می پوساندوبدون اینکه خودمتوجه باشندبه اضمحلال ونابودی می کشاند وچه بساآنهارا به سربازان دشمن بدل کند.وضعیت اسفناک برخی جوانان که دردوران جنگ تحمیلی علیه تهاجم نظامی دشمن جنگیدندواکنون درمنجلاب فسادوبی بندوباری درمیان سایرین ،خودگواه این مدعا است.به هرحال امروزه جنگ فرهنگی(جنگ سرد )ازهجوم نظامی مهمتروخطرناکتراست درجنگ دوم جهانی آیزنهاوراعلام کرده بود((بزرگترین جنگی که درپیش داریم جنگی است برای تسخیراذهان انسانها.))

وکارتراعلام داشت: (یک دلاربرای تبلیغات بهتراست ازده دلاربرای تسلیحات ))۳ همانطوریکه اروپاییان اعلام کردندکه درجنگهای صلیبی باشمشیر شکست خوردندواروپامی خواهدباجنگ صلیبی جدیدی واردعرصه شود.مقام رهبری فرمودند:((برای یک ملت فاجعه ی فرهنگی ازفاجعه ی اقتصادی پرخطرتراست ،یورش فرهنگی ازیورش نظامی بیرحمانه تراست کاریکه دشمن ازلحاظ فرهنگی می کندنه تنهاتهاجم فرهنگی بلکه یک شبیخون فرهنگی ویک قتل عام فرهنگی است.)) ۴    همه ی این تعابیرمبین عمق فاجعه است.

فراگیربودن تهاجم :

درتهاجم نظامی تنها بخشی ازمرزهای یک کشوردرمعرض هجوم وتیررس دشمن قرارمی گیرد اما درتهاجم فرهنگی سلاحهای مخرب دشمن ازقبیل فیلمهای ضداخلاقی؛نوارهای مبتذل کتب ومجلات ضدارزش تاعمق خانه ها پیشروی نموده وحتی کودکان وپیران راتحت شعاع قرارداده وروحیه ی دنیاگرایی محض ودهن کجی وبی اعتنایی به احکام و قوانین الهی را ترویج و تبلیغ می نماید.

لذا این تهاجم از نظر زمانی ؛و هم از حیث مکانی و هم از لحاظ کسانی که آماج قرار می گیرند حد مرزی نمی شناسدو از تهاجم نظامی فراگیرتر است.

-ازلحاظ مکانی : کوچه وبازار خانه ومدرسه ؛ میادین ورزشی ؛ سینماها و نمایشگاها ؛پارکها و غیره را در می نوردد.

– از جهت زمانی : هیچ و شب و روز و ماه و سال نمی شناسد و چون میکروبی کشنده در فرصتی عمل می کند.

-از نظر افراد : زنان ومردمان ؛کودکان و پیران از اهداف این جنگ دهشت ناک هستند .وبرخلاف حمله ی نظامی؛تیردشمن به خطانمی رود.زیراعوامل ومناظرفسادانگیزونغمه هاونوشته هادردرازمدت هم که شده تاثیرنامطلوب خویش رابرروح وفکروقلب افرادخواهدگذاشت .وچه بسا این بذرمسموم دشمن، بعدازده سال، ثمرتلخ وزیانبارخودرا آشکارسازدوجراحتهای مهلک گلوله های فسادوابتذال پس ازسالها سربازکندکه دیگر کارازکارگذشته باشد.

عوامل وزمینه های تهاجم فرهنگی:

باتوجه به پیچیدگی مسائل اجتمائی وروابط متقابل آنهابا سایر پدیده هابایدسراغ مجموعه ی متفاوت ومتنوعی ازعوامل وزمینه های اقتصادی؛سیاسی؛اجتمائی؛وفرهنگی؛تربیتی وخانوادگی راگرفت که هرکدام به نحوی درپیدایش این مسئله دخیل وسهیم هستند.

عوامل وزمینه های سیاسی:

۱-دشمنی باانقلاب اسلامی.۲-بحرانهای غرب وشرق وتعمیم آنها به ملتها.ب)عوامل فرهنگی: ۱– بقاورسوبات فرهنگ شاهی۲-عدم آشنایی بافرهنگ ومعارف اسلامی .

کینه وتوطئه ی دشمنان اسلام:دشمنان دیرینه ی اسلام؛صلیبیها وصهیونیستهاازدیرباز اسلام راموردتهاجم قرارداده وازهروسیله وترفند ممکن ازجمله ترویج فسادواشاعه ی منکرات وایجادتزلزل درمعتقدات واها نت به مقدسات…..برای شکست ونابودی اسلام مددگرفته اند، هیچ مقطعی ازتاریخ رانمی توان یافت که این جنگ متوقف شده باشدبلکه همواره باشدت وحدت خاصی استمرارداشته؛چونکه اینهابه چیزی کمترازاسلام وپذیرش سلطه ی آنهارضایت نمی دهند.تاریخ پرماجرای اسلام صحنه های تلخی ازتوطعه های فرهنگی دشمنان علیه اسلام رادرضمیر خویش به یادگاردارد.نمونه ی بارزآن ماجرای آندلس(اسپانیا)است که صلیبیهادربعداخلاقی؛فرهنگی موفق شدندقدرت وصولت مسلمین رادرهم بشکنند؛وفاجعه ی دردناک سقوط اندلس اسلامی رابه دنبال آورد.وسرآغازجنگهای صلیبی وقتل عامهای وحشیانه مسلمانان به دست صلیبیان گردیده؛ توطعه ی صلیبیهای مسیحی دراین ماجراچیزی جزترویج فسادنبودکه درچارچوب آزادیهای لجام گسیخته؛مشروبات الکلی؛آمیزش پسران ودختران وترویج فرهنگ مسیحی به اجرا درآمد.نفوذفرهنگ واخلاق مبتذل غربی درجوامع اسلامی طی قرون اخیرومسئله ی کشف حجاب درکشورهای اسلامی وترویج دیگرمواردومظاهرفسادصادراتی غرب درهمین راستاشکل گرفت که نمونه ی بارزآن رادرایران عصر ستمشاهی دیدیم ودرکشورهای دیگرمسلمانان ، بدون استثناء ادامه ی آن جریان رامشاهده می کنیم.همفرجاسوس انگلیس درکتاب خودبنام((چگونه اسلام رانابودکنیم))می نویسدراههای نابود سازی مسلمانان را ودر۲۳بندخلاصه می کندکه نشان عمق کینه ودشمنی استعمارواستکبارنسبت به اسلام ومسلمین است که برخی مفادکتاب مذکوربه شرح ذیل است:

۱-ترویج شرابخواری،قمار،بی بندوباری،شهوترانی،تشویق به مصرف گوشت خوک وسرپیچی ازاوامرومناهی الهی.۲-بایددرخانواده هانفوذکردوروابط پدران و فرزندان راتا جای ممکن تیره ساخت  که دیگر زیر بار نصیحت و تربییت  بزرگتران خود نروند و تحت تاثیر فرهنگ استعماری قرار گیرند در این صورت ما می توانیم جوانان را از حوزه ی عقاید دینی خارج و ارتباط شان را با علما قطع کنیم . ۳-در مسئله ی بی حجابی زنان ، بایدکوشش فوق العاده به عمل آوریم تازنان مسلمان به بی حجابی ورهاکردن چادرمشتاق شوند.۴-باید اساس هرگونه نمازجماعتی رابااشاعه ی اتهاماتی به ائمه ی جمعه وجماعت برهم زد وازاستقبال مردم بکاهیم.۵-لازم است مسلمانان راازعبادت بازداشت ودروجوب عبادات در اندیشه ی آنان شک نمود.۶-آزاداندیشی وچون وچرارابایددراندیشه ی مسلمین واردکرد،هرکسی می تواند آزاد بیندیشدوهرکاری که می خواهدانجام دهد،وامربه معروف ونهی ازمنکرواجب نیست.و..و۷-درهمین کتاب آمده است که دروزارت مستعمرات ،کنفرانسی ازنماینده عالی رتبه ی انگلیس،فرانسه،روسیه،تشکیل شد،اعضای کنفرانس عبارت بودندازهیئتهای سیاسی ،رجال دین وشخصیتهای دیگر،ازحسن اتفاق من نیزبه این کنفرانس به سبب رابطه ی نزدیکی که باوزیرداشتم دعوت شده بودم،موضوع بحث، چگونگی استعمار ممالک اسلامی بودودشواریهایی که دراین راه وجودداشت .شرکت کنندگان راههای درهم شکستن نیروهای مسلمین وایجادنفاق وتفرقه میان آنها رابررسی می کردند،((تزلزل درایمان))موردگفتگو قرارگرفت وبعضی براین باور بودند که می توان مسلمین جهان راهمان گونه که اسپانیاپس ازچندقرن به آغوش مسیحیت باز گشت به راه راست هدایت نمود.مگرابتد امسلمانان وحشی آنجارانگشودند؟ ۵ لازم به ذکراست که این خاطرات مربوط به عملیات جاسوسی وبرنامه های استعمارحدودبیش از ۳۰۰سال پیشرفت است.اکنون استعمار باتجارب قبلی حاکمیت برممالک اسلامی، اطلاعات وتجارب فراوانی کسب نموده وازامکانات وشیوه های متنوعتری بهره می جویدبه هرحال این کینه توزیها پایانی ندارد.ولی صدافسوس که مسلمین راخواب غفلت فراگرفته است.

عداوت وخصومت باانقلاب اسلامی:

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تهاجم فرهنگی
 • مقاله بسیج و نقش آن در تربیت دینی
 • تحقیق تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی
 • مقاله مدگرایی
 • مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.