مقاله توسعه اقتصادي در جهان سوم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله توسعه اقتصادي در جهان سوم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 29  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله توسعه اقتصادي در جهان سوم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

بحث رشد   – 1 –
چه كسي، چه مقدار،از چه چيز را به دست مي آورد؟   – 2 –
توزيع مقداري درآمد   – 3 –
توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد   – 4 –
فقر مطلق:وسعت و شدت   – 4 –
توليد نا خالص ملي به عنوان شاخص غير حقيقي توسعه و رفاه ملي   – 5 –
ايجاد شاخص وزني فقر رفاه اجتماعي   – 7 –
تركيب اقتصاد،رشد و توزيع   – 7 –
اقتصاد جمعيت و توسعه   – 9 –
نظريه مرحله انتقالي جمعيت   – 10 –
تله جمعيت مالتوس   – 11 –
نظريه اقتصادخودباروري   – 12 –
تقاضا براي بچه دركشورهاي در حال توسعه   – 13 –
چگونه كشورهاي توسعه يافته ميتوانند به برنامه هاي گوناگون جمعيتي كشورهاي در حال توسعه كمك كنند؟   – 14 –
آموزش وتوسعه   – 16 –
آموزش و منابع انساني   – 16 –
بررسي كوتاه وضع آموزش در مناطق در حال توسعه   – 18 –
هزينه آموزش همگاني   – 18 –
سواد   – 20 –
مسائل اصلي آموزش ابتدايي ومتوسطه   – 20 –
مسائل آموزش عالي   – 21 –
عواملي كه بر توانايي يادگيري اثر مي گذارد:برخي علل و آثار   – 22 –
آموزش،جامعه و توسعه:برخي مسائل   – 23 –
آموزش،نابرابري و فقر   – 24 –
نتیجه :   – 25 –
منابع :   – 26 –

منابع :

توسعه اقتصادي در جهان سوم        جلد 1    و   جلد 2

 نويسنده:  مايكل تودارو  / مترجم:   دكتر غلامعلي فرجادي

بحث رشد

   دهه1970شاهد تحول قابل ملاحظه اي در آگاهي عمومي و خصوصي نسبت به ماهيت نهايي فعاليت اقتصادي بوده است.هم در كشورهاي ثروتمند و هم فقير نسبت به دنبال كردن ديوانه وار رشد به عنوان هدف اصلي اقتصادي جامعه هشياري بوجودآمده است.به نظر ميرسد كه كشورهاي توسعه يافته تأكيد اصلي بر مسئله رشد جاي خودرا به توجه بيشتر به كيفيت زندگي داده است.اين توجه عمدتاٌ در جنبش مربوط به محيط زيست نمودار شد.فرياد اعتراض عليه رشد صنعتي و نتيجتاٌ آلودگي هواوآبٍ،تهي شدن منابع طبيعي و تخريب بسياري از زيباييهاي طبيعي برخاست.

   بسياري از كشورهاي جهان سوم كه در دهه1960 در مقايسه با استانداردهاي تاريخي نرخهاي رشد اقتصادي نسبتاٌ بالايي داشتند بتدريج تشخيص دادند كه چنين رشدي فوايد بسيار كمي براي مردم فقيرشان در برداشته است.سطح زندگي صدها ميليون نفر از مردم آفريقا،آسيا و آمريكاي لاتين ثابت مانده ودر برخي از كشورها،برحسب شرايط واقعي،حتي كاهش يافته است.نرخ بيكاري وكم كاري درروستاها و شهرها افزايش داشته است.به نظر ميرسد كه اختلاف درآمد بين ثروتمندان وفقرا باگذشت هر سال بيشتر مي شود.بسياري از مردم احساس مي كنند كه رشد سريع اقتصادي در ريشه كن كردن و يا حتي كاهش فقر مطلق گسترده،كه واقعيت زندگي اقتصادي تمام كشورهاي جهان سوم است شكست خورده است.در جهان توسعه يافته و توسعه نيافته اعلام كنارگذاردن توليد ناخالص ملي به عنوان هدف اصلي فعاليت اقتصادي بطور وسيعي شنيده مي شود.به جاي آن توجه به مسئله فقروبرابري موضوع اصلي دهه دوم توسعه شده است.

چه كسي، چه مقدار،از چه چيز را به دست مي آورد؟

   يك روش ساده براي بررسي مسائل همزاد فقر و توزيع درآمد اين است كه مجدداٌ چهارچوب امكانات توليد را مورد استفاده قرار دهيم.درهر حال،براي نشان دادن منظورمان، توليد را در اقتصاد در حال توسعه فرضي خود به دو گروه كالا تقسيم مي كنيم.اول كالاهاي ضروري مانند مواد غذايي،پوشاك ساده و حداقل مسكن – كالاهايي كه براي حداقل معيشت لازم است.دومين گروه كالاها، كالاهاي لوكس است كه از آن جمله ميتوان از اتومبيل و خانه هاي گرانقيمت،كالاهاي لوكس مصرفي،لباسهاي شيك،غذاهاي ويژه و غيره نام برد.با اين فرض كه درحال حاضر توليد در محدوده امكانات انجام مي شود(يعني تمام منابع كاملاٌ وبا حداكثر كارايي به كار گرفته مي شود.)

   ارتباط بين توزيع درآمدوالگوي تقاضا را مشخص مي كند.دو كشور كه سطح توليد ناخالص ملي ودرآمد سرانه برابري دارند ممكن است كلاٌساخت توليد و مصرف متفاوتي داشته باشند(يعني ممكن است برروي يك منحني امكانات توليد در نقاط متفاوتي عمل كنند)واين امر بستگي به اين دارد كه آيا درآمدهاي شخصي عادلانه توزيع شده است يا نه.در صورتي كه سطح توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه،پايين باشد هرچه توزيع درآمد نابرابرتر باشد،تقاضا و توليدكل بيشتر تحت تأثير ترجيحات مصرفي طبقه ثروتمند قرار مي گيرند.

توزيع مقداري درآمد

   توزيع مقداري يا شخصي درآمد متداولترين مقيا سي است كه بوسيله اقتصاددانان به كاربرده ميشود.اين مقياس صرفاٌبا اشخاص يا خانواده ها وكل درآمدي كه آنها دريافت مي كنند سروكار دارد.طريقه كسب درآمد در نظر گرفته نمي شود.آنچه مهم است اين است كه هر فرد چه مقدار درآمد حاصل كرده است،بدون توجه به اينكه درآمد تماماٌ از اشتغال ناشي شده است يا از منابع ديگري مانند بهره،سود،اجاره،هديه،ارث و غيره.بعلاوه،موقعيت جغرافيايي(شهر يا روستا)ومنابع شغلي درآمد(مثلاٌكشاورزي،صنايع كارخانه اي، تجارت،خدمات)نيز ناديده گرفته مي شود.اگر آقاي xوآقاي y هر دو درآمد سالانه شخصي برابري داشته باشند هردو در يك طبقه قرارمي گيرند،صرف نظرازاينكه آقاي x ممكن است روزانه15ساعت در مزرعه اش كاركندوآقاي y اصلاٌ كار نكندوصرفاٌ بهره ارثيه اش را جمع آوري كند.

توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد

   دومين مقياس معمولي توزيع درآمد،كه بوسيله اقتصاددانان بكار مي رود،توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد يا سهم عوامل توليد است كه سعي مي كند سهم كل درآمد ملي را كه بوسيله هريك از عوامل توليد دريافت مي شود توضيح دهد.نظريه و مقياس توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد به جاي در نظر گرفتن افراد به عنوان هستيهاي جداگانه درصد درآمدي را كه كار در مجموع دريافت مي كند با درصد كل درآمدي كه به شكل اجاره، بهره و سود(يعني بازده زمين و بازده سرمايه مالي و مادي)توزيع مي شود مقايسه مي كند. اگرچه برخي افراد ممكن است از تمام منابع فوق درآمد دريافت دارند ليكن اين موضوع ارتباطي با نظريه توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد ندارد.

بخش عمده اي از آثار نظري درباره مفهوم توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد است.در اين آثار سعي شده است كه درآمد يك عامل توليد بوسيله سهمي كه اين عامل در توليد دارد توضيح داده شود.

فقر مطلق:وسعت و شدت

    اكنون توجه خود را از سهم نسبي درآمد گروههاي متعدد درداخل يك كشور معين به مسئله اي مهمتر يعني وسعت و شدت فقر مطلق در كشورهاي درحال توسعه معطوف ميكنيم.وسعت فقر مطلق را بر حسب تعداد افرادي كه پايينتر از يك سطح حداقل معين درآمد زندگي مي كنند ميتوان تعيين كرد.خط فقر بين المللي خيالي.چنين خطي هيچگونه مرز ملي نمي شناسد واز سطح درآمد ملي سرانه مستقل است.بنابراين،فقر مطلق همان گونه كه در كلكته،قاهره،لاگوس يابوگاتا وجوددارد،در شهر نيويورك نيز وجود دارد.اگرچه مقدار آن از نظر تعداد يا درصد كل جمعيت احتمالاٌ در نيويورك بسيار كمتر است.اقتصاددانان بانك جهاني،اهلاواليا،كارتروچنري،در يكي از مقاله هاي جديد خود،كه برابعاد فقرجهان سوم وارتباط آن بارشد اقتصادي تمركزدارد،نتيجه   گرفته اند كه تقريباٌ40درصد جمعيت كشورهاي در حال توسعه در فقر مطلق زندگي مي كنند و منظوراز فقر مطلق سطح درآمدي است كه براي تأمين تغذيه ضروري ناكافي است.اكثريت افراد فقير در فقيرترين كشورها هستند.در آسياي جنوبي،اندونزي و صحراي جنوبي آفريقا.اين كشورها دوسوم كل جمعيت(جهان)وبيش از سه چهارم جمعيت فقير را دربرمي گيرد.دامنه فقر در كشورهايي كه پايينترين سطح توليد ناخالص ملي واقعي را دارند60درصد جمعيت را دربر         مي گيردوحتي شايد از اين هم وسيعتر باشد.

توليد نا خالص ملي به عنوان شاخص غير حقيقي توسعه و رفاه ملي

   ارقام توليد ناخالص ملي سرانه نشان نمي دهد كه درآمد ملي بطور واقعي چگونه توزيع مي شود و چه كساني بيشتر از رشد توليد منتفع مي شوند.براي مثال،ديده ايم كه افزايش سطح توليد ناخالص ملي مطلق و سرانه مي تواند اين واقعيت را كه وضع فقرا بهتر از وضع قبليشان نشده است پنهان كند.

   بسياري از مردم(از جمله برخي از اقتصاددانان)اغلب نمي دانند كه محاسبه نرخ رشد توليد ناخالص ملي در حقيقت عمدتاٌ محاسبه نرخ رشد درآمدهاي40درصد بالاي جمعيت است،كه به نحو نامتناسبي سهم بزرگي از توليد ملي را دريافت مي دارند.بنابراين،نرخ رشد توليد ناخالص ملي نبايد بعنوان شاخص رفاه بيشتر بكار رود.بعنوان يك مثال افراطي،فرص كنيد كه يك اقتصاد فقط از 10نفر تشكيل شده است كه 9نفر آنان هيچگونه درآمدي ندارند ودرآمد نفر دهم معادل 100واحد است.بنابراين،توليد ناخالص ملي اين اقتصاد 100واحد و توليد ناخالص ملي سرانه آن10 واحد خواهد بود.اكنون فرض كنيد كه درآمد هر فرد 20درصد افزايش يابد،لذا توليد ناخالص ملي به 120 و توليد ناخالص ملي سرانه به 12 واحد افزايش مي يابد.براي 9 نفري كه قبلاٌ درآمدي نداشتند واكنون نيز ندارند(يعني0=20/1 )،يك چنين افزايشي دردرآمد سرانه معنايي ندارد.دهمين فرد هنوز كل درآمد را در اختيار دارد. توليد ناخالص ملي به جاي اينكه شاخص رفاه جامعه در مجموع باشد،صرفاٌ معيار سنجش رفاه يك فرد است.

ايجاد شاخص وزني فقر رفاه اجتماعي

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه
 • تحقیق چشم‌انداز 20 ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری
 • مقاله توسعه اقتصادي
 • پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
 • مقاله سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی