مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

بحث رشد   – ۱ –
چه کسی، چه مقدار،از چه چیز را به دست می آورد؟   – ۲ –
توزیع مقداری درآمد   – ۳ –
توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید   – ۴ –
فقر مطلق:وسعت و شدت   – ۴ –
تولید نا خالص ملی به عنوان شاخص غیر حقیقی توسعه و رفاه ملی   – ۵ –
ایجاد شاخص وزنی فقر رفاه اجتماعی   – ۷ –
ترکیب اقتصاد،رشد و توزیع   – ۷ –
اقتصاد جمعیت و توسعه   – ۹ –
نظریه مرحله انتقالی جمعیت   – ۱۰ –
تله جمعیت مالتوس   – ۱۱ –
نظریه اقتصادخودباروری   – ۱۲ –
تقاضا برای بچه درکشورهای در حال توسعه   – ۱۳ –
چگونه کشورهای توسعه یافته میتوانند به برنامه های گوناگون جمعیتی کشورهای در حال توسعه کمک کنند؟   – ۱۴ –
آموزش وتوسعه   – ۱۶ –
آموزش و منابع انسانی   – ۱۶ –
بررسی کوتاه وضع آموزش در مناطق در حال توسعه   – ۱۸ –
هزینه آموزش همگانی   – ۱۸ –
سواد   – ۲۰ –
مسائل اصلی آموزش ابتدایی ومتوسطه   – ۲۰ –
مسائل آموزش عالی   – ۲۱ –
عواملی که بر توانایی یادگیری اثر می گذارد:برخی علل و آثار   – ۲۲ –
آموزش،جامعه و توسعه:برخی مسائل   – ۲۳ –
آموزش،نابرابری و فقر   – ۲۴ –
نتیجه :   – ۲۵ –
منابع :   – ۲۶ –

منابع :

توسعه اقتصادی در جهان سوم        جلد ۱    و   جلد ۲

 نویسنده:  مایکل تودارو  / مترجم:   دکتر غلامعلی فرجادی

بحث رشد

   دهه۱۹۷۰شاهد تحول قابل ملاحظه ای در آگاهی عمومی و خصوصی نسبت به ماهیت نهایی فعالیت اقتصادی بوده است.هم در کشورهای ثروتمند و هم فقیر نسبت به دنبال کردن دیوانه وار رشد به عنوان هدف اصلی اقتصادی جامعه هشیاری بوجودآمده است.به نظر میرسد که کشورهای توسعه یافته تأکید اصلی بر مسئله رشد جای خودرا به توجه بیشتر به کیفیت زندگی داده است.این توجه عمدتاٌ در جنبش مربوط به محیط زیست نمودار شد.فریاد اعتراض علیه رشد صنعتی و نتیجتاٌ آلودگی هواوآبٍ،تهی شدن منابع طبیعی و تخریب بسیاری از زیباییهای طبیعی برخاست.

   بسیاری از کشورهای جهان سوم که در دهه۱۹۶۰ در مقایسه با استانداردهای تاریخی نرخهای رشد اقتصادی نسبتاٌ بالایی داشتند بتدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان در برداشته است.سطح زندگی صدها میلیون نفر از مردم آفریقا،آسیا و آمریکای لاتین ثابت مانده ودر برخی از کشورها،برحسب شرایط واقعی،حتی کاهش یافته است.نرخ بیکاری وکم کاری درروستاها و شهرها افزایش داشته است.به نظر میرسد که اختلاف درآمد بین ثروتمندان وفقرا باگذشت هر سال بیشتر می شود.بسیاری از مردم احساس می کنند که رشد سریع اقتصادی در ریشه کن کردن و یا حتی کاهش فقر مطلق گسترده،که واقعیت زندگی اقتصادی تمام کشورهای جهان سوم است شکست خورده است.در جهان توسعه یافته و توسعه نیافته اعلام کنارگذاردن تولید ناخالص ملی به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی بطور وسیعی شنیده می شود.به جای آن توجه به مسئله فقروبرابری موضوع اصلی دهه دوم توسعه شده است.

چه کسی، چه مقدار،از چه چیز را به دست می آورد؟

   یک روش ساده برای بررسی مسائل همزاد فقر و توزیع درآمد این است که مجدداٌ چهارچوب امکانات تولید را مورد استفاده قرار دهیم.درهر حال،برای نشان دادن منظورمان، تولید را در اقتصاد در حال توسعه فرضی خود به دو گروه کالا تقسیم می کنیم.اول کالاهای ضروری مانند مواد غذایی،پوشاک ساده و حداقل مسکن – کالاهایی که برای حداقل معیشت لازم است.دومین گروه کالاها، کالاهای لوکس است که از آن جمله میتوان از اتومبیل و خانه های گرانقیمت،کالاهای لوکس مصرفی،لباسهای شیک،غذاهای ویژه و غیره نام برد.با این فرض که درحال حاضر تولید در محدوده امکانات انجام می شود(یعنی تمام منابع کاملاٌ وبا حداکثر کارایی به کار گرفته می شود.)

   ارتباط بین توزیع درآمدوالگوی تقاضا را مشخص می کند.دو کشور که سطح تولید ناخالص ملی ودرآمد سرانه برابری دارند ممکن است کلاٌساخت تولید و مصرف متفاوتی داشته باشند(یعنی ممکن است برروی یک منحنی امکانات تولید در نقاط متفاوتی عمل کنند)واین امر بستگی به این دارد که آیا درآمدهای شخصی عادلانه توزیع شده است یا نه.در صورتی که سطح تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه،پایین باشد هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد،تقاضا و تولیدکل بیشتر تحت تأثیر ترجیحات مصرفی طبقه ثروتمند قرار می گیرند.

توزیع مقداری درآمد

   توزیع مقداری یا شخصی درآمد متداولترین مقیا سی است که بوسیله اقتصاددانان به کاربرده میشود.این مقیاس صرفاٌبا اشخاص یا خانواده ها وکل درآمدی که آنها دریافت می کنند سروکار دارد.طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی شود.آنچه مهم است این است که هر فرد چه مقدار درآمد حاصل کرده است،بدون توجه به اینکه درآمد تماماٌ از اشتغال ناشی شده است یا از منابع دیگری مانند بهره،سود،اجاره،هدیه،ارث و غیره.بعلاوه،موقعیت جغرافیایی(شهر یا روستا)ومنابع شغلی درآمد(مثلاٌکشاورزی،صنایع کارخانه ای، تجارت،خدمات)نیز نادیده گرفته می شود.اگر آقای xوآقای y هر دو درآمد سالانه شخصی برابری داشته باشند هردو در یک طبقه قرارمی گیرند،صرف نظرازاینکه آقای x ممکن است روزانه۱۵ساعت در مزرعه اش کارکندوآقای y اصلاٌ کار نکندوصرفاٌ بهره ارثیه اش را جمع آوری کند.

توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید

   دومین مقیاس معمولی توزیع درآمد،که بوسیله اقتصاددانان بکار می رود،توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید یا سهم عوامل تولید است که سعی می کند سهم کل درآمد ملی را که بوسیله هریک از عوامل تولید دریافت می شود توضیح دهد.نظریه و مقیاس توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید به جای در نظر گرفتن افراد به عنوان هستیهای جداگانه درصد درآمدی را که کار در مجموع دریافت می کند با درصد کل درآمدی که به شکل اجاره، بهره و سود(یعنی بازده زمین و بازده سرمایه مالی و مادی)توزیع می شود مقایسه می کند. اگرچه برخی افراد ممکن است از تمام منابع فوق درآمد دریافت دارند لیکن این موضوع ارتباطی با نظریه توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید ندارد.

بخش عمده ای از آثار نظری درباره مفهوم توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است.در این آثار سعی شده است که درآمد یک عامل تولید بوسیله سهمی که این عامل در تولید دارد توضیح داده شود.

فقر مطلق:وسعت و شدت

    اکنون توجه خود را از سهم نسبی درآمد گروههای متعدد درداخل یک کشور معین به مسئله ای مهمتر یعنی وسعت و شدت فقر مطلق در کشورهای درحال توسعه معطوف میکنیم.وسعت فقر مطلق را بر حسب تعداد افرادی که پایینتر از یک سطح حداقل معین درآمد زندگی می کنند میتوان تعیین کرد.خط فقر بین المللی خیالی.چنین خطی هیچگونه مرز ملی نمی شناسد واز سطح درآمد ملی سرانه مستقل است.بنابراین،فقر مطلق همان گونه که در کلکته،قاهره،لاگوس یابوگاتا وجوددارد،در شهر نیویورک نیز وجود دارد.اگرچه مقدار آن از نظر تعداد یا درصد کل جمعیت احتمالاٌ در نیویورک بسیار کمتر است.اقتصاددانان بانک جهانی،اهلاوالیا،کارتروچنری،در یکی از مقاله های جدید خود،که برابعاد فقرجهان سوم وارتباط آن بارشد اقتصادی تمرکزدارد،نتیجه   گرفته اند که تقریباٌ۴۰درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه در فقر مطلق زندگی می کنند و منظوراز فقر مطلق سطح درآمدی است که برای تأمین تغذیه ضروری ناکافی است.اکثریت افراد فقیر در فقیرترین کشورها هستند.در آسیای جنوبی،اندونزی و صحرای جنوبی آفریقا.این کشورها دوسوم کل جمعیت(جهان)وبیش از سه چهارم جمعیت فقیر را دربرمی گیرد.دامنه فقر در کشورهایی که پایینترین سطح تولید ناخالص ملی واقعی را دارند۶۰درصد جمعیت را دربر         می گیردوحتی شاید از این هم وسیعتر باشد.

تولید نا خالص ملی به عنوان شاخص غیر حقیقی توسعه و رفاه ملی

   ارقام تولید ناخالص ملی سرانه نشان نمی دهد که درآمد ملی بطور واقعی چگونه توزیع می شود و چه کسانی بیشتر از رشد تولید منتفع می شوند.برای مثال،دیده ایم که افزایش سطح تولید ناخالص ملی مطلق و سرانه می تواند این واقعیت را که وضع فقرا بهتر از وضع قبلیشان نشده است پنهان کند.

   بسیاری از مردم(از جمله برخی از اقتصاددانان)اغلب نمی دانند که محاسبه نرخ رشد تولید ناخالص ملی در حقیقت عمدتاٌ محاسبه نرخ رشد درآمدهای۴۰درصد بالای جمعیت است،که به نحو نامتناسبی سهم بزرگی از تولید ملی را دریافت می دارند.بنابراین،نرخ رشد تولید ناخالص ملی نباید بعنوان شاخص رفاه بیشتر بکار رود.بعنوان یک مثال افراطی،فرص کنید که یک اقتصاد فقط از ۱۰نفر تشکیل شده است که ۹نفر آنان هیچگونه درآمدی ندارند ودرآمد نفر دهم معادل ۱۰۰واحد است.بنابراین،تولید ناخالص ملی این اقتصاد ۱۰۰واحد و تولید ناخالص ملی سرانه آن۱۰ واحد خواهد بود.اکنون فرض کنید که درآمد هر فرد ۲۰درصد افزایش یابد،لذا تولید ناخالص ملی به ۱۲۰ و تولید ناخالص ملی سرانه به ۱۲ واحد افزایش می یابد.برای ۹ نفری که قبلاٌ درآمدی نداشتند واکنون نیز ندارند(یعنی۰=۲۰/۱ )،یک چنین افزایشی دردرآمد سرانه معنایی ندارد.دهمین فرد هنوز کل درآمد را در اختیار دارد. تولید ناخالص ملی به جای اینکه شاخص رفاه جامعه در مجموع باشد،صرفاٌ معیار سنجش رفاه یک فرد است.

ایجاد شاخص وزنی فقر رفاه اجتماعی

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه
 • تحقیق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری
 • مقاله توسعه اقتصادی
 • پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
 • مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.