مقاله توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول ۵
طرح مسئله ۶
فرضیه تحقیق ۷
تعریف مفاهیم و متغیرها ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۰
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق ۱۱
روش تحقیق : ۱۳
سازماندهی تحقیق : ۱۴
فصل دوم : ۱۵
لیبرال دموکراسی ۱۶
دموکراسی و امنیت ۲۱
فصل سوم ۳۳
توسعه سیاسی ۳۴
توسعه سیاسی در ایران ۳۹
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد ۷۶ ۴۱
الف : مشارکت و رقابت سیاسی ۴۴
ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع ۵۰
پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی ۵۱
مشارکت و رقابت سیاسی در ایران ۵۳
مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد ۷۶ ۵۸
انتخابات چهارساله ( ۸۰-۱۳۷۶ ) ۵۹
احزاب سیاسی ۶۳
اهمیت احزاب ۶۴
عملکرد احزاب سیاسی ۶۵
نظامهای حزبی ۶۷
احزاب در ایران ۶۹
موانع تحقق احزاب در ایران ۷۲
احزاب پس از خرداد ۱۳۷۶ در ایران ۷۴
مطبوعات: ۷۶
مطبوعات در ایران ۷۹
فصل چهارم ۸۴
امنیت ملی ۸۵
امنیت ملی در ایران پس از انقلاب ۹۰
گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران ۹۳
گفتمان سنتی امنیت ملی کشور ۹۳
گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ۹۵
فصل پنجم ۹۷
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی ۹۸
تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی ۹۹
تاثیر احزاب بر امنیت ملی ۱۰۵
تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی ۱۰۹
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد ۱۳۷۶ ۱۱۷
گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد ۷۶ ۱۱۹
پی نوشت های فصل پنجم ۱۲۳
فهرست کتب و منابع فارسی ۱۳۶
فهرست روزنامه ها ۱۴۳
فهرست کتب انگلیسی ۱۴۳

 

فهرست کتب و منابع فارسی

۱-اندرو ، لوین : طرح لیبرال و دموکراسی ، ترجمه سعید زیبا کلام ، انتشارات سمت ، تهران ۱۳۸۰ .
۲-افتخاری ، اصغر ؛ ثبات سیاسی رسانه ای : در مجموعه مقالات رسانه ها و ثبات سیاسی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۱
۳-ازعتدی ، علیرضا : خلقیات نخبگان سیاسی عامل ناکارامدی احزاب در ایران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران ، همشهری ۱۳۷۸
۴-اجودانی ماشاا… پهلوان چنگیز ، رجائی ، علیرضا : گنجی اکبر ؛ پنج گفنگو ، انتشارات عطائی ، تهران ۱۳۸۲
۵- اختر شهر ، رجبعلی : فرهنگ سیاسی ، مشارکت سیاسی و تحزب در ایران اسلامی ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران ، انتشارات همشهری ۱۳۷۸
۶-بیتام ، دیوید : نویل کوین : پرسش و پاسخ در باب آزادی ، دموکراسی و جامعه مدنی ، ترجمه رضا زمانی ، نشر ثالث .تهران ۱۳۷۸
۷-بشیریه ، حسین : درسهای دموکراسی برای همه انتشارات پژوهشی نگاه معاصر ، تهران ۱۳۸۰
۸-بشیریه ، حسین : جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران . انتشارات علم نوین ، تهران ۱۳۷۸
۹-بشیریه ، حسین :دولت و جامعه مدنی ( گفتمان جامعه شناسی سیاسی ) در کتاب نقد ونظر
۱۰-بشیریه ، حسین :مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی ، انتشارت راه نو . تهران ۱۳۷۷
۱۱-بیتام دیوید ؛ دموکراسی و حقوق بشر . ترجمه تقی دلفروز ، انتشرات طرح نو ، تهران ۱۳۸۳
۱۲-بوردو . ژرژ : لیبرالیسم ، ترجمه عبدالوهاب احمدی : نشر نی تهران ۱۳۷۸
۱۳-بوان باری ، مردم ، دولت و هراس : ترجمه پژوهشکده مطالعت راهبردی
۱۴٫تبریزنا ، حسین ؛ علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران . مرکز نشر بین الملل
۱۵٫جکسون . رابرت : سورنسون ، گئورگ ، درآمدی بر روابط بین الملل . ترجمه مهدی زاکریان ، احمد نقی زاده ، حسین سعید کلاهی ، انتشارات میران ، تهران ۱۳۸۳
۱۶-جهانداری ، خسرو : نظریه های ارتباطی توسعه
۱۷-جمالی آرمان ، بایسته های از اموزه های متدولوژیک در استراتژی امنیت ملی : انتشارات معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی . تهران ۱۳۷۹
۱۸-خاتمی ، سید محمد : گزیده سخنرتنیها در خصوص توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و امنیت ، نشر طرح نو تهران ۱۳۷۹
۱۹-خاتمی ، سید محمد : احزاب و شوراها ، نشر نو ، تران ۱۳۸۰
۲۰-خلیل ، محسن : بررسی مقایسه ای آزادی های سازمان پیوندی و گروهبندی در قانون اساسی و قانون عادی جمهوری اسلامی ایران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی . کتاب دوم انتشارت همشهری ۱۳۷۸
۲۱-خانیکی ، هادی ؛ قدرت جامعه مدنی ؛ مطبوعات گ انتشارات طرح نو ، تهران ۱۳۸۱
۲۲-داوودی ویدا وهمکاران ؛ نقش رسانه ها در پشتیبانی توسعه سیاسی . تهران نشر پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران
۲۳-داد /. سی اچ ، رشد سیاسی ؛ ترجمه عزت ا… فولادوند ، نشر نو تهران ۱۳۶۳
۲۴-دوروژه ، موریس ، احزاب سیاسی ، ترجمه رضا علومی
۲۵-رزاقی . سهراب ، چشم انداز تحزب و توسعه سیاسی در ایران اسلامی در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی کتاب اول ، انتشارات همشهری ۱۳۷۸
۲۶-رو ، جیمز : فالتز گرامر ، رابرت : نظریه های متعارض در روابط بین الملل ، ترجمه علیرضا طیب وحید بزرگی ، انتشارات قومس ، تهران ۱۳۷۶
۲۷-سیف زاده . سید حسن ؛ معمای امنیت و چالش های جدید غرب ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل تهران ، ۱۳۸۳
۲۸-سایق عزیر ، امنیت در کشورهای در حال توسعه رویارویی با سده بیست و یکم . ترجمه مصطفی ایمانی و علیرضا طیب ، انتشارات علمی و فرهنگی . تهران ۱۳۷۷
۲۹-سفیری . مسعود ؛ و مصلحتها ، نشر نی ، تهران ۱۳۷۸
۳۰-.ضیعی منفرد ، محمد علی گ تحزب توسعه سیاسی و دینامیک همکرائی ؛ در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی ، کتاب دوم . انتشارات همشهری
۳۱-ظریفی نیا ، حمیدرضا ؛ کابد شکافی جناح های سیاسی ایران ۷۸-۵۸ . انتشارت آزادی اندیشه تهران ۱۳۷۸
۳۲-علینقی ، امیرحسین : مفهوم شناسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران . انتشارات پژوهشکده مطالعت راهبردی تهارن ۱۳۷۹
۳۳-قیدوس ، المان میریام .. داستان بی پایان صلح و دموکراسی : ترجمه شهروز ابارهیمی ، مجله سیاسی دفاعی شماره ۳۴ بهار ۱۳۸۰
۳۴-کمالی راد ، کانی ، علی اکبر ؛ کارکرد امنیتی مطبوعات در رسانه ها و ثبات سیاسی ، انتشارت پژوهشگده مطالعات راهبردی ، تهران ۱۳۸۱
۳۵-ماندل رابرت . چهره متغیر امنیت ملی ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، انتشارات پژوهشکده و مطالعات راهبردی . سال ۱۳۷۷٫
۳۶-محسنیان راد ، مهدی ؛ مفهوم رسانه سالم برای کشورهای در حال توسعه ، مجموعه جامعه سالم شماره ۱۹
۳۷٫معتمدنژاد ، کاظم ؛ روزنامه نگاری بافصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر انتشارات سپهر ، تهارن ۱۳۶۹
۳۸٫معتمد نژاد ، کاظم ؛ مسائل توسعه مطبوعات در ایران ، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ، تهران ۱۳۷۷
۳۹٫میل . جان استوات ، سه رساله در باب آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، انتشارت علمی فرهنگی ، تهران ۱۳۷۳
۴۰-.هانینگتون ، ساموئل ؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی . ترجمه محسن ثلاثی ، نشر علم ، تهارن ۱۳۷۰
۴۱٫هورمنر . هما ، نیلوفر ؛ مشارکت عمومی در جامعه مدنی ، ترجمه ناتالی حق وردیان . نشر
۴۲٫فرهنگ صبا ، تهارن ۱۳۸۳
۴۳٫تحزب و توسعه سیاسی : مبانی نظری و اموزه ها . دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، انتشارات همشهری ۱۳۷۸
۴۴٫مجموعه مقالات . انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۰

فهرست فصلنامه و ماهنامه
۱-افتخاری ، اصغر ؛ رهیافتها و آثار ، فصلنامه مطالعات راهبردی
۲-امین زاده ، محسن ؛ توسعه سیاسی ، فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره ۱۱۸-۱۱۷
۳-افتخاری ، اصغر ؛چهره متغیر امنیت داخلی ،فصلنامه مطالعات راهبردی شماره۴
۴-آشوری ، داریوش ؛ ملیت و قومیت . ماهنامه ایران فردا ، شماره ۱۹ مرداد ۷۴
۵-اخوان کاظمی . مسعود . توسعه سیاسی و جامعه مدنی ، فصلنامه سیاسی و اقتصادی شماره ۱۲۸-۱۲۷
۶-اطاعت ، جواد ؛ رقابت سیاسی و تشنجات اجتماعی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۴ سال ۱۳۷۸
۷-اخوان کاظمی ، بهرام ؛ ثبات سیاسی و امنیت ، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۴ سال ۱۳۷۸
۸-ایوبی ، حجت ا… ، سیر تحول نظریه ها در مطالعات احزاب سیاسی ، چهار دیدگاه در جامعه شناسی احزاب فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره ۱۲۸-۱۲۷
۹-بنی هاشم ، میرقاسم ؛ سنجش کارائی ابزارهای مشارکت سیاسی ، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۴ – ۱۳۷۸
۱۰-توسلی ، غلامعباس ، کامیابی در ناکامیهای توسعه سیاسی ، ماهنامه ایران فردا شماره ۳۴ تیر ۱۳۷۶
۱۱-حجاریان ، سعید ، فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره ۱۱۸-۱۱۷
۱۲-حاجی یوسفی . امیر محمد ، افتخاری ، اصغر ؛ میزگرد سیاست امنیتی ایران ، فصلنامه سیاسی و اقتصادی شماره ۴ و ۳
۱۳-خرسند ، مسعود ؛ حکومت ها . ماهنامه جامعه سالم . شماره ۴ اسفند ۱۳۷۰
خبرگزاری مهر تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳
۱۴-دهشیری ، محمد رضا ؛ تاثیر جامعه مدنی بر سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاسی و اقتصادی شماره ۱۴۶-۱۴۵
۱۵-رحیمی ، حسن ؛ سیاست امنیتی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی ( با تاکید بر حوزه دفاعی ) فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی شماره ۳ و ۴
۱۶-رسانه ، نظارت و امنیت ( تحلیل جامعه شناسی عملکرد مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ) فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۸ و ۷
۱۷-رحیمی ، حسن ؛ شش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۴ تابستان ۷۸
۱۸-رحیمی ، مصطفی ؛ فراز و فرود لیبرا لیسم ، مجله سیاسی و اقتصادی شماره ۱۵۸-۱۵۷
۱۹-شیخ مغیث الدین ؛ چارچوب اسلامی اخلاق رسانه ای ، مسائل و چالش ها ، فصلنامه رسانه ، سال هفتم پائیز ۷۵
۲۰-عطار زاده ، مجتبی . دگرپذیری سیاسی و منافع ملی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۴ ، ۱۳۷۸
۲۱-عمرانی . محمود ، مدنی . سعید ؛ اتخابات از نوع هفتم . ماهنامه ایران فردا ، شماره ۳۴ تیر ۱۳۷۶
۲۲-فصلنامه اماری مطبوعات ایران ، منتشره از بانک اطلاعات مطبوعات ، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات و رسانه ها ، شماره ۲ ، پائیز ۱۳۷۸
۲۳-گزارش عملکرد وزارت کشور ، ۱۳۸۲-۱۳۷۶ ، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ۱۳۸۳
۲۴-نقیب زاده ، احمد گ احزاب سیاسی و نظام دموکراسی . فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره ۲۸ ، اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۸
۲۵-ولی پور ، زرولی ؛ گفتمان های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبردی پیش شماره (۲)دوم. تابستان ۱۳۷۲
۲۶-بی ثباتی سیاسی و امیت اقتصادی و تاثبر ان بر عوامل تولید در ایران فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۸ و ۷
۲۷-ترجمان سیاسی سال چهارم ، شماره ۴۸ ، اسفند ۱۳۷۸

 

طرح مسئله

     توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .

سوال تحقیق:

    تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی ۸۰-۱۳۷۶ ) چیست؟

 

فرضیه تحقیق :

     با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( ۸۰-۱۳۷۶ ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .

 

تعریف مفاهیم و متغیرها :

 

توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می­گردد :

    الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

     مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .

    سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از ۱- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .

۲- تثبیت رهبری نوسازانه . ۳- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . ۴- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .

     لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .

امنیت ملی :

    چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .

    مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .

    کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .

   ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .

   در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .

در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .

ضرورت و اهمیت تحقیق :

    متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینکه با اندیشه حکومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب کشمکشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تأخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیکه دولت خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ توسعه سیاسی به کلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .

    در دوره جدید که همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی که در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود که متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .

   این تحقیق که با اعتقاد به اهمیت موضوع در شرایط کنونی جامعه ایران پی ریزی شده است درصدد تبیین و تحلیل تاثیر موضوع فوق برحیات سیاسی هر کشور یعنی امنیت ملی برآمده است و با این ایده نزدیک به واقعیت که تحقیقات در مورد توسعه سیاسی در ایران بسیار اندک است درصدد کاووش و پژوهشی متناسب با توانایی در خصوص غنی تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنیت ملی برآمده است .

ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :

    به تناسب تغییر و تحولات در نظامهای سیاسی ، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسی آنها در انتخاب حاکمان شکل غالب نوع حکومت در جوامع امروزی شده است که تناسب این تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدی قرا گرفته است . گرچه این مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دموکراسی ، اساس نظامهای سیاسی را شکل می داد اما در کشورهای جهان سوم این مسئله با تاخیر مواجه گرید بطوریکه در ایران پس از تشکیل دولت هفتم و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری موضوع توسعه سیاسی و ملزومات آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران
 • مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران
 • مقاله جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی
 • تحقیق تأثیر فرقه گرایی مذهبی در پاکستان بر امنیت ملی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.