مقاله جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده:   ۱
۲- اموال و مالکیت:   ۱۲
۳- حقوق خانواده:   ۱۷
۴- حقوق قراردادها:   ۱۷
منابع   ۲۱

منابع

– راسخ محمد، مدرنیتهو حقوق مدنی، نامه‌ی حقوقی مقید، شماره‌ی ۶۴، ۱۳۸۶

– ملکیان مصطفی، راهی به رهایی، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم، تهران ۱۳۸۷

– نصر سیدحسین، اسلام سنتی در دنیای متجدد، ترجمه‌ی محمد صالحی، تهران، نشر سهروردی، چاپ اول ۱۳۸۶٫

– شهابی محمدی، از حقوق سنتی تا حقوق مدرن، تأملی بر تحول مبانی حقوقی، نامه حقوقی مقید، جلد ۵، شماره ۲، ۱۳۸۸٫

– میرموسوی سیدعلی، اسلام، سنت و دولت مدرن،

۲- اموال و مالکیت:

حق از مفاهیم بنیادین حقوق است. این واژه در حقوق مدنی به هر نوع سلطه‌ی مالی که فرد دارد اطلاق می‌شود و درنتیجه حقوق بسیار زیادی را شامل می‌شود در حالی که در حقوق سنتی امامیه حق در مقابل دو مفهوم دیگر یعنی «حکم» و «ملک» قرار می‌گیرد و توسعه‌ی مذکور در حقوق مدنی که میراث حقوق دوم را در خود جذب نموده نمی‌باشند. تفاوت حق و حکم در ماهیت کاملاً مشخص است زیرا حکم عبارت است از جعل شارع که نتیجه‌ی آن انشاء تکلیف برای مکلف یا بیان وضعیتی برای افعال اوست.(حکم تکلیفی و حکم وضعی) لیکن «حق» امری است که به جعل شارع ترتیب می‌شود. چیزی است که تفرع بر جعل شارع می‌شود در رساله فی‌تحقیق معنی‌البیع) و بین این دو تفاوت بسیار است. لیکن شکلی که در حقوق سنتی وجود دارد آنست که در چه مواردی جعل شارع آثری(سلطنتی) برای مکلف ایجاد می‌نماید؟ یا به عبارت دیگر آن امری که بر جعل شارع مترتب می‌گردد در چه مواردی از جعل وی وجود دارد. در مفهوم دوم حق که در مقابل ملک قرار می‌گیرد. منظور سلطنت ناقص فرد بر مال است. مالکیت سلطنت کامل فرد بر مال است و از این جهت اطلاع و گستردگی خاصی دارد حال آنکه در وضعیت حق این سلطه کامل نیست. مثلاً مردار موضوع مالکیت قرار نمی‌گیرد بنابراین مالک حیوان در حالت زنده نسبت به مرده آن حق اختصاص دارد. در قانون مدنی از این دو معنای حق عدول شده و نوع سوم از مفهوم حق وجود از مفهوم حق وجود دارد؛ مطلق سلطه و امتیازی که برای فرد به رسمیت شناخته‌شده که در صورتی که این سلطه در امور مالی باشد آن راه حق مالی نامیده و از این جهت که در حقوق سنتی سنخ این دسته حقوق از مال متمایز بوده در مواردی این دو را از هم تفکیک نموده و تعبیر به مال و حقوق مالی آورده[۱] همچنین در ماده‌ی با پیروی از اصول حاکم بر فقه از کاربرد عنوان «حق» برای مالکیت خودداری نموده و درصدد ماده آن را صرفاً علقه دانسته.

جمع بین حاکم و دولت که از عناصر دو مدل حقوقی و سنتی و مدرن هستند در نظام حقوق مدنی ایران از دیگر نتایج تعامل این دو نظام حقوقی است.[ص ۵۳ شماره ۲] این در حالی است که در حقوق مدرن تضمین و اجرای قواعد حقوقی وظیفه دولت است بدین ترتیب عنصری از حقوق سنتی که مبتنی بر مبانی نظری ویژه خود است با دولت که عنصری از حقوق مدرن بوده و مبتنی بر مبانی نظری ویژه خود است جمع گردیده و بدین ترتیب دو مقام اجرا برای اجرای قواعد حقوقی ایجاد گردیده بعضی از اساتید حقوق درپی حل مسأله نوشته‌اند «برای یافتن مصداق حکمه‌ی حاکم باید دید وظیفه‌ی حکومت را در هر مورد کدام‌یک از سازمان‌های دولتی انجام می‌دهد و راه‌حل قضیه را بدست آورد»[ص ۵۳ شماره۳] لیکن این اشکال را نباید نادیده گرفت که این راه‌حل خروج از گفتمان اجتهاد و اصول و مبانی نظری حاکم بر آن بوده و باعث نزدیکی حقوق مدنی به حقوق عرفی و مبانی نظری آن است.

درحقوق قراددادها(ماده‌ی ۱۰) نیز همین الگو پیروی شده و قراردادهای خصوصی افراد در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ دانسته شده‌است. پیروی از عقلانیت شکلی حقوق مدرن پس از انقلاب مشروطه در نظام حقوقی جدید ایران مورد پیروی واقع شد. لیکن بعدها که پای عناصر این نظام حقوقی به حوزه‌ی حقوق خصوصی نیز وارد شد این ویژگی حقوق مدرن جای «حکم» نشانده شد.

مالکیت نیز یکی از محورهای مهم حقوق مدنی است که انعکاسی از اجتماع عناصری از حقوق مدرن و حقوق سنتی و مبانی نظری آن در این محور است.[صفحه ۵۴ شماره ۵]

هرچند هم در حقوق مدرن لیبرال و هم در حقوق سنتی امامیه مالکیت از اطلاق زیادی برخوردار است لیکن به تفاوت ماهوی این اطلاق در دو سیستم باید توجه نمود. مبنای اطلاق مالکیت در حقوق مدرن سه اصل لیبرالیسم، انسان‌گرائی و عقلانیت است لیکن مبنای آزادی مالکیت در حقوق سنتی اراده‌ی الهی که در اطلاقات این باب تبلور می‌یابد می‌باشد. در عین حال با توجه به مبانی نظری و منطق ویژه هر سیستم وضعیت مالکیت را در این دو نظام بسیار متفاوت قرار می‌دهد. در حقوق مدرن[۲] این حق در راستای تأمین مصالح عمومی جامعه و تا جائی که انجام خدمت عمومی توسط دولت مقتضی آن است محدود می‌شود.

لیکن در حقوق سنتی بواسطه‌ی مبانی نظری و منطق حاکم بر آن تحدید این حق ممکن نیست نمی‌توان به استناد قاعده‌ی لاضرر مالکیت خصوصی افراد را برای تأمین کارائی دولت در جهت ارائه خدمت عمومی محدود نمود زیرا دولت در مفهوم مدرن آن از عناصر عینی حقوق مدرن است از طرفی در دستگاه فکری گفتمان اجتهاد ضرر مفهومی فرگرایانه و خاص دارد که قابل انطباق بر موضوع نیست. این در حالی است که با بررسی وضعیت مالکیت در حقوق مدنی ایران پیروی آن را از مبانی نظری و منطق حاکم بر حقوق مدرن نه منطق حقوق سنتی امامیه می‌توان دید[شماره ۶ ص۵۵]

از دیگر محورهای تلاقی حقوق مدرن و حقوق سنتی در نظام حقوق مدنی مالکیت اراضی موات و حیازت مباحات است. قانون مدنی[شماره ۷ ص۵۶]

البته با تصویب قوانین بعدی رژیم حقوقی حاکم بر این اموال به کلی دگرگون گردید. در واقع با تصویب قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶/۱۲/۱۳۶۱، قانون معادن ایران مصوب ۲۷/۲/۷۷ و قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹[۳] مالکیت زمین‌های موات و بایر و مباحات در اختیار دولت قرار گرفت و در بعض موارد به صورت محدود به بخش خصوصی تحت نظارت دولت اجاره بهره‌برداری داده شد.

خروج از منطق حاکم بر حقوق سنتی امامیه درخصوص اموال عمومی به نحو جدی‌تر مطرح می‌شود. در این اصل انفال و کلیه‌ی اموال عمومی و حتی اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد در اینجا برای روشن شدن وضعیت اموال عمومی در دستگاه فکری گفتمان اجتهاد لازم است وضعیت این اموال که تحت عنوان «انفال» اشاره شده‌اند تبیین گردد.[شماره ۸ ص۵۶-۵۷]

بنابراین به نظر می‌رسد واگذاری اموالی که به صراحت ؟؟؟؟ از آن پیامبر و امامان می‌باشد به حکومت اسلامی که یکی از عناصر عینی مولف حقوق مدرن می‌باشد خروج گفتمان حقوق سنتی و پیروی از منطق و مدل حقوقی حقوق مدرن است.[شماره ۹ ص۵۷]

۳- حقوق خانواده:


[۱] – بنابراین سخن این دسته از حقوق‌دانان که تفصیل مال و حقوق مالی را زائد دانسته است درست بنظر نمی‌رسد(کاتوزیان، اموال و مالکیت ص۹۰)

[۲] بر پایه‌ی منطق و مبانی نظری این سیستم

[۳]و قانون شکار و صید مصوب ۸/۳/۱۳۴۶-

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسی حقوق خانواده در پرتو اصول قانون اساسی
 • مقاله زن در حقوق خانواده
 • مقاله حقوق خانواده
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.