مقاله جایگاه علم و دین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جایگاه علم و دین مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جایگاه علم و دین نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

جایگاه علم و دین.. ۱

رابطه دین با علم. ۲

تعارض میان علم ودین.. ۳

تعاضدو سازگاری علم ودین.. ۵

سازگاری علم و دین در اندیشه اسلامی… ۵

هماهنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی… ۷

ریشه‏هاى جدا انگارى علم و دین از منظر امام خمینى قدس‏سره. ۱۱

الف: نقشه های استعمار. ۱۱

ب: تبلیغات دامنه‏دار علیه منادیان دین.. ۱۱

ج:اختلاف اندازى بین دانشگاهیان و روحانیت… ۱۲

د: نظریه دیدگاه جدایى دین از سیاست… ۱۲

و: جدا سازى مراکز فرهنگى و علمى جدید و قدیم. ۱۲

ه: وابستگى به قدرت‏هاى جهانى عامل جدایى از دین.. ۱۳

ی:ممانعت از وحدت دو قشر متفکر حوزه و دانشگاه. ۱۴

رابطه علم ودین از نظر علامه طبا طبایی… ۱۴

الف: معیار و ملاک و میزان بودن عقل.. ۱۴

ب: مصباح و چراغ نورانى بودن عقل.. ۱۵

ج: مفتاح بودن عقل نسبت‏ به شریعت… ۱۵

د: وحى به عقل نور مى‏دهد.. ۱۶

رابطه علم ودین در اندیشه شهید مطهری.. ۱۸

منابع :۲۰

جایگاه علم و دین

وقتی درمورد جایگاه علم ودین صحبت می کنیم ، در واقع می خواهیم بدانیم این مسأله ازمسائل کدامعلم است ، در کجا و چه دانشی درباره علم ودین صحبت می شود.

مسأله علم ودین بیشتر دردو دانش مورد توجه و محل بحث است، یکیالهیات و دیگریفلسفه دیناز آنجا که این دو دانش با مسائل دینی سرو کار دارند ، به بحث علم ودین ومناسبات بین آن دو می پردازند، اما این مسأله برای فردمتدیننیز که طالب علم هم هست ولو اینکه درفلسفه دین و الهیات کار نکند، مطرح است، چون او هم تحت تأثیرکنجکاویفطری ، در طلب علم است و علم رادوست دارد و از آن سو دین را هم می خواهد ، پس بحث علم ودین از این حیث برای فردمتدین مطرح می شود.

·         بنابر این جایگاه این مسأله دانش فلسفه دین و الهیات است و هر کدام از جهتی بهاین مسأله می پردازند.متألهاناز بابشبهه شناسیبه مسأله علم ودین و به ویژه بهمسألهتعارض علم ودینمی پردازند.
·         وظایف متألهان علی العموم عبارت است از تبیین مفاهیم و اثبات عقاید دینی و دفعشبهات ، به این لحاظ الهیات موضوع و روش واحد ندارد و برای انجام وظایف یاد شده درموضوعات متعدد وارد می شود و از روشهای مختلف بهره می گیرد و به سخن دیگر الهیاتکثیر الموضوع و کثیرالروش است. محور وحدت بخش مسائل الهیات غایت واحد و آن دفاع ازدین است.
·         ولی نگاه فلسفه دین به مسأله مناسبات علم ودین از منظر دیگری است ،فیلسوفان دیناز منظر برون نگر مسائل دینیرا مورد بحث قرار می دهند و مباحثی از قبیل بررسیادله اثبات وجود خدا،زبان دین،وجه حاجت بشر به دین ، مناسبات علم ودین و … را تبیین و تحلیل می کنند.

رابطه دین با علم

نظاممعرفت دینیهمیشه رقیب داشته است . اینرقابتها مسأله ای تحت عنوانعقل و وحیبه وجود آورده است . مسأله علمودین همان مسأله عقل ووحی نیست ولی مسبوق به به آن می باشد .

·         در مورد تاریخچه بحث باید گفت بعد ازرنسانس و رشد خیره کننده علم جدید ، علم جدید به راه علم قدیم نرفت . درقرون وسطی،علم ودین وفلسفه هم سرنوشت بودند و این نکته بسیار مهمی است. علم قدیم زمین خورد و علم جدید متولدشد.

علم جدید در درون خود ، نطفه تعارض با دین داشت ، لذا مسأله ای بهوجود آورد بنامتعارض علم ودین . بعدها به تدریج این مسألهبه شکل یک مسأله کلامی در آمد و با عنوان نسبت علم ودین موضوع مطالعهفیلسوفان دینقرار گرفت. اکنون یکی از مسائلمهمفلسفه دینهمین مسأله می باشد.

·         موضوع رابطه علم و دین از زوایاى مختلف و گوناگونى مورد بحث قرار گرفته است،مثلا ازجنبهمعرفت شناسی که صورت آن اینست که نسبت معرفت دینی ومعرفت تجربیچیست.

و یا درفلسفه علم بررسی شود که در آن صورت ساختار قوانین علمی با ساختار گزاره های دینیمقایسه می گردد.

و یا درفلسفه دینکه در این صورت معرفت تجربی ودینی باهم مقایسه می شوند .

و نیز درالهیات وکلاموجامعه شناسی وروانشناسی می تواند قابل بررسی باشد.

و نیز دیده می شود کهمورخانوجامعه‏شناسانعلم، مساعدت‏ها و موانعى را کهدین و یا نهاد دینى در طول تاریخ براى پیدایش و رشد علم فراهم کرده است، مورد بحثقرار مى‏دهند.

و یامتکلمینوفلاسفه دیناز سازگارى و عدم سازگارى محتواىدین با دستاوردهاى علوم بحث مى‏کنند.

به هر حال پیرامون رابطه علم ودین سهدیدگاه مطرح شده است:

·         الف: تعارض میان علم ودین
·         ب: تفکیک یا تباین میان علم ودین
·         ج:تعاضدو سازگاری علم ودین

تعارض میان علم ودین

سوالی که ازدیر هنگام مطرح است ، اینست که رابطه میان علم ودین ، بر مبنای تعارضاست یا توازی؟

·         از وقتی که یافته های چشمگیر و روز افزوندانشمندان در عصر جدید ، با معتقدات علمی کلیسا آشکارا در تعارض قرار گرفت و در این راستا ،طرفدارانماتریالیسم علمی، به ویژه با تمسک بهنظریاتنیوتنو تبیین مکانیکی جهان ، در کنارپوزیتویست های منطقی ، کل دین راداستانهایی پوچ و بی فایده دانسته ، یگانه بها را به علم دادند.
·         سپس برخی متالهه و نیز دانشمندان متدین ، برای رفع این تعارض راه حل هایی ارائهدادند، به این صورت که ، بنا بر تعارض میان علم و دین، ، اعتقاد به جدایی قلمرو ونیز تفاوت زبانی آن دو را بلامانع دانسته، برای هر کدام وظایف جداگانه ای برشمردند، و حتی عده ای تعارض میان علم ودین در مباحث مشترک مثلا در مبحثآفرینشرا با استدلال به سمبولیک بودن و قابل تفسیر بودنزبان دین، برعکسزبان علم، امری ظاهری دانستند.
·         درباره نخستین چالش علم ودین ایان باربور می گوید: در عصر پیدایش علم جدید،نخستین چالش عمده علم با دین ، از موفقیت های چشمگیر روشهای علمی ناشی شد.

در نتیجه این موفقیت های چشمگیرچنین به نظر می آمد که علم وروش علمی تجربیتنها راه قابل اعتماد برایرسیدن به واقعیت است. بسیاری از مردم فقط علم تجربی را امری عینی ، عقلانی و مبتنیبر شواهد تجربی استوار و محکم به شمار می آوردند، و دین را امری احساسی ، شخصی ،محدود و مبتنی بر سنت ها و وثاقت های متعارض با یکدیگر می انگاشتند.

·         بانظر به این تقسیم بندی ، می توان گفت:

تعارض های ممکن و محتمل بینعلم و دین ممکن است به یکی از صورت های زیر باشد:

·         تعارض های روانشناختی میان روحیه علمی و روحیه دینی به عبارت دیگرتعارض ذهنیت علمی با ذهنیت دینی

·         تعارض های محتوایی میان یافته های علمی و ظواهر دینی به عبارتیتعارض گزاره های علمی با گزاره های دین
·         تعارض میان پیش فرضها و لوازم عقاید دینی با پیش فرضها و لوازم نظریات علمی یاتعارض در مبانی و جهان بینی

تعاضد و سازگاری علم ودین

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله دین و پیشگیری از اعتیاد
 • مقاله نقش دین، دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاریهای جامعه
 • مقاله دین در غرب جدید
 • مقاله رابطه دین با علم
 • مقاله دین و خانواده
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.