مقاله جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۴
جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان ۵
فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی ۵
تاریخچه راهنمایی ومشاوره ۶
تعاریف راهنمایی و مشاوره ۶
تعریف مشاوره ۷
اهداف مشاوره و راهنمایی ۷
ضرورت فعالیت های راهنمایی و مشاوره در مدارس ۸
خصوصیات مشاوران ۹
نقش های راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش ۹
نقش مشاوردرمدارس ۱۰
نقش مشاور درامور تحصیلی ۱۱
نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان ۱۲
وظایف کادر آموزشی و اداری مدرسه در قبال مشاوره و راهنمایی ۱۴
نتیجه گیری ۱۵
منابع ومأخذ ۱۶

 

منابع ومأخذ:

۱-قشلاقی،محمد:روان شناسی مشاوره وراهنمایی،چاپ اول،انتشارات مانی،۱۳۷۳۲-نوابی نژاد،شکوه:راهنمایی و مشاوره،چاپ اول،انتشارات معاصر،۱۳۷۳۳-احمدی ،سید احمد : مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره ،انتشارات سمت،۱۳۸۴۴-حسینی (بیرجندی) ،سید مهدی، راهنمایی و مشاوره تحصیلی، انتشارات سمت،۱۳۷۵۵-صافی ، احمد : اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، انتشارات رشد،۱۳۸۱۶-اردبیلی،یوسف: اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش، انتشارات بعثت ، ۱۳۸۰

مقدمه:

انسان تنها موجودی است که با همنوعان خودبه تبادل نظر می پردازد و برای شناخت و حل مشکلات خود با آنان مشورت و از راهنمایی آنان استفاده می کند . راهنمایی و مشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان با کسانی که مورد قبول و اعتمادشان بوده مشورت می کرده اند .باتوسعة علوم انسانی و رشدعلوم رفتاری به راهنمایی ومشاوره به عنوان شاخه ای مستقل ازعلوم رفتاری‌توجه شد. امروزه راهنمایی ومشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای کمک به افرادی است که در رشد ، سازگاری ، تصمیم گیری ، روابط خانوادگی ، مهارتهای اجتماعی وشیوة زندگی مشکلاتی‌دارند ومشاوره به این افراد کمک می کند تا راه حل مناسبی برای مشکلات بیابند.اهمیت مشاوره ومشورت دردین مقدس اسلام کراراً مورد توجه ائمة اطهار و بزرگان دین قرار گرفته است . بشر امروز در یک دورة پیچیده زندگی می کند ، یکی از مشخصات این دوره ، تخصصی شدن مسائل و وابستگی افراد به یکدیگر جهت استفاده از تخصص آنها برای تداوم یک زندگی متعادل است . لذت بردن از زندگی شخصی و رشد و تعالی شخصیت ، شکوفا نمودن استعدادها و ارضای نیازها ، اعم از نیازهای اولیة جسمانی ، نیاز به امنیت و آرامش ، نیاز به تعلق ، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن ، نیاز به احترام و نیاز به‌شکوفایی در دنیای امروز فرایند ساده ای نیست ، در تمام این مراحل به مشاور و مشاوره نیازاست .وظیفة نهاد آموزش و پرورش ، در آماده کردن دانش آموزانی که نیروی انسانی فردا تلقی می شوند ، برای مواجهه و سازگاری با مقتضیات قرن بیست و یکم که از حساسیت ویژه ای برخوردار است بسیار حساس و سنگین است . اضطراب ، افسردگی ، سوء مصرف مواد مخدر ، رفتارهای نابهنجار، مشکلات تحصیلی‌،گرایش ارتباط با جنس‌مخالف از عمده‌ترین مشکلات روانی‌اجتماعی دانش آموزان است ، به طوری که بیش از ۳۲ درصد دانش آموزان از نوعی مشکل اجتماعی روانی رنج می برند .اهداف آموزش وپرورش زمانی تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها و امکانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند. ازطریق « خدمات راهنمایی ومشاوره» می توان توانایی ها ونیز محدودیت های دانش آموزان راشناخت واز امکانات موجود حداکثر‌استفاده‌را به‌عمل‌آورد.مشاورتحصیلی با شناخت دانش آموزان در زمینه های گوناگون می تواند آنان را به رشته های تحصیلی مناسب راهنمایی کند وآنان را در حل مشکلات یاری دهد.گرچه آشنایی معلم با فنون راهنمایی ، تدریس و عملکرد او را مؤثر و پربار می سازد، ولی معلم به تنهایی نه می تواند ونه فرصت داردبه تمام مسائل و مشکلات روانی و خانوادگی و تحصیلی دانش آموزان رسیدگی کند و برای هر کدام راه حل ارائه دهد. از این رو ، مشاور تحصیلی با همکاری معلم و خانواده و مسئولان مدرسه می توانددانش آموزان را در جهت رفع مشکلات تحصیلی و خانوادگی و روانی وتأمین ثبات عاطفی یاری دهد و نهایتاً نیل به اهداف آموزش و پرورش را ممکن سازد.

جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان

اهداف آموزش وپرورش زمانی تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها وامکانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند.  .در مقاله حاضرپس از ذکر مقدمه ای چند درقسمت تجزیه وتحلیل مطالب به ترتیب به فایده و اهمیت مشاوره،تاریخچة راهنمایی و مشاوره،تعاریف راهنمایی و مشاوره ، اهداف مشاوره و راهنمایی ، ضرورت مشاوره در مدارس ، مشاوره و راهنمایی در نظام آموزش و پرورش ، نقش مشاور در مدارس ، امور تحصیلی ، تأمین بهداشت روانی‌ دانش آموزان و مهم ترین وظایف کادر آموزشی در برابر برنامة مشاوره و راهنمایی پرداخته شده است.

فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی :

راهنمایی کودکان ونوجوانان و بزرگسالان یک فراگرد بسیار مهم و استثنایی در حل مشکلات و معضلات‌این‌طبقات‌سنی‌می‌باشد.ضرورت‌مشاوره و راهنمایی قبل ازهرچیز دیگر، در رابطه با حرفه و شغل و مخصوصاً در نظام جدید آموزش و پرورش مطرح می باشد. چگونگی تجدید نظر و تغییر یک برنامه تربیتی مفید و سازنده و خلاق به عنوان یک اصل مسلم در جهت توسعه و پیشرفت فرهنگ و تمدن آشکارشده است . پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و انقلاب در تکنولوژی و فرستادن اقمار مصنوعی به فضا ، نیاز مراکز صنعتی به نیروهای ماهری که حداکثر کارایی و بازدهی را داشته باشند، همه و همه تغییر و تحول را در نظام آموزشی کشورها ضروری ساخته است  اینکه چرا باید برنامه های آموزش و پرورش تغییر وتحول یابند ، و همچنین عوامل پیدایش راهنمایی در آموزش و پرورش مربوط به عللی است که مهمترین آنها افزایش   بی رویة جمعیت به ویژه جمعیت جوان کشورها و افزایش دانش آموزان و عدم تعادل در توزیع دانش آموزان در رشته ها و شاخه های تحصیلی ،ضرورت برقراری تعادل بین بازار کار و تربیت نیروی انسانی و افت تحصیلی می باشند.  تغییر نام بعضی از مواد درسی می توان گفت‌که تغییر به وجودآمده است؟پاسخ این‌سؤال‌منفی‌است .بایدخاطر نشان ساخت که هرگونه اصلاح و تجدیدنظر و یا تغییرات اساسی می باید از جمیع جهات مورد توجه قرار گیرد و نیز باید مشکلات آن را پیش بینی کرده ، راه های رسیدن به این هدف ها را جستجو نموده و جهت اساسی آن را روشن ساخت. با توجه به همین نکات است که اهمیت و ضرورت مشاوره و راهنمایی به عنوان یک اصل مهم در جریان تعلیم وتربیت آشکار می گردد.مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید متناسب با احتیاجات فردی و مقتضیات جامعه باشد . چون جوامع پیوسته در اثر عوامل مختلف (نظیر جنگ و نزاع ، بیماری ، عوامل طبیعی ، انقلاب و غیره )تغییر می یابند،مدرسه هم به عنوان یک نهاد اجتماعی باید متناسب با تغییرات جامعه تحول یابد. مدارس باید با تحولات فرهنگی،علمی و اجتماعی هماهنگ و همگام باشند و برای پیشرفت در این زمینه ها ، متغیر و متحول گردند.

تاریخچه راهنمایی ومشاوره:

دربین ممالک صنعتی،امریکای شمالی نخستین کشوری است که‌درآن مراکز ویژه راهنمایی ومشاوره تأسیس شده و از میان افرادی که نخستین بار به ایجاد مرکز راهنمایی در آن سرزمین اقدام کرده اند باید از فرانک پاستور نام برد که درسال ۱۹۰۸ اولین مرکز راهنمایی راکه درحقیقت مرکز راهنمایی حرفه ای بود درشهر بوستن تأسیس کرد. سال ۱۳۳۲ را می توان مبدأ شروع راهنمایی به معنی خاص آن در کشور خود بدانیم درسال ۱۳۳۴ دراداره مطالعات و برنامه ها دایره ای بنام دایره تحقیقات روانشناسی بوجود آمد که به تهیه برخی تستهای هوش وسنجش های روانی مبادرت کرد و سرانجام کنگره های منعقده درتابستان های ۳۷ و ۳۸ راهنمایی در مدارس را امری ضروری تشخیص داده و مرکز راهنمایی در اداره کل تعلیمات متوسطه به وجود آمد. درسال ۱۳۴۷ اداره کل آموزش راهنمایی تحصیلی در وزارت آموزش وپرورش تأسیس گردید ودرسال ۵۹ طی بخشنامه ای برنامه راهنمایی و مراکز مشاوره و راهنمایی تعطیل گردید. از ابتدای سال ۶۷ ضرورت وجود مشاورین در مدارس احساس شد و مجدداً این رشته شروع به جذب دانشجو نمود.

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.