مقاله جدا سازی محصولات طبیعی آبزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

 مقاله جدا سازی محصولات طبیعی آبزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله جدا سازی محصولات طبیعی آبزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار ۵
۱-۱ : روش کلی مورد استفاده در HBOI 12
1-2 ـ کنترل ارگانیسم های آبزی ۱۳
۲-۲ :جمع آوری ۱۵
۳-۲ : ذخیرة ارگانیسم های آبزی ۲۱
۳- استخراج ۲۲
۱-۳ : بی مهرگان ۲۲
۲-۳ : جلبک های بزرگ ۲۴
۳-۳ – طرح روند مورد استفاده در آزمایشگاه .مؤلف در HBOI 25
4-برنامه ریزی برای روش جداسازی ۲۷
۱-۴ – طرح های تقسیم ۲۷
۲ـ۴ : استخراج فاز جامد ۲۹
۳ـ ۴ : بیولوتوگرافی ۳۰
۵: کروماتوگرافی ستون ۳۱
۱-۵ : کروماتوگرافی ستون خلاء ۳۲
۱-۶ : شک و تردید در مورد طبقه بندی ۳۶
۲-۶ : خالص سازی ترکیبات محلول در آب : اثرات نمک ۳۷
۳-۶ – پلی آمین ها ۳۸
۴-۶ : ترکیبات دارای استر سولفات قطبی ۳۹
۵-۶ : محلولهای پیچیدة متابیولیست های قطبی :‌ تولومیکالین ها / کرامبسسیدین ها / باتزلادین ها ۴۲
۶-۶ : ترکیباتی با خواص کروماتوگرافی حساس به PH – الگالوئیدهای پلی آکریدین ۴۴
۷-۶ – متابولیست های اثر استثنای ـ اسونجیستانین ها ۴۷
۸-۶ تولید میکروبی متابولیست های حاصل از بی مهرگان و گیاه ۵۰
۷-خلاصةبحث ۵۵
افزایش مقیاس جداسازی محصولات طبیعی ۵۶
۲- سیستم های سنجش ۵۹
۳-توسعة تحضیر ۶۰
۱-۳ : مقیاس عملیاتی ۶۰
۲-۱-۳- : افزایش مقیاس ۶۱
۲-۳: پیشرفت در تحضیر جهت افزایش تیتر ۶۴
۱-۲-۳- توسعة محیط ۶۵
۲-۲-۳:طرح آزمایشگاه ۶۸
۳-۲-۳ : بهینه سازی شرایط تخمیر کننده : ۷۱
۴-۲-۳ :توسعة مرحلة تخم ۷۳
۴ـ اثر پردازش پایین رود ۷۴
توسعة فرآیند پایین رود ۷۶
۱-۵ – داده های اولیه ۷۶
۲-۵ – محصولات درون سلولی ۷۷
۳-۵ : تولیدات خارج سلولی ۷۸
۴-۵ : خالص سازی محصول ۸۱
۶ خلاصة بحث ۸۵
۱- دنبال کردن جداسازی محصولات طبیعی ۸۶
۲-استخراج بیشتر : ۸۷
۱-۲ : طیف شبیه uv 87
2-2: شناسایی شیمیایی ۸۸
۳-۲ : اسپکترومتری جرمی و Lc-Ms 89
4-2 : جداسازی کامل ۸۹
۵-۲ : جداسازی مانیورهای اسکوآلستاتین ۹۱
۲-افزایش بروز ژن ۹۲
۲-بیوسنتزی بلوکی ۹۵
۱-۴ : جهش یافته های بیوسنتزی ۹۵
۱-۱-۴ : جهش یافته های بیوسنتزی پرادیمیسین ۹۶
۲-۱-۴ : جهش یافته های بیوسنتزی آکاراسینومایسین ۹۶
۳-۱-۴ : آنالوگ های تریکوتسین ۹۷
۲-۴ : بازدارنده های آنزیم ۹۸
۲-بیوسنتز مستقیم ۹۸
۱-۵ :Mutasynthesis 100
2-5 : روش شناسی ۱۰۱
۲-۲-۵: تحلیل محصولات بیوسنتز مستقیم ۱۰۲
۳-۵ : بیوسنتز پیش ماده ای اسکوآلستاتین ها ۱۰۴
۱-۳-۵: روش ۱۰۶
۱-۴-۵ : A54745 110
2-4-5 : میتومایسین ها ۱۱۱
۳-۴-۵ :سیکلوسپوزین ها ۱۱۱
۴-۴-۵: آورمکتین ها ۱۱۲
۵-۴-۵: تغذیه پیش ماده های طبیعی ۱۱۲
۶-۴-۵: هالوژناسیون ۱۱۳
۶- تغییر شکل زیستی ۱۱۳
۲-۱-۶: ارگانیسم ها ۱۱۶
۳-۱-۶: شرایط تغذیه ۱۱۹
۴-۱-۶: عوامل دیگر ۱۲۲
۲-۶ : تغییر شکل زیستی اسکوآلستاتین ها ۱۲۶
تحلیل وجداسازی محصول ۱۲۷
۳-۶ – مثالهای دیگر تغییر شکل زیستی ۱۲۹
۱-۳-۶: انتی بیوتیک های آنتراسایکلین ۱۳۰
۲-۳-۶: میلبمایسین ها ۱۳۱
۷- بیوسنتز ترکیبی ۱۳۳
۸ – سنتز ترکیبی ۱۳۵

 

پیشگفتار :

اقیانوس ها در جهان بیش از ۷۰% سطح زمین را می پوشانند و دارای بیش از ۲۰۰۰۰۰ بی بهره و گونه های جلبکی هستند . این ارگانیسم ها در جوامع پیچیده و در ارتباط نزدیک با دیگر ارگانیسم ها زندگی می کنند . چه به صورت ارگانیسم های ماکرو ( مانند جلبک ، اسفنج ، نرم  تنان پوشش دار و یا به صورت میکرو ( مانند باکتریهای غیررشته ای ، قارچ ها و آکتینوفایست ). بعضی از ارگانیسم ها مواد شیمیایی خود را از منابع غذایی به دست ‚ی آورند اگر چه مابقی آنها ترکیبات را دوباره سنتز می کنند . بعضی از ترکیبات ی توانند توسط میکرو ارگانیسم های مربوطه تولید شوند در حالی که مابقی آنها جهت تولید به یک ارتباط بین میزبان و میکرو ارگانیسم نیاز دارند . مواد شیمیایی یک نمونة خاص می توانند تحت تأثیر زیستگاه و عوامل فصلی و جغرافیایی باشد. در حقیقت منشاء واقعی بیوژنتیکی سنتز محصولات طبیعی آبزی ـ در جامعة این محصولات یک موضوع مورد بحث است.

به علت تنوع ارگانیسم های آبزی و زیستگاهها ، تولیدات آبزی طبیعی طبقات شیمیایی زیادی را احاطه می کنند ( مانند ترین ها ) شیمیکیمات ها  ، پلی کتیو ها ، استوژنین ها ، پیتیدها، آلکالوئیدهای ساختارهای متفاوت و یک دامنه ای از ترکیبات بیوسنتز مخلوط ، در دهة گذشته به تنهایی ، ساختارهای بیش از ۵۰۰ محصول طبیعی دریایی به چاپ رسیده اند.

در بسیاری از موارد طبقة ترکیب موجود در ارگانیسم می تواند بر اساس طبقه بندی ارگانیسم منبع پیش بینی شود . متأسفانه حتی  شناخت علم به طبقة ترکیب همیشه ما را در جهت تعیین یک ساز خالص سازی هدایت نمی کند . مجموعه هایی از محصولات طبیعی آبزی می توانند دارای چندین عامل شیمیایی باشند ( مانند oso3 – Na – Oac – och3 – oh ) . هرگونه تغییر در عامل می تواند تغییر اساسی در قطبیت ترکیبات ایجاد کند بنابراین روش مورد نیاز برای خاص سازی نیز تغییر خواهد یافت . به عنوان مثال نمونه های اسفنج ته دریایی با جنس Spomhosorites دارای آبیس ( ایندول ) آلکالوئید است. تاپستین ( طرح ۱ ) ، ساده ترین ترکیب این مجموعه میتواند با کروماتوگرافی هر ژل سیلیکا با استفاده از مخلوطهای ckcl– Meoh به عنوان شوینده ، خالص گردد . در الگاسیدین  d ( طرح ۲ ) ک دارای یک زنجیرة جانبی . ۲- آمینو ایمیدازول است که خیلی قطبی تر است وبه کروماتوگرافی بر فاز ثابت فاز معکوس و شسشه شدن با مخلوطهای اسید استونیتریل ـ آب ـ تری فلوئرواستیک ( TFA )  نیاز دارد . دراین حالت علم به طبقة ارگانیسم می تواند  در تعیین ساختار ترکیبات خالص کمک کند ولی در تعیین روش عالص سازی برای متابولیست قطبی تر که دارای یک عاملیت شمیایی غیر منتظره است کمکی نمی کند.

به منظور دسترسی به بینشی در مورد روش هایی که بیشتر در خالص سازی محصولات طبیعی آبزی استفاده می شوند ۱۱۵ گزارش از این محصولات که در سال ۱۹۹۵ در روزنامة انجمن شمیمدانان آمریکا ، روزنامة شیمی آلی ، تتراهدرون و روزنامة محصولات طبیعی به چاپ رسیده بودند مورد بررسی قرار گرفتند . هر نشریه به طریق زیر طبقه بندی می شود:

۱-   شاخه ارگانیسم منبع .

۲-   طبقة ترکیبات شیمیایی گزارش شده.

۳-   روش حفظ ارگانیسم ( تازه / منحصر در مقابل خشک فریز کردن ) .

۴-  روش استخراج “ غیر قطبی ” حلال هایی مانند : CH2, CL2  ، هگزان ها ، استون ، ETAO 2 ، Eto2  ، تولئون ، اترنفت ؛ “ غیر قطبی و الکل ” هر یک از مواد فوق مخلوط با یک الکل ؛ “ الکل ” معمولاً اتانول ، متانول ، و یا ایزوپروپانول ؛ “ طرح پیچیده ” ؛ مانند استخراج متوالی و یا مخلوطهای غیر معمول خیلی پیچیدة حلالها با “ آبی ”  ۱۰۰% آب یا مخلوطهای آب دیگر محلولها در حالی که آب بیش از ۵۰% مخلوط را شامل باشد .

۵-    روش مورد استفادة تقسیم حلال در صورت وجود این روش ها به طبقات زیر تقسیم می شوند :

الف ـ “ ساده ” مانند یک تقسیم تک مرحله ای ( مثل یوتانول ـ آب ) و یا تقسیم دو مرحله ای مانند ETOAC ـ آب ) و به دنبال آن تقسیم بعدی فاز آبی با یوتانول.

ب) “ کوپکان ” شامل هر طرح واقعی ویا تغییر یافتة کوپکان ( Kypchan ) که در آن درصد فاز آبی به طور متوالی تنظیم می شود.

ج ) “ پیچیده ” ( کمپکس ) : شامل هر طرحی که در آن یک توالی غیر معمول حلال ها و یا مخلوطهای کمپکس غیر معمول حلال ها استفاده می شوند مانند :

مخلوطهای هیپتان : ETOA : MEOH : CHCL: ACOH

که در جدا سازی با تزلیوین ها استفاده می شوند.

۶-  نوع کروماتوگرافی ستون باز ، درخششی ویا ستون خلاء. این ها به ژل سیلیکا ، فازهای پیوندی ( مانند  CN,Did, C-8 DDS ) ویا نفوذ ژل بر رزین های غیر عاملی تقسیم می شوند من جمله سیستم های کروماتوگرافی تقسیم و اندازه ه مانند ( SephadenLH- 20 ، SephadenLh- 60  ، Nsbels ، Bibeadssx-20 ، Sn-8 , sn-4 ، AMBERLIT EXAD – ۲ ، XAD ، XAD- 7 ، ژل TSK- G3…S ) .

7-  نوع روش HPLC مورد استفاده در صورت وجود ـ این ها به فاز طبیعی ،‌فاز معکوس ( C-18 , C – ۸, C-4 ) دیگر فازهای پیوندی مانند : ( NH2 , CN, DIOL ) ومواردی تقسیم می شوند که در آنها ترکیباتی از مثالهای فوق استفاده گردند.

۸-   کروماتوگرافی مایع فشار میانی ( MPLc ) ، کروماتوگرافی جریان مخالف ( CCC ) ، و کروماتوگرافی لایة نازک تدارکاتی ( PILC )کدام یک استفاده می شوند.

۹-   آیا هر یک از روش های دیگر نیز استفاده می شوند ( مانند  ترم سازی و بلور سازی ، تبادل آنیون / کاتیون ، فراصافی ) .

نتایج این بررسی در جداول ۳-۱ ارائه شده اند . جدول ۱ : توزیع ترکیبات را در شاخه ها نشان می دهد.

جدول ۲ – رایج ترین روش های خالص سازی شاخه های متفاوت رانشان می دهد . جدول ۳ – رایج ترین روش های خالص سازی را  برای طبقات ترکیبات نشان می دد. تعدادی از نتایج حاصل عبارتند از :

۱-   نگهداری نمونه ها :

در ۷۷ % گزارشات مواد تازه و منجمد استخراج شدند در ۲۳ % گزارشات از ارگانیسم قبل از استخراج خشک فریز شد و یا در هوا خشک گردید.( دو نمونه ) .

۲-   استخراج :

رایج ترین حلال های استخراج عبارت بودند از الکل ها ( ۴۶ % ) و یا مخلوطهای الکل و حلال های کم قطبی تر ( ۲۵ % ) .

۳-   تقسیم سازی :

هیچ تقسیم حلالی در ۲۸ % موارد استفاده نشد تقسیم های ساده در ۴۱ % زمان انجام شدند. طرح های کوپکان ( kychan ) در ۲۵ % زمان و طرح های کمپکس در ۵۰ % زمان استفاده شدند.

۴-   کروماتوگرافی ستونی ( VCC ) ، درخششی ؤ و یا جاذبة باز ) :

الف ) در ۱۰ % روندهای جداسازی از هیچ شکلی از کروماتوگرافی ستون باز استفاده نشد.

ب) در ۶۵ % جداسازیها از فازهای ثابت ژل سیلیکا استفاده شد.

ج ) در ۱۲ % جداسازیها از فازهای ثابت فاز پیوندی ( مانند CN1, DIOL , ODS ) استفاده شد .

د) در ۱۰ % جداسازیها ازفازهای ثابت ،‌فاز پیوندی و ژل سیلیکا استفاده شد( یعنی مراحل چندگانه کروماتوگرافی ستونی استفاده گردید ) .

ذ ) در ۴۶ % جداسازیها از کروماتوگرافی تراوش ژل بر رزین های غیر عاملی استفاده شد. LH – ۲۰  در ۴۲ % جداسازیها استفاده گردید .

ر) در ۴۴ % جداسازیها فقط فازهای ثابت ، فاز معکوس و یا سیلیکا استفاده شد ( بدون کروماتوگرافی )

ز) در ۱۳ % جداسازیها فقط از رزین های غیر عاملی استفاده شد مانند Sephadeax Lh – ۲۰ ،

خ ) در ۳۳ % جداسازیها از ترکیب کروماتوگرافی فاز پیوندی و یاسیلیکا وکروماتوگرافی بر رزین های غیر عاملی استفاده شد.

۵-   MPLC  در ۹۰ % مطالعات استفاده شد.

۶-   CCC در ۷۰ % مطالعات استفاده شد .

۷-   PTLC  در ۱۰ % مطالعات استفاده شد.

۸-    HPLC :

الف ) در ۲۷ % جداسازیها از HPLC  استفاده نشد.

ب) در ۶۰ % فقط فازهای ثابت فاز نرمال استفاده شد . ( مانندسیلیکا ) .

ج ) در ۴۹ % فازهای ثابت ، فاز معکوس استفاده  شد. (PR-18, PR-8, PR-4 )

د) در ۱۰ % جداسازیهای چندگانه HPLC  بر فازهای ثابت ، فاز معکوس و طبیعی استفاده شد.

ذ) در ۳ % دیگر فازهای پیوندی استفاده شدند . ( NH2 , DIOL , CN ).

ر) در ۱۴ % مطالعات از دیگر روش های جداسازی استفاده شد مانند فرم سازی ، بلورسازی ، فراصافی و یا کروماتوگرافی تبادل آنیون / کاتیون .

۱-۱ : روش کلی مورد استفاده در HBOI :

این فصل یک طرح کلی است از روش کلی مورد استفاده در آزمایشگاه  مؤلف جهت خالص سازی کردن محصولات طبیعی دریایی. یک طرح در شکل ۱ آمده است . در روش ها تمام جداسازیها در یک مقیاس کوچک انجام می شوند تا این که ترکیب خالص به طور تکرار پذیر جدا شود. تعدادی روش خالص سازی برای تضمین جداسازی مقام ترکیبات مورد نظر استفاده می شوند و مقام اجزاء یا سنجض زیستی ، ILC-  و یا HPLC ، NMR شناسایی می گردند . روند کلی ما شامل مراحل زیر است :

۱-   جمع آوری و شناسایی میدانی ارگانیسم آبزی.

۲-   استخراج اولیة ارگانیسم .

۳-   سنجش یبولوژیکی عصارة اسخراجی.

۴-   تقسیم جهت تأیید و غنی کردن فعالیت زیستی .

۵-   تعیین قطبیت محصولات طبیعی موجود در عصارة و یا derplicatixn ترکیبات معلوم.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله گیاهان دریایی و آبزی
 • مقاله ماهیان مهره دار
 • مقاله آبزیان رودخانه های کشور
 • مقاله بررسی آبزیان سد ۱۵ خرداد
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.