مقاله جغرافیاى تاریخى شهر بُست از آغاز تا دوره معاصر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جغرافیاى تاریخى شهر بُست از آغاز تا دوره معاصر جغرافیاى طبیعى، ریاضى، اقتصادى و انسانى  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله جغرافیاى تاریخى شهر بُست از آغاز تا دوره معاصر جغرافیاى طبیعى، ریاضى، اقتصادى و انسانى  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
درآمد    ۶
۱-واژه بُست    ۷
۲- موقعیت شهر بُست    ۸
۳-ساخت و پیشینه تاریخى شهر بُست    ۹
-۴ بُست در تقسیمات ولایتى    ۱۰
۵-بُست و آبادى‏هاى مهم آن    ۱۱
۶-بُست و مرکز سیستان    ۱۳
۷-راه‏هاى بازرگانى    ۱۵
۸-کشاورزى    ۱۷
-۹صنایع و منابع طبیعى    ۱۸
۱۰- نژادها و اقوام ساکن بُست    ۱۹
الف) ساکنان بومى (فارس‏ها(    ۱۹
ب) ترک‏ها    ۲۰
ج) عرب‏ها    ۲۱
-۱۱دین و مذهب در بُست    ۲۱
الف) ادیان در بُست قبل از اسلام    ۲۱
ب) ادیان در بُست پس از ورود اسلام    ۲۳
ج) تشیع در بُست    ۲۶
۱۲- -اخلاق و آداب و رسوم مردم بُست    ۲۷
-۱۳ تخریب بُست    ۲۹
۱۴ -لشکرگاه یا شهر جدید بُست    ۳۱
نتیجه گیرى    ۳۳
منابع    ۳۴

منابع

ـ ابن بلبان، علاءالدین على بن بلبان الفارسى، (محمد بن حبان بن احمد)، صحیح ابن حبان، به ترتیب ابن بلبان، ج۱، چاپ اول: مؤسسه الرساله، ۱۴۱۴ ق.

ـ ابن حوقل نصیبى، ابى‏القاسم، صورة الارض، قسمت دوم، چاپ دوم: بیروت، دار صادر، طبع لیدن، ۱۹۳۸م.

ـ ابن خرداذبه، المسالک والممالک، بیروت، دار صادر، طبع لیدن، ۱۸۸۹م.

ـ ابن فقیه، ابى‏بکر بن احمد بن محمد همذانى، مختصر کتاب البلدان، بیروت، دار صادر، طبع لیدن، ۱۳۰۲ق.

ـ اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، ج۲، ترجمه مریم میراحمدى، چاپ چهارم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۹٫

ـ ـــــــــــــــ، «تجارت سرزمین‏هاى شرقى در سده‏هاى نخستین اسلامى»، ترجمه یعقوب آژند، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره اول، سال دوم، بهار۱۳۸۰٫

ـ اصطخرى، ابواسحاق ابراهیم، مسالک و ممالک، ترجمه قرن ۵ و ۶، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۸٫

ـ اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، تطبیق لغات جغرافیاى قدیم و جدید ایران، تصحیح میرهاشم محدث، چاپ اول: تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳٫

ـ بیهقى دبیر، ابوالفضل، تاریخ بیهقى، ویرایش جعفر مدرس صادقى، چاپ اول: تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۷٫

ـ توفیقى، حسین، آشنایى با ادیان بزرگ، چاپ چهارم: تهران، سمت و قم، مؤسسه طه و مرکز جهانى علوم اسلامى، ۱۳۸۰٫

ـ جرفادقانى، ابوالشرف ناصح بن ظفر، ترجمه تاریخ یمینى، به اهتمام جعفر شعار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۵٫

ـ جوزجانى، منهاج سراج، طبقات ناصرى، ج۱، تصحیح مقابله و تحشیه عبدالحى حبیبى، تهران، دنیاى کتاب، ۱۳۶۳٫

ـ حبیبى عبدالحى، تاریخ افغانستان بعد از اسلام، چاپ دوم: تهران، دنیاى کتاب، ۱۳۶۳٫

ـ ـــــــــــــــ، جغرافیاى تاریخى افغانستان، چاپ دوم: پیشاور، مرکز نشراتى میوند، ۱۳۷۸٫

ـ حداد عادل، غلامعلى، دانشنامه جهان اسلام، ج۳، چاپ دوم: تهران، بنیاد دائره‏المعارف اسلامى، ۱۳۷۸٫

ـ حموى، یاقوت، معجم البلدان، ج۱، بیروت، دار الکتب العلمیه، بى‏تا.

ـ دائره‏المعارف آریانا، ج۴، کابل، انجمن دائره‏المعارف افغانستان، مطبعه دولتى، میزان، ۱۳۳۱ ق.

ـ رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ج۱، چاپ سوم: قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۸۰٫

ـ زرین‏کوب، عبدالحسین، دو قرن سکوت، چاپ دهم: تهران، انتشارات سخن، ۱۳۷۸٫

ـ زورقى، ناصر، «هیرمند: رژیم حقوقى و نقش آن در جابجایى تمدن‏هاى باستان»، اسوه، سال هفتم، ش ۸ / پیاپى ۸۳، آبان ۸۳٫

ـ سمعانى، عبدالکریم بن محمد بن منصور، کتاب الانساب، ج۱، چاپ اول: بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۱۹ ق.

ـ شاملو، ولى قلى بن داود قلى، قصص الخاقانى، پاورقى سیدحسن سادات ناصرى، چاپ اول: تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۳۷۶٫

ـ صدیقى، غلامحسین، جنبش‏هاى دینى ایرانى (در قرن ۲ و ۳ ق)، چاپ دوم: تهران، انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۵٫

ـ صفا، ذبیح‏اللّه‏، تاریخ ادبیات در ایران، ج۱، تهران، انتشارات فردوس، ۱۳۶۳٫

ـ غلام‏محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ج۱، قم، احسانى، بى‏تا.

ـ قلقشندى، احمد بن على، جغرافیاى تاریخى ایران در قرن نهم هجرى، برگرفته از کتاب صبح الاعشى فى صناعة الانشاء، ترجمه محجوب زویرى، چاپ اول: تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۸۰٫

ـ کلینى، کافى، تحقیق على‏اکبر غفارى، ج۵، چاپ سوم: تهران، دارلکتب الاسلامیه، ۱۳۷۶٫

ـ گروهى از پژوهشگران، افغانستان (مجموعه مقالات)، ترجمه سعید ارباب شیرانى، هوشنگ اعلم، تهران، بنیاد دایره اسلامى، ۱۳۷۶٫

ـ لسترنج، جغرافیاى تاریخى سرزمین‏هاى خلافت شرقى، ترجمه محمود عرفان، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۴٫

ـ مارکوارت، یوزف، ایرانشهر بر مبناى جغرافیاى موسى خورنى، ترجمه مریم میراحمدى، چاپ اول: تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳٫

ـ محرمى، غلامحسن، تاریخ تشیع، چاپ دوم: قم، انتشارات ناصح، ۱۳۸۲٫

ـ مقدسى، محمد بن احمد، احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم، چاپ اول: بیروت، مؤسة العربیه للدراسات و النشر و ابوظبى، دار السویدى للنشر و التوزیع، ۲۰۰۳ م.

ـ منتظرى‏مقدم، حامد، «هند از نگاه مسعودى»، فصلنامه علمى ـ تخصصى نامه تاریخ پژوهان، سال یکم، ش ۲، تابستان ۱۳۸۴٫

ـ موسوى بجنوردى، کاظم، دائره‏المعارف بزرگ اسلامى، ج۱۲، چاپ اول: تهران، مرکز دائره‏المعارف بزرگ اسلامى، ۱۳۸۳٫

ـ میرى، مهدى و حمید حسنعلى‏پور، پیشینه تجارت در شهر سوخته، چاپ اول: افغانستان، دانشگاه زابل، ۱۳۸۲٫

ـ ناجى، محمدرضا، تاریخ و تمدن اسلامى در قلمرو سامانیان، تهران، انتشارات مجمع علمى تمدن و فرهنگ سامانیان، ۱۳۷۸٫

ـ نجاشى، تهذیب المقال فى تنقیم الرجال، ج ۲، به اهتمام سیدمحمدعلى الموحد الابطحى، نجف اشرف، ۱۳۹۰ ق.

ـ نویسنده نامعلوم، تاریخ سیستان، تصحیح ملک‏الشعراى بهار، چاپ دوم: تهران، انتشارات پدیده خاور، ۱۳۶۶٫

ـ نویسنده نامعلوم، حدود العالم من المشرق الى المغرب، ترجمه میرحسین شاه، چاپ اول: تهران، دانشگاه الزهراء علیهاالسلام، ۱۳۷۳٫

ـ یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب، البلدان، چاپ اول: بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۲ ق.

_ Murray, M.A; Encyclopedia International; New York, 1967, vol 7.

_ Monkhouse, F. J; A Dictionary of Geography; London, 9691.

چکیده

شهر بُست در شرق سیستان و در کناره رود هیرمند، با شهر زرنگ مرکز سیستان در یک عرض جغرافیایى قرار دارد و در منابع جزء کابل، خراسان و سیستان به شمار آمده است. این شهر که قدمت آن به ۵۰۰ قبل از میلاد مى‏رسد، مرکز مبادلات بازرگانى بین هند و بلاد اسلامى بوده است. بُست، اول بار توسط غوریان به آتش کشیده شد و پس از آن در دوره صفویان به توپ بسته شد. شهر جدید بُست به نام لشکرگاه، امروزه مرکز ولایت هلمند و یکى از مراکز عمده کشاورزى افغانستان است.

واژگان کلیدى: بُست، لشکرگاه، سیستان، هیرمند و جغرافیاى تاریخى.

درآمد

شهر باستانى بُست در شرق حوزه سیستان، موقعیت استراتژیکى بسیار نیرومندى از نظر اقتصادى، سیاسى و نظامى داشته و نقش بسیار مهمى در تحولات شرق و جنوب شرق خلافت اسلامى ایفا کرده است، هم‏چنان‏که دورى از مرکز خلافت، آن را مکان و مرکزى مناسب براى شورش‏ها و قیام‏هاى خوارج و عیاران قرار داده بود. یکى از اولین دولت‏هاى مستقل اسلامى در همین سرزمین پاگرفت و غازیان، آن‏جا را پایگاه مناسبى براى جهاد علیه کفار مى‏دانستند. با توجه به این ویژگى‏هاست که در متون قدیمى، به خصوص متون جغرافیایىِ عمده، هم‏چون المسالک والممالک ابن خرداذبه، مسالک و ممالک اصطخرى، صورة الارض ابن حوقل و… مطالبى در مورد بُست وجود دارد. البته نوشتار مستقلى در مورد بُست و تاریخ آن نگاشته نشده و در تاریخ‏هاى عمومى‏و مدخل بُست در دایره‏المعارف‏ها، مطالب کلى و مختصرى درباره جریان‏هاى سیاسى و اجتماعى عمده آمده که گاهى حتى در حد آمدن یک اسم بوده است.

در این نوشتار به زوایایى از جغرافیاى تاریخى بُست ـ به عنوان زیربناى مطالعاتىِ بُست ـ تحت موضوعاتى، نظیر موقعیت جغرافیایى بُست، پیشینه تاریخى، توابع و آبادى‏هاى مهم آن، راه‏هاى بازرگانى، محصولات کشاورزى، منابع طبیعى، ویژگى‏هاى انسانى و تحولات سیاسى این خطه پرداخته شده است. دوره زمانى مورد بحث نیز ـ همان‏گونه که در عنوان مقاله قید شده است ـ از آغاز تا دوره معاصر است، جز در مورد جغرافیاى سیاسى ـ تاریخى بُست که به سبب گستردگى مباحث آن، تنها تا پایان امویان پى‏گیرى خواهد شد.

۱-واژه بُست

درباره ریشه قدیم نام بُست به تحقیق نمى‏توان چیزى گفت یا از مطالب متون کهن چیزى به دست آورد. البته اسم‏ها و شهرهاى بسیارى داریم که به نام پهلوانان نامى یا رجال تاریخى هستند، مانند مکان‏هاى بسیارى که به نام رستم در افغانستان واقع است یا وادى پشین که با نام کى‏پشین در شاهنامه مشابهت دارد. بر همین اساس، احتمال مى‏رود که نام شهر قدیم بُستِ کنار رود هلمند (هیرمند)، هم با نام اوستایى بُسته وئیرى، ربطى داشته باشد که پسر زریر، برادرزاده گشتاسب بود.۱۷۵

به عقیده استاد عبدالحى حبیبى این نام در فروزدین یشت بستورى یا بستور بوده که در شاهنامه، اشتباهاً نستور نوشته شده است.۱۷۶ به هر صورت اگر بنابر رأى برخى از نویسندگان، بُست از بُستور و بُسته وئیرى گرفته شده باشد، سؤال این است که پسوند بُست (وئیرى) چه معنایى داشته و چرا حذف شده است؟

در مورد نام بُست، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه دیدگاه دیگرى دارد. وى بُست را از آبُست دانسته و مدعى است که در بیشتر منابع تاریخى و جغرافیایى آبُست ضبط شده است.۱۷۷ البته ایشان نامى از منابع نیاورده و معلوم نیست منظور ایشان، کدام کتاب تاریخ یا جغرافیا است؛ ما در کتاب‏هاى تاریخى و جغرافیایى (متون جدید و قدیم) که در دست‏رس است چیزى در این مورد نیافتیم.

هم‏چنین نویسنده‏اى عرب‏زبان سبب نام‏گذارى شهر بُست را آن دانسته که از آن بوى میوه‏ها و باغ‏ها برمى‏خیزد یا بلند است.۱۷۸

جغرافى‏دانان مسلمان و سیاحان فرنگى بُست را به صورت‏هاى بُست، بِست، قلعه بُست، قلعه بِست و کله بُست و مانند آن ذکر کرده‏اند و جغرافى‏دانان عصر باستان این منزل‏گاه را با نام‏هاى بستیا دزلویتا، بستیگیا دزلنگا، بیسپولیس و بیات مى‏شناختند.۱۷۹

۲- موقعیت شهر بُست

هم‏اکنون در ساحل چپ رود هیرمند (هلمند)، و در ملتقاى این رود با رود ارغنداب خرابه‏هاى شهر کهن و تاریخى بُست دیده مى‏شود که یکى از مراکز مهم مدنیت قدیم این سرزمین بوده است۱۸۰ و آثار به‏جا مانده، از عظمت و شکوه بسیار آن در ادوار گذشته، حکایت مى‏کند.

شهر بُست قدیم در طول جغرافیایى ۹۱ درجه و ۳۸ دقیقه و عرض جغرافیایى ۳۲ درجه و ۵۵ دقیقه۱۸۱ با شهر باستانى زرنج که هم‏اکنون مرکز ولایت نیمروز افغانستان و در منتهى‏الیه جنوب غربى آن واقع مى‏باشد، تقریباً در یک عرض جغرافیایى قرار گرفته و در شرق آن واقع شده است.۱۸۲ این شهر در مقایسه با تمام توابع شرقى سیستان بزرگ، بزرگ‏ترین شهر بوده است و نهر هیرمند که از پشت کوه‏هاى غور خارج شده و از سرزمین رخج و داور عبور مى‏کند، بر بُست جارى مى‏شود و سپس به سوى مرکز سیستان مى‏رود.۱۸۳

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.