مقاله جهانی شدن؛ بحران هویت و تضعیف تربیت دینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جهانی شدن؛ بحران هویت و تضعیف تربیت دینی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جهانی شدن؛ بحران هویت و تضعیف تربیت دینی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تاریخچه جهانی شدن   ۳
مفهوم جهانی شدن   ۵
الف. ویژگی‌های مدرنیسم   ۷
ب. ویژگی‌های پست مدرنیسم   ۸
مفهوم هویت   ۹
سنخ‌شناسی هویت از ایمانوئل کاستلز   ۹
۱٫ تهدیدات هویتی   ۱۱
۲٫ تهدیدات تربیتی با تأکید بر نقش تربیت دینی   ۱۲
الف. دلالت‌های تربیتی مدرنیسم:   ۱۴
ب. دلالت‌های تربیتی پست مدرنیسم:   ۱۴
نتیجه‌گیری   ۱۵
منابع   ۱۷

منابع

واترز، مالکوم‌، جهانی‌شدن، ترجمه اسماعیل‌ مردانی‌گیوی‌ و سیاوش‌ مریدی، تهران، سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی، ۱۳۷۹٫

رابرتسون، رونالد، جهانی‌ شدن، ترجمه کمال‌ پولادی، تهران، ثالث، ۱۳۸۲٫

قراگوزلو، محمد، «جهانی‌ شدن»، اطلاعات‌ سیاسی‌ – اقتصادی، ش‌ ۱۷۸-۱۷۷٫

فوکویا، فرانسیس‌، ارزش‌های‌ فرهنگی‌ و جهانی‌ شدن، ترجمه رضا استادرحیمی، روزنامه‌ همشهری‌ ـ‌ ماه مهر، ۱۳۸۰٫

گیدنز، آنتونی، پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، چ دوم، ۱۳۷۸٫

تاملینسون، جان، جهانی شدن فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی – مرکز بین‌المللی گفت‌ و گوی تمدن‌ها، ۱۳۸۱٫

سلیمانی بشلی، محمدرضا، «جهانی شدن و تأثیر آن بر فرهنگ، با تأکید بر فرهنگ بومی»، پرتو اندیشه، سال اول، شماره ۱، ۱۳۸۷٫

علیوردی نیا، اکبر و سلیمانی بشلی، محمد رضا، «جهانی شدن تهدید امنیت اجتماعی»، فصلنامه امنیت و نظم، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، سال اول، شماره .۱، ۱۳۸۷٫

لاتوش، سرژ، غربی سازی جهانی، ترجمه امیررضایی، تهران، قصیده، ۱۳۸۱٫

گل محمدی، احمد، «نگاهی به مفهوم و نظریه‌های جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، ش۱۱، ۱۳۸۱٫

ـــــ ، «جهانی شدن و بحران هویت»، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره۱۰، ۱۳۸۰٫

میر محمدی، داود، «جهانی شدن، ابعاد و رویکردها»، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، ش ۱۱، ۱۳۸۱٫

کاظمی، علی‌اصغر، جهانی شدن فرهنگ و سیاست، تهران، قومس، ۱۳۸۰٫

عاملی، سعیدرضا، جهانی شدن،آمریکایی شدن و هویت مسلمانان بریتانیا، لندن، ICAS، ۱۳۸۰٫

سجادی، مهدی، فرهنگ عمومی و تربیت دینی، نسخه شماره ۲۹، ۱۳۸۰٫

فرمیهنی فراهانی، محسن، پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، تهران، آییژ، ۱۳۸۳٫

پور شافعی، هادی، «پست مدرنیسم و دلالت‌های آن در تربیت دینی»، مجموعه مقالات تربیت دینی، ص ۱۰۷۸- ۱۰۲۷، ۱۳۸۸٫

پور طهماسبی، سیاوش، «تبیین رابطة جهانی شدن و تربیت دینی»، مجموعه مقالات تربیت دینی، ص۱۱۴۰- ۱۱۱۰، ۱۳۸۸٫

Robertson, Ronald, Globalization: social theory and global culture, London, sage publication, 1992.

Giddens, Anthony, The consequences of modernity, Cambridge, polity press, 1991.

Harvey, David, The condition of post-modernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989.

 1. M. castells, The power of Identity, Oxford, Blackwell. P. 7, 1989.

Heidegger, Martin, “The Thiny, in peerty, language, Thought, New York: Harper & Row, 1971.

MCluhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, New York: MCGraw Hill, 1964.

Modelski, George, principles of word politics (New York: Free Press, 1972), 1972.

چکیده

 

جهانی شدن مفهومی است ناظر بر فشرده شدن جهان، تشدید آگاهی جهانی، فرایند وابستگی متقابل جهانی و آگاهی از جهان به عنوان یک کلیت یکپارچه. از این پدیده به عنوان عامل گسست بین فضا – زمان و مکان، به عنوان سه عنصر هویت‌ساز نیز تعبیر و تفسیر می‌شود. جهانی شدن گرچه فرصت‌های جدید و ظرفیت‌های بالقوه قابل ملاحظه ای را به همراه دارد، اما ذاتاً همراه با تهدیدات جدی است. از جمله می‌توان به ایجاد بحران هویت در جامعه اشاره کرد. این مقاله با الهام از نوع‌شناسی کاستلز(Castells)، از هویت در جامعه مدرن شامل هویت مشروع کننده، آزماینده و مقاومتی، که جهانی شدن را به خصوص با تضعیف رابطه میان فهم دینی، عمل دینی و اعتقادات دینی به عنوان مقدمات پیدایش هویت دینی، ابتدا منجر به ظهور هویت مردد، پس ترکیبی و در نهایت هویت غیردینی می‌شود. با پیدایش هویت غیر دینی، نقش تعلیمات دینی در تربیت افراد در جامعه به عنوان یک معیار ارزشی فراگیر کمرنگ شده ، به حداقل خود رسیده ویا بی‌تاثیر می‌شود. این مقالة یک کار تحلیلی است، ضمن پذیرش این ادعا که جهانی شدن امری پویا، روبه جلو و در حال شدن است، آن را نوعی فرایند غیر دینی می‌داند.

 

کلید واژه: جهانی شدن، هویت مردد، هویت ترکیبی، هویت غیر دینی، تربیت دینی،

 

مقدمه

 

«جهانی شدن»۱ مفهومی است که در چند دهه اخیر در محافل علمی و غیرعلمی مباحث و مناقشه برانگیزی را به خود اختصاص داده است. تحولات اخیر در جامعه جهانی، متأثر از فرآیند جهانی شدن است.۲ فرآیند جهانی شدن با دامنه گسترده هجمة فرهنگی بسیار سنگین را برگستردة جوامع مختلف وارد کرده است، به‌گونه‌ای که ثبات، محدودیت و یکپارچگی جوامع را بر هم‌زده و جامعه همبسته و متحد را بة یک فضای اجتماعی نفوذپذیر و پاره پاره تبدیل می‌کند. امروزه جامعة نظام‌های اجتماعی، محدود و معین نمی‌باشد، بلکه پدیده ای است که بواسطة شبکه‌های اجتماعی فضایی همپوش و متقاطع ساخته می‌شوند.۳ هدف این مقاله، بررسی رابطه میان جهانی شدن و مسئله تربیت دینی در عصر جهانی شدن است. سئوال عمده این است که فرایند جهانی شدن چه تأثیری بر مقوله تربیت دینی افراد، به طور خاص و نقش دین در اصلاح اجتماعی بطور عام دارد؟ آیا جهانی شدن به تقویت نقش دین و تأثیر گذاری مفاهیم دینی منجر می‌شود، یا برعکس به تضعیف این امر و کمرنگ کردن نقش دین و تربیت دینی کمک می‌کند؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت: اجماع کلی در این زمینه در بین صاحبنظران علوم اجتماعی وجود ندارد. در حالیکه، عده‌ای به نقش مثبت فرایند جهانی شدن در این ارتباط اشاره دارند، عدة دیگری به نقش منفی جهانی شدن در تأثیر گذاری دین در تربیت دینی و اساساً نقش دین در حیات اجتماعی بشر معتقد هستند؛ چراکه دین را یک مقوله سنتی دانسته که با پدیدة مدرن جهانی شدن در تقابل قرار دارد. جهانی شدن گرچه فرصت‌های جدید و ظرفیت‌های بالقوه قابل ملاحظه‌ای را به همراه دارد، اما ذاتاً همراه با تهدیدات جدی است. از جمله می‌توان به ایجاد بحران هویت در جامعه اشاره کرد. دراین صورت، این پدیده ارتباط معقول و منطقی میان عناصر هویت ساز را تضعیف کرده، مانع شکل گیری هویت ثابت نزد افراد در جوامع مختلف می‌شود.

 

با توجه به مقدمات فوق، ضروری است تا مروری کوتاه به تاریخچه و مفهوم جهانی شدن و نیز مفهوم هویت داشته باشیم، تا درک مسئله آسان‌تر گردد.

 

تاریخچه جهانی شدن

 

مارشال‌ مک‌لوهان،‌ در دهه‌ ۷۰ با طرح‌ ایده‌ دهکدة‌ جهانی، پیش‌گام‌ طرح‌ مباحث‌ جهانی‌شدن‌ گردید. واژه‌ «جهانی‌شدن»‌ در طول‌ سه‌ دهه‌ گذشته، هم‌زمان‌ با طرح‌ آن‌ در مجامع‌ علمی؛ تعاریف‌ مختلفی‌ به‌ خود گرفته‌ است. در زبان‌ فارسی‌ هم به‌ تبع‌ چنین‌ اختلافاتی‌ در واژه‌ لاتین‌، معادل‌های‌ مختلفی‌ برای‌ آن‌ پیشنهاد شده‌ است: جهانی‌ شدن، جهانی‌سازی، جهان‌گرایی و جهان‌گستری. وجه‌ مشترک‌ برداشت‌های‌ مختلف‌ از واژه‌ «جهانی‌شدن»‌، توجه‌ به‌ بُعد جهانی‌ این‌ پدیده‌ است. واژه «جهانی شدن» در دهه‌های اخیر، به خصوص دو دهه گذشته، کاربرد زیادی پیدا کرده است. اما مفسران دانشگاهی، که از دهه ۱۹۷۰ این واژه را به کار گرفته‌اند، اهمیت آن را به فراست دریافتند. از زمانی که سرمایه‌داری به عنوان نوعی حاکمیت سیاسی اجتماعی بر جهان غلبه یافت، همواره تفکر یک‌سویه نگری در حال شکل‌گیری بوده‌ است و سعی در هم‌سازی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با حاکمیت لیبرال دموکراسی در عرصه جهانی بوده است. جهانی شدن از یک‌سو، یک چارچوب مفهومی برای تبیین واقعیت‌های جاری جهان است و از سوی دیگر، بیانگر نوعی جهان‌بینی و اندیشیدن درباره جهان به عنوان یک منظومه کلان به هم پیوسته است.۴ نخستین تبیین نظری در این زمینه، که منوط به احساس فشردگی قلمروها بوده است، توسط کارل مارکس صورت گرفت. به نظر مارکس، ضرورت تولید سرمایه‌داری به ناگزیر بورژوازی را به جاخوش کردن در همه جا، اقامت در همه جا و ارتباط برقرار کردن در همه جا وا می‌دارد. نیروی مهیب سرمایه‌داری صنعتی، ابتدایی‌ترین منابع فناوری را به نابودی فضا واداشته، تا راه را برای مبادله با همه سو و وابستگی جهان‌شمول ملت‌ها هموار سازند. فرایندی که درست برخلاف محلی‌گرایی تنگ نظرانه‌ای بود که قرن‌ها بشریت را متوقف کرده بود.۵

 

بنابراین، می‌توان حدس زد که تولید فناوری‌های جدید، زیر ساخت‌های لازم برای تولید تمدن واحد جهانی هستند که مرزهای جغرافیایی را کم‌اهمیت و یا بی‌اهمیت کرده‌اند. مارشال مک‌لوهان منتقد فرهنگی کانادایی، مضمون دهکده جهانی مبتنی بر فناوری را مطرح کرد که حاصل شتاب در تمام سطوح سازمان بشری است. این ابداع شاهکار تحلیل آکنده از نگرانی او از فناوری‌های جدید رسانه‌ای در دهه ۱۹۶۰ بود.۶ در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ کسی که روشن‌تر از همه بحث جهانی شدن را مطرح کرد، مارتین هایدگر بوده است. این فیلسوف آلمانی محو فاصله را ویژگی جدایی‌ناپذیر شرایط معاصر می‌داند و معتقد است: همه فاصله‌های زمانی و فضایی آب می‌روند و امروزه آدم یک شبه به جاهایی می‌رسد که پیش‌تر مسافرت به آنها ماه‌ها طول می‌کشید.۷ بنابراین، باید این واقعیت را پذیرفت که جهان همواره در حال تغییر است. در واقع، حیات اجتماعی گروه‌ها در گرو همین تغییر و تحول است و به نظر رونالد رابرتسون، جهانی‌شدن‌ فرایندی‌ است‌ که‌ از عصر رنسانس‌ و قرن‌ پانزدهم‌ آغاز گشته‌ است. وی پنج‌ مرحله‌ مختلف‌ را برای‌ سیر تطور مفهوم‌ جهانی‌شدن‌ پی‌گیری‌ کرده‌ است.۸

 

الف. مرحله‌ نخست، مرحله‌ تکوین‌ و شکل‌گیری‌ اولیه‌ است‌ که‌ از اوایل‌ قرن‌ پانزدهم‌ تا قرن‌ هجدهم‌ در اروپا آغاز گشته‌ است. بدین‌سان،‌ نظام‌ فراملی‌ قرون‌ وسطایی‌ فروریخت‌ و اجتماعات‌ ملی، تحکیم‌ مفاهیم‌ فردی‌ و فردگرایی‌ و ایده‌های‌ مربوط به‌ بشریت‌ و انسان‌ ظهور پیدا کرد.

 

ب. مرحله‌ دوم، مرحله آغاز جهانی‌شدن‌ از نیمه‌ دوم‌ قرن‌ هجدهم‌ تا دهه‌ ۱۸۷۰ است. در این‌ مرحله،‌ گرایش‌ شدیدی پدید آمد به‌ مفاهیمی، چون: ایده‌ دولت‌ واحد همگن، تبلور انگاره‌ روابط‌ رسمی‌ بین‌المللی‌ و فراملی، تلقی‌ فرد به‌ عنوان‌ شهروند، تأکید فراوان‌ بر حقوق‌ انسان‌ و نوع‌ بشر، گسترش‌ پیمان‌ها و نمایندگی‌های‌ مرتبط‌ با تنظیم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ و فراملی‌، و ترازبندی‌ موضوعات‌ در چارچوب‌ ملی‌ و بین‌المللی.

 

ج. مرحله‌ سوم یا مرحله‌ خیزش‌، دهه‌ ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ را در برمی‌گیرد. در چنین‌ مقطعی،‌ چهار مرجع‌ اصلی‌ مطرح‌ است: جوامع‌ ملی، فرد، جامعه‌ بین‌المللی و بشر‌. نمودهای‌ جهانی‌شدن‌ در این‌ دوره‌ عبارت است از: رسمیت‌ مفهوم‌ بشر در سطح‌ بین‌المللی، رشد جنبش‌های‌ وحدت‌ جهانی، نزدیک‌ شدن‌ به‌ پذیرش‌ جهانی‌ تقویم‌ واحد و… .

 

د. مرحله‌ چهارم‌ یا مرحله‌ مبارزه‌ برای‌ هژمونی، شامل نیمه‌ دهه‌ ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ می‌شود. مهم‌ترین‌ ویژگی‌های‌ این‌ دوره‌ عبارت است‌ از: تأسیس‌ جامعه‌ و سازمان‌ ملل‌ متحد، تثبیت‌ استقلال‌ ملی و… .

 

ه‍ . مرحله‌ پنجم‌ به‌ اواخر دهه‌ ۱۹۶۰ تا پایان‌ قرن‌ بیستم‌ برمی‌گردد. که‌ رابرتسون‌ پدیده‌ جهانی‌شدن‌ را به‌ معنای‌ خاص‌ خود در این‌ معنا به‌ کار می‌برد.

 

مفهوم جهانی شدن

 

بدیهی است که جهانی شدن از ابعاد گوناگون برخوردار است و تأثیرات شگرفی بر حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ جوامع مختلف داشته و حتی دولت‌های ملّی را نیز در حالت بیم و هراس قرار داده است. از جمله تأثیرات اساسی جهانی شدن در حوزه فرهنگ، به چالش طلبیدن هویت فردی و اجتماعی و حتی ملّی شهروندان جوامع مختلف است.۹

 

ارائه تعریف جامع و مورد پذیرش عموم برای جهانی شدن، به دلیل اختلاف نظر‌های زیاد میان صاحبنظران و متخصصان این حوزه بر سر ماهیت جهانی شدن بسیار دشوار است. اما با توجه به موضوع بحث، تعاریف متناسب ارائه خواهد شد. رابرتسون در تعریفی از جهانی شدن می‌گوید: «جهانی شدن عبارت است از: فشرده شدن جهان و تشدید آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل».۱۰

 

تعاریفی شبیه به آنچه رابرتسون ارائه کرده است که، نمودی از تحولات صنعت و فناوری است و در گذشته نیز به نوعی مطرح بوده‌ است. چنانکه مارکس از پدیده ای بنام «نابودی مکان توسط زمان»۱۱ و دیوید‌هاروی در پایان دهه ۱۹۸۰ از «فشردگی زمانی- مکانی»۱۲ و گیدنز از اندیشه «پشت‌سرگذاری زمان ـ مکان»۱۳ در مورد جهانی شدن سخن می‌گویند. این نوع نگرش‌ها نشان دهندة آن است که فرایند جهانی شدن، همواره به فشردگی و تعمیق زمان- مکان برای همه مردم جهان دست می‌زند. از این طریق شرایط جدیدی را برای یک جامعه جهانی واحد فراهم می‌کند.۱۴

 

در این‌ مرحله‌ طبق‌ نگرش‌ رابرتسون‌، آگاهی‌ به‌ جهان، تبدیل‌ حقوق‌ مدنی‌ به‌ مسئله‌ای‌ جهانی، افزایش‌ توجه به‌ بشریت، به‌ عنوان‌ یک‌ نوع‌ ویژه‌ از طریق‌ جنبش‌های‌ زیست‌ محیطی، رشد توجه‌ به‌ جامعه‌ مدنی‌ و شهروندی‌ جهانی، تحکیم‌ موقعیت‌ ارتباط‌ جمعی‌ در جهان،‌ و رشد اسلام‌گرایی‌ به‌ مثابه‌ جنبش‌ ضدجهانی‌شدن،۱۵ سرچشمه‌های جهانی‌شدن‌ است که به‌ قرن‌ پانزدهم‌ برمی‌گردد. دیگران‌ جهانی ‌شدن‌ را پدیده‌ای‌ همزاد زندگی‌ اجتماعی‌ انسان‌ معرفی‌ کرده‌اند. در این زمینه، سه گزینه در شناسایی‌ جهانی‌شدن‌ مطرح‌ است:

الف. جهانی‌شدن‌ فرایندی‌ است‌ که‌ از آغاز‌ تاریخ‌ بشر آغاز شده‌ و تاثیرهای‌ آن‌ با گذشت‌ زمان‌ افزایش‌ یافته‌ است. اما این‌ فرایند در سال‌های‌ اخیر جهش‌ ناگهانی‌ داشته‌ است؛

 

ب. جهانی‌شدن‌ همزاد تجدد است. در نگاهی‌ دیگر، همان‌ توسعه‌ سرمایه‌داری‌ است‌ که‌ اخیراً‌ از یک‌ جهش‌ ناگهانی‌ برخوردار شده‌ است؛

 

ج. جهانی‌ شدن، پدیده‌ و فرایندی‌ متأخر است‌ که‌ همراه‌ با فرایندهای‌ اجتماعی، با عناوین‌ فراصنعتی، فراتجدد، یا شالوده‌شکنی‌ سرمایه‌داری‌ همراه‌ است.۱۶

 

ان‌ تامیلنسون‌ نیز با تأکید بر پیچیده‌ شدن‌ ارتباط‌ در عصر جهانی‌شدن‌، آن‌ را با مدرنیته‌ پیونده‌ زده‌ و معتقد است:‌ جهانی‌شدن‌ شبکه‌ای‌ به‌ سرعت‌ گسترش‌ یابنده‌ و همیشه‌ متراکم‌ شونده‌ از پیوندهای‌ متقابل‌ و وابستگی‌های‌ متقابل‌ است‌ که‌ وجه‌ مشخصه‌ زندگی‌ اجتماعی‌ مدرن‌ به‌ شمار می‌رود.۱۷ رابرتسون‌ هم با تأکید بر آگاهی، جهانی‌شدن‌ را چنین‌ تعریف‌ می‌کند: «مفهوم‌ جهانی‌شدن‌ به‌ درهم‌ فشرده‌شدن‌ جهان‌ و هم‌ تراکم‌ آگاهی‌ نسبت‌ به‌ جهان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کل‌ دلالت‌ دارد.»۱۸

 

هر چند این تعاریف‌ سه‌گانه‌ از جهانی‌شدن‌ عمدتاً‌ بر یک‌ وضعیت‌ ارتباطی‌ خاص‌ و فشرده‌ تأکید دارند، در نگرش‌های‌ دیگر که‌ از منظر انتقادی‌ مطرح‌ شده‌اند، جهانی‌شدن‌ با امریکایی‌شدن‌ پیوند خورده‌ است. از نظرلاش‌ ویوری،‌ جهانی‌شدن‌ در واقع‌ جهانی‌شدن‌ سرمایه‌داری‌ پیشرفته‌ است.۱۹ فوکویاما هم که‌ ادعا می‌کند جهانی‌شدن‌ همان‌ امریکایی‌ شدن‌ است،‌ مد‌عی‌ است که‌ الگوی‌ امریکا، که‌ مردمان‌ دیگر فرهنگ‌ها خود را با آن‌ هم‌آهنگ‌ می‌کنند، مربوط‌ به‌ دو یا سه‌ نسل‌ پیش‌ است. زمانی‌ که‌ سخن‌ از جهانی‌شدن‌ و نوگرایی‌ به‌ میان‌ می‌آید، امریکای‌ دهه‌ پنجاه و شصت را تداعی‌ می‌کند… فرهنگی‌ که‌ در دهه‌ پنجاه و شصت اشاعه‌ یافت، ایده‌آل‌ بود.۲۰

 

در تقسیم‌بندی تاریخ تحول فکری جوامع انسانی، می‌توان سه دورة مشخص را در نظر گرفت. این تقسیم‌بندی بهتر می‌تواند ما را در درک فضای مفهومی جهانی شدن کمک کند:

دورة پیشامدرن (از قرن ششم قبل از میلاد تا سده‌های میانی)؛

دورة مدرن (از رنسانس تا پایان قرن نوزدهم)؛

دورة پست مدرن (از دهة ۶۰ قرن بیستم شروع شد)؛

 

در مجموع، میتوان گفت: جهانی شدن بیشتر شامل دو دورة اخیر تحولات فکری بشر، به خصوص دوره مدرن و پست‌مدرنیسم است. بیشترین تأثیرات و دلالت‌های تربیتی مدرنیسم در قرن نوزدهم و بیستم، بر پیکره تربیت دینی وارد شد و با ورود به دورة پست‌مدرنیسم، این تأثیرات در غلب شک‌گرایی و تقویت نسبیت اندیشی به اوج رسده است. برای درک بیشتر موضوع، به اختصار بعضی از ویژگی‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم را بیان می‌کنیم:

 

الف. ویژگی‌های مدرنیسم

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت جهانی شدن و توسعه
 • پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن
 • مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران
 • مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟
 • مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.