مقاله جوشکاری ترمیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  جوشکاری ترمیت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  جوشکاری ترمیت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-تعریف جوش ترمیت (ASTM) 4
2-تاریخچه فرایند جوشکاری ترمیت ۴
۳- فرایند جوشکاری ترمیت ۴
۴-کنترل دما در جوش ترمیت ۷
۵- روشهای مختلف جوشکاری ترمیت ۸
۱-۵- جوشکاری ترمیت فشاری ۸
۲-۵- لحیم کاری ترمیتی ۹
۳-۵- جوشکاری ترمیت ذوبی ۹
۶- مدل انتقال حرارت در جوشکاری ترمیتی ۱۱
۷- متالورژی جوش ترمیت ۱۳
۸- نحوه انجام فرایند جوش ترمیت ۱۷
۱-۸- عملیات مقدماتی ۱۷
۲-۸- علمیات ریخته گری ۱۸
۳-۸- عملیات پایانی ۲۱
۹- کاربرد های جوش ترمیت ۲۳
۱۰- مزایای جوش ترمیت ۲۵
-۱۱مزایای جوشکاری ریلهای آهن به یکدیگروساختن ریلهای طویل ۲۶
۱۲- معایب ومحدودیتهای جوش ترمیت ۲۷
۱۳-وسایل و تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری ترمیت ۲۷
۱-۱۳- بوته ۲۸
۲-۱۳- تهگلدان ۲۸
۳-۱۳- قالبها و مدلهای ریخته گری ۲۹
۴-۱۳- فشفشه ۳۰
۵-۱۳- مشعل پیش گرم سازی ۳۰
۶-۱۳- دستگاه برش هیدرولیک ۳۱
۷-۱۳- دستگاه سنگ زنی ۳۲
۱۵- انبار کردن پورد ترمیت ۳۲
منابع ومراجع ۳۴

 

منابع ومراجع:

۱- ASM Handbook, volume 6, Welding,Brazing and Soldering

2- R.S. Parmar, Welding Processes and Technology, Indian Institute of Technology

3- Richard L.Little, Welding And Welding Technology, CentralArizonaCollege

4- Dr. O.P.Khanna, Welding Technology

5-G.A.Offereins and P.J.Mutton, Recent Experience With Performance of Aluminothermic Rail Welds Under High axle Loads, international rail track conference,2001

6- Michael.Morlock, Metod  and System for Welding Railroad Rails, United States Patent

7- Michael E.Ashton, Aluminothermic Welding of Austenitic Manganese Steel, United States Patent

13- گزارش فنی تولید پودر ترمیت در داخل کشور، آرشیو مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۱۴- گزارش علل شکست جوش ترمیت، آرشیو مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۱۵-  دستورالعمل جوشکاری درز ریل( طبق فیش UIC ) ، آرشیو مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۱-تعریف جوش ترمیت (ASTM):

نوعی جوش ذوبی می باشد که در آن اتصال دو فلز به همدیگر بعد از گرم شدن بوسیله فلزی با دمای بالا که واکنشی آلومینوترمیک راپشت سر گذاشته انجام می شود وفلز مایع که از واکنش اکسید فلز وAl بدست آمده است بعنوان فلز پر کننده عمل می کند.این پروسه جزء پروسه­هایThermochemical Welding  می باشدو در گروه Minor Welding Process که دارای استفاده های خاص وموردی می باشند قرار می گیرد.

۲-تاریخچه فرایند جوشکاری ترمیت:

یکصد و بیست سال پیش ۱۸۹۸ پروفسور دکتر هانس گلداشمیت در شهر اسن آلمان موفق به استخراج فلزات سخت از اکسید آنها بر پایه واکنش احیای اکسید توسط یک احیا کننده مناسب شد.

این روش در سال ۱۹۲۰ در جوش ریل تراموا در آمریکا بکار گرفته شد البته در بعضی منابع بکارگیری زودتر این روش در آلمان اشاره شده است. در سال ۱۹۳۳ از جوش ترمیت برای گسترش ریلهای طویل استفاده شد و استفاده از این جوش در مصارف الکتریکی از سال ۱۹۳۸ آغاز شده است.پیشرفتهای این روش در طی جوشکاری ریلها در بخش بعدی آورده شده است.

۳- فرایند جوشکاری ترمیت:

اکسیدهایی که توسط آلومینیوم احیا می شوند واکنش احیا به واکنش آلومینوترمی معروف بوده و این واکنش اساس فرایند جوشکاری ترمیت می باشد. واکنش آلومینوترمیک مربوط به احیای آهن بصورت زیر نوشته می شود:

Fe­­۲O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe + 760KJ at 2450°c

1Kg (thermite) = 524g(Fe) + 427g(Al2O3) + 181500 cal

در این فرایند واکنش بین اکسید آهن و آلومینیوم رخ داده و در نهایت مذاب آهن و اکسید آلومینیوم

تولید می شود. دمای واکنشc  ˚۲۸۰۰- c  ˚۲۴۰۰ می باشد. مطالعات انجام شده روی مکانیسم واکنش آلومینیوم با اکسید آهن، نشان داده است که این واکنش در دو مرحله یکی در دمایc  ˚۹۶۰ و دیگری در دمایc ˚۱۰۶۰ انجام می شود. در دمای c  ˚۹۶۰ محصولات واکنش Fe2O3  و Al2O3 می باشد که بصورت زیر نوشته می شود:

۹Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 6 Fe2O3 + 6FeO

درمرحله بعدی که دردمایc ˚۱۰۶۰ انجام میشود، Fe،FeAl2O4 و Al2O3 بصورت زیر بوجود می آید:

Fe2O3 + 2Al = Al2O3  + ۲Fe

3Fe2O3 + 2Al = 5FeO + FeAl2O4


دو مرحله واکنش از نتایج آزمایشات DTA استنیاط می شود که در شکل ۱ ارائه شده است. عمده ترین کاربرد فرایند ترمیت در جوشکاری ریلهاست که در سراسر جهان برای جوشکاری ریل و ایجاد خطوط مداوم استفاده می شود بطوریکه این فرایند از سال ۱۹۰۶ میلادی برای اتصال ریلها برای ایجاد خطوط طویل و یا تعمیرات آنها استفاده می شده است. در ابتدا از واکنش ترمیت فقط برای گرم کردن دو سر ریل استفاده می شد و آن را به دمای مناسب برای تغییر شکل گرم می رساند.

شکل۱: نتایج آزمایشات DTA

و سپس با اعمال فشار اتصال ناقصی ایجاد می شد. بدین ترتیب که مذاب حاصل از واکنش ترمیت داخل قالبی که در دو سر ریل نصب شده ریخته می شد و دو سر ریل را گرم می کرد. در سال ۱۹۲۰ میلادی، اصلاحات زیادی در رابطه با فرایند جوشکاری ترمیت انجام شد و بعنوان نمونه دو سر ریل قبل از ریختن مذاب تا دمایc ˚ ۹۰۰ با مخلوط هوا و بنزین گرم می شد. از دیگر کاربردهای جوشکاری ترمیت می توان به اتصالات فولاد به مس، مس به مس، تعمیر عیوب قطعات ریختگی سنگین، جوشکاری آرماتورهای مورد استفاده در سازه ها و اتصال کنداکتورهای با پایه مس اشاره کرد.

در سال ۱۹۳۸ از گاز پروپان برای پیشگرم کردن استفاده شد و در سال ۱۹۳۹ به این گاز اکسیژن نیز اضافه شد. در همان سال جوشکاری پرسی جای خود را به فرایند جوشکاری ترمیت که امروزه استفاده می شود داد.

سایر واکنشهای آلومینوترمیکی به همراه گرمای آزادشده در آنها وماکزیمم دمای واکنش بصورت زیر می باشد:

With Iron:

3Fe3O4 + ۸Al = 9Fe + 4Al2O3 + ۳۰۱۰ KJ/mol     (۳۰۹۰)

Fe2O3 + ۲Al = 2Fe + Al2O3 + ۷۵۹ KJ/mol     (۲۹۶۰)

FeO + 2Al = 3Fe + Al2O3 + ۷۸۳ KJ/mol     (۲۵۰۰)

 

With Copper:

3Cu2O + 2Al = 6Cu + Al2O3 + ۱۰۸۹ KJ/mol     (۳۱۴۰)

۳CuO + 2Al = 3Cu + Al2O3 + ۱۱۵۲ KJ/mol     (۴۸۶۵)

 

With Nickel:

3NiO + 2Al = 3Ni + Al2O3 + ۸۶۴ KJ/mol     (۳۱۷۰)

 

With Chromium:

Cr2O3 + ۲Al = 2Cr + Al2O3 + ۲۲۸۷ KJ/mol     (۲۹۷۵)

 

With Manganese:

3MnO + 2Al = 3Mn + Al2O3 + ۱۶۸۶ KJ/mol     (۲۴۲۵)

۳MnO2 + ۲Al = 3Mn + 2Al2O3 + ۴۲۵۶ KJ/mol     (۴۹۹۰)

 

میل ترکیبی اکسیژن با Al و فاصله زیاد اکسید آن باسایر اکسیدهای بالا دردیاگرام الینگهام اساس واکنشهای بالا می باشد.این واکنشها غیر انفجاری و پیشرونده میباشند وازگرمای آنها می توان به روشهای گوناگون استفاده نمود. منظور از پیش رونده بودن واکنشها این است که با شروع واکنش در یک نقطه گرمای ایجاد شده، انرژی اکتیواسیون لازم برای ادامه واکنش را در سایر نقاط مهیا می کند.

 جوشکاری ترمیت شامل ملاحظات گوناگون سه شاخه مهم ریخته گری ، ترمودینامیک و جوشکاری  می باشد.

فرایند جوشکاری ترمیت که ذکر مختصری از تاریخچه و نحوه اتصال آن مرور شد بطور وسیعی در اتصال ریلها در کشورهای مختلف از جمله آمریکای شمالی استفاده می شود. در این کشور سالانه حدود ۴۰۰۰۰۰ بند جوش ترمیت در احداث خطوط جدید و نگهداری خطوط قدیمی ایجاد می شود.در راه آهن ایران نیز که دارای ۶۷۵۲ کیلومتر خط آهن می باشد تاکنون ۵۵۰۰ کیلومتر از خطوط جوشکاری طویل شده است.

۴-کنترل دما در جوش ترمیت:

 گرمای آزاد شده برای واکنش اکسید آهن در حالت ایده آل دما را تا ۳۰۸۸ درجه سانتیگراد میرساند.

تلفات در اثرتشعشع و هدایت دما را تا ۲۷۰۰ درجه سانتیگراد کاهش می دهدامابا توجه به اینکه

دمای جوش آلومینیوم ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد دما باید به کمتر از این مقادیر کاهش یابد. این عمل توسط مواد افزودنی به پودر ترمیت انجام می شودو دما تا حد مطلوب کنترل می شود.

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله متالوژی پودر
 • پاورپوینت تست های غیر مخرب جوش
 • پاورپوینت جوشکاری پلاستیک ها
 • مقاله جوشکاری
 • گزارش کارآموزی جوشکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.