مقاله جو سازمانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جو سازمانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جو سازمانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
– مقدمه                                            ۲
– بیان مسأله                                            ۳
– اهمیت تحقیق                                        ۴
– فرضیه های پژوهش                                        ۵
– تعاریف عملیاتی                                        ۶
فصل دوم: مروری برادبیات پیشینه تحقیق
– مقدمه                                            
۱- بخش اول: ادبیات ومعانی نظری                                 ۱۰
– تعاریف جو سازمانی                                     ۱۱
– انواع جو سازمانی                                        ۱۵
۲- بخش دوم: پیشینه پژوهش                                ۲۱
– پژوهش های خارجی                                    ۲۱
– پژوهش های داخلی                                    ۲۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
–  نوع تحقیق                                            ۲۴
– جامعه آماری                                        ۲۴
– نمونه آماری                                            ۲۴
– نحوه جمع آوری داده ها وکسب اطلاعات                        ۲۵
– ابزار اندازه گیری                                         ۲۵
– روایی وپایانی ابزار اندازه گیری                                ۲۵
– روش نمره گذاری پرسشنامه یافته های مربوط به آن                    ۲۷
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
– مقدمه                                            ۲۹
– تجزیه وتحلیل توصیفی                                    ۳۰
فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری داده ها
– مقدمه                                             ۴۳
– خلاصه ونتیجه گیری                                    ۵۷
– پیشنهادها                                            ۵۸
– محدودیت ها                                        ۵۸
– منابع ومآخذ                                            ۵۹
پرسشنامه توصیف جو سازمانی                                ۶۱

فهرست منابع

 به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کتب

ب) مجلات

ج) پایان نامه ها

الف) کتب

– علاقه بند، علی، اصول مدیریت آموزشی، بعثت، تهران، ۱۳۷۱٫

– هرسی، پال و کنث بلانچارد، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳٫

– شیرازی، علی، مدیریت آموزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۳٫

– علاقه بند، علی، فرهنگ و جو سازمانی، جزوه منتشر نشده، ۱۳۷۵

– اقتداری، علی محمد، فرهنگ سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲

ب) مجلات

– کدیور، پروین بررسی قضاوت های اخلاقی دانش موزان و رابطه آن با جو سازمانی، فصل نامه تعلیم و تربیت شماره ۴ ۱۳۷۵، ص ۶۹-۴۹

– عبدالرضا، بیگی نیا، ماهنامه علمی- پژوهشی دانشکده شاهد، دانشور، سال دهم، دوره جدید  دی ۱۳۸۲٫

– علاقه بند، علی. فصل نامه مدیریت درآموزش وپرورش شماره مسلسل۲۰- ۷۷-۱۳۷۴٫

– دکتر کریور، پروین- فصل نامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء شماره (۷ -۸).

– شیرکوند- شهرام، تبریز ۱۳۸۰- شماره ۱۱۶الی ۱۲۰، مقاله روحیه وجو سازمانی.

– دکتر خداداد حسینی- سید حمید، مجله دانشور شماره ۲۸ سال هفتم تابستان ۷۹٫

ج) پایان نامه ها

– فهیم منش ‹ دوباش› ، حمید رضا، بررسی ومقایسه جو سازمانی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی شهید بهشتی وتربیت معلم تهران درسال تحصیلی ۷۸-۱۳۷۷، دانشگاه تربیت معلم (دانشکده علوم تربیتی).

مقدمه

 ماهیت محیط های اجتماعی کار در سازمان ها، از موضوع های مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است. مطالعه زمینه های اجتماعی انسان در سازمان ها، در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ با تحقیقات (کرت لوین) آغاز شد. لوین معتقد بودکه رفتار انسان تابع تعادل شخصیت با محیط فرد است از این رو توجه به توصیف و تحلیل محیط ها به عنوان میدان های نیرو هایی که انسان را تحت تأثیر قرار می دهند، حائز اهمیت است حاصل این اعتقاد در محیط های سازمانی، مطالعات پیرامون جو سازمانی و مفاهیمی نظیر آن است.

تحقیقات درباره جو سازمانی  با رویکرد های متفاوتی صورت گرفته ودرنتیجه درمفهوم پردازش جوسازمانی به اجزا وروابط متقابل گوناگونی تأکید شده است. رویه هم رفته، مفهوم جو، با گذشت زمان به جای اینکه وضوح وصراحت بیشتری پیدا کند، به ابهام گراییده است. بنابراین شگفت انگیز نیست که درسالیان اخیر،این مفهوم تحت الشعاع مفهوم فرهنگ سازمانی، قرارگرفته است. با وجود این علاقه به موضوع جو سازمانی همچنان پابرجاست شاید به این دلیل که با مشاهده ویژگی های سازمان های گوناگون، این احساس قویاً به انسان دست می دهد که این ویژگی ها درهر سازمانی متمایزند وشدیداً مشاهده گر را تحت تأثیر قرارمی دهند.

(علاقه بندی- علی، فصل نامه مدیریت درآموزش وپرورش، شماره مسلسل ۲۰)

دراین تحقیق، تحلیل ما از محیط داخلی کار به مفهوم جو سازمانی توجه خواهد داشت که این مفهوم به نوبه خود متأثر از سازمان رسمی، سازمان غیررسمی، سبک رهبر، شخصیت افراد            می باشد. همچنین آن را می توان انعکاسی از فرهنگ سازمانی دانست این فصل به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول ادبیات ومبانی نظری، بخش دوم پیشینه پژوهش دربخش اول به تعاریف جو سازمانی، انواع جو سازمانی از نظر هالپین وکرافت پرداخته شده است دربخش دوم نگاهی اجمالی به تحقیقات پیشین درارتباط با جو سازمانی دارد که شامل پژوهش های داخلی وخارجی است.

بخش اول: ادبیات ومبانی نظری

تعاریف جو سازمانی

جو جهت گیری عناصر داخلی سازمان را دربرابر طبقه بندی تحلیلی عناصر خارج ازسازمان نشان می دهد به همین خاطر ازمفاهیم جوی وساختاری برای جهت گیری عناصر داخلی وخارجی قابل قیاس هستند.    ( درماهنامه علی-  پژوهشی دانشگاه شاهد دانشورسال دهم شماره ۲ دی شماره ۲۰ دی ۱۳۸۲)

مجموعه ویژگی های درونی ای که مدرسه ای را ازمدرسه دیگر متمایز ساخته ورفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرارمی دهد جو سازمانی آن مدرسه نامیده می شود.

جو مدرسه عبارت است ازکیفیت نسبتاً پایدار محیط مدرسه که:

۱- به وسیله معلمان تجربه می شود.             ۲- رفتار آنها را تحت تأثیر قرارمی دهد

۳- مبتنی برادراکات جمعی آنان است.

(فصل نامه مدیریت، آموزش وپرورش- علی علاقه بند- شماره مسلسل ۲۰)

جو سازمانی مدرسه، حاصل تلاش وکوشش وروابط وکنش های متقابل میان گروه های درون مدرسه، یعنی مدیران، معلمان، کارکنان ودانش آموزان است.

(فصل نامه مدیریت، آموزش وپرورش- علی علاقه بند- شماره مسلسل ۲۰- ۷۷-۱۳۷۴)

شخصیت همان چیزی است که ما بعنوان ‹‹ جو ›› مدرسه توصیف می کنیم، نسبت جو سازمانی به مدرسه، نسبت شخصیت است به فرد. (همان منبع)

 جو زمانی پدید. فرهنگی برجسته است که می توان آن را نمایش ظاهری فرهنگ سازمانی دانست (محمد علی طوسی- ۱۳۷۲ ص۲۷) جو عبارت است از انعکاسی ازفرهنگ سازمانی.

(وتر ۱۹۸۷-ص ۱۶۳)

جو سازمانی مجموعه ای ازخصوصیات درونی پایدار یک مدرسه می دانند که آنرا از سایر مدارس متمایز می کند.(هری ومیکل ۱۳۷۱)

جو سازمانی به جنبه کیفی روابط بین افراد دریک سازمان گفته می شود. کیفیتی که برادراک جمعی افراد دریک موسسه مبتنی است وبرای آنهاکاملاً ملموس است.(مکلری وفسلی)

(فصل نامه مدیریت، آموزش وپرورش- علی علاقه بند- شماره مسلسل ۲۰- ۷۷-۱۳۷۴)

خصوصیات داخلی یک سازمان است که دربروز رفتارسازمانی نیروی انسانی، بخصوص درخود باوری جهت اظهار نظر، مشارکت وانگیزش تأثیر می گذارد.(مصطفی عسگریان ۱۳۷۸)

جو سازمانی مدرسه به عنوان کیفیتی درونی وویژه به گونه ای که اعضای مدرسه آن را تجربه ودرک نمایند.(هاپین وکرافت)

(دکتر بروین کریور- فصل نامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا شماره ۷ و۸)

مجموعه مشخصات درونی که یک سازمان را ازسازمان دیگر متمایز می سازد وبررفتار افرادی اثر می گذارد که درآن فعالیت می کنند جوسازمانی نامیده می شود.

جورج لیوین وروبرت استرینجر می گویند‹‹ جوسازمانی شامل ادراکاتی که فرد ازنوع سازمانی دارد که درآن کار می کند واحساس او نسبت بر سازمان برحسب ابعادی مانند استقلال ساختار سازمانی، پاداش ملاحظه کاری، صمیمیت وحمایت وطراحت ››

(مقاله روحیه وجو سازمانی- شهرام شیرکوند- تبریز ۱۳۸۰ شماره ۱۱۶ و۱۳۰ ص۹۶تا۹۷)

مجموعه ای ازخصوصیات داخلی که موجب تمایز سازمان ها از یکدیگر شده ودررفتار اعضای آنها تأثیر دارد وبراساس سه ویژگی زیر می توان تعریف کرد:

الف- به آن صورتی که به وسیله اعضای سازمان تجربه شده است.

ب- بر روی رفتار آنها تأثیر می گذارد.

ج- می تواند برحسب ارزش های ویژه یا با ارزش های اقتصادی سازمان تعریف شود.                    (تاج یوری ولیتوین ۱۹۶۸)

جو سازمانی کیفیت نسبتاً مداوم محیط داخلی سازمان است که یک سازمان را ازدیگر                     سازمان ها متمایز  سازد وازرفتار وسیاست های اعضای سازمان بخصوص مدیریت ارشد سازمان نشأت می گیرد توسط اعضای سازمان تصور می شود. بعنوان زمینه تغییر یک موقعیت بکار می رود، درهدایت فعالیت ها بعنوان عامل فشار محسوب می شود .(پریچارد وکارامیک)

( ماهنامه دانشور سال دوم شماره ۲ دی ۱۳۸۲)

هالپین وکرافت که پیشتاز سنجش عینی جو سازمانی بوده اظهار می دارند:

طرز رفتار واقعی رهبر نسبت به طرز رفتاری که گروه کارکنان او ادراک کرده اند ازاهمیت کمتری برخورداراست زیرا که ادراک رفتار مدیر است که رفتار اعضای گروه را شکل داده وبراساس آن جو سازمانی را تعریف می کنند ویژگی های درونی که یک سازمان را ازسازمان دیگر متمایز ساختند وبرروری رفتارافراد آن تأثیر می گذارد، جو سازمانی نامیده شده است که این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان وتصیف های آنها ازویژگی های درونی سازمان سنجیده می شود. هوی ومیسکل نیز علاوه براینکه منبع جو را ادراک کارکنان ازمحیط عمومی کار درسازمان می دانند آنرا متأثر ازسازمان رسمی وغیررسمی، شخصیت افراد ورهبری سازمان بیان می کنند. آنها دراین مورد می گویند ‹‹ جو سازمانی اصطلاح وسیعی است که به ادراک معلمان از محیط عمومی کار درمدرسه اطلاق شده ومتأثر ازسازمان رسمی وغیررسمی به شخصیت افراد ورهبری سازمان است. ››

 (هوی ومیسکل ۱۹۸۷- ترجمه عباس زاده – ۱۳۷۱ ص۱۷)

روسو جوسازمانی را بازتاب وانعکاس درشیوه تفکر ودیدگاه می داند که عبارتند از: دیدگاه تعاملی ودیدگاه اسناد سازمانی. روسو معتقد است چنانچه جو سازمانی را بعنوان مؤلفه دقیق ومشخص از دارایی سازمان بدانیم، دیگر جو سازمانی یک برداشت محض نخواهد بود.

(منبع: دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، دانشور سال دهم شماره ۲ دی ۱۳۸۲)

درمطالعه جو سازمانی وارتباط آن با ساختار وفرآیند عملکرد لاولی وهمکارانش جو سازمانی را یک متغیر مداخله گر میان ساختار وفرآیند سازمانی ازیک طرف وعملکرد سازمانی ورضایت شغلی ازطرف دیگر محسوب کرده اند.(لاولی وهمکارانش)

(مجله دانشور شماره ۲۸ سال هفتم تابستان ۷۹- صفحه ۵۷تا۶۵- دکتر سید حمید خداداد حسینی)

شاید تعریف هوی ومیسکل ازجو را بتوان مکمل تعاریف دیگر بخصوص تعریف هالپین وکرافت دانست چرا که آنها علاوه براین که منبع جو را ادراک کارکنان ازمحیط عمومی کار درسازمان می دانند. آن را نیز، متأثیر از عواملی چون سازمان رسمی، غیر رسمی، شخصیت افراد ورهبری سازمان بیان می کنند. بنابراین دراین تحقیق ابتدا به ارائه تعاریف وانواع جو سازمانی ازدیدگاه هالپین وکرافت اشاره شده است.

انواع جوهای سازمانی

65,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
 • مقاله سازمان های غیر دولتی
 • مقاله سازمان
 • مقاله تفکر استراتژیک
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.