مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

حسابداری برای سودهای نهایی   ۱
توضیحات گزارش شده   ۱
مکاتبات به منظور ارائه کردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده:   ۱
سفارش ها:   ۱
موضوع:   ۳
خلاصه :   ۵
* شرایط تشخیص:   ۵
* شرایط اندازه گیری :   ۶
* سودهای پایانی ،‌از طریق سود تعیین شده حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB فراهم شده اند:   ۶
* شرایط آشکارسازی   ۷
* زمان مؤثر:   ۷
* مقدمه:   ۱۰
* اندازه گیری :   ۱۴
* تشخیص سود پایانی در بدهی ها و هزینه ها در بهره های پول صورت حساب های بنیادین مالی:   ۱۶
* تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در کاهش بهرة صورتحساب های مالی اصلی:   ۱۷
* یادداشت آشکارسازی ها:   ۱۸
*  زمان موثر و انتقال:   ۱۸
اندازه گیری:   ۲۳
نتایج سودهای پایانی بر سودهای کارمندان دیگر:   ۲۳
سودهای پایانی مربوط به سلامتی:   ۲۴
* سودهای پایانی غیر از سلامتی:   ۲۷
تشخیص:   ۲۹
یادداشت آشکار سازی ها:   ۳۲
تاریخ مؤثر و انتقال:   ۳۳
گزارش  بدهی ها:   ۳۴
اساس حسابداری:   ۳۵
اندازه گیری و تشخیص سودهای پایانی:   ۳۷
ادعاها و داوری ها:   ۳۸
* اقدامات حقوق بازنشستگی – گزارش کارفرما قسمت ۲۰P   ۳۹
سودهای پایانی:   ۴۰
* سودهای کارمندان سابق بجز سودهای حقوق بازنشستگی – گزارش کارفرما   ۴۱
قسمت ۵۰P   ۴۱
* سودهای پایانی  قسمت ۲۵T   ۴۱
* طرح های حقوق بازنشستگی – سود مشخص    قسمت ۵Pe   ۴۲
سودهای پایانی:   ۴۳
* طرح های سود کارمندان سابق بجز طرح های حقوق بازنشستگی قسمت ۵۰Po   ۴۳

* مقدمه:

۱-  برخی دولت ها سودهای در نظر گرفته شده را برای تسریع پایان ارادی کارمند از سرویس ها تهیه می کند – گاهی اوقات به انگیزه های ابتدایی حقوق بازنشستگی مراجعه می کند که ممکن است برای یک دورة‌کوتاه مدت پیشنهاد شود یا در برخی موارد ممکن است قسمتی از پیشنهاد طولانی مدت باشد. نمونه های سودها بطور معمولی بعنوان محرک هایی برای پایان های ارادی قید می شوند که شامل پرداخت های پول نقد (در یک زمان یا مدتها) – افزایش ها برای سود مشخص شدة حقوق بازنشستگی یا دیگر فرمول های سود کارمندان سابق (OPEB) و پوشش مراقبت های بهداشتی زمانی که غیر از اینها قید میشوند – می باشد.همچنین ، گاهی اوقات دولت ها ، سودها را برای کارمندان بعنوان نتیجة پایان های غیر ارادی مانند از کار بی کار شدن ها قید می کنند. نمونه های سودهای قید شده برای پایان های غیر ارادی شامل تفکیک و جداسازی – دسترسی مداوم به بیمة سلامتی از طریق طرح بیمة گروه کارمندان – مشاورین شغلی و سرویس های خارج از جایگزینی می باشد.

همچنین تداوم مراقبت های بهداشتی تحت عمل یکپارچگی تطبیق بودجة چند هدفی (COBRA) بعنوان نتیجة پایان های ارادی و غیر ارادی – در شرایط خاص پیش بینی می شود.

۲-  قبل از این صورتحساب ، راهنمایی برای کارمندان دولتی حسابداری و گزارش برای سودهای پایانی به یک شکل سودهای پایانی ارادی محدود میشد – یعنی سودهای پایانی خاصی – که بعنوان آن دسته از پیشنهادها برای دورة کوتاه مدت تعریف می شوند.

هدف این صورتحساب ، بهبودی گزارش مالی از طریق نیاز دولت ها به محاسبة سودهای پایانی مشابه در حالت های یکسان – در نتیجة افزایش قیاس پذیری صورتحساب های مالی است. این کار بوسیلة تهیه راهنما برای کارمندان دولتی به جهت اندازه گیری – تشخیص و گزارش بدهی ها و هزینه های مربوط به تمام سودهای پایانی صورت می پذیرد. که شامل سودهای پایانی ارادی (بدون محدودیت همچون یک دورة زمانی که طی آن سودها پیشنهاد میشوند) و سودهای پایانی غیر ارادی می باشد.

در نتیجه این صورتحساب بر راهنمای قبلی که مربوط به حسابداری برای سودهای پایانی خاصی بود ارجحیت دارد.

– استانداردهای حسابداری دولتی و گزارش های مالی (یا صورتحساب های ) مالی

– گسترة و توانایی بکارگیری این صورتحساب

۳- این صورتحساب ، استانداردهای حسابداری و گزارش هالی مالی، در مورد سودهای پایانی را ایجاد می کند. همانطور که در این صورتحساب بکار رفته، سودهای پایانی ، سودهایی هستند که بوسیلة‌کارفرما ها برای کارمندان تهیه می شوند، همان طور که یک انگیزه، پایان خدمات را بالا می برد یا همانند یک نتیجة ارادی پایان نخستین (یا سودهای پایانی ارادی) یا بعنوان نتیجة غیر ارادی پایان نخستین از خدمات (یا سودهای پایانی غیر ارادی) . سودهای پایانی شامل انگیزه های اولیة بازنشستگی – سودهای تفکیک و جداسازی و دیگر سودهای مربوط به پایانی می باشد.

۴- سودهای پایانی همانطور که در پاراگراف ۳ توضیح داده شدند – در ماهیت از حقوق (یا مستمری) و سودها متفاوت هستند و شامل سودهای کارمندان سابق می باشند که یک کارفرما بعنوان جبران (یا غرامت) خدمات کارمند تخصیص می دهد. بنابراین سودهای کارمندان سابق (حقوق های بازنشستگی و OPEB ) که قسمتی از جبران یا غرامتی هستن که کارفرماها در مبادله . برای خدمات دریافت شده عرضه م یکنند از حوزة این صورتحساب خارج میشوند. شرایط حسابداری در مورد حقوق های بازنشستگی و OPEB در صورتحساب های شماره ۲۷ – یعنی حسابداری برای حقوق های بازنشستگی توسط کارفرماهای دولتی محلی و کشوری – همانطور که بهبود یافته و در شمارة ۴۵ یعنی حسابداری و گزارش های مالی توسط کارفرماها برای سودهای کارمندان سابق بجز حقوق های بازنشستگی – به ترتیب نشان داده می شوند.

۵- شرایط این صورتحساب ، برای صورتحساب های مالی تمام کارفرماهای دولتی محلی و کشوری به کار می روند که سودهای پایانی را قید می کند.

این صورتحساب بر پاراگراف های ۶ و ۷ و ۱۲ مربوط به انجمن ملی در حسابداری دولتی (دارای ۸ توضیح ) بنام موارد حقوق بازنشستگی خاص و اصلاح پاراگراف ۵ از ۶ توضیح NCGA به نام یادداشت های مخصوص به آشکارسازی صورتحساب های مالی – پاراگراف ۲ از صورتحساب GASB شماره ۱۰ بنام حسابداری و گزارش های مالی دربارة ریسک مالی و موضوعات مربوط به بیمه – پاراگراف ۴۴ از GASB شماره ۲۵ بنام گزارش مالی مناسب برای طرح های مشخص سود حقوق بازنشستگی و یادداشت آشکارسازی ها برای طرح های مشخص بخشش و اهدا – پاورقی ۲ و پاراگراف ۳۹ از صورتحساب GASB شماره ۲۷ – پاراگراف ۸۱ از صورتحساب GASB شماره ۳۴ بنام صورتحساب های اصلی مالی و گفتگو و تجزیه و تحلیل کارفرما برای دولت های محلی و کشوری – پاراگراف ۹ و ۴۶ دربارة صورتحساب GASB شماره ۴۳ بنام گزارش مالی برای طرح های سود کارمندان سابق بجز طرح های حقوق بازنشستگی – پاراگراف ۸ و ۴۰ دربارة توضیح GASB شماره ۶ بنام تشخیص و اندازه گیری بدهی ها و هزینه های خاص در صورتحساب های مالی بودجة دولتی، ارجحیت دارد.

* اندازه گیری و تشخیص سودهای پایانی را بر حسب شرایط تشخیص و اندازه گیری پاراگراف ۸ ، بوسیلة پاراگراف ۱۳ این صورتحساب – همانطور که قابل اعمال است و شامل قسمتی از قیمت سودهای پایانی هر کدام از تغییرات حاصله در قیمت های برآورد شده سودهای کارمندان دیگر مانند فقدان جبران (غرامت ) – در صورتی که بطور قابل اعتماد قابل اندازه گیری می باشد، محاسبه کند. به هر حال نتایج سود پایانی در قراردادهای کارفرمایان که سودهای کارمندان سابق را از طریق سود تعیین شده حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB می کند باید بر طبق پاراگراف ۱۴ این صورتحساب محاسبه شود.

* اندازه گیری :

۸- یک کارفرما باید قیمت (مبلغ) سودهای پایانی مربوط به مراقبت های بهداشتی را از طریق محاسبة قیمت کاهش یافتة کنونی از وجه های پرداختی آتی بر طبق شرایط زیر همانطور که اطلاق پذیر است، اندازه گیری کند.

a- کارفرمایی که بواسطة اینکه به کارمند اجازه می دهد تا به شرکت خود در طرح های یکسان مراقبت های بهداشتی – که کارمندان فعال را زیر پوشش می گیرد ادامه دهد و سود پایانی راقیدمی کند، باید در سودهای قید شدة کارمندان پایانی و بهره وری های آنها با سودهای قید شدة کارمندان فعال، به جهت اهداف اندازه گیری، تبعیض قائل شود و باید برای پرداخت های آینده کارمندان بر اساس کل مبلغ های مطالبة برنامه ریزی شده یا مبلغ های تقریبی اضافی مطالبه (مطابق با سن) برای کارمندان پایانی. طرح ریزی کند. (وجه دریافتی کارمندان برای هر دورة آتی، که سودهای پایانی مربوط به مراقبت های بهداشتی در آن قید می شود، بین مبلغ های مطالبة برنامه ریزی شده یا مبلغ های تقریبی اضافی مطالبة منطبق با سن، متفاوت است و کارمندان پایانی و وجه های دریافتی به موجب کارمندان پایانی ایجاد می شوند.

-b پیش بینی وجه های دریافتی آتی باید شامل تصویری باشد که مربوط به میزان نرخ مبلغ مراقبت های بهداشتی است چون دوره ها بوسیلة استخدام کارفرماها به منظور پیش بینی سودها طی می شود.

-c مقدار تخفیف باید براساس دادن دستمزد (یا اجرت) داده شده در سود سرمایه گذاری برآورد شده، در طی زمانیکه سدها پیش بینی و قید میشوند تعیین شود در نتیجه سرمایه گذاری ها، انتظار می رود برای تهیة وجه پرداختی سودها به همراه اجرت (یا دستمزد) داده شده ( که بطور کلی شامل سرمایه گذاری های نامحدود کارفرمایان می شود) و مخلوطی از سرمایه گذاری های جاری و سرمایه گذاری هایی که انتظا ردارند به کار روند.

۹- یک کارفرما باید مبلغ سودهای پایانی را که مربوط به مراقبت های بهداشتی نیستند از طریق محاسبة مبلغ تخفیف کنونی از وجوه پرداختی آتی اندازه بگیرد در صورتی که شرایط سود یک قرارداد برای پرداخت مقادیر خاص ثابت یا تاریخ های تعیین شده ایجاد می کند. برای سودهای پایانی که مربوط به مراقبت های بهداشتی نیستند، مقدار یا زمان وجوه پرداختی سود ثابت یا تعیین شده (از قبل) نمی باشد و کاهش وجوه پرداختی آتی نه لازم نمی باشد و نه ممنوع است.

۱۰- چنانچه وجوه پرداختی آتی برای سودهای پایانی منظور نگردد – میزان تخفیف باید بوسیلة دستمزد (یا اجرت) داده شده در سودهای سرمایه گذاری برآورد شده، طی زمانیکه سودها پیش بینی می شوند تعیین شود در نتیجه سرمایه گذاری ها انتظار می رود برای تهیه وجوه پرداختی سودها (که به طور کلی شامل سرمایه گذاری های نامحدود کارفرمایان می شود) به همراه دستمزد داده شده و مخلوط سرمایه گذاری های جاری و سرمایه گذاری هایی که انتظار دارند، بکار روند.

* تشخیص سود پایانی در بدهی ها و هزینه ها در بهره های پول صورت حساب های بنیادین مالی:

 

11- کارفرما باید بدهی و هزینه را در مورد سودهای پایانی ارادی در صورت حساب های مالی تشخیص دهد تا آنها براساس بهرة حسابداری، هنگامی که کارمندان پیشنهاد را قبول می کنند و مقدار آنرا می توانند حدس بزنند، درست کنند.

۱۲- کارفرما باید بدهی و هزینه را در مورد سودهای پایانی غیر ارادی، در صورتحسابهای مالی تشخیص بدهد تا آنها را براساس بهرة حسابداری، زمانی که طرح پایانی ، توسط افراد با صلاحیت – برحسب استخدام کارفرما برای طرح – انتقال و طرح به کارمندان تصویب شده است. به منظور اهداف این صورتحساب، طرح پایانی غیر ارادی ، طرحی است که :

(a حداقل تعداد کارمندانی که پایان می یابند را مشخص می کند – طبقه بندی های شغلی یا عملکردهایی که مؤثر خواهند بود مکان آنها و زمانی که پایان ها انتظار می رود روی دهند را مشخص می کند.

(b شرایط سودهای پایانی با جزئیات سودمند را ایجاد می کند تا کارمندان قادر باشند نوع و مقدار سودهایی که دریافت می کنند را در صورتی که پایان دهنده های غیر ارادی می باشند مشخص کنند.

در هر حال – چنانچه طرح پایان غیر ارادی به کارمند نیاز داشته باشد تا سرویس آتی را بعد از کمترین دورة اخطاریه برحسب سودهای پایانی دریافتی ارائه دهد بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی غیر ارادی باید به طور مالیات دار در طی دورة سرویس آینده مشخص شوند.

* تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در کاهش بهرة صورتحساب های مالی اصلی:

۱۳- در صورتحساب های مالی بودجة دولتی که براساس بهرة حسابداری تهیه می شوند – بدهی ها و هزینه ها در مورد سودهای پایانی باید مشخص شوند تا به طور طبیعی، مقدار بدهی ها که پیش بینی می شود با راه حل های گستردة مالی موجود، تسویه شوند.

* نتایج سود پایانی ب سود مشخص کارمندان – طبق قراردادهای رسمی سود کارمندان سابق:

۱۴- نتایج سود پایانی در قراردادهای سود کارمندان سابق کارفرمایان موجب می شود تمام سود حقوق بازنشستگی مشخص مشخص موجود یا طرح OPEB محاسبه شوند و بر طبق شرایط صورتحساب ۲۷ یا صورتحساب ۴۵ گزارش شوند.

* یادداشت آشکارسازی ها:

۱۵- کارفرما باید در یادداشت ها – صورت حساب های مالی یک نوع از مقدمات سود پایانی را نشان دهد.

۱۶- طی زمانیکه کارفرما متعهد به سودهای پایانی می شود – مبلغ سودهای پایانی باید در یادداشت های صورت حساب های مالی – در صورتیکه اطلاعات بواسطة نمایش آنها در مقابل صورتحساب مالی قابل تشخیص هستند، نشان داده شود. برای رسیگی به این شرایط، کارفرمایی که سودهای پایانی را از طریق سود مشخص حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB فراهم می کند باید در یادداشت های صورتحساب های مالی. تغییر در بدهی اضافه شدة (بهره ) آماری برای حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB را که نسبت دادنی به سودهای پایانی است نشان دهد.

*  زمان موثر و انتقال:

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.