مقاله حسابرسی عملیاتی در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حسابرسی عملیاتی در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حسابرسی عملیاتی در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: آشنایی با حسابرسی عملیاتی  ….  ۱
تعریف حسابرسی عملیاتی    . ۲
هدفهای حسابرسی عملیاتی      ۴
مزایای حسابرسی عملیاتی    … ۴
فرآیند کلی حسابرسی عملیاتی   . ۵
۱- برنامه ریزی      .. ۵
۲- تدوین برنامه حسابرسی   … ۸
۳- اجرای عملیات      ۱۱
۴- ارزیابی نتایج و تدوین پیشنهادها   .۱۲
۵- گزارشگری    .۱۳
۶- پیگیری     ۱۴
فصل دوم: فرآیند کلی حسابرسی عملیاتی  .۱۵
مقدمه     .۱۶
۱- تعیین هدف های کلی    .. ۱۶
۲- گردآوری اطلاعات، بررسی اولیه و شناسایی مقدماتی حوزه های دارای ریسک
بالا یا مشکل آفرین    ..۱۸
۳- تدوین طرح کلی حسابرسی      ..۱۹
۴- درک و مستندسازی کنترل ها و شرایط موجود   .۱۹
الف) عملیات واحد مورد رسیدگی   .۲۰
ب) اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات   .۲۱
پ) رعایت قوانین و مقررات    ….۲۱
ت) حفاظت از منابع    ..۲۱
۵- ارزیابی کنترل ها و شرایط موجود   …۲۲
۶- آزمون کنترل های مناسب موجود    ..۲۲
۷- شناسایی نهایی حوزه های دارای ریسک بالا یا مشکل آفرین   ۲۲
۸- تعیین اولویت ها     …. ۲۳
۹- بسط و تکمیل یافته های حسابرسی    ۲۳
۱۰- تدوین پیشنهادها     … ۲۴
۱۱- گزارش به مدیر یت    …. ۲۴
فصل سوم- حسابرسی عملیاتی در سازمان ها و دولت ها ۲۸
مدلهای مدیریت عملکرد و حسابرسی عملکرد   ۳۰
منشأ و مبدأ حسابرسی عملیاتی       ۳۲
تعریف حسابرسی عملیاتی از نقطه نظر مدیریت    .. ۳۴
۱۲) تعریف دیوان محاسبات امریکا (GAO)  ….۳۴
۱۳) تعریف انجمن حسابرسان داخلی امریکا   .۳۴
۱۴) تعریف کمیته حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی  . ۳۴
مؤلفه‌های حسابرسی عملیاتی   ….۳۶
اهداف عمومی حسابرسی عملیاتی     . ۳۷
ویژگی‌های حسابرس عملیاتی خوب    … ۳۸
فعالیت‌های مورد رسیدگی حسابرسی عملیاتی    …. ۳۹
مجموعه ابزارها و تکنیک‌های مورد نیاز حسابرسی عملیاتی   …. ۴۰
مزایای حسابرسی عملیاتی      ۴۰
اجرای حسابرسی عملیاتی     ۴۲
موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی   …۴۵
استانداردهای حسابرسی عملیاتی   . ۴۶
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران    …. ۴۷
پیشنهادات تحقیق      ۴۸
بودجه‌نویسی عملیاتی به جای بودجه‌نویسی هزینه‌ای    ۴۹
نتیجه     .. ۵۱
فهرست منابع و مآخذ      .. ۵۳

فهرست منابع و مآخذ

رحیمیان، نظام‌الدین. واژه‌شناسی حسابرسی عملیاتی. مجله حسابرس. سال ۱۳۸۲٫ شماره ۱۹٫ صفحه ۳۱٫

شباهنگ، رضا، حسابرسی عملکرد مدیریت، نشریه ۹۸، مرکز تحقیقات تخصصی محسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، اسفندماه ۱۳۷۳

  صفار، محمد جواد ، حسابرسی عملیاتی، نشریه شماره ۱۱۲، کمیته حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی دیمان ۱۳۷۶٫

عبداله پور محمد و مهیمنی محمد ، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی، نشریه شماره ۱۴۹، کمیته حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰

 طبیب‌زاده، مریم. نظام‌های کنترل مدیریت در سازمان‌های امروز. مجله تدبیر. آذر ۱۳۸۴٫ شماره ۱۶۳٫ صص ۵۳- ۴۹٫

طوطی، اکبر. مبانی سازمان و مدیریت (تکنولوژی مدرن مدیریت). تهران. نشر گوهر دانش. سال ۱۳۸۱٫

 کمیته فنی حسابرسی، استانداردهای حسابرسی. تهران. سازمان حسابرسی. سال ۱۳۷۹٫ ص۲۵٫

کمیته حسابرسی عملیاتی. آشنایی با حسابرسی عملیاتی. مجله حسابرس. سال ۱۳۸۰٫ شماره ۱۰٫ صفحه ۹۷٫

مهام، کیهان و پوریانسب امیر. کنترل داخلی چارچوب یکپارچه (نشریه ۱۳۵). جلد دوم، ابزارهای ارزیابی. تهران، سازمان حسابرسی. چاپ دوم. سال ۱۳۸۳٫ صص ۲۷ – ۲۴ .

نبی آبکنار، مهدی. ادغام تکنولوژیک روش نوین «تحقیق و توسعه» در خلق نوآوری. مجله تدبیر. مهر ۱۳۸۴٫ شماره ۱۶۱٫ صص ۵۳- ۴۹٫

نخبه فلاح، افشین. حسابرسی عملکرد و عملیاتی. مجله تدبیر. بهمن ۱۳۸۴٫ شماره ۱۶۵٫ صص  ۵۴- ۴۹٫

مهرانی، ساسان. حسابرسی داخلی. مجله حسابدار. سال ۱۳۸۱٫ شماره ۱۴۸٫ صفحه ۱۹٫

مصوبات کمیته حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی و هیئت اجرایی موسسه حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی.

تعریف حسابرسی عملیاتی

     حسابرسی عملیاتی عبارت است از «فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات».

تعریف اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی

الف) اثربخشی عبارت است از «میزان دستیابی به هدف ها»

ب) کارایی عبارت است از «نسبت نتایج بدست آمده از عملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده) عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روشهای بهینه حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تأمین کند.

ج) صرفه اقتصادی عبارت است از «تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب».

اصطلاح حسابرسی عملکرد (PERFORMANCE AUDITING) یاحسابرسی عملیاتی معمولاً به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی صورتهای مالی جهت اظهارنظر حرفه ای بر روی آن و حسابرسی که جوانب انتخاب شده یک سازمان را خارج از محدوده حسابها رسیدگی می کند به کار می رود .

هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصتهایی جهت کارایی و صرفه ی اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت . تفاوت عمده حسابرسی ها در اهداف آنها است. حسابرسی صورتهای مالی درگیر مواردی است که منتهی به اظهار نظر درباره صورتهای مالی می گردد و آنچه که حسابرسی عملیاتی نامیده می شود با هدف کارایی ، صرفهاقتصادی ، اثربخشی بیشتر و رسیدن به نتایج سودآور اجرا می شود .

تفاوت عمده ای در رویکردهای موجود در حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مدیریت یا عملیاتی وجود ندارد چهار مرحله زیر در هر نوع حسابرسی اجرا می شود :

۱- بررسی اولیه فعالیتها جهت به دست آوردن پیشینه لازم و ضروری؛

۲- ارزیابی مسئولیت های مرتبط با فعالیت ها در جهت اطمینان و از اختیارات مجاز و محدودیت های عملی مرتبط؛

۳- مطالعه و آشنایی با خط مشی های برقرار شده توسط مدیریت از طریق رسیدگی اثربخشی روش های عملیاتی و اداری و مشخص ساختن مناطق مشکل آفرین و ضعیف؛

۴- گزارش نتایج حسابرسی و پیگیری جهت اعمال یافته ها و پیشنهادات.

حسابرسی عملکرد بر نحوه به کارگیری منابع سازمان متمرکز است و به سیستم های اطلاعاتی و درون سازمانی و دستورالعمل ها می پردازد و بیشتر به صورت مشاور مدیریت عمل می کند.

به عبارت بهتر، حسابرسی عملکرد عبارت است از فرایند سیستماتیک ارزیابی صرفه ی اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توجیه هایی برای بهبود عملیات به افراد ذیصلاح و ذینفع.

حسابرسی عملکرد دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه ی اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیت های خود برای کنترل فعالیت ها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
شکل شماره یک ارتباط بین داده، پردازش، ستانده و نیز کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی را بیان می کند:
همان طور که در شکل شماره یک مشاهده میگردد، صرفه اقتصادی نسبت داده های برنامه ریزی شده و داده‌های واقعی با مقیاس،کارایی نسبت داده های واقعی به ستانده های واقعی و اثربخشی نسبت ستانده های واقعی به ستانده های برنامه ریزی شده است.

دیوان محاسبات انگلستان این سه مؤلفه را بهصورت زیر تعریف می کند :

صرفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع موردنیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر (مصرف با توجیه اقتصادی)؛

کارایی :حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن(مصرف خوب) ؛

اثربخشی: مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها، برنامه ها یا سایر فعالیت ها (مصرف هوشمندانه)

محیط های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابیعملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های موردنظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرح های استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمان های نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار وحفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.

حسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی برعهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورت های مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیری های مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیری ها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.

با توجه به اهمیت بهبود در ارتقای مدیریت در سازمان ها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قراردهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می‌شود که با برنامه ریزی و عملـکرد ارگان ها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکردبیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است.

هدفهای حسابرسی عملیاتی

الف) ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدفهای تعیین شده بوسیله مدیریت و یا سایر معیارهای سنجس مناسب

به منظور اطمینان یافتن از اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات، سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا ارزیابی می شود. این امر از جمله مواد زیر را دربر می گیرد:

اطمینان یافتن از وجود و بکارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات. این معیارها معمولاً بوسیله مدیریت یا سایر مراجع ذیصلاح تعیین می شود.
اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان (درون سازمانی و برون سازمانی) خدمات و محصولات.
اطمینان یافتن از جامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان (شامل برنامه ها، خط مشی ها، روشها و راه کارها) و درک آنها از سوی کلیه ی سطوح عملیاتی.
اطمینان یافتن از پیش بینی و بکار گیری سیستم ارزیابی و بازخود مناسب در سازمان
اطمینان یافتن از اتکا به گزارش های عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.

ب) شناسایی فرصت های بهبود عملیات از نظر اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی شامل:

 تشخیص توانایی ها و فرصتهای بالقوه (از جمله در حوزه های نیروی انسانی، فناوری، ظرفیت های بلااستفاده، شیوه های تأمین مالی و بازاریابی و …).
شناسایی مخاطرات محتمل با اهمیت

ج) ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگی های بیشتر

مزایای حسابرسی عملیاتی

شناسایی آن دسته از هدف ها، سیاست ها و روشهای سازمان که تا کنون تعریف نشده باقی مانده است.
شناسایی  معیارهای ارزیابی عملیات با توجه به هدف های سازمان
ارزیابی مستقل و بی طرفانه عملیات
ارزیابی میزان رعایت هدف ها، سیاست ها و روش های سازمان و یا قوانین و مقررات مربوط.
ارزیابی اثر بخشی سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت (شامل سیستم های اطلاعاتی).
ارزیابی کیفیت گزارشهای مدیریت از نظر قابلیت اعتماد و مربوط بودن.
شناسایی محدودیت ها (فعلی و بالقوه)، اشکالات، نقاط ضعف و عوامل ایجاد آنها.
شناسایی تواناییها و فرصتهای بالقوه به منظور بهبود سودآوری، افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها.
شناسایی نارسایی های ساختار سازمانی (شامل ارتباطات درون سازمانی).
شناسایی راهکارهای جایگزین.

 

فرآیند کلی حسابرسی عملیاتی

۱- برنامه ریزی

۲- تدوین برنامه حسابرسی

۳- اجرای عملیات

۴- ارزیابی نتایج و تدوین پیشنهادها

۵- گزارشگری

۶- پیگیری

۱) مرحله برنامه ریزی

اولین مرحله از فرایند حسابرسی عملیاتی مرحله برنامه ریزی است. هدف این مرحله کسب اطلاعات کلی درباره واحد مورد بررسی به منظور تصمیم گیری در مورد پذیرش کار و انجام برنامه ریزی به منظور دستیابی به هدف- های حسابرسی عملیاتی است.

مرحله برنامه ریزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا حسابرسی با استفاده از روشهای مناسب، شناخت کافی نسبت به عملیات واحد مورد بررسی بدست می آورد و نقاط بحرانی اساسی، هدف و دامنه کار، زمان و بودجه مورد نیاز را مشخص می کند. برنامه ریزی مناسب برای اجرای موثر و کنترل عملیات حسابرسی ضروری است.

اقداماتی که در مرحله برنامه ریزی باید انجام شود به پنج بخش تقسیم می شود موارد ذکر شده در هر بخش به عنوان رهنمود کلی تلقی می گردد و جامع نیست. این موارد متناسب با شرایط هر کار حسابرسی تعدیل می شود.

شناخت مقدماتی

الف- کسب اطلاعات کلی درباره واحد مورد رسیدگی

ب- دریافت نظرات مدیریت در خصوص اشکالات و نارساییها

ج- هدف مدیریت از حسابرسی عملیاتی

د- بررسی اختیارات مدیریت (از نظر ارجاع کار، پشتیبانی و تصمیم گیری در مورد اعمال نتایج حسابرسی)

ه- بررسی صلاحیت حرفه ای و استقلال حسابرس

و- تصمیم گیری در مورد قبول یا رد پیشنهاد

شناخت کلی وضعیت واحد مورد رسیدگی

الف) شناخت کلی هدفهای واحد مورد رسیدگی از طریق مطالعه اساسنامه، هدفهای مکتوب در برنامه های کوتاه مدت و درازمدت و همچنین مذاکره و مصاحبه.

ب) شناخت کلی ساختار سازمانی و روشهای کار و سبک مدیریت

ج) مطالعه گزارشهای مرتبط حسابرسی مستقل و داخلی و سایر گزارشهای مرتبط.

د) مصاحبه با مدیران و مسئولان درباره موضوع مورد رسیدگی

 ه) مشاهده اجمالی فرایند عملیات

و) شناخت فرایند تجهیز و تخصیص منابع مالی و فیزیکی

ز) شناسایی حوزه های مهم، مخاطره آمیز و حساس

ح) شناخت نقاط ضعف اساسی سیستم برنامه ریزی و کنترل واحد مورد  رسیدگی

شناخت عوامل محیطی (برون سازمانی)

الف) شناسایی قوانین و مقررات حاکم و ناظر بر عملیات

ب) شناخت محدودیت های سیاست و اجتماعی که عملیات را تحت تأثیر قرار می دهند.

ج) شناسایی سایر عوامل محیطی که می تواند به نحوی بر عملیات و طرز تفکر مدیریت موثر باشد.

د) شناخت عمومی از بازار، صنعت، فناوری، رقابت و وضعیت جغرافیایی.

تعیین دامنه و هدف حسابرسی

الف) مصاحبه با مدیران عملیاتی با توجه به اطلاعات دریافت شده در مراحل قبل و طرح پرسش های تفصیلی در مورد نقاط ضعف و نارسایی ها.

ب) بازدید از جریان عملیات حوزه های شناسایی شده در مراحل قبل.

ج) انجام آزمون های شناخت سیستم به منظور تایید شناخت قبلی از فرایند عملیات و کشف دیگر نارسایی ها.

د) تعیین کلیات و رئوس معیارهای لازم جهت ارزیابی موضوع مورد رسیدگی

ه) انجام بررسی های تحلیلی به منظور تعیین درجه معقول بودن اطلاعات گردآوری شده.

و) ترکیب نتایج بدست آمده از موارد بالا برای شناسایی دامنه و حدف حسابرسی

ز) تبادل نظر با مدیریت در مورد دامنه و هدف حسابرسی.

ح) تعیین دامنه و هدف حسابرسی برای بودجه بندی و تدوین برنامه های حسابرسی

بودجه بندی و قرارداد حسابرسی

الف) تعیین کارکنان و کارشناسان مورد نیاز

ب) برآورد زمان انجام کار، بودجه و حق الزحمه حسابرسی

ج) تهیه طرح کلی کار حسابرسی

د) تهیه موافقتنامه حسابرسی مشتمل بر زمان، مبلغ، حدود رسیدگی، امکانات مورد نیاز، دامنه همکاری کارکنان و مدیریت واحد مورد رسیدگی، حدود استفاده از کار کارشناسان و تعهدات طرفین.

ه) ارسال و پیگیری موافقتنامه و قرارداد حسابرسی عملیاتی.

۲) مرحله تدوین برنامه

تعریف برنامه حسابرسی

برنامه حسابرسی عبارت است از «دستورالعمل های گردآوری و ارزیابی شواهد به منظور دستیابی به هدفهای حسابرسی».

در برنامه حسابرسی معمولا روشهای گردآوری، نوع، ماهیت و زمان آزمون شواهد و اندازه نمونه های مورد بررسی به طور منطقی درج می شود. برنامه حسابرسی همانند نقشه ای راهنما به حسابرسی کمک می کند تا راه خود را از بین سیستم های پیچیده، انبوه اطلاعات و گزارشها و پرونده های موجود پیدا کند. اهمیت برنامه برای حسابرسان مشابه اهمیت نقشه برای دریانوردان است.

برنامه حسابرسی به منظور اطمینان یافتن از اینکه شواهد و اطلاعات گردآوری شده کافی، قابل اطمینان و مربوط است تدوین می شود تا بر این اساس بتوان نتیجه گیری ها و پیشنهادهای مورد لزوم را ارائه داد.

برنامه حسابرسی بر اساس شناخت بدست آمده در مرحله برنامه ریزی و فنون تهیه برنامه، تدوین و مرحله اجرای عملیات بر اساس یافته های واقعی تعدیل می شود.

هدفهای برنامه حسابرسی

هدفهای تدوین حسابرسی عبارت است از:

تعیین چگونگی و زمان بندی اجرای عملیات حسابرسی فعالیتهای انتخاب شده در مرحله برنامه ریزی

داشتن طرحی مدون جهت اجرا و هدایت موثر، کارا و موفقیت آمیز حسابرسی عملیاتی.

مزایای برنامه حسابرسی

مزایای برنامه حسابرسی به شرح زیر است:

ارائه طرح منظم برای اجرای حسابرسی عملیاتی به گونه ای که بین اعضای تیم حسابرسی ارتباط مناسب بر قرار شود.
مبنایی برای انتخاب اعضای تیم حسابرسی و تقسیم کار با توجه به نوع کار، مهارت های خاص و صلاحیت های فنی آنان.
راهنمایی حسابرسان در گردآوری و ارزیابی شواهد و کاهش خطر فراموش کردن برخی از مراحل اجرای کار.
ایجاد امکانات لازم برای اعمال نظارت بر کار حسابرسان و وسیله ای که از طریق آن سرپرستان یا سایر بررسی کنندگان بتوانند کارهای انجام شده را با طرح مصوب، استانداردها و الزامات حسابرسی مقایسه کنند.
کمک به آموزش حسابرسان برای آشنایی با حدود رسیدگی، هدفها و مراحل حسابرسی عملیاتی.
کمک به آشنایی مستمر گروه های حسابرسی با ماهیت کاری که باید انجام شود.
نگهداری مستندات کتبی در مورد تکمیل هر قسمت از کار و مشخص کردن مسئول انجام آن (از طریق درج اطلاعاتی مانند تاریخ، نام حسابرسی یا سایر انجام دهندگان، موارد رسیدگی شده و زمان صرف شده)
ارائه اطلاعات لازم در مورد کار انجام شده به گروه های حسابرسی بعدی و سایر اشخاص ذیربط.

ارائه راهنمایی های مناسب در زمان نگارش هر یک از قسمتهای گزارش حسابرسی (شامل هدف ها، حدود رسیدگی، یافته ها، نتایج و پیشنهادها).

۲) تدوین برنامه حسابرسی

معیارهای تدوین برنامه حسابرسی

معیارهای زیر در تدوین برنامه حسابرسی باید مورد توجه قرار گیرد:

برنامه حسابرسی باید با توجه به ویژگی های خاص واحد مورد رسیدگی تهیه یا تعدیل شود. این ویژگی ها شامل مواردی از قبیل نوع سازمان، کارکنان مرتبط با حیطه مورد رسیدگی، سیستم ها و روشهای موجود و میزان پیچیدگی کار است.

برنامه حسابرسی برای هر یک از مراحل کار باید به روشنی ماهیت کارو  هدف انجام آن را مشخص کند چون از این طریق:

–        حسابرسان با آگاهی با هدف انجام کار عملیات حسابرسی را بهتر از زمانی انجام خواهند داد که هیچ گونه اطلاعاتی از آن ندارند.

–        انجام کارهای غیر ضروری به کمترین حد می رسد.

–        بررسی هوشیارانه تر برنامه حسابرسی برای تصویب آن قبل از اجرا و بررسی کارهای انجام شده امکان پذیر می شود.

–        برنامه حسابرسی باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد چون هدف حسابرسان دستیابی به بهترین نتایج است لذا در هر مرحله از کار ممکن است با کسب اطلاعات جدید در برنامه تغییراتی داده شود.

–        برنامه حسابرسی باید به بسط هر یک از یافته های حسابرسی کمک کند. بویژه برنامه حسابرسی باید به تشخیص موارد زیر کمک کند:

توجیه چرایی وضعیت موجود (در دفع نباید تنها به گزارشگری اکتفا کرد بلکه باید عملکردها تحلیل شود).
جلب توجه حسابرسان به شواهد لازم برای نتیجه
ارزیابی عملکرد موجود در مقایسه با معیارهای مطلوب.

تنظیم کنندگان برنامه حسابرسی

مسئولیت نهایی برنامه حسابرسی به عهده مدیر حسابرسی است. کیفیت برنامه حسابرسی به تجربه و خلاقیت حسابرسان عملیاتی و شناخت و اطلاعات بدست آمده بستگی دارد. معمولا در تهیه برنامه حسابرسی کلیه اعضای گروه حسابرسی (بویژه کارکنان درگیر در مرحله برنامه ریزی) مشارکت می کنند. بعلاوه از اشخاص دیگری می توان برای تأمین اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه برنامه استفاده کرد از جمله:

–        حسابرسانی که در نواحی مورد بررسی و یا کارهای مشابه تجربه دارند.

–        کارکنان صاحبکار شاغل در ناحیه مورد بررسی که معمولا قادرند ورودی های مناسب جهت تدوین برنامه را تهیه کنند.

–        کارکنان سازمان های مشابه که از بینشی مناسب درباره کار برخوردارند.

–        مشاوران یا کارشناسان ذیصلاح درون و برون سازمانی.

روشهای تدوین برنامه حسابرسی

55,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.