مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲)روش تألیف    ۶
۳)سابقه و ضرورت تحقیق    ۷
۴) سوالات اصلی تحقیق    ۸
۵) فرضیه های اصلی تحقیق    ۸
۶) روش تحقیق    ۹
معرفی فصول    ۹
مبحث اول: بررسی مفاهیم    ۱۱
گفتاراول: جلسه دادرسی    ۱۱
بند اول: مفهوم جلسه دادرسی    ۱۱
بند دو: اقسام جلسه دادرسی    ۱۳
۱٫جلسه دادرسی عادی    ۱۳
۲٫جلسه دادرسی خارج از نوبت    ۱۴
۳٫ اصطلاحات و مفاهیم مشابه    ۱۴
گفتار دوم: جلسه اول دادرسی    ۱۵
مبحث اول: حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی    ۱۸
گفتار اول: استرداد دادخواست    ۱۸
بند اول: شرایط استرداد دادخواست    ۱۸
۱-استرداد دادخواست تا اولین دادرسی صورت  گیرد    ۱۸
۲-اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی    ۱۹
۳-اطلاع و تکلیف دادرس    ۲۰
بند دوم: آثار و نتایج استرداد دادخواست    ۲۱
۱-صدور قرار ابطال دادخواست    ۲۱
۲- عدم تاثیر قرار ابطال دادخواست بر حق موضوع اختلاف    ۲۲
۳-عدم استرداد هزینه دادرسی و رونوشت اوراق مربوط به دادرسی خواهان    ۲۳
مبحث اول: تکلیف به ارائه اصول اسناد و ضمانت اجرای آن    ۲۶
گفتاراول: تکلیف بعد ارائه اصل اسناد    ۲۶
بند اول: تشریفات مربوط به ارائه اسناد تا قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی    ۲۶
بند دوم- ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی :    ۲۷
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی    ۳۰
مبحث دوم: تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط و مضانت اجرای آن    ۳۳
گفتار اول: تکلیف به اعلام وجود دعوی مرتبط    ۳۳
منابع و ماخذ    ۳۶

منابع و ماخذ

۱)    احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، اطلس، چاپ اول، تهران  ۱۳۸۷

۲)    امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ششم، اسلامیه، چاپ دوازدهم، تهران ۱۳۸۷

۳)    باختر، سید احمد، آیین دادرسی مدنی، جلسه اول دادرسی، جنگل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹

۴)    بروجردی، محود، حقوق مدنی، گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰

۵)    بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، علمی و کاربردی، جلد دوم؛ نگاه بینه، چاپ نهم؛ تهران ۱۳۸۷

۶)    پور استاد ، مجید اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، شهردانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹

۷)    جعفری تبار، حسن، مبانی فلسفی حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران ، ۱۳۹۰

۸)    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵

۹)    حبیبی، حسن، منطق حقوق و انفورماتیک حقوقی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۳

۱۰)                       حسینی ، محمد رضا، یادداشت های محکمه، دفتر دوم، مجد، تهران ۱۳۸۶

۱۱)                       حسینی نژاد، حسین قلی، ادله اثبات دعوی، دانش نگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱

۱۲)                       حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی منی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰

۱۳)                       دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوی در امور کیفری و مدنی، تدریس، چاپ دوم،  تهران، ۱۳۸۶

مقدمه

مطابق قانون قدیم آیین  دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی به دو شیوه اختصاری و عادی صورت می گرفت اما امروزه و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان گفت که رسیدگی به تمامی دعاوی به شیوه اختصاری صورت می گیرد. به عبارت دیگر دادگاه از طریق برگزاری جلسه دادرسی به دعوی رسیدگی کند. در عین حال مقررات به نحوی تنظیم شده که دادگاه باید با برگزاری یک جلسه اقدام به صدور رای نماید و تجدید جلسه به طور کلی یک امر خلاف اصل است. با مد نظر قرار دادن مجموعه مقررات آیین دارسی مدنی مشخص می گردد که بسیاری از حقوق خواهان یا خوانده به نحوی مقید به جلسه اول دادرسی است. برخی باید تا « اولین جلسه دادرسی» و بعضی دیگر باید « تا پایان جلسه دادرسی» اعمال شود. به علاوه تکالیفی نیز برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که می بایست در « اولین جلسه دادرسی» به عمل آید.

بررسی «حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی» موضوع اصلی این تحقیق است.

۱)انگیزه انتخاب موضوع

انتخاب موضوع در حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی برای رساله کارشناسی ارشد حاکی از علایق و دلایلی به شرح زیر است که نگارنده و اصحاب به انتخاب چنین موضوعی نموده است:

اهمیت حقوق شکلی به خصوص آیین دادرسی مدنی در بین سایر رشته های حقوق بر اهل تحقیق و مطالعه پوشیده نیست. به ویژه اینکه راه جبران حقوق تضییع شده به کمک این رشته همواره دست یافتنی می گردد. در حقیقت قواعد آیین دادرسی مدنی دستگسره هایی محکم برای احراز واقع است. جمله این قواعد هم چون « دادن حق دفاعبه مدعی علیه»، « بی طرفی دادرس»، «اصل تقابل»، «اعتبار امر قضاوت شده» و … از قواعدی است که به تدریج مورد قبول عموم قرار گرفته است و همچون رسوب در بستر تجربیات قضایی ته نشین شده است. سعی ما نیز باید به گونه ای باشد تا با کمک این قواعد چنان تصویری از حقوق شکلی ارائه دهیم که هموار ترین راه برای رسیدن به عدالت باشد.

از سوی دیگر انتخاب مبحث «حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی» از بین تمام مباحث آیین دادرسی مدنی نیز بی دلیل نبوده است. با توجه به اهمیت زاید الوصف جلسه اول دادسی در بین سایر جلسات و مقاطع دادرسی، متاسفانه نگارسی درخور این زمینه وجود ندارد. بنابراین خلأ وجود چنین نگارشی در مورد جلسه اول دادرسی کاملاً مشهود می نماید.

۲)روش تألیف

در تألیف رساله« حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی» سعی بر این بوده است که مواد خام قانون آیین دادرسی مدنی به کمک رویه قضایی، آرا، وحدت رویه، مجموعه نشست های قضایی و نظریات ارزشمند دانشمندان آیین دادرسی به گونه ای سلیس و روان  به تفسیر درآید تا که شاید بتواند مورد استفاده کسانی که به نحوی از انحاء با رشته حقوق سر و کار دارند از جمله دانشجویان، وکلا و .. قرار گیرد.

در این راستا هرکجا لازم دانسته شده از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی و حتی قوانین سابق بر آن نیز استفاده شده است. اما این تطبیق به گونه ای نبوده است که ذهن رامنصرف به آن قاونین کند. چرا که با وجود تالیفات ارزشمندی چون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جناب استاد متین دفتری و… نوشتن دراین باب دوباره کاری و تنها باعث افزایش حجم رساله می گردد. همچنین در مواردی معدود نیز به حقوق فرانسه از باب رفع ابهام در قوانین داخلی استناد شده است.

برای تنظیم مباحث نیز از برخی کتب حقوقی از جمله کتاب بی اندازه ارزشمند آقای دکتر شمس استفاده شده است. ولی به گونه ای نبوده که بتوان گفت تقلید صورت گرفته و حتی موارد بسیاری چه در صورت و تنظیم مباحث و چه در طرز استدلال و استنتاج از مواد قانون، ابداعاتی به کار رفته که در هیچ یک ازمنابع رساله دیده نمی شود.

۳)سابقه و ضرورت تحقیق

در خصوص موضوع «حقوق و تکالیف خوهان در اولین جلسه دادرسی » تالیف واحدی بدین مضمون تاکنون نگارش نیافته است. البته نویسندگان حقوق در برخی کتب آیین دادرسی مدنی به نحو گذرا به این موضوع پرداخته اند. برخی از نویسندگان آیین دادرسی به اندازه ای سطحی با این موضع برخورد نموده اند که گویی خود ایشان نیز متوجه اهمیت این مقطع از دادرسی نبوده اند. از سوی دیگر برخی از بزرگان که در این باب نیز دست به قلم برده ند و حق مطلب را به خوبی ادا نموده اند متاسفانه با حاکم شدن مقررات فعلی آیین دادرسی مدنی نوشته های این بزرگان  اهمیت سابق خود را از دست داده اند. هر چند که برای اهل تحقیق همچون چراغی منور در دل تاریکی می درخشد.

به هر روی باید گفت هرچند که در این زمینه تالیفاتی معدود وجود دارد اما کمبود یک تحقیق و نگارش جامع با توجه به اهمیت این مقطع مهم از دادرسی به خوبی به چشم می آید. در این راستا تقسیم مطالب و فصل بندی نیز می تواند راهگشا باشد. پس به همین جهت تفکیک بین حقوق و تکالیف از یک سو و تمایز بین دو مقطع زمانی تا «اولین جلسه دادرسی » و « تا پایان اولین جلسه دادرسی » از سوی دیگر ضروری به نظر میرسد. هم چنین جدای از مواد خام قانونی توجه به رویه قضایی، دکترین حقوق و نشست های قضایی و … بسیار مفید به نظر می رسد.

۴) سوالات اصلی تحقیق

الف- مفهوم اولین جلسه دادرسی در آیین دادرسی مدنی چیست و ضوابط تشخیص آن کدامند؟

ب- خواهان از چه حقوق و امتیازاتی در جلسه اول دادرسی بهره مند است؟

ج- خواهان ملزم به رعایت چه تکالیف و وظایفی در جلسه اول دادرسی می باشد؟

۵) فرضیه های اصلی تحقیق

الف- اولین جلسه دادرسی عبارت است از اولین جلسه ای که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را داشته باشد.

ب- امتیازات و حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی عبارتند از:

–         طرح ایرادات

–         افزایش خواسته

–         طرح دعوای اضافی

–         جلب ثالث

–         استرداد دادخواست

–         تعرض به اصالت اسناد ابراز شده از سوی خوانده

ج-تکالیف و الزامات خواهان در جلسه اول دادرسی عبارتند از:

–         تکلیف به ارائه اصول اسناد

–         تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط

۶) روش تحقیق

از آنجایی که این رساله در حوزه علوم انسانی می باشد، بنابراین بر اساس روش بنیادی(کتابخانه ای) و تحلیل و توصیف از طریف مطالعه و فیش برداری از موضوعات مرتبط با این موضوع انجام گرفته است و درتدوین این تحقیق از منابع در دسترس و موجود درکتابخانه ها اعم از کتاب، مقاله، آراء و رویه قضایی و نیز برخی منابع مجازی استفاده شده است.

معرفی فصول

برای شناخت بهتر«حقوق و تکالیف خواهان در اولین دادرسی » این نگارش را به سه فصل مجزا تقسیم می نماییم:

فصل اول را به کلیات اختصاص می دهیم. دراین فصل مفاهیمی چون جلسه دادرسی جلسه اول، را خواهیم شناخت. سپس جهات تمایز جلسه اول دادرسی از جلسات دیگر را مورد بررسی قرار خواهیم داد و نهایتاً پیشینه، تاریخچه و اهمیت جلسه اول دادرسی را مرور خواهیم نمود.

در فصل دوم به حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی خواهیم پرداخت. برای این مهم با تمایز بین حقوق خواهان تا اولین جلسه و حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه به طور مبسوط به بررسی این حقوق خواهیم پرداخت.

نهایتاً فصل سوم را به تکالیف خواهان در این جلسه دادرسی اختصاص می دهیم. در مبحث اول تکلیف به ارائه اصل مستندات از سوی خواهان خواهیم پرداخت و در مبحث دوم تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
 • مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
 • نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری
 • مقاله مرور زمان دادرسی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.