مقاله حقوق چیست؟


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حقوق چیست؟ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق چیست؟ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه               ۱
بخش اول:علم چیست؟          ۵
فصل اول:کلیات علم                ۶
فصل دوم:روشهای علمی             ۱۱
فصل سوم:اثبات پذیری              ۲۱
بخش دوم:هنر,فن یا علم بودن حقوق      ۳۱
فصل اول:انفکاک یا اشتراک علم وهنر           ۳۲
فصل دوم:حقوق از منظر علمی وهنری        ۳۶
فصل سوم:علم حقوق یا فن حقوق                ۴۰
جمع بندی و نتیجه گیری       ۴۵
فهرست منابع      ۴۷

فهرست منابع  

 الف) کتب فارسی

۱-کاتوزیان,ناصر,فلسفه حقوق ,جلد اول,تعریف وماهیت حقوق,تهران,چاپمحمد,شرکت سهامی انتشار۱۳۷۷,چاپ اول

۲–کاتوزیان,ناصر,فلسفه حقوق,جلد دوم,منابع حقوق,تهران,چاپ محمد,شرکت سهامی انتشار۱۳۷۷,چاپ اول

۳–کاتوزیان,ناصر,فلسفه حقوق ,جلد سوم,منطق حقوق,تهران,چاپ محمد,شرکت سهامی انتشار۱۳۷۷,چاپ اول

۴- کاتوزیان,ناصر,مقدمه علم حقوق,تهران,چاپخانه کتیبه,انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی,۲۵۳۵,چاپ اول

۵ساکت,محمد حسین,نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق,تهران,چاپخانه زوار,انتشارات جهان معاصر,۱۳۷۰,چاپ اول

۶دل وکیو, فلسفه حقوق ,ترجمه واحدی,جواد,تهران,میزان,۱۳۸۰,چاپ اول

 ۷تبیت,مارک,فلسفه حقوق,ترجمهخاوری رضا,مشهد,چاپ موسسه فرهنگی قدس,انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی,۱۳۸۴,چاپ اول

 ب) مقالات

 ۱منصور نزاد,محمد,فلسفه حقوق در دو معنا,تهران,مجله حقوقی عدالت آرا,شماره      سوم۱۳۸۴

۱-تروپر,میشل, فلسفه حقوق,ترجمه از واعظی,مجتبی,تهران,نشریه حقوق اساسی,شماره پنجم۱۳۸۵

چکیده:

 در مورد ماهیت و چیستی حقوق از دیرباز میان صاحبنظران حقوق بحثهایی در میان بوده.عده ای از اهالی حقوق این رشته را در زمره یکی از علوم محسوب نموده اند و گروهی دیگر در حیطه فن.برخی نیز حقوق را به عنوان هنر تلقی نموده اند.در این پژوهش سعی شده ابتدا به بیان علم پرداخته  شود سپس حقوق را از جنبه های هنری و فنی بررسی کنیم.ومطالب را با عنایت به تعاریف و مصداقهای تاریخی که از علم آورده شده جمع بندی نموده و در آخر نتیجه این جستار از نگاه و رهیافتهای شخصی نگارنده نگاشته شده است.

مقدمه:

یکم : ماهیت حقوق و انگیزه گرایش به طرح این موضوع

از زمانی که انسان به عنوان موجودی متمایز از سایر موجودات در یافت که نیازهای متفاوت و توانایی های متمایز تری نسبت به سایر موجودات پیرامونش در کره خاکی دارد,همواره با پدیده های جدیدی روبرو می گشت که نسبت به آنها آگاهی نداشته و بنا بر اقتضای شرایط و بستر آمادگی های ذهنی و فکری اش به حل این مجهولات رهنمون می گشته.گاهی موفق بوده و گاها” این چالش حل ناشده باقی میمانده و به نسلهای بعدیش منتقل میگردیده.و این ابتدایی ترین و در عین حال ملموس ترین تعریف علم است که در طول حیات بشر آدمی به گواه تاریخ بدان دست یا فته است.

حقوق از آندست مقولاتی ست که آدمی در بدو حضورش در جامعه و زندگی اجتمایی با آن روبرو بوده و تا امروز نیز این ارتباط ادامه دارد .

اما به راستی اگر بپرسیم این پدیده شگرف اجتماعی که با زندگی کل انسانها در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد ماهیتش چیست و در زمره ی کدام دسته از پدیده هاست چه جوابی خواهیم داشت؟

با نگاهی به آثار بجا مانده از صاحبنظران در مکاتب گوناگون در حوزه حقوق در خواهیم یافت که همواره میان این صاحبنظران پیرامون ماهیت و چیستی حقوق اختلاف نظر وجود داشته و دارد.پس بیهوده نخواهد بود که در این رابطه به تامل و تحقیق بپردازیم.

 دوم:سؤالات پیش رو

دراین جستار سعی شده تا با طرح دو سؤال چالش بر انگیز که از دیر باز مد نظر صاحبنظران بوده فرضیات محتمل بررسی و احصاء گردد.

سؤال اول:آیا حقوق را میتوان عام بر شمرد ویا باید هنر تلقی کرد؟

سؤال دوم:آیا حقوق علم است یا فنی است برای رسیدن به نظم و امنیت در اجتماع؟

سوم:فرضیات محتمل در مورد ماهیت حقوق

فرضیه اول:حقوق در شمار یکی از علوم اجتماعی است و به روابط انسانها در اجتماع میپردازد.

فرضیه دوم:حقوق هنر مشاهده و بررسی رخدادهای اجتماعی است و نمود هنری اش بر ویژگیهای علمی آن چربش دارد.

فرضیه سوم:فن حقوق در تقابل علم حقوق است بدین معنا که حقوق فنی است که بر مبنای معرفت و علم است.

چهارم:ابعاد کاربردی تحقیق

از آنجا که در دانشگاههای ایران کمتر به ماهیت و فلسفه حقوق بها داده میشود میتوان خوشبین بود که چنین آثاری انگیزه و علاقه در سایر دانشجویان حقوق ایجاد کند تا با بررسی و تحقیق در شالوده آنچه مشغول فراگیری اش هستند در آینده بتوانیم گرایشی جدید در رشته حقوق را به سطوح بالایی رشته های آکادمیک در ایران در مقاطع تکمیلی بوجود آوریم,تا شاید با بارورتر شدن زمینه های پزوهش در رشته حقوق امید وارانه تر به جایگاه کشورمان در دارا بودن صاحبنظران شاخص در زمینه حقوق عمومی در سطح جهان باشیم.

 

پنجم:پیشینه تحقیق در زمینه ماهیت حقوق

در زمینه ماهیت حقوق از دیرباز کتب فراوانی به رشته تحریر در آمده که به ذکر چند نمونه از کتب خارجی و داخلی اشاره میشود.

نظریه عمومی حقوق : دابن ۱۹۴۴

قدرتهای سازنده حقوق :ریپر ۱۹۴۹

علم و فن در حقوق اساسی:ژنی ۱۹۲۷

فلسفه حقوق در ۳ جلد:ناصر کاتوزیان

نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق:محمد حسین ساکت

مبانی و کلیات علم حقوق:جلال الدین مدنی

و کتب و مقالات فراوان دیگری که ویژه ماهیت حقوق نگاشته شده اند و یا در قسمتهایی به این مبحث پرداخته اند.

 ششم:تنگناهای پیش رو در این تحقیق

یکی از اساسی ترین مشکلات در این جستار فقدان منابع مستقل در زمینه ماهیت علمی حقوق بود که به ناچار از کتبی که در میان مباحث به این زمینه اشاره کرده بودند باید مطالب تهیه میگردید.و مورد دیگر اینکه در این موضوع به سایر علو م من جمله فلسفه جامعه شناسی ناگزیر برخورد نموده که در ابتدا بر سختی کار می افزود.

هفتم :تقسیم بندی مطالب

 دراین تحقیق مطالب در سه بخش اصلی طبقه بندی شده است.این طبقا بندی برای تسهیل در استفاده مطالب است .

بخش اول به بیان معنا و مفهوم علم می پردازد چرا که تا تعریفی از علم نداشته باشیم به تبع آن شاخصی برای سنجش حقوق به عنوان شالوده تحقیق وجود نخواهد داشت.

بخش دوم به قیاس حقوق از دو دیدگاه علمی و هنری خواهیم پرداخت

بخش سوم به تبیین دیدگاه فن حقوق می پردازیم .

واژه ی علم:

علم (science) از واژه لاتین «scientia» به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتق شده است. شناخت و معرفت، توصیف ها، فرضیه ها، مفاهیم، نظریه ها، اصول و دستور العمل هایى نزدیک به قطعیت هستند که یا درست و یا مفیدند.

 البته شناخت و معرفت محدود به این موارد نمى شود و خود بحث مفصلى در فلسفه است. به طور کلى، دانش و معرفت، اعم از علم است و علم (science) در معناى اصطلاحى، تحصیل نظام مند دانش جدید درباره طبیعت است که با روش هاى معین به دست مى آید و هدف آن برقرار کردن رابطه ثابت بین پدیدار ها (phenomens) است.

علوم تجربی :

 برخى فیلسوفان بین واقعیت بالفعل چیز ها در جهان و درک انسان ها از آنها تفاوت قائل مى شوند.«کانت»، فیلسوف آلمانى، از دو واژه «فنومن» (phenomen) یعنى آنچه که از راه تجربه و حس قابل درک است و «نومن» (noumen) یعنى آنچه که از راه تجربه قابل درک نیست براى این منظور استفاده مى کند. کانت و پیروانش، معتقد بودند که ذهن فقط مى تواند، ظواهر و پدیده ها (فنومن) را بشناسد و از شناخت نومن ها، ناتوان است. البته از دیدگاه کانت، شناخت نومن ها از طر یق عقل ممکن نیست، اما از طریق اخلاق، امکان پذیر است.برخى دانشمندان بر این ادعایند که فهمیدن و تبیین دقیق جهان با استفاده از روش علمى، ممکن است و روش علمى یعنى مشاهده دقیق و آزمون نظریه ها توسط تجربه. البته آنها این ادعا را ندارند که هر چیزى را در معناى مطلق، اثبات مى کنند، بلکه تاکید دارند که براساس جربیات و مشاهدات رایج، هر چیزى را مى توان با درجه خوبى از قطعیت، تبیین کرد.۱

تقسیم بندی علوم:

تا زمان عصر روشنگرى در اروپا، واژه علم به معناى هر دانش منتظم به کار مى رفت. علم معناى بسیار وسیعى داشت و گاهى معادل با «فلسفه» استفاده مى شد. در آن زمان بین «علم طبیعى» (Natural Science) و «علم اخلاقى» (Moral Science) تفاوت قائل مى شدند. علم اخلاقى شامل آن چیزى مى شد که امروزه به نام فلسفه مى شناسیم. علم در حال حاضر کاربردش محدود شده است و به معناى علم طبیعى یعنى آنچه که از راه تجربه و مشاهده به دست مى آید، به کار مى رود. علم طبیعى به «علم سخت» (hard science) و علم سبک (soft science) تقسیم مى شود. فیزیک، شیمى، زیست شناسى، زمین شناسى، انواع علوم سخت هستند و انسان شناسى، تاریخ، روان شناسى و جامعه شناسى به عنوان علوم سبک خوانده مى شوند. موافقین این تقسیم بندى، استدلال مى کنند که علوم سبک از روش علمى یعنى آزمایش و تجربه (تجربه یعنى مجموع اعمال و مداخلاتى که انسان در واقعیت مى کند)، استفاده نمى کنند بلکه از شواهد روایتى و تاریخى سود مى جویند و جمع آورى اطلاعات در آنها از دقت بالایى برخوردار نیست.

البته مخالفین نیز ادعا دارند، علوم اجتماعى از مطالعات آمارى نظام مندى در محیط هاى کنترل شده دقیق استفاده مى کنند.برخى نیز اعتقاد دارند، ریاضى، علم است.

 البته ریاضى به طور دقیق به منطق مربوط است و علم به معناى استفاده از دانش تجربى نیست. اما ریاضى زبان جهانى تمام علوم است. واژه «علم» گاهى براى حوزه هاى بین رشته اى که حداقل در بخش هایى از روش علمى استفاده مى کنند مانند «کامپیوتر»، «کتابدارى» و… به کار مى رود.

برخی اصطلاحات:

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.