مقاله حق انتفاع در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حق انتفاع در فقه  شیعه و حقوق موضوعه ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله حق انتفاع در فقه  شیعه و حقوق موضوعه ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده۱
مقدمه ۲
۱-۱-بیان مساله۴
۲-۱-تاریخچه موضوع۴
۳-۱-ضرورت، اهداف، واهمیت موضوع۴
۴-۱-پرسشهای تحقیق۵
۵-۱- بیان فرضیه اصلی وفرعی تحقیق۵
۶-۱- پیشینه تحقیق۵
۷-۱- روش تحقیق۶
۸-۱-ابزار اندازه گیری۶
۹-۱-پیشنهادات۶
۱۰-۱-طرح تحقیق وپژوهش۷
۱۱-۱-محدودیت های تحقیق۷
۱۲-۱-روش گرداوری اطلاعات۷
۱۳-۱-قلمرو تحقیق۷

 

 
فصل دوم:
تعاریف اصطلاحات ومباحث عام
۱-۲-تعریف مال۸
۲-۲- انواع مال۸
۱-۲-۲- تقسیم اموال بر مبنای ماهیت اشیاء۹
۲-۲-۲-اعیان ومنافع۱۰
۳-۲-۲- اقسام عین۱۰
۴-۲-۲- تعریف منفعت۱۳
۵-۲-۲- منافع متصل و منفصل۱۵
۶-۲-۲-تعریف مال مثلی وقیمی۱۸
۷-۲-۳-اموال مصرف شدنی وقابل بقاء۲۱
۸-۲-۲- اثر اراده ی دوطرف قرار داد بقاء مال۲۱
۹-۲-۲-تعریف و ضابطه ی تشخیصاموال منقول و غیر منقول۲۳
۱۰-۲-۲- انواع اموال غیر منقول۲۶
۱۱-۲-۲- تشخیص اموال منقول و غیر منقول تبعی۳۲
۲-۲-تعریف حق۳۷
۱-۲-۲- حق شریکان (سهام شرکت)۳۸
۲-۲-۲-تعریف حق انتفاع۴۱
۳-۲-۲- حق انتفاع چگونه به وجود می آید ۴۲
۴-۲-۲-اذن الزام آور ۴۳

فصل سوم:
حق انتفاع
۱-۳-تعریف ومفهوم حق انتفاع عام۴۵
۲-۳-برقرای حق انتفاع۴۵
۳-۳-شرایط عقد حق انتفاع۴۶
۴-۳-شرط عوض و شرط فسخ در حق انتفاع۴۶
۵-۳-اثر قبض در حق انتفاع۴۷
۶-۳-حق انتفاع به معنی خاص۴۹
۷-۳-وجوه اشتراک وافتراق حق انتفاع با وقف۴۹
۸-۳-انواع حق انتفاع۵۲
۱-۸-۳-حبس مطلق۵۲
۲-۸-۳-حبس موبد۵۲
۳-۸-۳-عمری ۵۲
۴-۸-۳-رقبی۵۲
۵-۸-۳-سکنی۵۲
۹-۳-شرایط صحت معامله ی عقد حق انتفاع۵۵
۱-۹-۳-تفاوت حق انتفاع با مالکیت منفعت۵۵
۲-۹-۳-حقوق وتکالیف مالک۵۷
۳-۹-۳-حقوق وتکالیف منتفع۵۸
۴-۹-۳-واگذاری حق انتفاع۶۱
۱۰-۳-زوال حق انتفاع۶۲
فصل چهارم:
در وقف
۱-۴-عقد وقف عقد حق انتفاع است۶۵
۱-۱-۴-کلیات عقد وقف۶۵
۲-۱-۴-ویژگیهای عقد وقف۶۷
۳-۱-۴-اثرقبض موقوفه ۷۰
۴-۱-۴-کسی که موقوفه را قبض می کند۷۰
۵-۱-۴-مورد وقف۷۱
۶-۱-۴-واقف ۷۳
۷-۱-۴-موقوف علیه۷۴
۸-۱-۴-وقف بر معدوم به تبع موجود ۷۵
۹-۱-۴-وقف عام و وقف خاص۷۵
۲-۴-وقف بر نفس۷۷
۳-۴- وقف بر اولاد۷۷
۴-۴-تولیّت به طور استقلال و تولیّت به نحو اجتماع۷۹
۵-۴-ناظر اطلاعی و ناظر استصوابی ۸۳
۶-۴-اٌجرت المثل عمل متولّی ۸۴
۷-۴-طرز اداره ی موقوفه۸۵
۸-۴-اجاره ی موقوفه۸۷
۹-۴-موارد فروش وقف۸۸
۱۰-۴-تقسیم عین موقوفه ۹۳
۱۱-۴-اخذ به شفعه۹۵

فصل پنجم :
حق انتفاع از مباحات
۱-۵-تعریف مال مباح۹۸
۲-۵-تعریف حیازت۹۹
۳-۵-انواع مباحات۱۰۰

فصل ششم:
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام وآثار املاک نسبت به املاک مجاور
۱-۶-در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر۱۰۸
۲-۶-تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع۱۰۸
۳-۶-برقراری حق ارتفاق۱۰۹
۴-۶-تصرف در حق ارتفاقنسبت به ملک غیر۱۱۰
۵-۶-اذن در استفاده از ارتفاق۱۱۱
۶-۶-تکالیف مالک۱۱۳
۷-۶-تکالیف صاحب حق ارتفاق۱۱۴
۸-۶-حق ارتفاق در مورد انتقال ملک۱۱۷
۹-۶-حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک۱۱۸

نتیجه گیری۱۲۰
منابع ومآخذ۱۲۲

منابع و مآخذ

۱- دکتر ناصر کاتوزیان، دوره ی مقدماتی، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چاپ سی ام، تهران، بهار ۱۳۸۹
۲- دکتر سید حسین صفایی، دوره ی مقدماتی، حقوق مدنی،جلد اول، اشخاص و اموال، چاپ نهم،پاییز ۱۳۸۸
۳- دکتر علی عباس حیاتی،اموال و مالکیت، چاپ سوم، پاییز ۱۳۸۹
۴- دکتر مرتضی یوسف زاده، اشخاص، اموال و مالکیت، چاپ اول ، بهار ۱۳۸۹
۵- دکتر میر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی ام، ۱۳۸۹
۶- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،حقوق و اموال، تهران ۱۳۵۶
۷- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین ،جلد سوم
۸- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی،حقوق، چاپ یازدهم، تهران۱۳۸۰
۹- دکتر حسن امامی، حقوق مدنی،جلد چهار، چاپ یازدهم
۱۰- شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، جواهر الکلام
۱۱- محمد بروجردی عبده : حقوق مدنی، چاپ ۱۳۲۹
۱۲- دکتر ناصر کاتوزیان، دوره ی مقدماتی؛ حقوق مدنی،اموال و مالکیت
۱۳- شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام جلد ۳۷
۱۴- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ملحقات عروة الوثقی، جلد دوم، چاپ تهران۱۳۷۷
۱۵- دکتر ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، نشر یلدا ۱۳۷۳
۱۶- سید علی حائری شاهباغ، شرح قانون مدنی،جلد یک، تهران ۱۳۲۸
۱۷- میرزاقمی، جامع الشتات
۱۸- میرزانائینی و محمدعلی کاظمی، در فقه و فواعدالعصول، جلد چهار
۱۹- احمد نراقی، مستندالشیعه، جلد دوم
۲۰- دکتر سید علی شایگان، حقوق مدنی، چاپ چهارم، تهران ۱۳۳۱

 

چکیده:

حق انتفاع از مباحث مهم حقوقی محسوب می شود چنانکه پانزده ماده قانون به بررسی حق انتفاع و انواع و اقسام آن اختصاص یافته است حق انتفاع ، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند این تعریف ، حق انتفاع به معنای اعم را در بر می گیرد ولی حق انتفاع به معنای خاص دارای اقسام محدودتری است چنانکه حق انتفاع در معنای خاص خود شامل ، عمری ، رقبی و سکنی و حبس مطلق می باشد حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون اجاره ، حق ارتفاق، هبه و عاریه تفاوتها و تشابهاتی دارد هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره ای که از مال موضوع حق انتفاع می برد مسوول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سو استفاده کند وگرنه مسوول جبران خسارات وارده بر عین است پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد درعین ملک خود بنماید چنانکه مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را برای پس از نقض مدت حق انتفاع به اجاره واگذار کند در میان اسبایی که سبب زوال حق انتفاع می گردند برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع ، حق دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق مشترک می باشند همانند جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص و اسباب دیگری هستند که ویژه حق انتفاع می باشند و سبب زوال آن می گردند همانند انقضا مدت حق انتفاع یا فوت شخصی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده و رجوع مالک در حبس مطلق یعنی اتمام حق انتفاع در صورتی که حق انتفاع بدون مدت برقرار شده باشد و مالک فوت یا رجوع کند نتیجه پایان یافتن حق انتفاع نیز رد شی موضوع حق به مالک آنست یعنی با زوال حق انتفاع مالکیت صاحب حق کامل می گردد .

مقدمه :

ابتدا حق انتفاع را بطور مختصر معرفی می کنیم.در قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن. حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود.

پس از واگذارى حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى‏گردد.همانگونه که می دانیم حق عبارت است از سلطه و امتیازی که یک شخص بر مالی(حق عینی) یا بر شخص دیگر(حق دینی) یا بر یک رابطه حقوقی (مانند حق فسخ) دارد. اما اذن فاقد چنین ویژگی است بواسطه اذن هیچ حقی برای فرد ماذون بوجو نمی آید بلکه تنها او می تواند از آن مال استفاده کند.در عقد عاریه نیز چنین است مستعیر تنها ماذون در بهره بردن از مال مورد عاریه است.اما در حق انتفاع فرد محق است

 همانگونه که گفتیم با اذن، براى مأذون حقِ انتفاع پیدا نمى‏شود؛ بلکه انتفاع بر وى مباح مى‏گردد و دیگر انتفاع از مال براى او، ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمى‏آید. از این رو در حق انتفاع،منتفع مى‏تواند آن را به دیگرى واگذار نماید یا چنانچه فوت نماید حق مالی وی به وراثش می رسد.  در مقابل، مأذون از چنین حقى بهره‏مند نمى‏باشد و با فوت او امکان استفاده از بین می رود. مثلاْ هرگاه کسى دیگرى را به منزل خویش دعوت کند، میهمان مى‏تواند از آن‏چه براى او حاضر مى‏کنند بهره ببرد، از خوردنى‏ها بخورد و از نوشیدنى‏ها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پیدا نمى‏کند و نمى‏تواند آنها را با خود ببرد و یا به‏دیگرى اعطا کند.

فرق دیگری که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع بوجود آید قرارداد منعقده لازم است.اما قراردادی که در آن اذن در انتفا ع داده شود جایز می باشد.البته بر خلاف حق انتفاع که حتماْ باید بواسطه قرارداد منتقل شود اذن در انتفاع نیازی به قالب قراردادی ندارد.

-۱بیان مسئله و سوالات مطروحه:

اهمیت اجتماعی حق انتفاع بایدمحرک قانونگذاردر حمایت ازآن باشد.هر قاعده ای که قانونگذار دراین باره می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف آن موثر باشد.

بنابراین در زمینه حق انتفاع وارتفاق قانونگذار باید با احتیاط عمل بکند واز اقداماتی  که به ضعف حق انتفاع منتهی شود بپرهیزد ودر بوجود آمدن حق انتفاع نظم عمومی را مدنظرداشته باشد. بی شک قانونگذار باید منافع هر یک از افراد جامعهرادرنظر گیرد، لذانظم عمومی  به عنوان یک نهاد قانونگذاری است واستحکام وحمایت از آن قانون با نظرفقهای شیعه وحقوقدانان مورد توجه قرارگیرد.در این پایان نامه در پی آنیم که آیا بیان مسئله پیرامون حق انتفاع وارتفاقوحقوق مالکیت معنوی،به کلی بیان شده است یا خیر؟

۲-۱- تاریخچه موضوع:

در خصوص موضوع مورد بحث لازم است مطالب مختصری در خصوص تاریخ تحولات و چگونگی رسیدگی به محاکم ارائه نماییم و از آنجائیکه حق انتفاع و برگرفته ازفقه و حقوق متعالی اسلام است برای بررسی تاریخچه آن باید نگاهی گذرا به تاریخ حقوق اسلام داشته باشیم.

۳-۱-  ضرورت ،اهداف واهمیت موضوع:

بررسی اهمیت موضوع حق انتفاع در فقه شیعه وحقوق موضوعه آن در جامعه فعلی ونیاز شدیدمبنی برتغییرنگرش و ارایه راه کار عملی جهت درج در قوانین حقوق موضوعه ایران می باشد.

۴-۱- سولات تحقیق:

در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی حقوقی کارایی حق انتفاع می پردازیم و چگونگی  بوجودآمدن حق انتفاع وحق ارتفاق رابیان می کنیم.و نهایتاً اینکه با چه ابزاری حق انتفاع و حق ارتفاق می تواند اوضاع مناسبی داشته باشد؟

۵-۱-بیان فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق:

در این تحقیق با توجه به این که به کارایی حق انتفاع درفقه شیعه وقوانین موضوعه در سطح مناسب آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است :

فرضیه اصلی : حق انتفاع لحاظ اطلاعاتی در سطح مناسب کارایی می باشد .

فرضیه فرعی : این فرضیه از آنجا ناشی می شود که کارایی در سطح مناسب بیانگر این مطلب است که حق انتفاع منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای تعریف درستی در زمان آینده باشد .

به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق حق انتفاع قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی درنگرش جامعه بشری وایجادحقانتفاعو حقارتفاق وحقوق مالکیت معنوی درحقوق موضوعه آن ارتباطی مناسبی با هم دارند .

۶-۱- پیشینه تحقیق:

درخصوص پیشینه این تحقیق باید عرض گردد مقالات ،کتابها وپایان نامه های زیادی در خصوص حق انتفاع وجود دارد.که هر کدام از زوایای متعدد به موضوع پرداخته اند. علی الخصوص کتب فقهی غنی در این زمینه وجود دارد.لکن کتاب یا پایان نامه یامقاله ای که تحت عنوان موضوع کاربنده باشد، پیدا نکردم. همانطور که عرض شدکتابهای موجود،به صورت کلی دربخش های متفاوت به موضوع حق انتفاع پرداختهاند .از جمله کتابهای فقهی می توان به کتاب جواهر الکلامو مکاسب نام برد واز جمله کتب حقوقی نیز می توان به کتابهای دوره مقدماتی حقوق مدنی وقواعد عمومی قراردادها،واموال ومالکیت، دکتر ناصر کاتوزیان نام برد.

۷-۱- روش تحقیق:

روش تحقیق اینجانب نیز از میان سه گونه ی : تاریخی ، توصیفی ، علّمی و معلولی ، از نوع اول یعنی تاریخی می باشد.

۸-۱-  ابزار اندازه گیری:

ابزار اندازه گیری و روش تنظیم اطلاعات در این رساله بر مبنای ارائه منابع و نظریات فقهی و حقوقی فقها و حقوق دانان بوده که علاوه بر ارائه نظر مشهور دیگر نظرات نیز ارائه گردیده و بر اساس تحولات جامعه بشری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

۹-۱-پیشنهادات:

می توان از این تحقیق برای پیشبرد اهداف اجتماع در زمینه های گوناگون استفاده نمود. 

 

۱۰-۱-طرح تحقیق و پژوهش:

طرح کلی پژوهش بر مبنای رسم یک پلان کار بوده و تحقیق و پژوهش حول و حوش آن و بررسی موضوعات مهم حقوقی و فقهی در خصوص حق انتفاع در فقه شیعه وحقوق موضوعه ایران می باشد.

۱۱-۱- محدودیت های تحقیق:

خوشبختانه برای پیشرفت کار در اکثر موارد هیچ گونه محدودیتی وجود نداشت .

 

۱۲-۱- روش گرد اوری اطلاعات :

۳-۳- ابزار گرد آوری اطلاعات شامل :مقالات، پروژه های انجام شده،کتاب و سایت های اینترنتی می باشد.

۱۳-۱-قلمرو تحقیق :

.محدوده تحقیق عبارتست ازقانون مدنی ایران وکتابهای فقها،مقالات،ونظرات حقوقدانان….

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.