مقاله حق و تکلیف و تلازم آنها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حق و تکلیف و تلازم آنها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حق و تکلیف و تلازم آنها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدّمه   ۲
بررسی کارواژه‏های مفهومی   ۳
الف. «حق»   ۳
ب. تکلیف   ۴
تلازم حق و تکلیف   ۵
صورت اول تلازم حق و تکلیف   ۵
الف. لزوم تکلیف در برابر حق   ۵
نظریه هوفلد   ۹
نقد و بررسی   ۱۶
ب. لزوم حق نسبت به تکلیف   ۲۳
صورت دوم تلازم حق و تکلیف   ۲۴
نتیجه‏ گیری   ۲۷
منابع   ۲۸

منابع

ـ آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن: انگلیسی ـ فارسی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸٫

ـ آملی، میرزا هاشم، المکاسب و البیع، تقریرات النائینی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۳، ج ۱٫

ـ احمدبن فارس بن زکریّا، معجم مقاییس اللغه، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمّدهارون، قم، مکتب الاعلامالاسلامی، ۱۴۰۴، المجلّد الثانی.

ـ اسماعیل‏بن عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمّدحسین آل یاسین، بیروت، عالم‏الکتب، ۱۴۱۴، ج ۲٫

ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، الهادی، ۱۴۱۸، ج ۳٫

ـ انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، بی‏جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۲، ط. الرابعة، ج ۱٫

ـ جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵، چ پنجم.

ـ جوادی آملی، عبداللّه، حق و تکلیف، تحقیق و تنظیم مصطفی خلیلی، قم، اسراء، ۱۳۸۴٫

ـ جوهری، اسماعیل بن حمّاد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۳۹۹ق، ط.الثانیه، الجزء الرابع.

ـ حلّی، حسن‏بن یوسف، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید (و یلیه رساله التصور و التصدیق لملّاصدرا)،قم، بیدار، ۱۳۶۲٫

ـ حلّی، حسن‏بن یوسف، القواعد الجلّیة فی شرح الرسالة الشمسیة، تحقیق فارس حسون تبریزیان، قم، مؤسسهالنشر الاسلامی، ۱۴۱۲٫

ـ دانش‏پژوه، مصطفی و قدرت‏اللّه خسروشاهی، فلسفه حقوق: سلسله دروس اندیشه‏های بنیادین اسلامی، قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۱، چ ششم.

ـ رازی، قطب‏الدین، شرح المطالع فی المنطق، قم، کتبی نجفی، بی‏تا.

ـ راسخ، محمّد، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و ارزش، تهران، طرح نو، ۱۳۸۱٫

ـ راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بی‏جا، مکتبه المرتضویه، ۱۳۶۲، چ دوم.

ـ رضا، احمد، معجم متن اللغة: موسوعة لغویة حدیثة، بیروت، دار مکتبة الحیاه، ۱۳۷۷ق، المجلّد الثانی.

ـ زبیدی، محمّدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، منشورات دار مکتبه الحیاه، ۱۳۰۶، ج ۶٫

ـ سبزواری، ملّاهادی، شرح المنظومة: قسمة الحکمة، غرر الفرائد و شرحها، مع تعلیقه حسن حسن زادهالآملی، قم، ناب، ۱۳۸۰، چ دوم، ج ۲٫

ـ سهروردی، شهاب‏الدین یحیی، «کتاب المشارع و المطارحات»، در: مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدّمه هنری کربن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲، چ دوم، ج ۱٫

ـ شرتونی لبنانی، سعید خوری، أقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، بیروت، مرسلی الیسوعیه، ۱۸۸۹، ج۱٫

ـ صدر، سیدمحمّد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۱۶، الجزء الثالث.

ـ عسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویة، قم، جامعه مدرّسین، ۱۴۱۲٫

ـ فراهیدی، خلیل‏بن احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵،الجزء الثالث.

ـ فیروزآبادی، مجدالدین محمّدبن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۲، الجزءالثالث.

ـ مدرّس افغانی، جامع المقدّمات، قم، هجرت، ۱۳۷۶، چ دوم، ج ۱٫

ـ مرعشلی، ندیم و مرعشلی، أسامه، الصحاح فی اللغة و العلوم: تجدید صحاح العلّامة الجوهری والمصطلحات العلمیة و الفنیة للمجامع و الجامعات العربیة، بیروت، دارالحضارة العربیه، ۱۹۷۴، ج ۱٫

ـ مصباح، محمّدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد مهرابی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی، ۱۳۷۷٫

ـ مصباح، محمّدتقی، نظریه حقوقی اسلام: حقوق متقابل مردم و حکومت، نگارش محمّدمهدی نادری ومحمّدمهدی کریمی‏نیا، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، ج ۱ـ۲٫

ـ مطهّری، مرتضی، حکمت‏ها و اندرزها، تهران، صدرا، ۱۳۸۱، چ چهاردهم.

ـ مطهّری، مرتضی، یادداشت‏های استاد مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۸۱، چ دوم، ج ۳٫

ـ معین، محمّد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، چ پنجم، ج ۱٫

ـ مقری فیومی، محمّدبن علی، المصباح المنیر، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، ۲۰۰۱، ج ۱ـ۲٫

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازی)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، مکتبةالمصطفوی، ۱۳۶۸، چ دوم، ج ۱٫

ـ ملّاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، صحّحه و علق علیه حسن حسن زاده آملی، تهران،مؤسسة الطباعة و النشر، ۱۴۱۴، الجزء الاول.

ـ ملّاعبداللّه، الحاشیة علی تهذیب المنطق، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۶۳٫

ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمّد دشتی، قم، صحفی، ۱۳۷۹٫ ـ واحدی، قدرت‏اللّه، مقدّمه علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، چ دوم.

ـ هابز، توماس، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۸۰٫

ـ یثربی قمی، سید علی، مقدّمه علم حقوق و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قم، نوید اسلام، ۱۳۷۶، چدوم.

– Axford, Barrie and Others, Politics: An Introduction, London, Routledge, 1997.

– Benditt, Theodore, M., Rights, New Jersey, Roman and Littlefield, 1982.

– Bittle, N., Celestine, M. Cap, O. F., Man and Morals: Ethics, The Bruce publishing CompanyMilwaukee, 1950.

– Brandt, Richard, B. Morality, Utilitarianism, and Rights, Cambridge, 1992.

– Campbell, Tom, Right: A Critical Introduction, London, Rutledge, 2006.

– Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, London, Cornell University,1993.

– Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 2001.

– Finnis, John, Natural law and Natural Rights, New York, Oxford, 1980.

– Hart, H. L. A, Essays on Bentham: Jurisprudence And Political Theory, New York, Oxford, 2001.

– Heywood, Andrew, Political Theory: An Introduction, New York, Palgrave Macmillan, 2004.

– Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception, London, Yale University Press, 1919.

– Jones, Peter, Rights, New York, St. Martin’s Press, 1994.

– Knowles, Dudley, Political Philosophy, London, Rutledge, 2002.

– Lyons, David, Rights, Welfare, and Mill’s Moral Theory, New York, Oxford, 1994.

– Nickel, James, W., Making Sense of Human Rights, Blackwell, 2007.

– Pojman, Louis, P., Global Political Philosophy, McGraw-Hill, 2003.

– —– , Political Philosophy: Classic and Contemporary Readings, New York, Mcgraw-Hill, 2002.

– Rasmussen, Douglas, B., and Douglas J. Denuyl, Liberty and Nature: An Aristotelian Defense ofLiberal Order, Open Court, 1991.

– Raz, Joseph, The Morality of Freedom, New York, Oxford, Clarendon Press, 1986.

– Thomson, Judith Jarvis, The Realm of Rights, Harvard University Press, 1990.

– Waldron, Jeremy, Theories of Right, New York, Oxford, 1984.

– Waldron, Jermey, “Rights”, in A Companion to Contemporary Political Philosophy, ed. Robert E.Goodin & Philip Pettit, Blackwell, 1993.

– Wellman, Carl, A Theory of Rights, Rowman and Allanheld Publishers, 1985.

– White, Alan, R., Rights, New York, Oxford, 1985.

چکیده

یکی از مسائل عمده در مورد «حق»، رابطه آن با «تکلیف» است. متفکران در این مسئله اختلاف‏نظرجدّی دارند. آیا میان حق و تکلیف رابطه‏ای وجود دارد؟ یا اینکه آن دو هیچ ارتباطی با هم ندارند وبه صورت مستقل موجودند؟ در صورت وجود ارتباط، آیا به صورت اتفاقی دارای رابطه‏اند؟ یااینکه ارتباط آنها ویژگی ذاتی‏شان است؟ نیز در صورت وجود تلازم، آیا تلازم آن دو یک‏سویهاست یا دوسویه؟ نهایت اینکه آیا تلازم آنها مفهومی است یا خارجی؟

در این نوشتار، ضمن پاسخ به پرسش‏های مزبور، مسائل دیگری نیز درباره تلازم حق و تکلیفمطرح شده است.

کلیدواژه‏ها: حق، تکلیف، تلازم، تلازم مفهومی، تلازم خارجی.

 

مقدّمه

رابطه میان «حق» و «تکلیف» از مسائل بحث‏انگیز میان متفکران در حوزه فلسفه حق است. آیاحق و تکلیف، اموری متقارن و مرتبط با هم هستند، یا بیگانه از هم و غیرمرتبط؟ آیا تحقق وثبوت حق برای یک موجود ـ یا دسته‏ای از موجودات ـ استلزامی با تحقق و ثبوت تکلیف ندارد،به گونه‏ای که بتوان حقوقی را در نظر گرفت، بدون اینکه به تبع آنها تکالیفی پدید آیند؟ درصورت وجود تکالیف، آیا تقارن میان حق و تکلیف، تقارنی اتفاقی و معلول عوامل بیرونی وقابل زوال است؟ یا اینکه فرض مذکور باطل است و هیچ‏گاه ثبوت حق بدون ثبوت تکلیف قابلتصور نیست؛ یعنی میان آن دو تلازم۴۳۱ برقرار است؟ در صورت پذیرش فرض دوم، آیا تلازم میان حق و تکلیف یک‏سویه است یا دوسویه؟ از سوی دیگر، آیا هر حقی مستلزم تکلیف استیا صرفا میان بعضی از حقوق با بعضی از تکالیف تلازم وجود دارد؟ نیز آیا تلازم میان حق وتکلیف منحصر به نوع واحدی است یا تلازم میان آن دو به چند صورت قابل تصور است؟ درصورت وجود انواع تلازم بیان حق و تکلیف، آن انواع کدامند؟۴۳۲

پرسش‏های مزبور مهم‏ترین مسائلی هستند که این نوشتار درصدد پاسخ به آنهاست.

اما برای پرهیز از خلط میان مباحث گوناگون و گرفتار شدن در دام مغالطه اشتراک لفظی،بجاست ابتدا مفردات بحث یعنی معنای «حق» و «تکلیف» روشن شود.

 

بررسی کارواژه‏های مفهومی

الف. «حق»

درباره حق، باید به دو امر، یعنی معنای لغوی و معنای اصطلاحی آن توجه شود.

۱٫ معنای لغوی «حق»: «حق»۴۳۳ در لغت، به معانی متعددی از جمله: درستی، ثبوت، صدق،وجوب، شایسته، امر مقضی، یقین پس از شک، حزم، رشوه، احاطه، مال، قرآن، خصومت، مقابلباطل، نصیب و بهره، و حکم مطابق با واقع به کار می‏رود که طبق معنای اخیر، بر اقوال، عقاید وادیان و مذاهب ـ از آن نظر که مشتمل بر اقوال و عقاید هستند ـ اطلاق می‏شود، و در مقابل آن،«باطل» قرار دارد، بر خلاف واژه «صدق» که فقط در اقوال به کار می‏رود و در مقابل «کذب» قرار دارد.

۲٫ تفاوت «حق» و «صدق»: میان «صدق» و «حق» دو فرق وجود دارد:

۱٫ فرق اول این است که اگرچه قید مطابقت در هر دو موجود است، اما مطابقت درباره حقاز جانب واقع لحاظ می‏شود، ولی در صدق، از جانب حکم؛ یعنی اگر حکم را مطابق واقع درنظر بگیریم به آن «صادق» می‏گویند؛ ولی اگر واقع را از آن نظر که مطابق حکم است لحاظنماییم، حکم متصف به حق بودن می‏شود.

۲٫ فرق دیگر حق با صدق این است که حق اعم از صدق است؛ چون حق در اقوال، عقاید،ادیان و مذاهب استعمال می‏شود، اما صدق مختص اقوال است.۴۳۴

اینکه «حق» در جمیع استعمالات خود به معنای «ثبوت» باشد، محل تأمّل است. برای مثال،مواردی از قبیل رشوه، احاطه، مال، قرآن و خصومت ـ که از معانی حق هستند ـ جز با تکلّفآشکار، نمی‏توان آنها را به ثبوت برگرداند.

۳٫ معنای اصطلاحی «حق»: اصطلاح محل بحث معنایی است که شامل اصطلاحات فقهی، حقوقیو سیاسی می‏شود.

برای تعیین دقیق اصطلاح مورد نظر، توجه به دو نکته ذیل ضروری است:

۱٫ واژه «حق» در صورت جمع بسته شدن به صورت «حقوق» به کار می‏رود. این امر موجباشتباه همین لفظ در معانی دیگر می‏شود. از این‏رو، لازم است توجه شود که واژه «حقوق»مشترک لفظی است و در معانی ذیل استعمال می‏شود:

الف. گاهی «حقوق» به مجموعه مقرّرات حاکم بر روابط اجتماعی اطلاق می‏شود. «حقوق»در این معنا، گاهی مرادف «قانون» دانسته می‏شود. برای مثال، به جای «حقوق اسلام»، «قانوناسلام» گفته می‏شود.

ب. گاهی «حقوق» جمع «حق» است. در این معنا، کلمه «حقوق»، هم در لفظ و هم در معناجمع است.

ج. در استعمال دیگر، واژه «حقوق» به معنای «علم حقوق» به کار می‏رود. در نیم قرن اخیر،«حقوق» در معنای «علم حقوق» استعمال می‏شود.۴۳۵

در میان معانی یادشده، معنای دوم مقصود است. به عبارت دیگر، معنای مورد نظر از «حق»،معنایی است که معادل واژه right در زبان انگلیسی است، نه law و نه jurisprudence.436

2. تفصیل دوم توجه به افتراق میان معنای «حق» در ترکیب «حق بودن»۴۳۷ و معنای «حق» درترکیب «حق داشتن»۴۳۸ است. «حق» در ترکیب «حق بودن» به معانی گوناگونی به کار می‏رود کهبه آن معانی در اصطلاح فلسفی و اخلاقی اشاره گردیده است. اما اصطلاح مورد نظر، معنای«حق» در ترکیب «حق داشتن» است.۴۳۹

ب. تکلیف

«تکلیف» در لغت، به معنای ایجاب و الزام امرِ دارای مشقّت بر دیگری است،۴۴۰ و مقصود از آندر محل بحث، الزام بر انجام فعل یا ترک آن است.۴۴۱

تلازم حق و تکلیف

با توجه به اینکه تلازم میان حق و تکلیف به دو صورت مطرح شده است، در تحلیل مسائلمزبور، هر یک از آن دو به صورت مستقل مطرح و نظریات گوناگون نسبت به آن بررسیمی‏شود:۴۴۲

صورت اول تلازم حق و تکلیف

مراد از «صورت اول» این است که هر گاه بپذیریم حقی برای موجودی ثابت می‏شود لازمه‏اش ثبوت تکلیف است و این تکلیف به عهده موجود دیگر ـ و نه صاحب حق ـ ثابت می‏شود. اماچون این مسئله از دو ناحیه حق و تکلیف مورد بحث قرار می‏گیرد، طرح دو مسئله «لزوم تکلیفدر برابر حق» و «لزوم حق در برابر تکلیف» ضروری است:

الف. لزوم تکلیف در برابر حق

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله جستارى در انواع حق
 • مقاله معنا و ماهیت حق
 • مقاله معنا و ماهیت حق
 • مقاله تکلیف شب
 • پایان نامه شناسایی و مشخص نمودن معنای حق و مصادیق آن در قرآن و روایات
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.