مقاله دادورزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله دادورزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دادورزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
منابع:   ۲
دوره تاریخی:   ۳
شاه و مردم:   ۶
دیوان عدالت :   ۸
تحول دادورزی :   ۱۱
مبانی حقوقی:   ۲۰
دین:   ۲۳
نتیجه:   ۲۴
فهرست منابع:   ۲۵

فهرست منابع:

 ۱- اعتماد السلطنه.محمد حسن خان.۱۳۷۱٫چاپ اول.تاریخ اشکانیان.انتشارات اطلس.چاپ نقش جهان

۲-اومستد.ا.ت.۱۳۷۸٫چاپ سوم.تاریخ شاهنشاهی هخامنشی.محمد مقدم.چاپ تهران:سپهر

۳-دیاکونوف،میخائیل میخائیلوویچ،۱۳۸۰چاپ دوم،تاریخ ایران باستان،روحی ارباب،تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

۴ – دیاکونوف،میخائیل میخائیلوویچ.۱۳۸۰ چاپ ششم.تاریخ ماد .کریم کشاورز.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

۵-رضایی،عبد العظیم،۱۳۷۸چاپ اول،پیشینه ایرانیان از ایران باستان تا انقراض قاجاریه ،ج۱،تهران:اقبال و مروی

۶-طوسی،ابو علی حسن بن علی خواجه نظام الملک،۱۳۷۴چاپ۷،سیرالملوک (سیاستنامه)،به کوشش جعفر شعار،تهران:سپهر با همکاری امیر کبیر

۷-کریستن سن،آرتور امانوئل،۱۳۸۰،چاپ دوم،ایران در زمان ساسانیان ،رشید یاسمی،تهران :صدای معاصر

۸-گریشمن،رومن،۱۳۸۳چاپ پانزدهم،ایران از آغاز تا اسلام،محمد معین،تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

۹-مشکور.محمد جواد۱۳۴۷٫چاپ اول.تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان.ج دوم.چاپ دانشسرای عالی

۱۰-مشکور .محمد جواد.۱۳۴۳در تاریخ اقوام پادشاهان پیش از اسلام.چاپ تهران: سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی

۱۱-نیکخواه بهرامی،حبیب،(روزنامه ایران)،سال دهم ،شماره۲۹۱۶

۱۲-یارشاطر(کمبریج.مجموعه مورخان).۱۳۷۷٫چاپ اول.تاریخ ایران.ج۳-قسمت دوم.حسن انوشه.چاپ تهران:سپهر

مقدمه:

دادورزی در ایران باستان و عنوان مقاله ایست که در پیش رو دارید .این موضوع به بررسی تحول قانونگزاری اجرای قانون و همچنین مبانی حقوقی آنها و جایگاه دین در دادورزی میپردازد.

داد و دادگری موضوع قابل بحثی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است و کمتر تحقیق مستقلی از آن میتوان یافت .

هدف از این تحقیق ارائه تاریخ دادورزی میباشد البته با توجه به بحث گسترده دادورزی مسائل مهمتری نیز در تحقیق حقوق باستان وجود دارد که از عهده این مقاله بر نمیآید.

پیش بینی میشود که دین در نحوه اجرا و وضع حقوق نقش بسزایی داشته باشد .انتخاب این مساله به عنوان فرضیه تحقیق به دلیل آگاهی مخصری از تاریخ باستان واست که موبد موبدان نقش موثری در سیاست جامعه داشتند به طوریکه تنها دلیل حمایت قباد از مانی تلاش او برای کاهش نفوذ روحانیون بوده است که البته موفقیت آمیز نبود یا اینکه در دره اشکانی تسامح مذهبی برقرار بود

در کل برای بسط و تفصیل موضوع تاثیر دین را باید در سلسله های مختلف بررسی نمودکه متاسفانه در این تحقیق فرصت نشد .

منابع:

در مورد کمبود منابع در ایران باستان سخن فراوان است و علی رغم تلاش مورخان هنوز هم تاریخ دو هزار ساله باستان در پرده ابهام فرو رفته است هر چقدر از زمان ساسانیان پیشتر میرویم تاریخ گنگتر و دو پهلو تر میشود به طوریکهدیاکنوف مدت سلطنت مادها را ۱۲۸ سال تخمین میزند کتاب تاریخ ماد دیاکنوف از جمله تحقیقات موثر در این زمینه میباشد که علی رغم مفصل بودن مطلبی در مورد دادورزی دیده نمیشود .

تنها مساله ای که در مورد دادورزی دیده میشود واژه “ارتا”میباشد به معنی عدالت البته این کلمه معانی دیگری هم دارد مانند مقدس و…

آیا براستی جامعه ماد به دلیل نو پا بودن از حوق محروم بوده است ؟؟

مسلما پادشاهی ماد  حقوق جایگاهی داشته است که مردم باستان این جمله را در باره آن به کار برده اند “مگر این مطلب قانون ماد است که تغییر نکند “[۱]

کتاب تاریخ هخامنشی اومستد و تاریخ اجتماعی دکتر مشکور از  جمله منابعی بودند که کمک موثری در این تحقیق مختصر نمودندباقی کتب نیز با دشتن نظریات مشابه کمک به روشن نمودن و تایید فرضیه نمودند البته منابع بسیاری هم هستند که اینجانب استفاده نکردم

 دوره تاریخی:

دوره تاریخی که مورد بررسی قرار میگیرد از اواخر قرن هشتم یا اوایل قرن هفتم ق.م تا سال (۶۵۲م)میباشد.

  این دوره هزارو پانصد ساله با سلسله ماد آغاز میشود .موسس سلسله ماد شخصی به نام دیاکو بود که وحدت ملی را برای اولین بار در شمال غرب ایران ایجاد نمود و ابتدای تاریخ باستانی ایران  از همان زمان میباشد .که مطابق گفته دیاکنوف این دوره ۱۲۸ سال به طول انجامید.

 رقبای اصلی مادها سکاییها و آشودیها بودند به طوریکه مدتی نیز این سلسله تحت انقیاد آنها در آمد اما سقوط واقعی مادها هنگامی شکل گرفت که کورش هخامنشی طی شورشی قدرت را به دست گرفت مخمد جواد مشکور سال غلبه کورش بر آستیاگس پدر بزرگش ۵۵۰ق.م تخمین زده است.

کورش  کبیر که باعظمت ترین و خوشنام ترین سلسله  ایرانی را تشکیل داد جزو ابر مردان تاریخ است تساهل و مدارای او با مغلوبین نظیری در تاریخ ندارد اما پس از مرگ ناگهانی او شورشی عظیم در ایران رخ داد که نزدیک بود بساط این دولت نوپا به زودی از هم بپاشد .

اما این بحران با ظهور داریوش از بین رفت و او فصل طلائی دیگری به دوران آغازین تاریخ ایران افزود درباره اهمیت نقش داریوش در مساله حقوق توضیح خواهیم داد و گوشه ای از خدمات او را بیان خواهیم کرد.

اغتشاشهایی که در مرزهای غربی این کشور به وجود میآمد روز به روز بیشتر اثرات زوال را نشان میداد این وضعیت از زمان داریوش آغاز شد وتا پایان هخامنشیان هم ادامه یافت این جنگها قوای ایران را تحلیل برد وبا حمله اسکندر مقدونی و سقوط پرسپولیس در ۳۳۰ق.م عمر این سلسله به پایان رسید.

البته پادشاهی اسکندر دوام زیادی نداشت و پس از مرگ ائ در ۳۲۳ق.م ایران دوباره به آشوب کشیده میشود و تا سال ۳۱۲ و نشستن جانشین اسکندر بر تخت ادامه مییابد.

سلسله ای که سلوکوس اول تاسیس کرد توسط آنتی خوس سوم تا سال ۲۵۰ق.م به اوج قدرت رسیده بود اما با شورش اشک اول در قلمرو پارت از درون پاشیده وبه تدریج تبدیل به حکومتی کوچک در سلوکیه شد.

با پیدایش پادشاهی اشکانی دوباره حکومت به دست ایرانیان افتاد و به مرور زمان تمدنی یونانی در ایران که تازه داشت جایگاهی مییافت رنگ باخت .

علی رغم عمر طولانی دوره اشکانی  منابع این دوره ناچیز است و علت بارز آن دشمنی ساسانیان با آنهاست با اینحال بافت حکومتی این دروه چندان نا آشنا نیست و شناختی اندک به دست میآوریم.

خصوصیت بارز سلسله اشکانی ملوک الطوایفی آن است و همین امر از متزلزل بودن قدرت پادشاهی حکایت میکند چون در صورتی پادشاهی قدرت مطلقه دارد که در زیر سعیه وحدت ملی ادامه حیات دهد .در دوران شاهنشاهی اشکانی حکومتهای محلی قدرت زیادی یافتند و اواخر دوره اشکانیان مملو از شورشهای محلی بود که از همین خکومتها سرچشمه میگرفت .

یکی از این حکومتها ایالت فارس بود که با جلوس اردشیر بر تخت فرمانروایی در ۲۰۸م قدرت پیدا کرد و بالاخره کار به جایی رسید که اردوان پنجم آخرین فئودال اشکانی در سال ۲۲۴م در جنگ با اردشیر اول کشته شد و طومار این سلسله نیز در هم پیچید.

سلسله اشکانی جای خود را به سلسله قدرتمند و واحد ساسانی داد که در همان ابتدای امر وحدت مذهبی و ملی به وجود آورد .

دیوان پیچیده و قوی ساسانی و همچنین وجود پادشاهان قدرتمندی همچون شاهپور دوم و خسرو انوشیروان نیز نام و عمر این سلسله را بلند کرد.و بساط ملوک الطوایفی برای مدت طولانی از میان برداشته شد.

این سلسله قدرتمند بر اثر جنگهای بی نتیجه با روم و نارضایتی توده بدبخت که زیر فشار این جنگها خردشده بودند رو به زوال گذاشت و در نهایت با حمله قوم بدوی عرب کمر خم کرد.

پایان این سلسله سال ۶۵۲م تاریخ مرگ یزدگرد سوم میباشد.

شاه و مردم:

به اعتقاد ایرانیان سلطنت موهبت الهی شمرده میشد و اهورا مزدا شاهنشاه را توسط نیروی معنوی که آنرا خورنو یا فر شاهی میگفتند بر میگزید و تا زمانیکه از وی خشنود بود این فره ایزدی برقرار میماند از اینرو پادشاه مظهر قدرت خداوند و مهر و قهر او نماینده اراده ملت به شمار میرفت …

و سخنی که از دهان وی بیرون میآمد حکم قانون را داشت”[۲]

طبعا خوشبختی و بد بختی نیز منوط به ضعف یا نیروی شاه بود و لا غیر.

“ملت ایران همواره شیفته حق و عدالت بود و به داور نیک بسیار احترام میگذاشت “[۳]

البته احتمالا منظور گریشمن در مورد ملت ایران همان شخص شاه اشت چون رعیت که حق هیچگونه اعتراضی نداشته است و همانطویکه خواجه نظام الملک گفته :شاه باید احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند و هر که از ایشان عالم و زاهد و کوتاهدست نیاشد او را معزول کند و به دیگری که شایسته است بسپارد[۴]

تنها کسی که عضویت جامعه مدنی را داشت از حق قانونی برخوردار بود.

“هرعضو یک اجتماع میتوانست نه فقط در داخل اجتماع خود ارث ببرد بلکه اموال واقعی بیندوزد و از هر چیزی که به تمامی اجتماع تعلق داشت استفاده کند”[۵]که آزات نامیده میشود

کلا احکامی که در حقوق باستان خصوصا ساسانیان بررسی میشود در مورد عضو آزاد اجتماع است که صحبت آن شد.

فرد تحت پوشش قانون حتی اگر از دین زردشت خارج شود باز هم حقوق شهروندی او محفوظ میماند والبته او از ارث و میراث خانواده محروم میشود .

در کتاب کمبریج به اصطلاح ناشهروندان نیز بر میخوریم یعنی عضو اجتماعات بیگانه که به آنجا آمده بودند و عضو شهر محسوب نمیشدند.و اما کسانی هم بودند که جزو بردگان بودند که در این مقاله بحث نمیشوند .آنها نیز حقوقی نداشتند.

در اینجا سوالی شایان ذکر است و آنهم این است که آیا یک رعیت که در طبقه چهارم اجتماع قرار داشت از حقوق خود بهره مند بود .

باید گفت منظور از بهره مندی از تساوی حقوق به معنی آرامش خیال نیست بلکه به رسمیت شناختن ملک و ارث و میراث وی است که در منابع توضیحی دیده نشده است.

با توجه به تقدس طبقات در ایران باستان احتمالا منظور از شهروند همان طبقه اشراف بوده است .مساله طبقات هم بسیار در دادورزی مهم است اما موضوع بحث را پیچیده میکند.

دیوان عدالت :


[۱] مشکور.محمد جواد ۱۳۴۷٫ص۶۱

مشکور. محمد جواد.۱۳۴۷٫ص ۱ [۲]

 گریشمن.رومن.۱۳۸۳[۳]

 طوسی.نظام الملک.۱۳۷۴[۴]

 یار شاطر۱۳۷۷٫ص۱۹[۵]

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه دیوان عدالت اداری
 • مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.