مقاله دادورزي


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله دادورزي مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 29  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دادورزي نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   1
منابع:   2
دوره تاريخي:   3
شاه و مردم:   6
ديوان عدالت :   8
تحول دادورزي :   11
مباني حقوقي:   20
دين:   23
نتيجه:   24
فهرست منابع:   25

فهرست منابع:

 1- اعتماد السلطنه.محمد حسن خان.1371.چاپ اول.تاريخ اشکانيان.انتشارات اطلس.چاپ نقش جهان

2-اومستد.ا.ت.1378.چاپ سوم.تاريخ شاهنشاهي هخامنشي.محمد مقدم.چاپ تهران:سپهر

3-دياكونوف،ميخائيل ميخائيلوويچ،1380چاپ دوم،تاريخ ايران باستان،روحي ارباب،تهران:شركت انتشارات علمي و فرهنگي

4 – دياكونوف،ميخائيل ميخائيلوويچ.1380 چاپ ششم.تاريخ ماد .کريم کشاورز.شرکت انتشارات علمي و فرهنگي

5-رضايي،عبد العظيم،1378چاپ اول،پيشينه ايرانيان از ايران باستان تا انقراض قاجاريه ،ج1،تهران:اقبال و مروي

6-طوسي،ابو علي حسن بن علي خواجه نظام الملك،1374چاپ7،سيرالملوك (سياستنامه)،به كوشش جعفر شعار،تهران:سپهر با همكاري امير كبير

7-كريستن سن،آرتور امانوئل،1380،چاپ دوم،ايران در زمان ساسانيان ،رشيد ياسمي،تهران :صداي معاصر

8-گريشمن،رومن،1383چاپ پانزدهم،ايران از آغاز تا اسلام،محمد معين،تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي

9-مشکور.محمد جواد1347.چاپ اول.تاريخ اجتماعي ايران در عهد باستان.ج دوم.چاپ دانشسراي عالي

10-مشکور .محمد جواد.1343در تاريخ اقوام پادشاهان پيش از اسلام.چاپ تهران: سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتي

11-نيكخواه بهرامي،حبيب،(روزنامه ايران)،سال دهم ،شماره2916

12-يارشاطر(کمبريج.مجموعه مورخان).1377.چاپ اول.تاريخ ايران.ج3-قسمت دوم.حسن انوشه.چاپ تهران:سپهر

مقدمه:

دادورزي در ايران باستان و عنوان مقاله ايست که در پيش رو داريد .اين موضوع به بررسي تحول قانونگزاري اجراي قانون و همچنين مباني حقوقي آنها و جايگاه دين در دادورزي ميپردازد.

داد و دادگري موضوع قابل بحثي است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است و کمتر تحقيق مستقلي از آن ميتوان يافت .

هدف از اين تحقيق ارائه تاريخ دادورزي ميباشد البته با توجه به بحث گسترده دادورزي مسائل مهمتري نيز در تحقيق حقوق باستان وجود دارد که از عهده اين مقاله بر نميآيد.

پيش بيني ميشود که دين در نحوه اجرا و وضع حقوق نقش بسزايي داشته باشد .انتخاب اين مساله به عنوان فرضيه تحقيق به دليل آگاهي مخصري از تاريخ باستان واست که موبد موبدان نقش موثري در سياست جامعه داشتند به طوريکه تنها دليل حمايت قباد از ماني تلاش او براي کاهش نفوذ روحانيون بوده است که البته موفقيت آميز نبود يا اينکه در دره اشکاني تسامح مذهبي برقرار بود

در کل براي بسط و تفصيل موضوع تاثير دين را بايد در سلسله هاي مختلف بررسي نمودکه متاسفانه در اين تحقيق فرصت نشد .

منابع:

در مورد کمبود منابع در ايران باستان سخن فراوان است و علي رغم تلاش مورخان هنوز هم تاريخ دو هزار ساله باستان در پرده ابهام فرو رفته است هر چقدر از زمان ساسانيان پيشتر ميرويم تاريخ گنگتر و دو پهلو تر ميشود به طوريکهدياکنوف مدت سلطنت مادها را 128 سال تخمين ميزند کتاب تاريخ ماد دياکنوف از جمله تحقيقات موثر در اين زمينه ميباشد که علي رغم مفصل بودن مطلبي در مورد دادورزي ديده نميشود .

تنها مساله اي که در مورد دادورزي ديده ميشود واژه “ارتا”ميباشد به معني عدالت البته اين کلمه معاني ديگري هم دارد مانند مقدس و…

آيا براستي جامعه ماد به دليل نو پا بودن از حوق محروم بوده است ؟؟

مسلما پادشاهي ماد  حقوق جايگاهي داشته است که مردم باستان اين جمله را در باره آن به کار برده اند “مگر اين مطلب قانون ماد است که تغيير نکند “[1]

کتاب تاريخ هخامنشي اومستد و تاريخ اجتماعي دکتر مشکور از  جمله منابعي بودند که کمک موثري در اين تحقيق مختصر نمودندباقي کتب نيز با دشتن نظريات مشابه کمک به روشن نمودن و تاييد فرضيه نمودند البته منابع بسياري هم هستند که اينجانب استفاده نکردم

 دوره تاريخي:

دوره تاريخي که مورد بررسي قرار ميگيرد از اواخر قرن هشتم يا اوايل قرن هفتم ق.م تا سال (652م)ميباشد.

  اين دوره هزارو پانصد ساله با سلسله ماد آغاز ميشود .موسس سلسله ماد شخصي به نام دياکو بود که وحدت ملي را براي اولين بار در شمال غرب ايران ايجاد نمود و ابتداي تاريخ باستاني ايران  از همان زمان ميباشد .که مطابق گفته دياکنوف اين دوره 128 سال به طول انجاميد.

 رقباي اصلي مادها سکاييها و آشوديها بودند به طوريکه مدتي نيز اين سلسله تحت انقياد آنها در آمد اما سقوط واقعي مادها هنگامي شکل گرفت که کورش هخامنشي طي شورشي قدرت را به دست گرفت مخمد جواد مشکور سال غلبه کورش بر آستياگس پدر بزرگش 550ق.م تخمين زده است.

کورش  کبير که باعظمت ترين و خوشنام ترين سلسله  ايراني را تشکيل داد جزو ابر مردان تاريخ است تساهل و مداراي او با مغلوبين نظيري در تاريخ ندارد اما پس از مرگ ناگهاني او شورشي عظيم در ايران رخ داد که نزديک بود بساط اين دولت نوپا به زودي از هم بپاشد .

اما اين بحران با ظهور داريوش از بين رفت و او فصل طلائي ديگري به دوران آغازين تاريخ ايران افزود درباره اهميت نقش داريوش در مساله حقوق توضيح خواهيم داد و گوشه اي از خدمات او را بيان خواهيم کرد.

اغتشاشهايي که در مرزهاي غربي اين کشور به وجود ميآمد روز به روز بيشتر اثرات زوال را نشان ميداد اين وضعيت از زمان داريوش آغاز شد وتا پايان هخامنشيان هم ادامه يافت اين جنگها قواي ايران را تحليل برد وبا حمله اسکندر مقدوني و سقوط پرسپوليس در 330ق.م عمر اين سلسله به پايان رسيد.

البته پادشاهي اسکندر دوام زيادي نداشت و پس از مرگ ائ در 323ق.م ايران دوباره به آشوب کشيده ميشود و تا سال 312 و نشستن جانشين اسکندر بر تخت ادامه مييابد.

سلسله اي که سلوکوس اول تاسيس کرد توسط آنتي خوس سوم تا سال 250ق.م به اوج قدرت رسيده بود اما با شورش اشک اول در قلمرو پارت از درون پاشيده وبه تدريج تبديل به حکومتي کوچک در سلوکيه شد.

با پيدايش پادشاهي اشکاني دوباره حکومت به دست ايرانيان افتاد و به مرور زمان تمدني يوناني در ايران که تازه داشت جايگاهي مييافت رنگ باخت .

علي رغم عمر طولاني دوره اشکاني  منابع اين دوره ناچيز است و علت بارز آن دشمني ساسانيان با آنهاست با اينحال بافت حکومتي اين دروه چندان نا آشنا نيست و شناختي اندک به دست ميآوريم.

خصوصيت بارز سلسله اشکاني ملوک الطوايفي آن است و همين امر از متزلزل بودن قدرت پادشاهي حکايت ميکند چون در صورتي پادشاهي قدرت مطلقه دارد که در زير سعيه وحدت ملي ادامه حيات دهد .در دوران شاهنشاهي اشکاني حکومتهاي محلي قدرت زيادي يافتند و اواخر دوره اشکانيان مملو از شورشهاي محلي بود که از همين خکومتها سرچشمه ميگرفت .

يکي از اين حکومتها ايالت فارس بود که با جلوس اردشير بر تخت فرمانروايي در 208م قدرت پيدا کرد و بالاخره کار به جايي رسيد که اردوان پنجم آخرين فئودال اشکاني در سال 224م در جنگ با اردشير اول کشته شد و طومار اين سلسله نيز در هم پيچيد.

سلسله اشکاني جاي خود را به سلسله قدرتمند و واحد ساساني داد که در همان ابتداي امر وحدت مذهبي و ملي به وجود آورد .

ديوان پيچيده و قوي ساساني و همچنين وجود پادشاهان قدرتمندي همچون شاهپور دوم و خسرو انوشيروان نيز نام و عمر اين سلسله را بلند کرد.و بساط ملوک الطوايفي براي مدت طولاني از ميان برداشته شد.

اين سلسله قدرتمند بر اثر جنگهاي بي نتيجه با روم و نارضايتي توده بدبخت که زير فشار اين جنگها خردشده بودند رو به زوال گذاشت و در نهايت با حمله قوم بدوي عرب کمر خم کرد.

پايان اين سلسله سال 652م تاريخ مرگ يزدگرد سوم ميباشد.

شاه و مردم:

به اعتقاد ايرانيان سلطنت موهبت الهي شمرده ميشد و اهورا مزدا شاهنشاه را توسط نيروي معنوي که آنرا خورنو يا فر شاهي ميگفتند بر ميگزيد و تا زمانيکه از وي خشنود بود اين فره ايزدي برقرار ميماند از اينرو پادشاه مظهر قدرت خداوند و مهر و قهر او نماينده اراده ملت به شمار ميرفت …

و سخني که از دهان وي بيرون ميآمد حکم قانون را داشت”[2]

طبعا خوشبختي و بد بختي نيز منوط به ضعف يا نيروي شاه بود و لا غير.

“ملت ايران همواره شيفته حق و عدالت بود و به داور نيک بسيار احترام ميگذاشت “[3]

البته احتمالا منظور گريشمن در مورد ملت ايران همان شخص شاه اشت چون رعيت که حق هيچگونه اعتراضي نداشته است و همانطويکه خواجه نظام الملک گفته :شاه بايد احوال قاضيان مملکت يگان يگان بدانند و هر که از ايشان عالم و زاهد و کوتاهدست نياشد او را معزول کند و به ديگري که شايسته است بسپارد[4]

تنها کسي که عضويت جامعه مدني را داشت از حق قانوني برخوردار بود.

“هرعضو يک اجتماع ميتوانست نه فقط در داخل اجتماع خود ارث ببرد بلکه اموال واقعي بيندوزد و از هر چيزي که به تمامي اجتماع تعلق داشت استفاده کند”[5]که آزات ناميده ميشود

کلا احکامي که در حقوق باستان خصوصا ساسانيان بررسي ميشود در مورد عضو آزاد اجتماع است که صحبت آن شد.

فرد تحت پوشش قانون حتي اگر از دين زردشت خارج شود باز هم حقوق شهروندي او محفوظ ميماند والبته او از ارث و ميراث خانواده محروم ميشود .

در کتاب کمبريج به اصطلاح ناشهروندان نيز بر ميخوريم يعني عضو اجتماعات بيگانه که به آنجا آمده بودند و عضو شهر محسوب نميشدند.و اما کساني هم بودند که جزو بردگان بودند که در اين مقاله بحث نميشوند .آنها نيز حقوقي نداشتند.

در اينجا سوالي شايان ذکر است و آنهم اين است که آيا يک رعيت که در طبقه چهارم اجتماع قرار داشت از حقوق خود بهره مند بود .

بايد گفت منظور از بهره مندي از تساوي حقوق به معني آرامش خيال نيست بلکه به رسميت شناختن ملک و ارث و ميراث وي است که در منابع توضيحي ديده نشده است.

با توجه به تقدس طبقات در ايران باستان احتمالا منظور از شهروند همان طبقه اشراف بوده است .مساله طبقات هم بسيار در دادورزي مهم است اما موضوع بحث را پيچيده ميکند.

ديوان عدالت :


[1] مشکور.محمد جواد 1347.ص61

مشکور. محمد جواد.1347.ص 1 [2]

 گريشمن.رومن.1383[3]

 طوسي.نظام الملک.1374[4]

 يار شاطر1377.ص19[5]

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه ديوان عدالت اداري
 • مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی